Home

Sneeuwklokje

Sneeuwklokje

1804 treffers

opnieuw zoeken

Trefwoorden

akkeremeisje
akkeremeisjes akkeremeisjes : MI 60A (1985) : B005p; Roggen 1976 : B005p; akkeremeisjijs : MI 56 (1981) : B005p
anemoon
anemoon annemone : MI 56 (1981) : L433p
blote-kont
bloot-kontje blote kuntjes : MI 60A (1985) : F164p
bosklok
bosklokje bosklokskis* : ZND 34 (1940) : O182p
dries-bloem
driezenbloemetje driezebloemekes : MI 56 (1981) : K276p
februari
februari-tje februarichie : MI 56 (1981) : K052p
februari-bloem
februaribloem februari-blomme : Anon. Schouwen (zj) : => Zeel-SchDui.
februaribloemetje februwa˘ri blommetje : MI 56 (1981) : I030p; feeberwaorieblommetje : De Vin e.a. 1998 : => Zeel-SchDui
februari-gek
februaartje-gekje februwaartje gekje : MI 56 (1981) : I025p.
februari-gekje fe:brəwa:əriegaekjes* : Van Weel 1904 : I019p; februaorigekkies : Heerschap 1987 : I019p
februari-klokje
februariklokje februari klukske : MI 56 (1981) : L054p; februariklokje : MI 56 (1981) : E069p; MI 60A (1985) : E069p; februariklokjes : MI 57 (1982) : E056q; februariklokkies : MI 56 (1981) : E056q
ijsbreker
ijsbrekertje iesbrekkerkes : Gigengack 1979 : G234p
juffrouw
juffrouwtje Juffrouwkens : PÔque 1896 : P035p
kerk-sleutel
kerksleuteltje kerksleutelkes : MI 60A (1985) : L318b; kerreksleutelkes : Kooijman 1985 : L318b
klok
klokje kleukskes : ZND 34 (1940) : K240p; klokjəs* : ZND 34 (1940) : N123p; klokjes : MI 56 (1981) : F144p; kloksche : ZND 34 (1940) : N067p; kloksjə* : ZND 34 (1940) : H064p; klokskə* : ZND 34 (1940) : O208p; klokskəs* : ZND 34 (1940) : K269p; Klokske : PÔque 1896 : I275p, K328p, P028p; klokske : ZND 34 (1940) : H118p, O036p, P088p; kloksken : ZND 34 (1940) : I208p; klokskens : ZND 34 (1940) : O061p; klokskəs : ZND 34 (1940) : K269p; kloskies : ZND 34 (1940) : O107p; kl˘kkes : N 92 (1982) : L265p; kl÷kske : Diederen 1993 : Q101p
knikhoofd
knikhoofdje knikeu:jke : Swanenberg/Swanenberg 1996 : L144p; knĭkeujkəs : Van de Biezen hs.zj : L148p; knik’eu:jkə : N 92 (1982) : L144p
krokus
krokus krokus : MI 56 (1981) : Q117a.
krokusje krokussie : MI 56 (1981) : K092p
kuip
kuipje kuipken : ZND 34 (1940) : I208p
lichtmisbloem
lichtemisbloem lichtemis blom : ZND 34 (1940) : I175p.
lichtmisbloem lichmes blommə* : ZND 34 (1940) : I133p; lichtmesblomme : ZND 34 (1940) : O032p; Lichtmisbloem : PÔque 1896 : O162p; lichtmisbloem : ZND 34 (1940) : K206p, K277p, P066p; ligtmisblum : ZND 34 (1940) : O228p.
lichtmisbloemetje lichtmesbloemkes : ZND 34 (1940) : N047p
liederke
liederke liderke : MI 56 (1981) : B028p; MI 60A (1985) : B028p, F018p; liderkes : MI 56 (1981) : B085q, B121j; lidirkus : MI 56 (1981) : B056p; liederkə : MI 56 (1981) : B095p; liederkien : MI 56 (1981) : F023p; liederties : Hadderingh/Veenstra 1979 : => Dre-N; lyerke : MI 56 (1981) : F005q
maart-bloem
maartebloemetje maarteblomke : MI 60A (1985) : B046b, F001p; maatəblomkə* : MI 56 (1981) : B051q; maerteblomke : MI 56 (1981) : B083b; maerteblomkes : MI 56 (1981) : B094p
maartse-gek
maartse-gekjes maerse-gńkjes : Landheer 1955 : K122p.
maartsgek mertsgekken : N 73 (1975) : L207p
mei-klokje
meiklokje mee kl÷kske : N 92 (1982) : L382p; meiklokskes : ZND 34 (1940) : N047p
melkmeisje
melkmeisje melk maisy : MI 56 (1981) : B018p; melkmaisy : Buwalda 1975-79 : => Fri-Bildt; MI 60A (1985) : B018p
menistenwit
menistenwitje menistnwitjes* : Ter Laan 1929 : C030p
moedernaakt
moedernaakt moedernaktn* : ZND 34 (1940) : N078p
morgen-ster
morgenster morgenster : Anon. Cuijk L 159 (zj) : => NBrab-M; morgenstŔr : N 92 (1982) : L179p; morgesjtÚr : N 92 (1982) : L331p; morguster : N 92 (1982) : K185p.
morgensterntje morg'nsteerntie : MI 56 (1981) : F070p.
morgensterretje maarensteerties : Ebbinge Wubben 1907 : F086p, F087p; mergə staaərkə : N 92 (1982) : L183p; morgensteertien : Vos 1981 : F070p
muguet (fr.)
muguet-je uu-getjes : MI 56 (1981) : L312p.
uguetje uu-getjes : MI 56 (1981) : L312p
naakt-meisje
naakte-meisjes naakte meisjes : MI 56 (1981) : B001a
naakte-aars
naakt-aarsje naaktaerskes : MI 60A (1985) : F181p
naakte-man
naaks-mannetje naaksmenkes : Anon. Weert L 289 (zj) : L289p.
naaksmannetje naaksmenkes : Anon. Weert L 289 (zj) : L289p; N 92 (1982) : L289p; Van den Berg e.a. 1983 : L287p, L288p, L288a, L288b, L288c, L289p, L289a, L289b, L289h, L318a, L318d, L318e.
naakt-mannetje Naakte-Mannetjes : PÔque 1912 : => Ned.
naakte-naars
naakt-naarsje Naakte-Naarsjes : PÔque 1912 : => Ned.
naakte-wijf
naakte-wijfje Naakte-Wijfjes : PÔque 1912 : => Ned.
nakend-meisje
naken-meisje naken maisy : MI 56 (1981) : B018p, B019p; MI 60A (1985) : B018p.
nakene-meisje nakene maisys : Buwalda 1975-79 : => Fri-Bildt
nakend-wijf
nakend-wijfje naokende wiefies : Van Ankum 1880 : => Gro-O.
nakende-wijfje naokende wievies : Hadderingh/Veenstra 1979 : => Dre-N; noak'de wiefkes : MI 56 (1981) : C073a; noakənt wiefke* : MI 56 (1981) : C164p; noakend wiefke : MI 56 (1981) : C034p; noakende wiefies : MI 60A (1985) : C156a; noakende wiefke : Beukema 1992-94 : C117p; noakende wiefkes : Beukema 1992-94 : C026p, C119p, G015p; MI 56 (1981) : C029p, C036a, C130p; MI 60A (1985) : C026b, C130p; noakent wiefie : MI 56 (1981) : C152p; noaknde wiefkes* : Ter Laan 1929 : => Gro
nakende-aars
naken-aarsje naak'n earske : MI 60A (1985) : G173p; naaknee.rskn* : Broekhuysen 1950 : G278p; naaknneersien : MI 56 (1981) : F085p; naken ÚÚrzien : MI 56 (1981) : G113p; naken-eersken : Schaars/Agelink 1981 : F184p; nakeneerske : MI 56 (1981) : G178p.
naken-daars naken deerks : Gigengack 1979 : G235p.
nakend-aarsje naak'nd eerske : MI 56 (1981) : G173p; naakənteersien : MI 56 (1981) : F114p; naek'nd eersien : Otten/Klein Kranenburg 1979 : F104p, F113p; naekend' eersien : Van Buren 1948 : G168p; nakend eersie : MI 60A (1985) : F107p; nakend eersien : Van den Bremen-Van Vemde 1982 : F112p; nakend eerske : MI 60A (1985) : G246p, G247q; nakend eerskes : Gigengack 1979 : G177p; nakend-eerskes : Odink 1943 : G255p; nakende eerskes : MI 56 (1981) : G180p; nakendeersien : MI 60A (1985) : F114p; Veerman 1973 : F112p; Veerman 1980 : => Geld-W; nakendeerskes : MI 56 (1981) : G195b.
nakend-naarsje nakend naerske* : MI 56 (1981) : G247q
nakende-bout
naken-boutje neakenboutsje : MI 56 (1981) : B058b
nakende-juf
nakende-jufje nakende juffies : Timmer 1982 : => NHol-Tex
nakende-juffer
aken-juffertje akenjufferkes : Bezoen 1948 : => Ov-O
nakende-man
nakende-mannetje nakende mannetjes : Stapelkamp 1940 : => Utr-W; Timmer 1929 : => NHol-Tex; nakende mßnnetjes : Anon. Texel (1938) : A004p, A006p, A007p, A008p, A009p, A010p; nakende m˛nnetjes : Timmer 1982 : => NHol-Tex
nakende-vrouw
nakende-vrouwtje nakende vrouwtjes : Timmer 1982 : => NHol-Tex
nel
nelleke nelleke : MI 56 (1981) : F144c
non
nonnetje nonnetjes : MI 56 (1981) : K085p
paarse-klok
paars-klokje paarsklokje : ZND 34 (1940) : P025p
paas-bel
paasbelletje posbellekes : ZND 34 (1940) : O238p
paas-klok
paasklokje paaschklokske : ZND 34 (1940) : K250p; paaschklokskies : ZND 34 (1940) : O189p
paas-lelie
paaslelie paaschlelie : ZND 34 (1940) : H118p; pňsleli:s : ZND 34 (1940) : N042p
pernotte
pernotte-tje pernotteken : MI 56 (1981) : O056p
pernotte-vrouw
pernotte-vrouwtje pernotte vraakes : ZND 34 (1940) : O056p; peruotte vrakes : ZND 34 (1940) : O056p.
