Home

Lelietje-van-dalen

Lelietje-van-dalen

1741 treffers

opnieuw zoeken

Trefwoorden

??? måəkl... : ZND 34 (1940) : O157p; prokuis : ZND 34 (1940) : K250p.
???-bloem dieërekesbloemen# : ZND 34 (1940) : K272p
???-bek
???-bek nxonbek* : ZND 34 (1940) : I213p
???-klok
???-klokje jas klokskə* : ZND 34 (1940) : K317p
belletjesbloem
belletjebloem beltsjeblommen : MI 57 (1982) : B043p
berglelie
berglelietje berglelietjes : ZND 34 (1940) : I257p
bever
bevertje bevertjes : Gigengack 1979 : G224p
bos-lelie
bos-iel bòsïl : Stevens 1986 : Q162p.
bosieletje ɛbosiləkəs* : MI 60A (1985) : Q071p; boisiljkj* : ZND 34 (1940) : P050p; boschieletje : ZND 34 (1940) : P056p; boschzielkes : ZND 34 (1940) : P057p; boseləkəs : ZND 34 (1940) : K318p; bosi:ləkən* : MI 57 (1982) : Q071p; bosi:ləkən* : MI 57 (1982) : Q071p; bosie.ldzjes : Staelens 1982 : Q002p; bosiegelkes : Janssen 1983 : P051a; bosielekes : Janssen 1983 : K360p, K361p, L414p, P189p, Q072p, Q077p; bosielkes : Janssen 1983 : P051p, Q002p; bosiləkəs* : MI 60A (1985) : Q071p; bosillekens : MI 57 (1982) : Q153p; bosuulke : MI 57 (1982) : Q013p; bosuulkes : Janssen 1983 : Q010p; bosèlkes : Janssen 1983 : K359a; bósieldzjes : MI 57 (1982) : Q002p; bósĭĕləkə : N 92 (1982) : Q071p; bòszillekes : Neigemènneke 1995 : Q002p; bòsïlzjëkë : Stevens 1986 : Q162p.
bosilletje boisiljkj* : ZND 34 (1940) : P050p; boschieletje : ZND 34 (1940) : P056p; boschzielkes : ZND 34 (1940) : P057p; boseləkəs : ZND 34 (1940) : K318p; bosuulke : MI 57 (1982) : Q013p.
bosleeletje boschleleeke : ZND 34 (1940) : K244p; bòzleleeke : ZND 34 (1940) : K286p.
bosleelje busleeljen : ZND 34 (1940) : N131p.
boslelie boschlelie : ZND 34 (1940) : I224p, K226p, O054p, O157p, O166p, P074p; boschlelies : ZND 34 (1940) : H119p, K267p; boscleelieen : ZND 34 (1940) : K278p; boslelie : MI 57 (1982) : F182p; N 92 (1982) : L144a, L318b; ZND 34 (1940) : I178p, I218p, O059p; boslelies : ZND 34 (1940) : O133p, O134p; busjlielje : N 92 (1982) : Q117a, Q117a; bòsleelie : N 92 (1982) : L255p.
boslelietje bos(ch)lelieke(n) : Cornelissen/Vervliet 1899-1903 : => Antw; boschleleeke : ZND 34 (1940) : K244p; boschlelieke : ZND 34 (1940) : I259p, K210p; boschlelieken : Cornelissen/Vervliet 1899-03 : => Antw; Boschlelieken(s) : Pâque 1896 : K285p; boschlelietje : ZND 34 (1940) : N042p, O228p; boschlelietjes : ZND 34 (1940) : I252p, N045p; bosleejliekə : N 92 (1982) : K178p; bosleelietje : N 92 (1982) : K158c; bosleilieke : N 92 (1982) : P145p; bosleliekə* : ZND 34 (1940) : K206p; boslelieke : N 92 (1982) : K172p; bosleliekə : ZND 34 (1940) : K206p; boslelietje : MI 60A (1985) : L267p; N 92 (1982) : L265p, L382p; boslelikes : Janssen 1983 : K317a, K357p, L417p; boslelitjəs : ZND 34 (1940) : I258p; boslellieke : N 92 (1982) : L244p; boslèjliekes : Janssen 1983 : P182p; bosxlelitjə* : ZND 34 (1940) : H069p; buslelietje : ZND 34 (1940) : N063p; bòzleleeke : ZND 34 (1940) : K286p.
boslelle bosch lellene : ZND 34 (1940) : K293p.
boslelletje boschlellekes : ZND 34 (1940) : K325p; bosleləkə* : MI 57 (1982) : K283p; MI 60A (1985) : K283p; bosleləkəs : MI 60A (1985) : K339p; boslelləkə : ZND 34 (1940) : K286p; boslelleke : MI 57 (1982) : K289p; N 92 (1982) : K286p; boslelləkə : ZND 34 (1940) : K286p; bosleləkə : MI 57 (1982) : K283p; MI 60A (1985) : K283p; bosleləkəs : MI 60A (1985) : K339p.
boslulsje boslulsjes : Janssen 1983 : Q086p; MI 57 (1982) : Q086p.
bossenelleke bossenelleke : ZND 34 (1940) : K256p.
bossennelleke bossenelleke : ZND 34 (1940) : K256p
bosbloem
bosbloem bəsbləmə : ZND 34 (1940) : O015p; bəsbləmn : ZND 34 (1940) : O128p; bosbləumə : ZND 34 (1940) : O099p; Bosbloemen : Pâque 1896 : P129p, P131p; bosblom : ZND 34 (1940) : O157p; bosblommen : ZND 34 (1940) : O150p; bosbloom : N 92 (1982) : L374p; bosbluəm* : ZND 34 (1940) : P089p; bosbluəm : ZND 34 (1940) : P089p; boschbloem : ZND 34 (1940) : K301p, K305p, N032p, O068p, O117p, O188p, P024p, P041p; boschbloeme : ZND 34 (1940) : O211p, O289p; boschbloemen : ZND 34 (1940) : K213p; boschblome : ZND 34 (1940) : O107p, O196p; boschblomme : ZND 34 (1940) : O046p; boschblommen : ZND 34 (1940) : O032p; busblum : ZND 34 (1940) : K306p; buschbloem'n : ZND 34 (1940) : N067p; bòsblum : N 92 (1982) : P088p; bŏsbloem : N 92 (1982) : P088p.
