Papieren Collecties

Details

In collections

100: Collectie inzake het project Middeleeuwse persoonsnamen tot 1300, 1972 - 1991
Het doel van het project ‘Middeleeuwse persoonsnamen tot 1300’ was het opzetten van een database waarvoor de oorkondenboeken van het Sticht Utrecht en Noord-Brabant en het materiaal van het Instituut voor Oudgermaanse, Friese en Skandinavische taal- en letterkunde de basis vormden. Deze database diende ook ter ondersteuning van het onderzoeksproject “Interferentie en acculturatie bij de oudere persoonsnamen” en sloot aan bij het documentatieve project “Oudgermaanse persoonsnamen”. E.N. Palmboom was belast met de uitvoering. Met haar vertrek in 1992 is het project gestaakt. De collectie bestaat uit aantekeningen over geëxcerpeerde archiefbronnen, afdrukken van lijsten met middeleeuwse persoonsnamen en systeemkaartjes met middeleeuwse persoonsnamen. Zie ook: archief nr. 101.
101: Collectie inzake het project Oud-Germaanse persoonsnamen, 1971 - 1981
In de zeventiger jaren van de 20ste eeuw participeerde het Meertens Instituut in het project “Oudgermaanse persoonsnamen” van het Instituut voor Oudgermaanse, Friese en Scandinavische taal- en letterkunde van de Rijksuniversiteit Utrecht. Dit project beoogde het ontwikkelen van een computerprogramma, dat gebruikt kon worden voor bepaalde apecten van naamkundig onderzoek. De collectie bestaat uit stukken betreffende de beschrijving en stand van zaken van het project, inputformulieren en afdrukken van computerlijsten met oud-Germaanse persoonsnamen.
102: Archief van de Commissie voor de Spelling van Buitenlandse Aardrijkskundige Namen (CBAN), (1960) 1968-1987
In 1968 werd door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een commissie ingesteld met de opdracht richtlijnen te geven voor het gebruik en de spelling in Nederland van moderne buitenlandse aardrijkskundige namen en om een inventarisatie te maken van algemeen gebruikelijke Nederlandse vormen van buitenlandse aardrijkskundige namen. De commissie kreeg als naam: Commissie voor de Spelling van Buitenlandse Aardrijkskundige Namen (CBAN). In deze commissie werd onder andere benoemd prof. dr. F.J. Ormeling,hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en dr. D.P. Blok, directeur van het Meertens Instituut. De collectie bestaat uit: stukken van een conferentie van de Verenigde Naties betreffende de standaardisatie van aardrijkskundige namen, de oprichting van de Commissie (CBAN), vergaderingen, correspondentie en documentatie.
103: Collectie Belgische familienamen, 1987 - 1991
Frequentielijsten van familienamen in Antwerpen, Brussel (stad), Vlaams Brabant, Brabant Wallon, West Vlaanderen, Oost Vlaanderen, Hainaut, Liège, Limburg, Luxembourg en Namur. Deze lijsten, die geschonken zijn door de KU Leuven, zijn afgeleid van de gegevens van het (Belgische) Nationaal instituut voor statistiek. De collectie bestaat uit computerprints met namen.
104: Collectie Commissie voor de Straatnamen Amsterdam, 1953 - 1975
De Commissie voor de Straatnamen werd vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht. De eerste taak was het ongedaan maken van de door de Duitse bezetter opgelegde namen. De Commissie adviseerde o.a. de gemeente Amsterdam inzake de straatnaamgeving in de Bijlmermeer. P.J. Meertens en D.P. Blok waren lid van de commissie. Tegenwoordig doet de Commissie onderzoek naar mogelijke straatnamen en voorstellen aan de stadsdeelraden inzake straatnamen. Het archief bestaat uit ingekomen en minuten van uitgegane stukken, lijsten met namen voor de Bijlmermeer en stukken betreffende de naamgeving van metrostations.
105: Collectie aantekenboekjes mbt vakanties en uitstapjes (L. Drenth - De Boer), 1950 - 2000