pernotte-vrouwtjes pernottevrake : Suys 1978 : O056p; pernottevrouwken : MI 56 (1981) : O056p
pot-en-plateel
potje-en-plateeltje potjez-en-pateeeltjes* : ZND 34 (1940) : H021p
sint-Antoniusbloem
sint-Antoniusbloem Sint-Antoniusɛ-Bloem : PÔque 1896 : O241p
sint-Jozefbloem
sint-Jozefsbloem st. Jozefsbloem : ZND 34 (1940) : O275p
sint-Peterbloem
sinte-Peterbloemetje sonte peter bleumpies : MI 56 (1981) : F102p
sint-Petrusbloem
sint-Petrusbloemetje sint Petrus bloemetjes : MI 60A (1985) : F111p
sneeuwbel
sneeuwbel snebeln* : ZND 34 (1940) : H065p
sneeuwbloem
sneeuwbloem sneebloem : ZND 34 (1940) : N068p; Sneeuwbloem : PÔque 1896 : I204p, I206p; sneeuwbloem : ZND 34 (1940) : K210p; sneeŰblom : ZND 34 (1940) : I217p; snieebloem : ZND 34 (1940) : O134p; snieeblom : ZND 34 (1940) : I217p.
sneeuwbloemetje snee bleumkes : MI 56 (1981) : G178p; sneeuwbloemke : ZND 34 (1940) : N045p; sni:əfblumkə : ZND 34 (1940) : P094p; snie(j)blommekes : ZND 34 (1940) : I176p; sniebloemken : ZND 34 (1940) : O049p; Snieblommeken : PÔque 1896 : O061p; snijəbluməkən* : ZND 34 (1940) : O146p
sneeuwbol
sneeuwbol snewboln* : ZND 34 (1940) : N123p.
sneeuwbolletje snoe:bollekes* : MI 56 (1981) : Q002p
sneeuwdruppel
sneeuwdruppel sneedruppel : ZND 34 (1940) : H119p
sneeuwklok
sneeuwklok sjneeklok : Schelberg 1979 : Q020p; sneejklokke : MI 56 (1981) : G024p; sneekloks : Gigengack 1979 : G172p; sneekl÷kke : MI 56 (1981) : G178p; sneekl÷kn : MI 56 (1981) : G198p; sneekl¨kn : MI 60A (1985) : G197p; sneeuklok : ZND 34 (1940) : P136p; sneeuwklok : MI 56 (1981) : E032a, F124p, K002p; N 92 (1982) : L144a; sneeuwklokke : MI 56 (1981) : K241p; ZND 34 (1940) : I155p; sneiklakə* : ZND 34 (1940) : I156p; snejklokke : ZND 34 (1940) : O078p; snieeuwklok : ZND 34 (1940) : K230p; snieŰklok : ZND 34 (1940) : I264p; sniuklokken* : ZND 34 (1940) : O127p; sniŰkl÷ks : Gigengack 1979 : G198p; snÚklokken : Buwalda 1975-79 : => Fri-Bildt.
sneeuwklokje #sneeklokske : ZND 34 (1940) : H119p; #sneuuklokske : ZND 34 (1940) : P026p; 'sneakl˛kjen : Blom 1981 : F002p; 'sniəklokskən* : MI 56 (1981) : O152p; 'snoukləkskə* : MI 60A (1985) : Q071p; 'snouwklukəkə* : MI 56 (1981) : Q166p; 'snowkləkskə* : MI 56 (1981) : Q071p; schnee kl÷kske : MI 56 (1981) : Q032p; schneegl÷kche : ZND 34 (1940) : Q259p; schneeklokske : MI 56 (1981) : L381p; schneikl˘kschke : MI 56 (1981) : Q116p; schneŰ kluksku : N 92 (1982) : Q035p; schnŔkl÷kske : MI 60A (1985) : L378p; schnĕĕ-kl˘kske : N 92 (1982) : Q098p; scnŕŕkl÷kske : N 92 (1982) : Q098p; shnieŰkl÷kske : N 92 (1982) : Q203p; sjneaklukske : N 92 (1982) : Q016p; sjneakl÷kskə : N 92 (1982) : L429p; sjnee kl÷kske : N 92 (1982) : Q201p; sjnee-kl÷kske : N 92 (1982) : L329p; sjneeklukske : N 92 (1982) : L386p; sjneeklˇkske : N 92 (1982) : Q020p; sjneekl÷kske : MI 56 (1981) : L325p, L329p, L434p; N 92 (1982) : L329p, L331p, L332p, L383p, L387p, Q033p; sjnei klūkske : N 73 (1975) : Q098p; sjneiklukjke : MI 56 (1981) : Q118p; sjneikl÷ks-je : N 92 (1982) : Q121p; sjnei’kl÷ks-je : Amkreutz e.a. 1987 : Q121p, Q121a, Q121b, Q121c, Q121d, Q121e; sjnekl÷kskə : MI 60A (1985) : Q103p; sjnīējklokskəs : N 92 (1982) : O069a; sjneŰkl÷kskə : N 92 (1982) : Q027p; sjni-jkl÷ksjkə : N 92 (1982) : Q117a; sjni-jkl÷kskə : N 92 (1982) : Q113p; sjnie-Ŕkl÷kske : N 73 (1975) : Q099q; sjnie:je-kl÷kske : MI 56 (1981) : Q196p; sjniee kl÷kske* : MI 56 (1981) : L324p; sjnieje klukskes : N 92 (1982) : Q208p; sjniekloksken : ZND 34 (1940) : O152p; sjniekl÷kske : MI 56 (1981) : L299p, L300p; sjnieəkl˘kskə : N 92 (1982) : L299p; sjnieŰ-kl÷kske : N 92 (1982) : Q196p; sjnieŰkl÷ksjke : Bemelmans 2003 : Q036p; N 92 (1982) : Q111p; sjnieŰklŏksjke : N 73 (1975) : Q112z; sjnijkl÷ksjke : N 92 (1982) : Q120p; sjniŔkl÷kske : Diederen 1993 : Q101p; MI 56 (1981) : Q101p; sjniŰ kl÷ksjke : N 92 (1982) : Q112c; sjniŰ-klukske : ZND 34 (1940) : Q196p; sjniŰklŘkske : MI 56 (1981) : L298p; sjnŔkl÷kskə : MI 56 (1981) : Q103p; sjnŔkl÷kske : N 92 (1982) : Q018p; sjnţŕ-kl÷ksk : N 92 (1982) : Q207p; snøͅwkløͅkskə : N 92 (1982) : L265p; sn(ie)kloksken : ZND 34 (1940) : I175p; snəklokskən* : ZND 34 (1940) : I171p; snaaiklokkie : MI 56 (1981) : C146p, C146t; snaauwklokje : Anon. Scheveningen D 001 (zj) : D001p; snaawklokskes : Janssen 1983 : P058p; snafklokje : ZND 34 (1940) : P160p; snaiklokje : MI 56 (1981) : C192p, C193p, E036p, G015q; snaowklukskes : Janssen 1983 : K361p, Q164p; snaowkləkskə : N 92 (1982) : Q071p; snauwklekske : MI 56 (1981) : Q166p; snauwkleukske : MI 56 (1981) : P220p; snauwklokje : MI 56 (1981) : D001p; snauwkluksku : MI 56 (1981) : L056p; snaŔ kl÷kske* : MI 56 (1981) : Q021p; sne klokjəs* : ZND 34 (1940) : H116p; sne klokschun : MI 56 (1981) : G255p; sne'wklokskes : ZND 34 (1940) : N074p; sne(e)wkloksə* : ZND 34 (1940) : N115p; sne(i)kloksjə* : MI 56 (1981) : H066p; sne(i)klokskə : ZND 34 (1940) : O014p; sne(i)wkloksjə* : ZND 34 (1940) : H114p; sne(uw)klokske : MI 56 (1981) : K256p; sne.əwklokshi* : MI 56 (1981) : N038p; sne.aewklokjə* : MI 56 (1981) : N015p; sne.wkl÷kin : MI 56 (1981) : F090p; sneə(w)klukjə* : ZND 34 (1940) : N038p; sneəkloksgi* : ZND 34 (1940) : N038p; sneəklokstjis* : ZND 34 (1940) : H036p; sneəwkloksis* : ZND 34 (1940) : O082p; sneəwkloksjə* : ZND 34 (1940) : H116p, N075p; sneəwklokskə* : ZND 34 (1940) : O078p; sneəwklokske : ZND 34 (1940) : H123p; sne:əwklokjə* : ZND 34 (1940) : K196p; sne:əwklokskə* : ZND 34 (1940) : K196p; sne:aekloksə* : MI 56 (1981) : H023p; sne:fklokstji:* : ZND 34 (1940) : H036p; sne:klokskə* : ZND 34 (1940) : O097p; sne:kloksken : ZND 34 (1940) : O244p; sne:wkloksgəs* : ZND 34 (1940) : N119p; sne:wkloksxə* : MI 56 (1981) : H016p; sneakl˛kjen : MI 56 (1981) : F002p; sneakl÷kske : MI 56 (1981) : L427p; sneawklokje : MI 56 (1981) : I087p; snee kl÷kkie : MI 56 (1981) : F120p; snee kl÷kkien : MI 56 (1981) : G171p; snee kl÷kske : MI 56 (1981) : G182p, G221p; MI 60A (1985) : G221p; snee kl÷kskes : MI 56 (1981) : G222p; MI 60A (1985) : M013p; snee'wkloksx'e* : ZND 34 (1940) : H113p; snee(i)klokjes : ZND 34 (1940) : H012p; snee-kl÷kkie : MI 56 (1981) : G112p; snee-kl÷ksken : MI 56 (1981) : F206a; snee-kl¨kskŰs : Achten 1995 : Q077p; snee-ŕw kloksje : ZND 34 (1940) : H063p; snee.ewkloksje : ZND 34 (1940) : H024p; sneeəklokschie : ZND 34 (1940) : N038p; sneeəklokstjes : ZND 34 (1940) : H069p; sneeəuwkloksje* : ZND 34 (1940) : H116p; sneeəwklokstje* : ZND 34 (1940) : H035p; snee:uwklukske : MI 56 (1981) : L020a; sneeee kloksken* : ZND 34 (1940) : I175p; sneefklokjə : MI 60A (1985) : P111p; sneefklokske : ZND 34 (1940) : P027p; sneefkloksken : ZND 34 (1940) : O274p; sneefklokskes : ZND 34 (1940) : P125p; sneeijklokskə : ZND 34 (1940) : I215p; sneeiklokje : ZND 34 (1940) : I215p; sneeiklokskən : ZND 34 (1940) : O129p; sneeiklokske : ZND 34 (1940) : O190p, O198p; sneeikloksken* : ZND 34 (1940) : I175p; sneeiwklokkie : MI 56 (1981) : K040p; sneej-kl÷kske : N 92 (1982) : L216p; sneejeklokske : ZND 34 (1940) : K310p; sneejklokje : ZND 34 (1940) : I164p; sneejklokkien : MI 56 (1981) : F051p; sneejklokkies : MI 60A (1985) : G054b; sneejklokskes : MI 56 (1981) : L033z; sneejkl÷kske : N 92 (1982) : L210p; Schols/Linssen 1991 : L209p, L210p, L211p, L212a, L216p, L216a, L244a, L245a; sneeklekske : N 92 (1982) : Q171p; sneekleukkes : Janssen 1983 : Q168a; sneekleukskes : Janssen 1983 : Q178p; sneeklo:ksen : MI 56 (1981) : F199p; sneekloekien* : MI 56 (1981) : F114p; sneekloekskən* : MI 56 (1981) : F183p; sneeklokje : MI 56 (1981) : A001p, A002p, B056p, E036p, F099p, F122p, I162p, K292p; MI 60A (1985) : F142p; ZND 34 (1940) : I177p, K307p, N042p, O110p, O241p; sneeklokjes : MI 56 (1981) : B005p; ZND 34 (1940) : H066p; sneeklokki : MI 56 (1981) : F086p; sneeklokkie : MI 56 (1981) : B020p, F087p; MI 60A (1985) : B020p; sneeklokkien : MI 56 (1981) : F048p, F102a, F119p, G112p; sneeklokkies : Gigengack 1979 : G171p; sneeklokky : MI 56 (1981) : B018p, B019p; MI 60A (1985) : B018p; sneekloks'ə : ZND 34 (1940) : N074p; sneeklokschie : ZND 34 (1940) : N038p; sneekloksie : MI 56 (1981) : F129p; sneekloksje : ZND 34 (1940) : N033p; sneeklokskə : MI 56 (1981) : K289p; sneeklokske : MI 56 (1981) : I143p, I147p, I251p; N 92 (1982) : P063p; snīeklokske : N 92 (1982) : P088p; sneeklokske : ZND 34 (1940) : H122p, H123p, I267p, K250p, K271p, K325p, N041p, N043p, N083p, O036p, O181p, P077p; sneekloksken : MI 56 (1981) : I177p, M015p; MI 60A (1985) : F184p; ZND 34 (1940) : I252p, I274p, N141p, O042p, O069p, O122p, O128p, O133p; sneeklokskens : ZND 34 (1940) : O070p; sneeklokskes : MI 60A (1985) : G247q; ZND 34 (1940) : I251p, N046p, N047p; sneeklokstjes : ZND 34 (1940) : H002p; sneeklookske : ZND 34 (1940) : I224p, O082p; sneekloske : ZND 34 (1940) : O061p; sneeklukkien : Kleusien 1978 : F095p; MI 56 (1981) : G113p; sneeklukske* : MI 56 (1981) : G247q; sneeklŔkske : MI 56 (1981) : Q086p; MI 60A (1985) : Q093p; sneeklŔkskes : Janssen 1983 : Q093p; sneekl˘kkien : MI 56 (1981) : F085p; sneekl÷kjen : Schaars/Agelink 1981 : F184p; sneekl÷kkes : Gigengack 1979 : G143p, G153p, G178p, G181a; sneekl÷kkie : MI 56 (1981) : G113p; MI 60A (1985) : G113p; sneekl÷kkien : MI 56 (1981) : F089p, G113p; sneekl÷ksen : MI 60A (1985) : F181p; sneekl÷ksien : Van den Bremen-Van Vemde 1982 : F112p; sneekl÷kske : MI 56 (1981) : F206p, G173p, G196p, G222p, G234p, G251p, Q077p; MI 60A (1985) : G173p; sneekl÷ksken : MI 56 (1981) : F133p, F178a, F181p, G225p, G227p, G255p, L036p, L037p, M004p, M009p, M009a, M011p, M013p, M041p, M046p, M048p, M048a; MI 60A (1985) : F182p, L036p, M040p, M046p; sneekl÷kskes : Bezoen 1948 : => Ov-O; Gigengack 1979 : G143q, G178p, G197p, G222p, G228p; MI 56 (1981) : F163p, G205p, G234p, M010p, M013p, M040p; MI 60A (1985) : F178p; sneekl÷sken : Van Wijk 1979 : M006p; sneekl¨ksken : MI 56 (1981) : G197p; sneeklűkske : MI 56 (1981) : F132p; sneeklűkskes : MI 60A (1985) : F163p; sneeklŘkkien : MI 60A (1985) : F089p; sneeklŘkkies : MI 60A (1985) : F089p; sneeu klokje : MI 56 (1981) : O030p; sneeufklokske : ZND 34 (1940) : P094p; sneeuklokske : ZND 34 (1940) : I222p; sneeukloksken : ZND 34 (1940) : I275p; sneeuw klokje : MI 56 (1981) : B088p, F142p, I069p, K042a, K173p; MI 60A (1985) : K042a; N 92 (1982) : I057b; sneeuw klokkie : MI 56 (1981) : D005p, E029p, F085p; sneeuw klokkies : MI 56 (1981) : E030p; sneeuw klokske : MI 56 (1981) : L054p; MI 60A (1985) : I233p; sneeuw klokstjes : ZND 34 (1940) : H009a; sneeuw kl˛kskə : N 92 (1982) : K160p; sneeuw kl÷ksie : MI 60A (1985) : F129p; sneeuwklakjes : ZND 34 (1940) : P145p; sneeuwklikje : MI 56 (1981) : I022p; sneeuwklokche : ZND 34 (1940) : H084p, N118p; sneeuwklokien : MI 60A (1985) : G095p; sneeuwklokjə : MI 56 (1981) : I067p; sneeuwklokje : MI 56 (1981) : B004p, B056p, B112p, C161p, C187p, E003a, E006f, E008a, E016p, E020p, E023p, E024p, E025q, E026p, E026a, E027p, E032p, E038a, E040a, E064p, E069p, E077p, E080a, E084p, E086p, E097p, E109p, E115a, E118z, E123p, E124p, E131p, E136p, E138a, E139p, E177p, E179p, E180p, E193q, E205p, E220p, E227p, F051p, F121p, F124p, F138p, F144p, F144c, F170p, F170c, F193p, G090a, G234p, H005p, H051p, H071p, I022p, I024p, I025p, I029p, I030p, I038p, I043p, I051p, I062a, I065a, I067q, I072p, I073p, I077p, I080p, I086p, I095p, I096a, I103p, I105p, I107p, I114p, I128p, I138p, I142p, I158p, I162p, I235p, I241p, K003p, K016p, K028p, K030p, K064p, K065p, K066p, K073p, K094a, K095p, K097p, K098p, K158b, K164a, K166p, K183p, K188p, K197p, K218a, K230p, K234p, K241p, K246p, K266p, K272p, K274p, K288p, K304p, L010p, L025p, L046p, L078p, L148p, L149p, L180a, N065p, N067p, N080p, N083p, N090p, O158p, P025p, P086p, P092p, P103p, P122a, Q009p; MI 60A (1985) : B004p, E069p, F142p, H009p, H051p, I022p, I062a, I069a, I072p, I073p, I080p, I082p, I086p, K190p, K268p, L144p, N065p, N067p, N082p; N 73 (1975) : L265p; N 92 (1982) : K145a, K151p, K160p, K170p, K174p, K182p, K184a, K188p, K188a, K195p, L201p, L238p, L261p, L382p, P012p, P107p, Q015p; ZND 34 (1940) : H106p, H116p, I169p, I253p, K196p, K206p, K208p, K210p, K213p, K250p, K276p, K293p, K295p, N014p, N067a, O037p, O188p, O228p, P018a, P074p; sneeuwklokje* : MI 56 (1981) : E176p, K154p; sneeuwklokjen : MI 56 (1981) : F111p, F122p; sneeuwklokjes : MI 56 (1981) : B001a, C159p, I054p, I063p, I084a, I091p, I155p, I173p, K100p, M042p; MI 60A (1985) : E027p; N 92 (1982) : K165p; Sneeuwklokjes : PÔque 1896 : K005p, K244p; sneeuwklokjes : ZND 34 (1940) : H049p, O035p, O047p; sneeuwklokju : MI 56 (1981) : I033p; sneeuwklokju:* : MI 60A (1985) : E176p; sneeuwklokjə : N 92 (1982) : K164a; sneeuwklokkie : MI 56 (1981) : D006p, E021p, E037p, E041p, E050p, E052p, E060p, E173p, E192p, F186p, G075p, I006p, K018a, K020p, K026p, K028p, K036p, K044p, K047p, K049p, K066p, K074p; MI 60A (1985) : K040p, K092p; sneeuwklokkies : MI 56 (1981) : E024p, E028a, E038p; MI 60A (1985) : I006p; sneeuwkloksche : MI 56 (1981) : H089p; ZND 34 (1940) : H110p, N036p, N067p; sneeuwkloksche* : ZND 34 (1940) : N067p; sneeuwkloksches : ZND 34 (1940) : N028a; sneeuwkloksie : MI 56 (1981) : I071a, I096p; sneeuwkloksien : MI 56 (1981) : F156p; sneeuwkloksje : MI 56 (1981) : H084p, N016p, N067p; ZND 34 (1940) : H024p, H115p, N015p, N072p; sneeuwkloksjes : ZND 34 (1940) : N067p; sneeuwklokske : MI 56 (1981) : I057p, I079p, I223p, I233p, K160p, K164a, K174p, K188p, K190p, K197p, N080p, N089p, N143p, O080p, O184p; MI 60A (1985) : I079p, I193p, K188p; N 92 (1982) : I118p, K127p, K160p, K286p; ZND 34 (1940) : H072p, I148p, I225p, K206p, K207p, K210p, K226p, K235p, K244p, K255p, N042p, N090p, N091p, N131p, O014p, O243p, P105p; sneeuwkloksken : MI 56 (1981) : F151p, I141p, I190p, I193p, K207p, K278p, M046p, N082p, O087p; ZND 34 (1940) : I208p, I250p, K224p, P037p; sneeuwklokskes : Anon. Gameren K 116 (zj) : K116p; MI 56 (1981) : K195p; MI 60A (1985) : K171p; ZND 34 (1940) : K268p, K307p, O009p, O166p; sneeuwklokskies : ZND 34 (1940) : O190p; sneeuwklokskə : N 92 (1982) : K160p, K195p; sneeuwkloktje : ZND 34 (1940) : H029p; sneeuwklukske : MI 56 (1981) : K150p, K150a, L088p, L096a; sneeuwkl˛kskə : N 92 (1982) : K193p; sneeuwkl˘kkien : MI 56 (1981) : F090p; sneeuwkl÷kkie : MI 56 (1981) : F107p; sneeuwkl÷kske : MI 56 (1981) : G177p, G223p, K164p, L044p, L177p; MI 60A (1985) : K147p, L244p; N 92 (1982) : K164p, L244p; sneeuwkl÷ksken : MI 56 (1981) : L037p, M013p; sneeuwklűkkie : MI 56 (1981) : G169p; sneeuwkokskes : ZND 34 (1940) : K226p; sneewklokske : N 73 (1975) : L244p; sneewkloksken : MI 56 (1981) : F179p; sneewkloksko* : ZND 34 (1940) : N047p; sneewklokskə : N 92 (1982) : K175a; sneewklukske : N 92 (1982) : Q202p; sneewklˇkjə : N 92 (1982) : K215p; sneewkl˛kskə : N 92 (1982) : K178p; sneewkl˛kskəs : N 92 (1982) : K179b; sneewkl÷kske : MI 56 (1981) : K146p, L244p; sneeŔklukske : MI 60A (1985) : L382p; sneeŰ kloksken : ZND 34 (1940) : K352p; sneeŰklokche : ZND 34 (1940) : H024p; sneeŰklokske : ZND 34 (1940) : K305p; snefklokstji* : ZND 34 (1940) : H036p; snei klokje : MI 56 (1981) : C064z, C133p; MI 60A (1985) : C115p; snei klokkie : MI 56 (1981) : G011p, G050b; snei'klokkies : MI 56 (1981) : G054q; snei(u)wklokskə* : ZND 34 (1940) : K188a; snei-klokje : MI 56 (1981) : C123q; MI 60A (1985) : C088p; sneieklokske : ZND 34 (1940) : O018p; sneijklokjes : MI 60A (1985) : C183p, C187p; sneijklokkie : MI 56 (1981) : C179p; sneijkl÷kskə : MI 56 (1981) : L119p; sneijklŘkske : MI 56 (1981) : L377p; sneikloikskə : ZND 34 (1940) : O015p; sneiklokje : Beukema 1992-94 : C038p; MI 56 (1981) : B015p, B102p, C001p, C031p, C036a, C040p, C043p, C045p, C064p, C068p, C068a, C076p, C078a, C084p, C088p, C099p, C110p, C122p, C128p, C130p, C151a, C152p, C157p, C158p, C163p, C164p, C165p, C186p, C187p, C191p, G035p; MI 60A (1985) : B015p, B102p, C029p, C043p, C068p, C068a, C076p, C099p, C122p, C125p, C128p, C130p, C165p, C193p; sneiklokjes : Beukema 1992-94 : C034p, C187a; MI 56 (1981) : C130p; MI 60A (1985) : C164p; sneiklokki : MI 56 (1981) : G012b; sneiklokkie : MI 56 (1981) : C152p, C156a, C183p, C184p, C189p, E030p, E037p, F051p, G033p, G039p, G092p; MI 60A (1985) : C156a, G033p; sneiklokkien : MI 56 (1981) : G030z; sneiklokkies : MI 56 (1981) : C152p, C153p, C180z; sneiklokskə* : ZND 34 (1940) : I215p; sneiklokske : ZND 34 (1940) : N035p, O210p; sneikloksken : ZND 34 (1940) : O122p; sneikloktje : MI 56 (1981) : C063p; sneiklukskes : MI 56 (1981) : L073p; sneikl˛kske : MI 56 (1981) : L068p; sneikl˛kskes : MI 60A (1985) : L068p; sneikl÷kkies : MI 56 (1981) : G024p; sneikl÷kske : MI 60A (1985) : L119p; sneiwkloksjə* : ZND 34 (1940) : H114p; sneiwklokskəs* : ZND 34 (1940) : N072p; sneiwklokstjie : ZND 34 (1940) : H036p; snej klokkie : MI 56 (1981) : C159p; snejəwklokjə : ZND 34 (1940) : K211p; snejəwklokskə : ZND 34 (1940) : K211p; snejewkləkske : ZND 34 (1940) : K240p; snejewkl÷kske : ZND 34 (1940) : K240p; snejjewkl÷ksken : ZND 34 (1940) : K240p; snejklokkie : MI 56 (1981) : C176p, G075c; snejklokkien : MI 56 (1981) : G035p; snejkl÷kske : MI 56 (1981) : L210p; snekləkskə : ZND 34 (1940) : O076p; snekloksgi* : ZND 34 (1940) : N038p; sneklokskə* : ZND 34 (1940) : N139p, O114p; sneklokskəs* : ZND 34 (1940) : N078p; snekl÷kskes : MI 56 (1981) : G231p; sneueklokske : ZND 34 (1940) : P078p; sneuklokje : ZND 34 (1940) : P076p; sneuklokstji* : ZND 34 (1940) : H036p; sneuw kl÷kske : MI 56 (1981) : K147p, L199p; sneuw-kl˘kske : N 92 (1982) : L279p; sneuw-kl÷kske : MI 56 (1981) : K220p; sneuwklokjə* : ZND 34 (1940) : N068p; sneuwklokje : MI 56 (1981) : K268p; sneuwkloksche : ZND 34 (1940) : N022p; sneuwklokskən* : ZND 34 (1940) : I185p; sneuwklokske : MI 56 (1981) : K197p, L145p; ZND 34 (1940) : K277p; sneuwklukske : MI 56 (1981) : K171p, K172p; sneuwklukskes : N 92 (1982) : L244p; sneuwkl˛kskə : MI 56 (1981) : L148p; sneuwkl˘kske : MI 56 (1981) : L177b; sneuwkl÷kske : MI 56 (1981) : K183p, L264p; MI 60A (1985) : K183p; N 92 (1982) : K183p, L144p; sneuwkl÷kskə : N 92 (1982) : K166p, K170p, K183b, K186p; sneuwkl¨kskes : MI 56 (1981) : L144p; snevklokstji* : ZND 34 (1940) : H036p; snewklokjə* : ZND 34 (1940) : I152p; snewkloksjə* : ZND 34 (1940) : H054p, H116p; snewklokskə* : ZND 34 (1940) : O180p; snewklokstjə* : ZND 34 (1940) : H009a, H034p; snūwkl÷kske : N 92 (1982) : L149p; snewkl÷kske : N 92 (1982) : L185p; snīēklÚkskə : N 92 (1982) : L417p; snīēkl÷kske : N 92 (1982) : L318b; sneńwkloksə* : ZND 34 (1940) : H084p; sneŔiwklokske : MI 56 (1981) : K176p; sneŔuwkloksje : ZND 34 (1940) : H116p; sneŔw kloksie : MI 56 (1981) : K098a; sneŔwklokje : MI 56 (1981) : I092p; sneŔwkloksie : MI 60A (1985) : K098a; sneŕikloksken* : ZND 34 (1940) : O228p; sneŕjewklekske : ZND 34 (1940) : K240p; sneŕklokske : ZND 34 (1940) : N141p; sneŕklokske* : ZND 34 (1940) : N045p; sneŕkloksken : ZND 34 (1940) : I192p; sneŕuwklokje : MI 56 (1981) : I108p; sneŕuwklokje* : MI 56 (1981) : I055p, I094p; sneŕuwklokkie : MI 56 (1981) : E040a; sneŰuwklokske : ZND 34 (1940) : I259p; sneÝn klokje : MI 56 (1981) : F051p; sneţklokkie : MI 56 (1981) : G074p; sni klokskəs* : ZND 34 (1940) : O128p; sni'j klokkie : MI 56 (1981) : G076a; sni'j klokkien : MI 60A (1985) : F074p; sni'j kl÷kien : MI 56 (1981) : F087a; sni'jklokkie : MI 56 (1981) : F062p; MI 60A (1985) : G076a; sni'jklokkien : MI 56 (1981) : F063p, F074p, G052p; MI 60A (1985) : C072p; sni'jklokkies : MI 60A (1985) : G052p; sni'jkl˛kkien : MI 56 (1981) : F073a; sni(e) klokje : ZND 34 (1940) : O107p; sni(e)klokskə* : ZND 34 (1940) : O119p; sni(ij)klokske : ZND 34 (1940) : P089p; sni(jə)kloksken : ZND 34 (1940) : I173p; sni-ekloksken : MI 56 (1981) : I212p; sni-j klokkien : MI 56 (1981) : G054p; sni.