bosbloemetje bo:sbləmkis : ZND 34 (1940) : O208p; bosbləməkən : ZND 34 (1940) : O084p; bosbloeməkə : ZND 34 (1940) : P089p; bosbloemeke : Toison hs.zj : P088p; Bosbloemeke(n)s : Pâque 1896 : P065p, P088p; bosbloeməkə : ZND 34 (1940) : P089p; bosbloməkən : ZND 34 (1940) : O046p; bosblomməkən* : ZND 34 (1940) : I133p; bosblommekes : ZND 34 (1940) : O090p; bosbluməkə : ZND 34 (1940) : P025p; bosblummeke : N 92 (1982) : P088p; Wellekens 1994 : P088p; bosbluməkə : ZND 34 (1940) : P025p; boschbloemeke : ZND 34 (1940) : P027p, P078p, P088p; boschblommeke : ZND 34 (1940) : I260p; boschblommekes : ZND 34 (1940) : O122p; boschbluməkə : ZND 34 (1940) : P080p; boschbluməkə : ZND 34 (1940) : P080p; bósbloeməkə : N 92 (1982) : P025p; bòsblumpkə : N 92 (1982) : L243a, L263p, L263b
bosduif
bosduifje bosduifkes : Janssen 1983 : Q013p
bosfiolet
bosfioletje bosfiolaetjes* : ZND 34 (1940) : N074p
bosklok
bosklokje boschklokje : ZND 34 (1940) : K309p; boschklokskes : ZND 34 (1940) : K250p; bosklokəkə : ZND 34 (1940) : P094p; bosklokje : N 92 (1982) : K160p; bosklokjes : MI 57 (1982) : F144p; bosklokskə : ZND 34 (1940) : P094p; bosklokskə : ZND 34 (1940) : P094p; bosklokəkə : ZND 34 (1940) : P094p; bosklökskes : MI 57 (1982) : G246p
bossenbloem
bossenbloem bossə blomən : ZND 34 (1940) : H115p
dal-lelie
dallelie dallelie : ZND 34 (1940) : K307p, P054p.
dallelietje dalelitjə* : ZND 34 (1940) : H065p; dàlleelĭĕkə : N 92 (1982) : K160p
druif
druifje druifke : MI 57 (1982) : L094p
elleke-van-travelleke
elleke-van-travelleke Ellekens-van-travellekens : Pâque 1896 : K257p; ellekes van travellekes : Cornelissen 1936-38 : K257p.
ellekes-van-travellekes ellekes van travellekes : Cornelissen 1936-38 : K257p; èllekes van travèllekes : Van Gelder 1985 : K261p, K291p
fieper
fieper fieper : N 92 (1982) : I118p; fiepers : N 92 (1982) : I118p; fiepər : N 92 (1982) : I118p.
fiepertje fiperkes : Hugens-Verbrugge 1985 : I118p
geluksbloem
geluksbloemetje geluksblümkes : MI 57 (1982) : G246p
houtbloem
houtbloem houtblumən* : ZND 34 (1940) : O216p
iel
ieletje īēëleke : Achten/Achten 1996 : Q001p; ieleke : Maasen/Goossens 1975 : => BLimb-W, L368p; ielëkës : Achten 1995 : Q077p; ïlzjë : Stevens 1986 : Q162p
Jansklok
jansklokje jas klokskə* : ZND 34 (1940) : K317p
Jezus-bloem
jezusjesbloem dieëzekesbloemen : ZND 34 (1940) : K272p
kan
kannetje kennekes : ZND 34 (1940) : O065p
kemperbloem
kemperbloemetje kemper bleumke : N 92 (1982) : L382p; kemperbleumke : Goossens hs.zj : L382p; Kempkens 1977 : L382p; MI 57 (1982) : L382p.
kempertjesbloemetje kemperkesbleumke : MI 60A (1985) : L382p
kleine-paasbloem
klein-paasbloemetje klein pau(e)sblommeken : ZND 34 (1940) : I171p
klok
klokje kləkskəs : ZND 34 (1940) : O152p; klokjəs* : ZND 34 (1940) : N123p; klokjes : MI 57 (1982) : B007p; ZND 34 (1940) : K203p, K210p, K213p; klokki : MI 57 (1982) : F086p; klokkies : MI 57 (1982) : C185p; klokskə : ZND 34 (1940) : P080p; klokske : MI 57 (1982) : K079p, K176p; ZND 34 (1940) : K212p; kloksken : ZND 34 (1940) : O162p; klokskes : ZND 34 (1940) : O157p; klokskis* : ZND 34 (1940) : O182p; klokskə : ZND 34 (1940) : P080p; klökskə : MI 57 (1982) : L371a; klökske : Diederen 1993 : Q101p; klökskes : MI 57 (1982) : L265z, L270p; klökskə : MI 57 (1982) : L371a
klok-bloem
klokjesbloem klokkiesbloom : MI 57 (1982) : C185p.
klokjesbloemetje klokskesblommeke : ZND 34 (1940) : I176p
klokjesplant
klokjesplantje klokkiesplantie : MI 57 (1982) : C184q
klokkenluider
klokkenluider klokkenluider : MI 57 (1982) : G054q
kuiper
kuipertje kupertjes : ZND 34 (1940) : H066p
lelie
leeletje lé:lətjə : MI 57 (1982) : B057p; lé:lətsjə : MI 57 (1982) : B046p.
lelie lelie : MI 60A (1985) : C179p; ZND 34 (1940) : I176p; lelie's : MI 57 (1982) : C179p; ZND 34 (1940) : H118p; lelies : MI 57 (1982) : G090a.
lelietje leejliēkəs : N 92 (1982) : K179b; leeliekə : N 92 (1982) : L429p; leelîtj(e)n : MI 57 (1982) : F133p; lelīēke : N 92 (1982) : K158p; lelgskus : N 92 (1982) : L386p; Leliekens : Pâque 1896 : K250p; leliekes : ZND 34 (1940) : K224p; lelietje : MI 60A (1985) : C156a; ZND 34 (1940) : H063p, O258p; lelietjes : MI 57 (1982) : C152p, F139p, G257p; MI 60A (1985) : G221p; N 92 (1982) : L329p; lelietse : ZND 34 (1940) : O018p; lelitsən : ZND 34 (1940) : I156p; lellikəs : N 92 (1982) : L183p
lelie-der-dalen
lelie-der-dalen lelie der dalen : ZND 34 (1940) : O072p.
lelietje-der-daal lelijkə der doal : ZND 34 (1940) : P023p; lelijkə der doal : ZND 34 (1940) : P023p.