Lien Drenth-de Boer (1909-2003) was onderwijzeres bijzonder onderwijs te Den Haag. Zij beschreef van ca. 1950 tot ca. 1995 uiterst precies de reizen over de gehele wereld en uitstapjes in Nederland en België, die zij met haar man (overleden in 1998) maakte. De aantekeningen bestaan uit doel van de reis, de route, het weer, de bezienswaardigheden en eetgelegenheden en de kilometerstanden en benzinekosten. De collectie bestaat uit aantekenboekjes en overige stukken.
106: Archief ‘Fontes Hymnodiae (...)’, 1968 - 1985
Fred Matter en Andries Höweler, medewerkers van het Meertens Instituut waren op verzoek van de redactie van Das deutsche Kirchenlied belast met de samenstelling van een bibliografie en een uitgave van de melodieën van het Nederlandstalige kerklied vóór 1880. Het doel was te komen tot een geordende uitgave van de melodieën van het Nederlandse geestelijke lied ongeacht confessie en modaliteit. Ofschoon het project een onderdeel vormde van een internationaal opgezet onderzoek van “Das deutsche Kirchenlied” in Kassel en het RISM (Repertoire International des Sources Musicales) zou de uitgave van het Nederlandse kerklied een zelfstandig karakter krijgen. Het archief bestaat uit correspondentie, financiële stukken, aantekeningen van onderzoek in verschillende bibliotheken, typoscripten van delen van de publicatie met aantekeningen, afdrukken van de titelpagina’s van de werken beschreven in ‘Fontes Hymnodiae (...)’, redactionele stukken, systeemkaartjes en overige stukken.
107: Archief Blaasmuziekverenigingen, 1980 - 1987
Het Instituut voor muziekwetenschappen van de Rijksuniversiteit te Utrecht startte in 1980 een onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van Nederlandse amateur-harmonieorkesten. Het instituut heeft het archief aan het Meertens Instituut overgedragen. De collectie bestaat uit ingekomen brieven van muziekverenigingen, jubileumboekjes en krantenknipsels.
108: Collectie krantenknipsels inzake muziek- en zangverenigingen (J.L. Offermans), 1970 - 1989
J.L. Offermans, gemeentearchivaris van Sittard, schonk een verzameling krantenknipels betreffende muziek- en zangverenigingen. De collectie bestaat uit ingekomen stukken en een omvangrijke hoeveelheid krantenknipsels betreffende muziek- en zangverenigingen.
109: Archief van de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsche Lied, 1901 - 1943
Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsche Lied, opgericht in 1904 te Utrecht, beoogde Nederlandse volksliederen te verzamelen, te bestuderen en ten gehore te brengen. In 1910 richtte de vereniging bij de Utrechtsche Studenten-zangvereenging haar eigen koor op genaamd “Coers’ Lied”, genoemd naar het erelid Frits Coers (1870-1937). Het archief is in 1943 aan het Meertens Instituut overgedragen. Het archief bestaat uit agenda’s en bijlagen bij en notulen van vergaderingen, jaarverslagen, liedboekjes en overige stukken.
10: Collectie Heilig Jaar 2000: Rome en Nederland (P.J. Margry), (1973) 1996 - 2001
Collectie betreffende het deelonderzoek dat Peter Jan Margry in het jaar 2000 in Rome heeft uitgevoerd naar de rol van Nederland en Nederlandse Rome-pelgrims met betrekking tot het Heilig Jaar 2000. De collectie bestaat uit: correspondentie, onderzoeksverslag, gepubliceerde artikelen van P.J. Margry, vragenlijsten, stukken betreffende de Nederlandse nationale bedevaart 1996-2000, de Wereldjongerendagen 2000, publicaties en documentatie.
110: Collectie artikelen en overdrukken inzake het volkslied, 1898 - 1997
Deze collectie dient als bron bij onderzoek naar volksliedkundige onderwerpen. De collectie bestaat uit: artikelen, geordend op auteursnaam, en overdrukken.