əfkl°kskə : MI 56 (1981) : P169a; sni.əklokskə* : MI 56 (1981) : K283p, P016p; sni.əklokskən* : ZND 34 (1940) : I265p; sni.jw klokskə* : MI 60A (1985) : K234p; sni.klokskə* : ZND 34 (1940) : P012p; sni.kloksken : ZND 34 (1940) : O239p; sni/j klokkie : MI 60A (1985) : F087a; sniə klokjə* : ZND 34 (1940) : O157p; sniə klokskəs : MI 56 (1981) : K339p; sniə kloksken : ZND 34 (1940) : O162p; sniə:klokskən* : ZND 34 (1940) : I209p; sniəfklakske : ZND 34 (1940) : P145p; sniəfklokskə* : MI 56 (1981) : K314p; sniəfkl°kskə : ZND 34 (1940) : P041p; sniəkləkskə* : ZND 34 (1940) : L423p; sniəkləkskən : ZND 34 (1940) : I178p; sniəklokəkə* : ZND 34 (1940) : P003p; sniəklokskə : ZND 34 (1940) : K274p, P025p, P089p; sniəklokskə* : MI 60A (1985) : K274p; ZND 34 (1940) : I215p, K269p, K306p, O070p, P002p, P080p, P129p; sniəklokskən : MI 56 (1981) : O061p; MI 60A (1985) : O061p; ZND 34 (1940) : I208p, I213p, I258p, O162p, O233p; sniəklokskən* : ZND 34 (1940) : I252p, O056p, O152p, O156p, O157p, O228p; sniəklokskəs : MI 60A (1985) : K339p; sniəklokskəs* : MI 56 (1981) : I259p; ZND 34 (1940) : O061p, O166p; sniəklokske : ZND 34 (1940) : O061p, P060p; sniəklukskən* : ZND 34 (1940) : O068p; sniəw kləkskə* : ZND 34 (1940) : K238p; sni:əfklokskə : ZND 34 (1940) : P032p; sni:əklokskə* : ZND 34 (1940) : K286p, O174a, O188p; sni:əklokskən* : ZND 34 (1940) : O070p; sni:əklookskən* : ZND 34 (1940) : I175p; sni:aklokskə* : ZND 34 (1940) : O015p; sni:e:kl÷kske : MI 56 (1981) : L318b; sni:eklokskə* : ZND 34 (1940) : K287p; sni:ewklukske : MI 56 (1981) : L312p; sni:fkl÷kskə : MI 60A (1985) : P169a; sni:klokskə : ZND 34 (1940) : K244p, O250p; sni:klokskə* : ZND 34 (1940) : O208p, O287p; sni:klokskən* : ZND 34 (1940) : I176p; sni:klokskəs : ZND 34 (1940) : K330p; sni:klokskəs* : ZND 34 (1940) : O061p; sni:klokske* : ZND 34 (1940) : O276p; sni:kloskə* : ZND 34 (1940) : O272p; sni:kloskəs* : ZND 34 (1940) : O130p; sn¤:wkl¤skəs* : MI 60A (1985) : L148p; sniaekl÷kske : MI 60A (1985) : L381p; snie ə kloksken : ZND 34 (1940) : O220p; snie klokje : MI 56 (1981) : B043p, B111p, F005q; snie klukske : MI 56 (1981) : L267p; snie kl÷kske : MI 56 (1981) : L271p; MI 60A (1985) : L269p, Q095p; snie(ə)fkluiskə : ZND 34 (1940) : P150p; snie(ə)klookske : ZND 34 (1940) : O082p; snie(e)fklakske : ZND 34 (1940) : P145p; snie(e)kloksken : ZND 34 (1940) : O111p; snie(e)kl÷kske : MI 56 (1981) : L266p; snie(j)əwklokske : ZND 34 (1940) : K312p; snie-əfklojkske : MI 56 (1981) : P145p; snie-e-kloksken : MI 60A (1985) : I212p; snie-eklokske : ZND 34 (1940) : K338p; snie.kl÷kske : N 92 (1982) : Q095p; snieəklokskə : ZND 34 (1940) : K349p; snieəklokskə* : ZND 34 (1940) : I218p; snieəklokskən* : ZND 34 (1940) : O150p; snieəklokskəs : MI 60A (1985) : O062p; snieəklokske : ZND 34 (1940) : K329p; snieəkloksken : ZND 34 (1940) : O158p, O238p; snieəuwklokske : MI 56 (1981) : K116a; snieəwklokske : ZND 34 (1940) : K249p; snieəwklokskes* : ZND 34 (1940) : K236p; snie:klokskə* : ZND 34 (1940) : N085p; snie:klokske : MI 56 (1981) : O181p; snie:kl÷kske : MI 56 (1981) : L421p; sniee klokske : ZND 34 (1940) : P025p; snieeeklokske : ZND 34 (1940) : I178p; snieefkleikske* : ZND 34 (1940) : P107p; snieeklokske : ZND 34 (1940) : I275p, K336p; snieeklokske* : ZND 34 (1940) : I177p, K348p; snieekloksken : ZND 34 (1940) : I171p, O134p; snieekloksken* : ZND 34 (1940) : I181p; snieeklokskes : ZND 34 (1940) : I176p, I213p; snieekl˛kske : N 92 (1982) : L289p; snieekl÷kske : MI 60A (1985) : L318b; snieeuw klokske : ZND 34 (1940) : K203p; snieeuwklokje* : MI 56 (1981) : I111p; snieeuwklokjes : ZND 34 (1940) : K231p; snieeuwklokjn* : MI 56 (1981) : I073p; snieeuwklokske : MI 60A (1985) : K105p; N 92 (1982) : K174p; ZND 34 (1940) : I158p, K272p, N038p, N141p; snieewklokske : ZND 34 (1940) : K201p, N132p; sniefkl(ə)kske : ZND 34 (1940) : P040p; sniefkləkskə : ZND 34 (1940) : P099p; sniefkleukskes : Janssen 1983 : P048p; sniefklokje : MI 56 (1981) : P148p; sniefklokskə : MI 56 (1981) : P111p; sniefklokske : ZND 34 (1940) : P137p; sniefklokskes : Janssen 1983 : K359a; snieikl÷kskes : MI 56 (1981) : L250p; sniejəklokskəs : ZND 34 (1940) : P133p; sniejəkloksken : ZND 34 (1940) : I181p; sniejəmkl÷kske : ZND 34 (1940) : K237p; snieje kloksken : ZND 34 (1940) : O150p; sniejeeuwklokje : MI 60A (1985) : I128p; sniejeewklokjə* : MI 56 (1981) : I128p; sniejefkleukske : N 92 (1982) : P041p; sniejefkloksken : ZND 34 (1940) : K352p; sniejekleukskes : ZND 34 (1940) : P035a; sniejekloksken : ZND 34 (1940) : O157p; sniejeklokskes : MI 56 (1981) : O153p; sniejekl÷kske : N 92 (1982) : Q197p, Q197a; sniejewklokske : ZND 34 (1940) : K212p; sniejiklokskes : ZND 34 (1940) : N043p; sniejklokje : ZND 34 (1940) : I213p; sniejklokske : ZND 34 (1940) : K347p; sniejkloksken : MI 60A (1985) : I167p; sniejklokskə : N 92 (1982) : K245p; sniejklosken : ZND 34 (1940) : O156p; sniejkl÷kske : MI 56 (1981) : Q096b; MI 60A (1985) : L381p; sniekleukskes : Janssen 1983 : L368p, Q096d; snieklokje : MI 56 (1981) : B028p, B029p, B033a, B052p, B058b, B083b, B108p, B119p, F001p, F002a, F013b, F018p, F031p, F039a, O028p, O072p; MI 60A (1985) : B028p, B035p, F002a, F018p; N 92 (1982) : P069p; ZND 34 (1940) : O133p; snieklokjes : MI 56 (1981) : B121j; snieklokskə* : ZND 34 (1940) : I210p, N141p; snieklokskən : ZND 34 (1940) : I208p, O216p; snieklokskən* : ZND 34 (1940) : I164p, I175p, I178p; snieklokske : MI 56 (1981) : O286p, P004p; ZND 34 (1940) : I153p, K291p, K325p, K330p, K339p, O072p, O287p, P060a, P066p, P069b, P088p, P089p, P198p, P199p; snieklokske* : ZND 34 (1940) : P029a; sniekloksken : MI 56 (1981) : O038p; ZND 34 (1940) : I181p, I261p, O061p, O064p; sniekloksken* : ZND 34 (1940) : I255p; snieklokskens : ZND 34 (1940) : O177p; snieklokskes : MI 60A (1985) : O067p; ZND 34 (1940) : O166p, O251p, P127p; snieklokskie : ZND 34 (1940) : O265p; snieklŔkskes : Janssen 1983 : L355p; sniekl÷:kske* : ZND 34 (1940) : Q095p; sniekl÷kskə : MI 56 (1981) : L371a; sniekl÷kske : MI 56 (1981) : L423p, Q095p, Q096b; N 92 (1982) : Q095p; sniekl÷kskə : N 92 (1982) : Q095p; snieuwkleukskes : Janssen 1983 : L419p, Q247a; snieuwklokje : MI 56 (1981) : I074p, L364p; ZND 34 (1940) : I240p, K350p; snieuwklokjes : ZND 34 (1940) : O211p; snieuwklokkie : MI 56 (1981) : K030p; snieuwklokskən* : ZND 34 (1940) : I258p; snieuwklokske : ZND 34 (1940) : I241p, K235p, N045p; snieuwklokskes : Janssen 1983 : L416p; snieuwklookse : MI 56 (1981) : I241p; sniewklekske : MI 56 (1981) : L360p; sniewkleukske : MI 56 (1981) : L360p; ZND 34 (1940) : K237p; sniewklokjə* : MI 56 (1981) : H048p; sniewklokje : ZND 34 (1940) : I184p, I240p; sniewklokkes : Janssen 1983 : K317a; sniewklokkie : MI 56 (1981) : F139p; sniewklokske : ZND 34 (1940) : K244p, O069p; sniewklokske* : ZND 34 (1940) : K235p; sniewklokstjə* : ZND 34 (1940) : H038p; snieəklokske : N 92 (1982) : P002p; snieəklˇkskə : N 73 (1975) : I268p; snieŔkl÷kske : N 92 (1982) : L381p; snieŔw klokje : MI 56 (1981) : I086p; snieŕkloksje : ZND 34 (1940) : N033p; snieŰfklokske : ZND 34 (1940) : K352p; snieŰklokje : ZND 34 (1940) : K296p, O072p, O138p; snieŰklokske : ZND 34 (1940) : K286p; snieŰkloksken : ZND 34 (1940) : I213p, I261p, O064p; snieŰklokskhn : ZND 34 (1940) : I265p; snieŰklukske : N 92 (1982) : L300p; snieŰkl÷kske : Kooijman 1985 : L318b; MI 60A (1985) : L267p, L271p; snieŰkl÷kskes : MI 60A (1985) : Q009p; N 92 (1982) : L320a; snieŰwklokske : ZND 34 (1940) : K258p, K267p, K295p; snie´klokje : ZND 34 (1940) : O058p; snie´kloksken : ZND 34 (1940) : I252p; snij klokje : MI 56 (1981) : C112p, C123p; snij klokkie : MI 56 (1981) : G007p, G052p; snij klokkies : MI 56 (1981) : G059p; snij-klukske : MI 56 (1981) : L074p; snijəklokskə* : ZND 34 (1940) : P023p; snijəklokskən* : MI 56 (1981) : O064p; MI 60A (1985) : O158p; snijəklokskəs* : MI 56 (1981) : O158p; snijekloksken : ZND 34 (1940) : O157p; snijfklokske : ZND 34 (1940) : K352p; snijklokje : MI 56 (1981) : B042p, B072p, C024a, C027p, C035p, C042p, C063p, C070p, C073a, C115p, C129p, C132p, C193p, C193a; MI 60A (1985) : C024a, C128p, C186p; snijklokjes : Beukema 1992-94 : C087p, C157p; snijklokkie : MI 56 (1981) : C184p, C184q, F050a, G024p, G048p, G058p, G063p, G090a; MI 60A (1985) : C179p, F062p; snijklokkien : MI 56 (1981) : F043p, F044p, F072p, G048p, G054b, G077p, G078p, G090a; MI 60A (1985) : F043p, F072p; snijklokkies : Anon. Zuurbeek F 067 (1946) : F067p; MI 56 (1981) : G054p, G055p, G078p, G095p; snijklokskə : ZND 34 (1940) : I215p; snijkl÷kien : MI 56 (1981) : F084p; snijkl÷kske : MI 56 (1981) : L079p, L210p; N 92 (1982) : L245b; snij^kl˘kske* : MI 60A (1985) : L210p; sniklakske* : ZND 34 (1940) : O210p; sniklekskə : MI 56 (1981) : Q003p; sniklekske : N 92 (1982) : L364p; sniklo(k)skə : ZND 34 (1940) : O123p; sniklokskə : MI 56 (1981) : K262p; sniklokskə* : ZND 34 (1940) : O036p, O099p, O265p; sniklokskən : ZND 34 (1940) : O117p, O130p; sniklokskən* : MI 60A (1985) : O117p; ZND 34 (1940) : O117p; snikloksken : MI 56 (1981) : O116p; ZND 34 (1940) : O038p, O117p; sniklokskis* : ZND 34 (1940) : O100p; snikloksxə* : ZND 34 (1940) : O285p; snikloskən* : MI 56 (1981) : O273p; ZND 34 (1940) : O131p; sninklokje : MI 56 (1981) : I108p; sniuklokskən* : ZND 34 (1940) : I255p; sniuw klokkie : MI 56 (1981) : K124p; sniw klokje : MI 56 (1981) : K154p; sniwklokje : MI 56 (1981) : L010p; MI 60A (1985) : K154p; sniwklokkie : MI 56 (1981) : F189p, K091p; MI 60A (1985) : F189p; sniwklookske : ZND 34 (1940) : I241p; sniwkl÷kske : MI 56 (1981) : L207c, L281p, L281q; MI 60A (1985) : K145a; N 92 (1982) : L244p; sniwkl÷kskə : N 92 (1982) : L200a, L255p; sniējkl÷kske : N 92 (1982) : L269p; sniəklokskəs : MI 60A (1985) : K339p; sniəkl÷kske : N 92 (1982) : L374p; sniŔekloksken : ZND 34 (1940) : I258a; sniŔklokske : MI 56 (1981) : L320a; sniŔklokstje : MI 56 (1981) : H069p; sniŔwklokske : MI 56 (1981) : K140p; sniŔŔuwklokske : MI 56 (1981) : K105p; sniŕkl÷kskə : MI 60A (1985) : L371a; sniŕuwklokske : MI 56 (1981) : K116a; sniŕwkl÷kske : N 92 (1982) : L360p; sniŰ-kl÷kske : MI 56 (1981) : L318p; sniŰ-kl÷kskes : N 92 (1982) : L266p; sniŰəjkloekskə* : MI 56 (1981) : L245p; sniŰfeklokske : MI 56 (1981) : P093p; sniŰfkleűkske* : ZND 34 (1940) : P041p; sniŰfklokskes : ZND 34 (1940) : P099p; sniŰjklokske : MI 56 (1981) : L271p; sniŰjkl÷kske : MI 60A (1985) : L271p; sniŰklokje : MI 56 (1981) : O162p; sniŰklokschen : ZND 34 (1940) : I212p; sniŰklokske : ZND 34 (1940) : I269p, K256p, K320p; sniŰkloksken : MI 56 (1981) : O162p; ZND 34 (1940) : O056p, O068p, O072p, O146p; sniŰklokskes : ZND 34 (1940) : I213p, K309p, O146p, O239p; sniŰkl÷kske : MI 56 (1981) : L271p, L382p; N 92 (1982) : L267p; sniŰkl÷kskes : MI 56 (1981) : L271p; sniŰkl¨kske : N 92 (1982) : L266p; sniŰwklokske : ZND 34 (1940) : K237p, N131p; sniŰŰkl÷kske : MI 56 (1981) : L318b; snĭĕjkləkske : N 92 (1982) : L374p; snĭĕəklokskə : N 92 (1982) : P088p; snjai klokske* : ZND 34 (1940) : N141p; snjeeuw klokskə : N 92 (1982) : I118p; snjeeuwklokje : MI 56 (1981) : I074p; snjeeuwklokske : N 92 (1982) : K175p; snjekloksi* : ZND 34 (1940) : N038p; snjeuw klokskə : N 92 (1982) : I102a; snjeuwklokskə* : MI 60A (1985) : N080p; snjewklokskə* : ZND 34 (1940) : N090p; snjeŔkl÷kske : MI 56 (1981) : Q013p; snjieekl¨kske : N 92 (1982) : L371p; snjiklokje : MI 56 (1981) : B007p; snjiklokske : MI 60A (1985) : N141p; snjiuwklokje : MI 56 (1981) : I108p; snjiwklokje : MI 60A (1985) : I107p, I108p; snjiwklokjes : MI 56 (1981) : I129p; snjiwklokske : N 92 (1982) : K177p; snjŔklokje : MI 60A (1985) : H069p; snjŔklokske : MI 60A (1985) : H121p; snjŔwkloksge : ZND 34 (1940) : H113p; snjŕŕkl÷kskə : N 92 (1982) : L425p; snoawklokje : MI 56 (1981) : L049p; snoeuwkloeukske : MI 56 (1981) : L285p; snoeuwklokje : MI 56 (1981) : G036p, I048p; snojewklokskes* : ZND 34 (1940) : K240p; snoowkl÷kske : MI 56 (1981) : K184p; N 92 (1982) : K216p; snouklokkie : MI 56 (1981) : L007p; snouwklokje : MI 56 (1981) : L005p; snowklukske : MI 56 (1981) : K197p; snowkl÷kske : MI 56 (1981) : K218a; MI 60A (1985) : K218a; N 92 (1982) : L353p; snuewkl÷kske : MI 56 (1981) : L148p; snuiwkl˛kske : MI 56 (1981) : L094p; snuufkləkskə : ZND 34 (1940) : P152p; snuujewkl÷ksches : ZND 34 (1940) : K241p; snuuklokske : N 92 (1982) : P074p; snuw klukske : N 92 (1982) : L238p; snuw klŘkske : MI 60A (1985) : L243a; snuwklokje : N 92 (1982) : K161p; snuwklukske : MI 56 (1981) : L243a, L265z; snuwkl÷kske : MI 56 (1981) : L151a, L180a, L240p, L264p; snuwkl÷kskə : N 92 (1982) : L204p, L241a; snuwklōkske : N 92 (1982) : K172p; snuŰklokske : ZND 34 (1940) : P018p; snyəklokskə* : ZND 34 (1940) : P080p; snyəwklokskəs* : ZND 34 (1940) : K277p; snyeuwkloekskes* : MI 56 (1981) : K276p; snyjəvkləkskə* : ZND 34 (1940) : P155p; snyklokje : MI 60A (1985) : C035p; snyklokskə* : ZND 34 (1940) : P076p; snəwkl÷kskə : N 92 (1982) : L152p; snÚ klokky : MI 56 (1981) : B019p; snÚ:ewklokjə* : ZND 34 (1940) : H042p; snÚ:wkl˛kjə* : MI 56 (1981) : B057p; snÚeuwkloksje : MI 60A (1985) : N067p; snÚw kl÷kske : N 92 (1982) : K147p; snÚwkl˘kske : N 92 (1982) : L158a; snÚwkl÷kske : N 92 (1982) : L184p; snÚəklukskə : N 92 (1982) : L292p; snÚÚklokkien : MI 56 (1981) : G048p; snÚÚkl÷kskə : N 92 (1982) : Q014p; snÚÚuwklokje : MI 56 (1981) : I069a; snÚÚuwklokskə : N 92 (1982) : K182b; snŔ-klokkie : MI 56 (1981) : C189p; snŔ.jwkloki : Van den Hombergh-Bot 1954 : E091p; snŔkleukskes : Janssen 1983 : P182p; snŔwklukske : MI 56 (1981) : L115p; snŔwkl÷kske : N 92 (1982) : L162p; snŔŔuwklokkie : MI 56 (1981) : K124p; snŔŔwklokske : ZND 34 (1940) : N141p; snŔ¨wkl÷kske : N 92 (1982) : L243a, L263p, L263b; snŕeuwklokske : N 92 (1982) : K174p; snŕklokski* : ZND 34 (1940) : H035p; snŕwklokje : MI 56 (1981) : K145p; snŕwkl÷kske : MI 56 (1981) : L184p; snŕŕuwklokje : MI 56 (1981) : I095a; snŕŕuwklokkie : MI 56 (1981) : K022p, K093p; snŕŕuwklokkies : MI 56 (1981) : K121p; snŕŕuwkloksche : ZND 34 (1940) : N068p; snŕŕuwkloksie : MI 60A (1985) : K096p; snŕŕuwkloksje : MI 56 (1981) : I097p; snŕŕwkl÷kske : N 92 (1982) : K146p; snÝ:əkl˛kjə* : MI 56 (1981) : B046p; MI 60A (1985) : B046p; snţeklokje : MI 56 (1981) : B045z; snţekl÷kskə : N 92 (1982) : L320b, L326p; snţŕ kl÷kske : N 73 (1975) : L318b; snţŕkl˛kskə : N 92 (1982) : P025p; snţŕwklokskə : N 92 (1982) : K227p; sn´klokske : ZND 34 (1940) : O208p; sn÷wkl÷kskə : MI 56 (1981) : L204p; sn÷wkl÷kske : MI 56 (1981) : L241p; sn÷wkl÷kskə : N 92 (1982) : L099p, L100p, L263b; snűklokje : ZND 34 (1940) : P076p; snűwklűksku : MI 56 (1981) : L144p; snŘwkl÷kske : MI 60A (1985) : L264p; snaakl÷kske* : N 92 (1982) : P219p; snakløͅkske* : Smets 1966 : P213p; sneejəklˇkskəs* : N 73 (1975) : O153p; snīējfklukskə* : N 92 (1982) : K355p; snīējklokskən* : N 73 (1975) : O069a; snīējəfklukskə* : N 73 (1975) : P041a; N 92 (1982) : P041a; snţekl˛kskə* : N 92 (1982) : P025p; snţe}klokje* : N 92 (1982) : K339p
sneeuwknok
sneeuwknokje snīknøͅkskə* : N 92 (1982) : Q095p
sneeuwlelie
sneeuwleeletje sni.əleləkəs* : MI 56 (1981) : K283p
sneeuwpoot
sneeuwpootje sniŰpoetsjes* : ZND 34 (1940) : K320p
sneeuwvlok
sneeuwvlokje sneeuwvlokje : MI 56 (1981) : L144p
sneeuwwit
sneeuwwitje sneeuwwitsje : MI 56 (1981) : B056p; sneewitj'n : MI 56 (1981) : G285p; sneewwitje : MI 56 (1981) : L381p; sniewwitje : MI 56 (1981) : E130p, E162p
snot-bel
snottebel snoddebelle : ZND 34 (1940) : I195p; Snottebel : PÔque 1896 : I204p, I206p
spijtse-duivel
spijts-duiveltje Spijtsche-Duivelkes : PÔque 1896 : N141p
vastenavond-bloem
vastelaverbloem vaslouverbloem : ZND 34 (1940) : O068p.
vastelavondbloem vastelavedblom : ZND 34 (1940) : O062p; vastelloavetbloom : ZND 34 (1940) : O062p; vastelo:vetblum* : ZND 34 (1940) : I273p.
vastelavondbloemetje vasəloavendbloemeken* : ZND 34 (1940) : O144p; vaslauventblommeken : ZND 34 (1940) : O150p; vastəla:uvətbloməkə* : ZND 34 (1940) : O061p; vastəloavətbloməkəs* : ZND 34 (1940) : I258p; vastəlouvədbluməkən : ZND 34 (1940) : O138p; vastelauvedbloemeken : ZND 34 (1940) : O068p; vňstel˘vetblommeken* : ZND 34 (1940) : O046p.
vastelavondsbloemetje vastəlouvəs bluməkən : ZND 34 (1940) : O138p
vastenavondbloem
vastenavondbloem vaastenaovondbloem : ZND 34 (1940) : K240p; vastenauvendblommen : ZND 34 (1940) : I264p; vastenaventblomme : ZND 34 (1940) : O086p; vastenavondbloem : ZND 34 (1940) : I259p, K301p, O162p, P088p; vastenovendbloem : ZND 34 (1940) : P066p; vastn avəntbloumn* : ZND 34 (1940) : O128p.
vastenavondbloemetje vastənavəntbloməkəs* : ZND 34 (1940) : I256p; Vastenavondbloemeken : PÔque 1896 : O220p; vastnoavedblommeken : ZND 34 (1940) : I258p; vňstənoəvətbluməkəs* : ZND 34 (1940) : O130p
vastenavondgast
vastelavondgastje vastəlaavəntgasies : MI 60A (1985) : E176p; vastelaevendgassie : MI 60A (1985) : K121p.
vastenavondgastje vasteaventgastjes : MI 56 (1981) : I026p; vastenavondgastjes : MI 56 (1981) : K121p
vastenavondgek
vastelavondgekje vastelaovendgekje : Groothuis 1885 : => Geld-Z.
vastenavondgek vastenoavend gek : MI 60A (1985) : K183p; vastenoavend-gekken : MI 56 (1981) : K183p; vßstenaovent gŔk : N 92 (1982) : L243a, L263p, L263b.
vastenavondgekje vastenaovondgekskes : MI 60A (1985) : K164a; vastənāvəntgekjə : N 92 (1982) : K164a; vastənāvəntgekskə : N 92 (1982) : K164a.
vastenavondgekken vastenoavend-gekken : MI 56 (1981) : K183p
vastenavondklok
vastenavondklokje Vastenouvenklokskes : PÔque 1896 : O086p
vastenavondmuts
vastenavondmuts Vastenavondmuts : PÔque 1896 : P117p
vastenavondzot
vastelavondzot vaəlovətzotən* : ZND 34 (1940) : O152p; va:seloo:venzoten* : ZND 34 (1940) : O111p; vaslouvətzutən* : ZND 34 (1940) : O068p; vaslouvətzutən : ZND 34 (1940) : O068p; vastəlauvetsot* : ZND 34 (1940) : O046p; vastəlo.vətzot* : ZND 34 (1940) : O062p; vastəloa:vətzot* : ZND 34 (1940) : O133p; vastəlouvədzotən : ZND 34 (1940) : O138p; vastelaauvetzot : ZND 34 (1940) : O067p; vastelaauvetzot* : ZND 34 (1940) : O067p; vastelaavəndzot : ZND 34 (1940) : O210p; vastelauvedzotten : ZND 34 (1940) : O046p; vastelauvetzotten : ZND 34 (1940) : O054p; vastelavendzatten : MI 60A (1985) : O162p; vastelavendzot : ZND 34 (1940) : O061p; vasteloovezot : ZND 34 (1940) : O046p; vastelouvendzotten : ZND 34 (1940) : I261a; vastla.uvətzot* : ZND 34 (1940) : O135p; vňstəlo:uəvənts°t'n* : ZND 34 (1940) : O228p.