lelietje-der-dalen le.li.kən der da.lən* : ZND 34 (1940) : O148p; leleken der dolen : ZND 34 (1940) : O061p; lelie:tje der dalen : MI 57 (1982) : G033p; lelieke der dalen : ZND 34 (1940) : K249p, P045p; lelieke der Daolen : N 92 (1982) : K160p; lelieke-der-doalen : ZND 34 (1940) : K201p; lelieken der doi(j)le : ZND 34 (1940) : O049p; lelietie der dalen : MI 57 (1982) : I069a; lelietje der daaln : MI 60A (1985) : C128p; lelietje der dale : MI 57 (1982) : E003a; lelietje der dalen : MI 57 (1982) : B028p, B035p, B083b, C001p, C042p, C064p, C068p, C159p, C192p, E023p, E193q, F074p, F144p, F199p, G007p, G035p, G054p, G054b, G056p, G223p, I086p, K052p, L180a; MI 60A (1985) : F142p, I069a, K042a; ZND 34 (1940) : K210p, K316p, O014p; lelietje der daolen : MI 57 (1982) : C183p, I080p; ZND 34 (1940) : O129p; lelietje-der-dalen : ZND 34 (1940) : I240p; lelietjen der dalen : MI 57 (1982) : M011p; lelietjes der daal'n : MI 57 (1982) : F206p; lelietjes der dalen : MI 57 (1982) : C176q, C187p, E223p, E229p, F051p, G012b, G048p, G054p, G055p, I033p, I095p, K095p, L037p, L074p; MI 60A (1985) : F074p, F163p; N 92 (1982) : L331p; lelietjes der doalen : MI 57 (1982) : C164p, C187p; lelietju:s der dalu: : MI 57 (1982) : E176p; lelietse-der-doalen : ZND 34 (1940) : I255p; lelike-der-dalen : ZND 34 (1940) : I155p; leliken der daalen : ZND 34 (1940) : O122p; lelitje der dalen : ZND 34 (1940) : O114p
lelie-ter-dalen
lelietje-ter-dalen lelieken ter doeëlen : ZND 34 (1940) : O064p; lelietje ter dal-n : MI 60A (1985) : I233p
lelie-van-dalen
leeletje-van-dalen leletje van dalen : MI 57 (1982) : F129p; leletjen van dalen : MI 57 (1982) : G285p; leletsy fan dalen : MI 60A (1985) : B018p; lé:lətsjə fon dá:lən* : MI 60A (1985) : B046p.
leeltje-van-dalen leeltjen van dalen : MI 57 (1982) : F178p; leeltjes van dalen : MI 60A (1985) : F178p.
lelegie-van-dale lelechie van dale : MI 57 (1982) : K091p; lelechie van doale : MI 60A (1985) : K040p; lelegie van dale : MI 57 (1982) : K036p; lelegie van Daole : MI 57 (1982) : K092p; lelegie van daole : MI 60A (1985) : K096p; leliegie van Dale : MI 57 (1982) : K124p.
lelegie-van-dalen lelegie van daaln : MI 60A (1985) : F087a; lelegies van dalen : MI 57 (1982) : G052p; MI 60A (1985) : F089p; lelegies van doalen : MI 57 (1982) : F072p; lelige van dalen : MI 57 (1982) : C130p; leligie van daal'n : MI 57 (1982) : G076a.
lelie-van-dalen lelie v dalen : N 92 (1982) : K188a; lelie v. Dalen : N 92 (1982) : Q020p; lelie van dale : MI 60A (1985) : L318b; lelie van dalen : MI 57 (1982) : C112p, E009p, E026p; lelie van Dalen : MI 57 (1982) : E026a, E064p, F031p; lelie van dalen : MI 57 (1982) : F070p, F083p, G280p; lelie van Dalen : MI 57 (1982) : I022p, L144p; lelie van dalen : MI 57 (1982) : Q021p; MI 60A (1985) : C130p, G095p; N 92 (1982) : K174p; lelie van doale : MI 57 (1982) : L007p; lelie van doalen : MI 57 (1982) : C105p, C183p; lelie van Doalen : MI 60A (1985) : C024a; lelie van doalen : MI 60A (1985) : C130p; lelie-van-Doalen : MI 57 (1982) : C189p; lelie-van-dalen : MI 57 (1982) : C183p; Lelie-van-Dalen : Pâque 1896 : P014p; lelie-van-doaln* : Ter Laan 1929 : => Gro; lelies van dalen : MI 57 (1982) : C133p, G112p; MI 60A (1985) : F129p, G052p; lelij fan dalen : MI 60A (1985) : B028p.
lelietje-van-dale leelietjəs vaan daalə : N 92 (1982) : Q095p; liliekəs van daalə : MI 60A (1985) : L148p; lilitjəs van daalə : MI 60A (1985) : E176p.
lelietje-van-dalen le.litjə vanda.lə* : MI 57 (1982) : E019p; leejlĭĕkkə vàn dáálə : N 92 (1982) : K215p; leelieke van Daole : MI 57 (1982) : K174p; leelieke vàn ¶Dààlə : N 92 (1982) : L099p; leelieke(s) van Daole : MI 57 (1982) : K174p; leeliekes van Daole : MI 57 (1982) : K174p; leeliekə van daolə : N 92 (1982) : K160p; leeliekəs van daolə : N 92 (1982) : K175a; leelietjə van daalə : MI 57 (1982) : L245p; leelietjəs van da:l'n : MI 57 (1982) : F114p; leelietje van Daale : MI 57 (1982) : L267p; leelietje van doaln : MI 57 (1982) : C063p; leelietjes van daale : MI 57 (1982) : Q096b; leelietjes van daaln : MI 60A (1985) : C164p; leelietjə van daalə : MI 57 (1982) : L245p; N 92 (1982) : K164a; leelietzje fan dalen : MI 57 (1982) : F005q; leelîtj(e)n van daal(e)n : MI 57 (1982) : F133p; lelejtiss van daal'en : MI 57 (1982) : F063p; leletje van dale : N 92 (1982) : L383p; leletjie van dale : MI 57 (1982) : K091p; leliekə van da.lə : MI 57 (1982) : L279p; lelieke der dalen : ZND 34 (1940) : P045p; lelieke van daele : MI 57 (1982) : K160p; lelieke van dale : MI 60A (1985) : L243a; N 92 (1982) : K175p; lelieke van Dalen : N 92 (1982) : K164p; lelieke van dalen : N 92 (1982) : Q014p; ZND 34 (1940) : K291p, O042p; lelieke van Daole : MI 57 (1982) : K116a; N 92 (1982) : K182b; Leliekens-der-Dale(n) : Pâque 1896 : K244p; Leliekens-van-Dale(n) : Pâque 1896 : K005p; leliekes van dalen : N 92 (1982) : K174p; leliekes van Daole : N 92 (1982) : K174p; leliekes van Doalen : MI 57 (1982) : I141p; leliekə van da.lə : MI 57 (1982) : L279p; lelieties van dalen : MI 57 (1982) : F062p; MI 60A (1985) : F062p; lelietjə-van-dale : ZND 34 (1940) : H113p; lelietje fan Dalen : MI 57 (1982) : B033a; lelietje v Dalen : MI 57 (1982) : F085p, L177p; N 92 (1982) : L332p; lelietje v'n dale : MI 57 (1982) : K124p; lelietje v. Dale : N 92 (1982) : L267p; lelietje v. dalen : MI 57 (1982) : F144c, G050h, K164a; lelietje v. Dalen : MI 57 (1982) : K190p; lelietje van Daal'n : MI 57 (1982) : C043p; lelietje van daal'n : MI 57 (1982) : C193h; lelietje van Daal'n : MI 57 (1982) : G221p; lelietje van daal'n : MI 57 (1982) : G225p; MI 60A (1985) : C035p, C043p, C122p, C128p, G033p; lelietje van Daal'n : MI 60A (1985) : G173p; lelietje van daal'n : MI 60A (1985) : G246p; lelietje van daale : MI 57 (1982) : L320a, L377p; N 92 (1982) : L387p; lelietje van daaln : MI 57 (1982) : C070p, C129p, G015q, G177p; lelietje van Daaln : MI 57 (1982) : G198p; lelietje van daalə : N 92 (1982) : L382p; lelietje van daele : MI 57 (1982) : E131p; lelietje van daelen : MI 57 (1982) : I045k; lelietje van dal'n : MI 57 (1982) : G054b; lelietje van dale : MI 57 (1982) : D001p, E082p; lelietje van Dale : MI 57 (1982) : E086p; lelietje van dale : MI 57 (1982) : E176p; lelietje van Dale : MI 57 (1982) : E193q; lelietje van dale : MI 57 (1982) : F170p, F189p, G113p, I004p; lelietje van Dale : MI 57 (1982) : K028p; lelietje van dale : MI 57 (1982) : K197p, L145p, L204p, L210p, L237p, L263p, L329p; lelietje van Dale : MI 57 (1982) : L381p; lelietje van dale : MI 60A (1985) : I022p; lelietje van Dale : N 92 (1982) : L299p, L374p; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : B005p; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : B015p, B020p, B041p, B072p, B119p, C029p, C030p, C034q; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : C034q; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : C035p, C036a, C064z, C110p, C113p, C165p, C185p, C192p, D005p, E023p, E024p, E025p, E026p, E026a; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : E030p, E038a, E050p; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : E069p, E077p, E080a, E084p, E097p, E109p, E118z, E123p, E127p, E130p, E136p, E138a, E162p, E173p, E179p, E192p, E193p, E193q, E217p; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : E227p; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : F001p, F002a, F039a, F043p, F073a; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : F107p; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : F111p, F115p; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : F120p; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : F122p, F129p, F142p, F181p, F182p, G030p, G033p, G052p, G074p, G077p; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : G090a; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : G095p, G140p, G177p, G180p, G222p, G223p; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : G227p; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : G246p, I004p, I029p, I030p; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : I038p; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : I043p; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : I055p; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : I067p, I069p, I069a, I072p; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : I074p; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : I075p, I079p, I084p, I095a, I096p; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : I105p; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : I111p, I114p, I138p, I212p, K030p, K034p, K040p; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : K042a; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : K049p, K052p, K064p; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : K065p, K074p, K094a, K105p, K121p; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : K145a; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : K158b, K160p; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : K164p, K166p, K171p, K183p, K188p, K190p, K195p, K218a, L025p, L058p, L079p; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : L096a, L149p; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : L207c, L224a; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : L228p; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : L244p, L244q; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : L264p; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : L267p, L281p, L299p, L300p, L332p; lelietje van Dalen : MI 57 (1982) : L360p; lelietje van dalen : MI 57 (1982) : L371a, L434p, M013p, M040p, M042p, M048p, N143p, Q009p; MI 60A (1985) : B004p, B020p, B035p, C068p, C076p, C115p, C165p, C183p, C186p, E069p, F043p, F142p, F181p, F182p, G054b, I062a, I079p, I080p, I086p, I107p, K098a; lelietje van Dalen : MI 60A (1985) : K105p; lelietje van dalen : MI 60A (1985) : K121p, K183p, K188p, K218a, L210p; lelietje van Dalen : MI 60A (1985) : L271p; lelietje van dalen : MI 60A (1985) : M046p; lelietje van Dalen : N 92 (1982) : K160p; lelietje van dalen : N 92 (1982) : K164p, K184a; lelietje van Dalen : N 92 (1982) : K188p; lelietje van dalen : N 92 (1982) : L201p; lelietje van Dalen : N 92 (1982) : L238p, L244p; lelietje van dalen : N 92 (1982) : L261p; Lelietje van Dalen : N 92 (1982) : L265p; lelietje van Dalen : N 92 (1982) : L329p; lelietje van dalen : N 92 (1982) : L364p, L381p, L383p, Q015p; lelietje van Dalen : N 92 (1982) : Q027p; lelietje van dalen : ZND 34 (1940) : K272p, O036p, O082p; Lelietje van Dalenɛ : N 92 (1982) : K146p; lelietje van Dalu : N 92 (1982) : Q035p; lelietje van daol'n : MI 57 (1982) : C156a, G009p, G011a, G024p, I108p; lelietje van daolə : MI 57 (1982) : K018a; lelietje van Daole : MI 60A (1985) : F189p; lelietje van daolen : MI 57 (1982) : I051p; lelietje van Daolen : MI 57 (1982) : I062a; lelietje van daolen : MI 57 (1982) : I108p; MI 60A (1985) : K145a, L119p; N 92 (1982) : K127p; lelietje van Daolen : N 92 (1982) : K145a; lelietje van daolen : ZND 34 (1940) : K310p, O130p; lelietje van daolen* : ZND 34 (1940) : O078p; lelietje van daoln^* : MI 60A (1985) : I108p; lelietje van dealen : MI 60A (1985) : K176p; lelietje van doalen : MI 57 (1982) : C034p, C045p, C122p, C152p, I104p; lelietje