vastelavondzotje vastəlo(u)vəndzotjəs* : ZND 34 (1940) : O061p; vastəloavətzotgəs* : ZND 34 (1940) : I258p; vastəlouvətzotjən* : ZND 34 (1940) : I260p; vastəlouvətzotjəs* : ZND 34 (1940) : O061p; vastəlouvətzottəkəs : MI 60A (1985) : O062p; vaste.lauvəntzotjən* : ZND 34 (1940) : O061p; vastelaovendzottekes : ZND 34 (1940) : I273p; vastelavendzotteken : Cornelissen/Vervliet 1899-1903 : => Antw; vastelavondzotje : ZND 34 (1940) : O059p; vasteleeuwendzotjes : Verzaal 1978 : E117p; vasteleewendzotjes : Eveleens 1977 : E117p; vastelo:vendzotsje : ZND 34 (1940) : O045p; vasteloaved zotjen : ZND 34 (1940) : I213p; vasteloavoudzoutjen : ZND 34 (1940) : O128p; vastelouvedzotjen : ZND 34 (1940) : I261p; vastelouvedzotjes : ZND 34 (1940) : O052p; vastəlauvədzottəkəs : N 92 (1982) : O069a; vňstəlouvətsotzən*\n : ZND 34 (1940) : O061p; vastəlauvətzottəkən* : N 73 (1975) : O069a.
vastenavondzot vas'ənovəntzotən* : ZND 34 (1940) : O122p; vastənaovəndzot : ZND 34 (1940) : P023p; vastənavəntzot : ZND 34 (1940) : O084p; vastənňvontzot* : ZND 34 (1940) : K267p; vasten o vendzotten : ZND 34 (1940) : O133p; vastenaovendzot : ZND 34 (1940) : P066p; Vastenavondzot : PÔque 1896 : O061p; vastenoaventzot : ZND 34 (1940) : K206p; vastn avəntzot* : ZND 34 (1940) : O128p; vastənaavondz˛t : N 92 (1982) : K150p.
vastenavondzotje vastənavəntsotji* : ZND 34 (1940) : H036p; vastanavəndzotje* : ZND 34 (1940) : H069p; vastenaovendzotje : MI 56 (1981) : H009p; N 92 (1982) : K182p; vastenaovendzotteken : ZND 34 (1940) : I274p; vastenavendzotjes : Heestermans 1997 : I079p; vastenavetzotteken : ZND 34 (1940) : K347p; vastenavondzootses : ZND 34 (1940) : I251p; vastenavondzotje : De Wolf 1934 : H036p; MI 56 (1981) : E115a, E138a, E139p; ZND 34 (1940) : H116p; vastenavondzotjen : ZND 34 (1940) : O061p; vastenavondzotjes : MI 56 (1981) : I155p; MI 60A (1985) : H009p; Vastenavondzotjes : PÔque 1896 : I208p; vastenavondzotjes : ZND 34 (1940) : I257p, I258p; Vastenavondzottekens : PÔque 1896 : I204p, I206p, K342p, O068p, O162p; vastenoavedzotjes : ZND 34 (1940) : I213p; vastenoavendzotjes : ZND 34 (1940) : I158p; vastenoavendz÷tje : MI 60A (1985) : L381p; Vastenouvenzot(ses) : PÔque 1896 : O086p; vastnoaventzotjes : ZND 34 (1940) : I154b; vastənauvədzottəkəs : N 92 (1982) : O069a; vÓstənaovəntz˛tjə : N 92 (1982) : K179b; vÓstənßßvəntz˛tjə : N 92 (1982) : K160p; vňstənňuvətsotəkəs* : ZND 34 (1940) : K287p; vastnauvətzottəkən* : N 73 (1975) : O069a
vastenavondzotbloem
vastelavondzotbloem vastla.uvətzotblu.mən* : ZND 34 (1940) : O135p
vastenavondzottin
vastelavondzottinnetje vastelavedzottinneke : ZND 34 (1940) : K206p.
vastenavondzottinnetje vastenaovondzottinnekes : MI 56 (1981) : K188p; N 92 (1982) : K188p
vastenbloem
vastenbloemetje vastenbloemtje : ZND 34 (1940) : N067p
voorjaarsbloem
voorjaarsbloem vr. voorjaarsbl. : MI 60A (1985) : E027p
voorjaarsklok
voorjaarsklokje voorjaars klokjes : MI 60A (1985) : E047a
winterbloem
winterbloemetje wintreblommeke : ZND 34 (1940) : O090p
winterhak
winterhakje winterhakje : MI 56 (1981) : L091p
winterklok
winterklokje wintərklokskəs* : ZND 34 (1940) : K273p; winterklokje : N 92 (1982) : K160p; winterklokske : MI 56 (1981) : L159p; ZND 34 (1940) : K188a, P143a
winterzot
winterzot winterzotten : Cornelissen 1936-38 : => Antw; wŔŔjntərz˛t : N 92 (1982) : L255p.
winterzotje winterzottekes : Cornelissen 1936-38 : => Antw
winterzottin
winterzottin Winterzottin : PÔque 1896 : K207p; winterzottin : ZND 34 (1940) : K206p.
winterzottinnetje wintərzattinnəkəs : ZND 34 (1940) : K231p; winterzonnineke : ZND 34 (1940) : K206p; Winterzottinnekes : PÔque 1896 : K307p; winterzottinnekes : ZND 34 (1940) : K272p
wit-hemd
wit-hemdje withempje : MI 56 (1981) : E003a; witte hempjes : Daan 1950 : E004p; wyt himke : MI 56 (1981) : F039a
witte-bel
wit-belletje witte bellekes : Janssen 1983 : Q162p; Witte-Bellekes : PÔque 1896 : Q162p, Q177p, Q180p, Q181p, Q182p
witte-klok
wit-klokje witte klokskes : ZND 34 (1940) : N141p
witte-tij-loos
witte-tijloos witte tielooz'n : MI 56 (1981) : F086p
zomerzot
zomerzot zomerzot : ZND 34 (1940) : O251p; Zomerzotten : PÔque 1896 : P037p.
zomerzotje zomerzotje : Vorsterman van Oyen 1879 : I125p; Zomerzotteken : PÔque 1896 : K244p, K250p, K327p
zottenmuts
zottenmuts zotəmusən* : ZND 34 (1940) : O243p; zottemoech : ZND 34 (1940) : O064p; Zottemuts : PÔque 1896 : P117p
zottin
zottinnetje zottinnŰkŰ : MI 56 (1981) : L281p, L281q; z˛ttinnəkəs* : De Bont 1958 : L224p
zwaluw-ei
zwaluw-eitje Zwaluweikens : PÔque 1896 : P070p.

Bronnen

Vragenlijsten
MI 56 (1981) 011, MI 57 (1982) , MI 60A (1985) 008, N 73 (1975) 034h, N 92 (1982) 008, ZND 34 (1940) 060
Monografien
Achten 1995 (inl.) , Amkreutz e.a. 1987 (251) , Anon. Cuijk L 159 (zj) (015) , Anon. Gameren K 116 (zj) , Anon. Scheveningen D 001 (zj) , Anon. Schouwen (zj) , Anon. Texel (1938) , Anon. Weert L 289 (zj) , Anon. Zuurbeek F 067 (1946) , Bemelmans 2003 (35) , Beukema 1992-94 , Bezoen 1948 (149) , Blom 1981 (150) , Broekhuysen 1950 (153) , Buwalda 1975-79 (43) , Cornelissen 1936-38 , Cornelissen/Vervliet 1899-1903 (1317) , Daan 1950 (312) , De Bont 1958 , De Vin e.a. 1998 (088) , De Wolf 1934 (187) , Diederen 1993 (078) , Ebbinge Wubben 1907 (122) , Eveleens 1977 (011) , Gigengack 1979 (075) , Groothuis 1885 (110) , Hadderingh/Veenstra 1979 (166) , Heerschap 1987 (69) , Heestermans 1997 (057) , Janssen 1983 (089) , Kleusien 1978 (28) , Kooijman 1985 (186) , Landheer 1955 (211) , Odink 1943 (180) , Otten/Klein Kranenburg 1979 (088) , PÔque 1896 (171) , PÔque 1912 (110) , Roggen 1976 (002) , Schaars/Agelink 1981 (121) , Schelberg 1979 (381) , Schols/Linssen 1991 (420) , Smets 1966 (II.320) , Stapelkamp 1940 (96) , Suys 1978 , Swanenberg/Swanenberg 1996 (222) , Ter Laan 1929 (554) , Timmer 1929 (067) , Timmer 1982 (048) , Van Ankum 1880 (378) , Van Buren 1948 , Van de Biezen hs.zj , Van den Berg e.a. 1983 (B1-08) , Van den Bremen-Van Vemde 1982 (114) , Van den Hombergh-Bot 1954 (223) , Van Weel 1904 (98) , Van Wijk 1979 (097) , Veerman 1973 (20) , Veerman 1980 (042) , Verzaal 1978 (008) , Vorsterman van Oyen 1879 (324) , Vos 1981 (143)

opnieuw zoeken