van Doalen : MI 57 (1982) : L020a; lelietje van doalen : MI 60A (1985) : B015p; lelietje van Doalen : MI 60A (1985) : C068a; lelietje van doalen : MI 60A (1985) : C187p, I073p; ZND 34 (1940) : I153p, K295p; lelietje van Doaln : MI 57 (1982) : G078p; lelietje van doaln : MI 60A (1985) : C045p; lelietje van ¶Dalen : N 92 (1982) : Q098p; lelietje van ¶Daolen : N 92 (1982) : K161p; lelietje'n van dalen : MI 57 (1982) : F179p; lelietje-van-dalen : MI 57 (1982) : C099p, E025q, F035p, K174p; MI 60A (1985) : C122p, I072p, I082p, L144p, L271p, L318b, L378p; ZND 34 (1940) : I275p; lelietje-van-doaln : MI 57 (1982) : C024p; lelietjen van daal'n : MI 57 (1982) : F178a; lelietjen van dalen : MI 57 (1982) : M013p; lelietjen van Dalen : MI 57 (1982) : M046p; lelietjes v dalen : MI 57 (1982) : L056p; lelietjes v. Dalen : MI 57 (1982) : K016p; lelietjes van Daal'n : MI 57 (1982) : G173p, G223p; lelietjes van daale : MI 57 (1982) : L054p; lelietjes van daaln : MI 57 (1982) : C128p, G182p; lelietjes van Daaln : MI 57 (1982) : G210p; lelietjes van Daele : MI 57 (1982) : K044p; lelietjes van daele : MI 57 (1982) : K197p; lelietjes van daelen : MI 57 (1982) : I045k; lelietjes van Daelen : MI 57 (1982) : I080p; lelietjes van dal'n : MI 57 (1982) : C064p; lelietjes van dale : MI 57 (1982) : F193p; lelietjes van Dale : MI 57 (1982) : L088p; lelietjes van dale : MI 57 (1982) : L271p; lelietjes van dalen : MI 57 (1982) : C088p, C151a, C164p; lelietjes van Dalen : MI 57 (1982) : C165p, D002p; lelietjes van dalen : MI 57 (1982) : E016p; lelietjes van Dalen : MI 57 (1982) : E040a; lelietjes van dalen : MI 57 (1982) : E124p, E127p, F087a, F096q; lelietjes van Dalen : MI 57 (1982) : F107p; lelietjes van dalen : MI 57 (1982) : F124p, F133p, F151p, F179p; lelietjes van Dalen : MI 57 (1982) : F180a; lelietjes van dalen : MI 57 (1982) : G054p, G195b; lelietjes van Dalen : MI 57 (1982) : G196p; lelietjes van dalen : MI 57 (1982) : G221p, G231p, G234p, G251p, I025p, I054p, I072p, I086p, I095p, K030p; lelietjes van Dalen : MI 57 (1982) : K054p; lelietjes van dalen : MI 57 (1982) : K093p, L010p, L014p, L036p, L037p; lelietjes van Dalen : MI 57 (1982) : L044p, L068p; lelietjes van dalen : MI 57 (1982) : L119p, L148p; lelietjes van Dalen : MI 57 (1982) : L159p; lelietjes van dalen : MI 57 (1982) : L180a, M041p, M048p; MI 60A (1985) : C088p; lelietjes van Dalen : MI 60A (1985) : E047a; lelietjes van dalen : MI 60A (1985) : F072p, G197p, L036p, L068p; N 92 (1982) : K195p; ZND 34 (1940) : N035p; lelietjes van daolen : MI 57 (1982) : K176p; N 92 (1982) : I118p; lelietjes van doal'n : MI 57 (1982) : C068a; lelietjes van doalen : MI 57 (1982) : I073p; lelietjes van doâlen : MI 57 (1982) : K116a; lelietjes van dàlə : N 92 (1982) : L243a, L263p, L263b; lelietjes-van-dalen : MI 57 (1982) : G251p; lelietjie van Daole : MI 57 (1982) : F139p; lelietjie-van-daole : MI 60A (1985) : K096p; lelietjies van dalen : MI 60A (1985) : E127p; lelietju: van dalu:* : MI 60A (1985) : E176p; lelietjus van daale : N 92 (1982) : L279p; lelietse fan dalen : MI 57 (1982) : A002p; lelietse van dalen : ZND 34 (1940) : O038p; lelietsje fân dalen : MI 57 (1982) : F013b; lelietsje v'n daal'n : MI 57 (1982) : B056p; lelietsje van doalen : ZND 34 (1940) : I156p; lelietsje-van-dalen : ZND 34 (1940) : I181p; lelikən van da:lən* : ZND 34 (1940) : O133p; lelilletjes van Dalen : MI 57 (1982) : C112p; lelitjə van dəln : ZND 34 (1940) : N090p; lelitjəs van doalen# : ZND 34 (1940) : K238p; lelitje fan dalen : MI 60A (1985) : F018p; lelitje fen dalen : MI 57 (1982) : B111p; lelitje van dalen : MI 57 (1982) : B088p, M009a, M048a; lelitje van Dolen : MI 57 (1982) : C024a; lelitjes van dalen : MI 57 (1982) : C164p; lelitjes van Dalen : MI 57 (1982) : G039p; lelitjes van dalen : N 92 (1982) : K165p; lelitjəs van doalenoͅ : ZND 34 (1940) : K238p; lelitsi van doalin* : ZND 34 (1940) : N038p; lelitsy fan Dalen : MI 57 (1982) : B018p; leliètje van dalen : MI 60A (1985) : L381p; lellieke van daale : MI 60A (1985) : L264p; lelliekes-van-dalen : N 92 (1982) : L244p; lelytje fan dalen : MI 57 (1982) : F018p; lelytje van dale : MI 57 (1982) : E052p; lelytje van Dalen : MI 57 (1982) : K065p; lelytje van dalen : MI 57 (1982) : K121p; liliekəs van daalə : MI 60A (1985) : L148p; lilietjəs van dalən : N 92 (1982) : L204p; léliekes van daolə : N 92 (1982) : K160p; lèj.litjə ván då.lə : Van den Hombergh-Bot 1954 : E091p; lēlitjə van dālə* : N 92 (1982) : Q095p.
lulletje-van-balen lulletje-van-bale : Brok-EM : E109p
lepel
lepeltje laepelkes : Abrahams 1981 : L292p, L292a, L293p, L294p, L322p, L322a, L323p, L324p, L325p; lepelkes : MI 60A (1985) : Q009p; Wijnen 1983 : L267p
lepel-kruid
lepeltjeskruid lepelkeskroêd : MI 57 (1982) : Q009p
liederke
liderke liedərkəs : MI 57 (1982) : B095p
luizenknapper
luizenknapper luisseknappers : MI 57 (1982) : F044p
maart-heks
maartheks meerthekse : MI 57 (1982) : F170p
matbloem
matbloemetje matbluməkəs : ZND 34 (1940) : K267p
mei
mei-??? ma:nilekes : ZND 34 (1940) : O241p.
meitje məjeͅkə* : Smets 1966 : P213p
mei-bloem
meibloem maabloem : De Schrijver 1998 : P065p; mai’blom : Amkreutz e.a. 1987 : Q121p, Q121a, Q121b, Q121c, Q121d, Q121e; mei bloome : N 92 (1982) : Q208p; Meibloem : Pâque 1896 : I204p, I206p, K276p, N050p, N053p, N056p, N057p, N058p, O068p, O241p; Meiblom : Pâque 1896 : K237p; meiblom : ZND 34 (1940) : O157p; meiblom* : ZND 34 (1940) : O157p; Meiblomme : Pâque 1896 : I208p; meiblomme : ZND 34 (1940) : I241p; meibloom : N 92 (1982) : Q207p; mâbloem : De Schrijver 1993 : P065p; Quiévreux 1951 : P065p.
meibloemetje ma:bluməkəs : ZND 34 (1940) : K329p; ma:bluməkəs : ZND 34 (1940) : K329p; maaibloemeke : ZND 34 (1940) : K235p, K236p, K237p; maaibloemekes : ZND 34 (1940) : K240p; maaibloemke : ZND 34 (1940) : K231p; maibloeməkə : ZND 34 (1940) : K244p; maibloeməkə : ZND 34 (1940) : K244p; matbluməkəs : ZND 34 (1940) : K267p; mei blumkes : N 92 (1982) : Q208p; mei-bloempjes : MI 57 (1982) : Q153p; meibloemeke : ZND 34 (1940) : K271p; Meibloemekens : Pâque 1896 : K254p; meibloempje : MI 57 (1982) : K197p; ZND 34 (1940) : H115p, K312p; meiblomke's : ZND 34 (1940) : H119p; Meiblommeke : Pâque 1896 : K237p; meiblommeke : ZND 34 (1940) : O061p; meibluməkə : MI 60A (1985) : K274p; meiblumkə* : MI 57 (1982) : K274p; meiblumke : N 92 (1982) : Q203p; meiblumkə : MI 57 (1982) : K274p; Meiblummekes : Pâque 1896 : K241p; meibluməkə : MI 60A (1985) : K274p; meijblummekes : N 92 (1982) : P219p; moëblummeke : N 92 (1982) : P088p; mèiblömkes : Damen 1984 : Q193p; mèijblömke : Jaspars 1979 : Q193p.
meiebloemetje maaieblomke : MI 60A (1985) : F002a
mei-klok
meiklokje Meiklokskens : Pâque 1896 : P012p
mei-klokje
meieklokje maaieklokje : MI 57 (1982) : B013p, F002a; MI 60A (1985) : B046b, F002a; maeijeklokje : MI 60A (1985) : F001p; mo:eklokskən* : MI 60A (1985) : O061p; mooəklokskəs : MI 60A (1985) : O062p.
meiklok meiklok : MI 57 (1982) : H084p.
meiklokje ma-klokskes : MI 57 (1982) : I170b; ma.əklÏekskəs* : MI 57 (1982) : K276p; ma.jklukskə* : MI 57 (1982) : K221p; ma.jklukskə : MI 57 (1982) : K221p; ma.klokskə* : MI 60A (1985) : K234p; ma.klokskəs* : MI 57 (1982) : P086p; ma.klokskə : MI 60A (1985) : K234p; ma.klokskəs : MI 57 (1982) : P086p; ma.əklḁekskəs : MI 57 (1982) : K276p; maəklokskə : ZND 34 (1940) : K206p; ma:kloikskə* : ZND 34 (1940) : O287p; ma:kloikskə : ZND 34 (1940) : O287p; ma:klokskə : ZND 34 (1940) : O276p; ma:klokskə* : MI 57 (1982) : K283p, P021p, P025p; MI 60A (1985) : K283p; ma:klokskən* : MI 57 (1982) : O152p; ma:klokskəs : MI 57 (1982) : K339p; ma:klokskəs* : MI 57 (1982) : O064p; ma:klokskə : MI 57 (1982) : K283p, P021p, P025p; MI 60A (1985) : K283p; ZND 34 (1940) : O276p; ma:klokskəs : MI 57 (1982) : K339p; maa kleukske : MI 57 (1982) : P035p, P035a; maaijklokskə : N 92 (1982) : K245p; maaiklokske : ZND 34 (1940) : K203p, K231p; maajklòkskə : N 92 (1982) : K193p; maaklokskə : MI 60A (1985) : K339p; maaklokskes : MI 57 (1982) : O162p, O286p; maaklokskə : MI 60A (1985) : K339p; maei klokskə* : ZND 34 (1940) : P012p; maei klokskə : ZND 34 (1940) : P012p; maiklokje : MI 57 (1982) : K207p; maikloksjə* : ZND 34 (1940) : K276p; maikloksjə : ZND 34 (1940) : K276p; Maiklokske : N 92 (1982) : K127p; maiklokske : ZND 34 (1940) : I267p; mai’klöks-je : Amkreutz e.a. 1987 : Q121p, Q121a, Q121b, Q121c, Q121d, Q121e; majklokskəs* : ZND 34 (1940) : K240p; majklokskəs : ZND 34 (1940) : K240p; makloksken : MI 57 (1982) : I243p; maəklokskə : ZND 34 (1940) : K206p; maïklökschen : ZND 34 (1940) : K241p; me.iklokskə* : MI 60A (1985) : N080p; meəklokskəs : ZND 34 (1940) : I258p; me:klekskəs* : MI 57 (1982) : Q003p; me:klekskəs* : MI 57 (1982) : Q003p; me:klokskəs* : MI 57 (1982) : Q003p; me:klokskəs* : MI 57 (1982) : Q003p; mee.jklökske : Achten/Achten 1996 : Q001p; meejkleukskes : MI 57 (1982) : Q077p; meekleukkes : Janssen 1983 : Q168a; meekleukskes : Janssen 1983 : P058p; meeklokje : MI 57 (1982) : P220p; meeklèkeske : Geraerts e.a. 1992 : Q003p; mei klokjes : MI 57 (1982) : O153p; mei klökskes : N 92 (1982) : Q201p; mei klökskə : N 92 (1982) : L425p; mei-jklökske : N 92 (1982) : L243a, L263p, L263b; mei-klôkske : N 92 (1982) : Q098p; mei-klöksjke : MI 57 (1982) : Q119p; mei-klökske : MI 57 (1982) : L433p; mei:klokskə* : MI 57 (1982) : P016p; mei:klokskə : MI 57 (1982) : P016p; meie kluiksken : ZND 34 (1940) : K278p; meijkloksxi* : ZND 34 (1940) : N038p; meijklòkske : MI 60A (1985) : L381p; meiklekske : MI 57 (1982) : L360p; meikleukskes : Janssen 1983 : L282p, Q178p; meiklokjəs : MI 57 (1982) : P111p; meiklokje : MI 57 (1982) : H051p, H071p, H089p, I107p, I155p, I190p, K230p, K234p, K235p, K241p, K272p, K288p, K304p, N045p, N065p, N082p, O046p, O080p, O244p, P004a, P093p, P148p; MI 60A (1985) : H069p, I107p, K268p, P111p; N 92 (1982) : K160p; Meiklokje : N 92 (1982) : K170p; meiklokje : N 92 (1982) : P107p; ZND 34 (1940) : K196p, K255p, K277p; meiklokjes : MI 57 (1982) : H005p, H069p, I241p, K241p, K244p, K246p, O155p, O170p, P092p; MI 60A (1985) : K241p; ZND 34 (1940) : H119p; meiklokji : MI 57 (1982) : K292p; meiklokjis* : MI 57 (1982) : N038p; meiklokjəs : MI 57 (1982) : P111p; meikloksches : MI 57 (1982) : H043p; meikloksjes : MI 57 (1982) : N016p; meiklokskə : MI 57 (1982) : N078p; meiklokske : MI 57 (1982) : I223p, K250p, K268p, L364p; MI 60A (1985) : H121p, N141p; N 92 (1982) : K177p, P037p, P063p; ZND 34 (1940) : N131p; meiklokske(n) : MI 57 (1982) : O158p; meikloksken : MI 57 (1982) : I171p, I190p; meiklokskens : MI 57 (1982) : O170p; meiklokskes : Janssen 1983 : K353c, L368p; MI 57 (1982) : I262p, K246p, K278p, P122a; MI 60A (1985) : I155p; ZND 34 (1940) : I178p, I208p, K301p, K307p, N043p, N141p; meiklokstjes : MI 57 (1982) : H009p; MI 60A (1985) : H009p; meikluksjkəs : MI 57 (1982) : Q118p; meikluksjke : MI 57 (1982) : Q116p; meikluksjkəs : MI 57 (1982) : Q118p; Meiklukske : N 92 (1982) : L300p; meiklukske : N 92 (1982) : Q202p; meiklöksjke : MI 57 (1982) : O117p; N 92 (1982) : Q112c; meiklökskə : MI 60A (1985) : L371a; meiklökske : Bollen 1987 : Q013p; MI 57 (1982) : L423p; Meiklökske : N 92 (1982) : L265p; meiklökske : N 92 (1982) : L267p, L353p, L360p, L381p; meiklökskes : Bosch 1974 : Q030p; Delsen 1982 : L432p; Delsen 1983 : L432p; meiklökskə : MI 60A (1985) : L371a; meiklùkske : N 92 (1982) : L433p; meiklōkske : N 92 (1982) : L289p; meikløəkskə : ZND 34 (1940) : K269p; meiklŏəkskə : ZND 34 (1940) : K269p; meji klok'stje : ZND 34 (1940) : H036p; mejklokjəs* : ZND 34 (1940) : N123p; meìklokje : MI 60A (1985) : K190p; N 92 (1982) : P012p; moaklokskən : MI 60A (1985) : O061p; moi klokskes : MI 57 (1982) : O153p; moiklokskes : ZND 34 (1940) : O062p; mááklòkskə : N 92 (1982) : P025p; Mâaklokske : N 92 (1982) : P074p; mâklokskə : ZND 34 (1940) : P018p; mâklokskə : ZND 34 (1940) : P018p; méjklökskə : N 92 (1982) : L263b; mééjklöksjkə : N 92 (1982) : Q113p; mèeklèkskes : Janssen 1983 : Q082p; mèjklékskə : N 92 (1982) : L417p; mèkleukskes : Janssen 1983 : L355p, P048p; mèèjklökskə : N 92 (1982) : K166p, K170p, K183b, K186p, L255p; mŏəklŏkskə : N 92 (1982) : P088p; mááklukskə* : N 92 (1982) : K355p; mááklòkskə* : N 92 (1982) : P025p; màà}klókje* : N 92 (1982) : K339p; mééklukskə* : N 92 (1982) : P041a; ’meͅekløͅkskə : Janssen 1964 : L424p
mei-lelie
mei-elleke ma:uilekes : ZND 34 (1940) : O241p.
meilelie Meilelie : Pâque 1896 : I204p, I206p
mei-zoet
meizoetje meizäödje : N 92 (1982) : Q111p; meizäödsje : Diederen 1993 : Q101p.
meizotje meizötsje : MI 57 (1982) : Q103p
meisjood
meisjoodje meisjödsjes : N 92 (1982) : Q197p, Q197a
monie
monie monie : ZND 34 (1940) : I213p
mot-met-biggen
mot-met-biggen mot met biggen : MI 57 (1982) : G078p; motte mit biggen : MI 57 (1982) : C193p
muguet (fr.)
buguetje begeedjes : ZND 34 (1940) : N047p.
muguet (fr.) megkèh : N 92 (1982) : Q095p; miegett'n : ZND 34 (1940) : H116p; mige : ZND 34 (1940) : I154p; miget : ZND 34 (1940) : K329p; migu : ZND 34 (1940) : I175p; miguet : ZND 34 (1940) : P060p; muge : ZND 34 (1940) : K277p, O272p; muge* : MI 57 (1982) : O064p; ZND 34 (1940) : I255p; muge: : ZND 34 (1940) : N074p; mugee : MI 57 (1982) : I190p; ZND 34 (1940) : I181p, N038p; mugeet : ZND 34 (1940) : O198p; muges : ZND 34 (1940) : O287p; muget : MI 57 (1982) : I147p, N067p, P122a; MI 60A (1985) : H051p; N 92 (1982) : L371p, P069p, Q197p, Q197a; ZND 34 (1940) : I171p, I213p, I222p, O110p, O156p, O251p; muget* : ZND 34 (1940) : I213p, O131p; mugets : ZND 34 (1940) : O152p; mugette : MI 60A (1985) : N082p; mugetten : MI 57 (1982) : H043p; mugget : MI 57 (1982) : I173p, P145p, P220p; ZND 34 (1940) : K295p; mugI : ZND 34 (1940) : I215p; mugie's : MI 57 (1982) : I233p; mugkee : N 92 (1982) : Q095p; mugue : ZND 34 (1940) : I192p; mugue's : ZND 34 (1940) : H123p; mugues : ZND 34 (1940) : I241p; muguet : De Boer/Soons 1988 : Q095p; Endepols 1955 : Q095p; MI 57 (1982) : I171p, K246p, O030p, O275p, P103p, Q095p; N 92 (1982) : P063p; Olterdissen 1926 : Q095p; ZND 34 (1940) : I225p, N072p, O085p, O128p, O220p, O274p, O275p, P060p, P060a, P064p; muguet* : ZND 34 (1940) : O274p; muguets : MI 57 (1982) : O153p; ZND 34 (1940) : K307p; muguette : MI 60A (1985) : O056p; muguetten : MI 57 (1982) : H009p; mugytsen : ZND 34 (1940) : O111p; mugé : MI 60A (1985) : I212p, O117p; mugé's : ZND 34 (1940) : O189p; mugè : MI 57 (1982) : O061p; Wellekens 1994 : P088p; ZND 34 (1940) : K244p; muige# : ZND 34 (1940) : I258p; muje : ZND 34 (1940) : P041p; muuGéé : N 92 (1982) : Q095p; muugè : MI 57 (1982) : Q196p; myge : ZND 34 (1940) : I258p, O046p, O076p, O243p; myge* : MI 60A (1985) : O061p; ZND 34 (1940) : N115p; myge: : ZND 34 (1940) : O228p; mygei* : ZND 34 (1940) : H035p; mygei:* : ZND 34 (1940) : O117p; myget : ZND 34 (1940) : O130p; mygetə : ZND 34 (1940) : O078p; my’qeͅ : Janssen 1964 : L424p; müggè : Stevens 1986 : Q162p; mŭŭgè : N 92 (1982) : Q196p; mŏxes* : ZND 34 (1940) : K318p; nuget* : ZND 34 (1940) : I208p.
muguet-de-snai muguet de snai : MI 57 (1982) : N016p.
muguet-je məgekən : ZND 34 (1940) : O233p; mageitjes* : ZND 34 (1940) : H069p; megaitje : ZND 34 (1940) : N141p; megitjes : ZND 34 (1940) : N041p, N043p; meugitjes : ZND 34 (1940) : N039p; miegeetjes : ZND 34 (1940) : N043p; migetəkes* : MI 57 (1982) : O158p; migetəkes : MI 57 (1982) : O158p; mu:geëitje : ZND 34 (1940) : O265p; mue'tsjes : MI 60A (1985) : I167p; mugaitje : ZND 34 (1940) : N141p; mugeəkə : ZND 34 (1940) : P068p; muge:tsi:s : ZND 34 (1940) : O188p; mugeegjes : ZND 34 (1940) : N038p; mugeeike : ZND 34 (1940) : I215p; mugeeken : ZND 34 (1940) : I253p; mugeekes : ZND 34 (1940) : I178p; mugeetje : ZND 34 (1940) : H024p; mugeetjes : MI 57 (1982) : O184p; mugeitses : MI 57 (1982) : O038p; mugekə : MI 57 (1982) : P063p; mugekke : MI 57 (1982) : P145p; N 92 (1982) : P088p; ZND 34 (1940) : K249p, K329p; mugekə : MI 57 (1982) : P063p; mugeskə : ZND 34 (1940) : P067p; mugeskəs* : ZND 34 (1940) : P076p; mugeskə : ZND 34 (1940) : P067p; mugeskəs : ZND 34 (1940) : P076p; mugetjəs* : ZND 34 (1940) : O061p; mugetje : MI 57 (1982) : O181p; ZND 34 (1940) : N067p, O086p; mugetjes : MI 57 (1982) : I155p, I170b, I241p; MI 60A (1985) : N067p; mugetjies : ZND 34 (1940) : O181p; mugetsen : MI 57 (1982) : O117p; mugetsis* : ZND 34 (1940) : O100p; mugetsje : ZND 34 (1940) : O045p; mugeəkə : ZND 34 (1940) : P068p; muggitjes : ZND 34 (1940) : H113p; mugi(a)tjes : ZND 34 (1940) : N045p; mugiettekes : ZND 34 (1940) : P037p; mugitje : MI 57 (1982) : N078p; ZND 34 (1940) : N091p; mugitjes : MI 57 (1982) : N083p; mugitsje : MI 60A (1985) : H121p; mugueetses : ZND 34 (1940) : I252p; muguetje : MI 57 (1982) : N067p; ZND 34 (1940) : H036p, I212p; muguetjes : MI 57 (1982) : H009p, H051p, H121p, N089p, N143p; ZND 34 (1940) : I183p; mugéke : N 92 (1982) : P041p; mugékkəs : MI 60A (1985) : O062p; mugékkes : N 92 (1982) : P133p; mugèkə : MI 57 (1982) : P169a; mugèkes : MI 57 (1982) : L421p; mugèkə : MI 57 (1982) : P169a; mugètjes : ZND 34 (1940) : I261a; muugitjes : MI 57 (1982) : H069p; ZND 34 (1940) : H029p; muugitsu : MI 57 (1982) : O080p; muugèkə : MI 60A (1985) : P169a; muugèkə : MI 60A (1985) : P169a; my'gekəs* : MI 57 (1982) : Q003p; myɛgekəs* : MI 57 (1982) : Q003p; my'getÄə* : MI 57 (1982) : N141p; myge:kəs : MI 57 (1982) : I259p; mygeitjə* : ZND 34 (1940) : H034p; mygetjə* : MI 57 (1982) : N067p; mygetjəs* : MI 57 (1982) : H066p; mygetsəs : ZND 34 (1940) : O014p; mygéskə : ZND 34 (1940) : O174p; mygéskə : ZND 34 (1940) : O174p; mygétjəs : ZND 34 (1940) : O015p; mygèkes : ZND 34 (1940) : I175p; myhetsjəs* : MI 57 (1982) : H016p; myhItÄəs* : MI 57 (1982) : H108p; mûgitjes : ZND 34 (1940) : N068p; mugöke* : N 92 (1982) : P219p.
uguetje eugéitje : MI 60A (1985) : N067p
onze-lieve-vrouw-traan
onze-lieve-vrouwe-traantje O. L. Vr. traantje* : ZND 34 (1940) : N074p
paard-bloem
paardenbloem paeirebloem : ZND 34 (1940) : I274p; peirebloem : N 92 (1982) : P002p; perrebloem : ZND 34 (1940) : O068p, O069p, O070p; perrebloemen : ZND 34 (1940) : O067p; perrəblŏĕm : N 73 (1975) : O069a; N 92 (1982) : O069a; pyrəblum : ZND 34 (1940) : O070p.
paardenbloemetje perrebloemekes : MI 60A (1985) : O067p; perəbluməkə : ZND 34 (1940) : P002p; perəbluməkəs : ZND 34 (1940) : P003p; poirebloemekes : ZND 34 (1940) : O072p
paas-bloem
paasbloemetje paos blumtjə* : ZND 34 (1940) : H110p
paas-klok
paasklokje paaschklokjes : ZND 34 (1940) : P025p; pauesklokske's : MI 57 (1982) : I212p; posklèkske : MI 57 (1982) : Q166p
paas-lelie
paaslelietje paaslelietje : MI 57 (1982) : N082p
parkbloem
parkbloemetje farkbluməkə : ZND 34 (1940) : K274p
perkbloem
perkbloemetje perkbloemeke : Cornelissen 1936-38 : K274p; perkbloemeke(n) : Cornelissen 1936-38 : K274p; Perkbloemekens : Pâque 1896 : K274p, P002p
perrenbloem
perrenbloem paeirebloem : ZND 34 (1940) : I274p; perrebloem : ZND 34 (1940) : O068p, O069p, O070p; perrebloemen : ZND 34 (1940) : O067p; pyrəblum : ZND 34 (1940) : O070p.
perrenbloemetje perəbluməkə : ZND 34 (1940) : P002p; perəbluməkəs : ZND 34 (1940) : P003p; perrebloemekes : MI 60A (1985) : O067p; Muyldermans 1953 : O068p, O069p; poirebloemekes : ZND 34 (1940) : O072p
pieper
pieper pieper : N 92 (1982) : I102a; piepers : N 92 (1982) : I118p; píépur : N 92 (1982) : I102a.
piepertje pieperke(n) : Cornelissen 1936-38 : K226p, K293p; Pieperkens : Pâque 1896 : K226p, K293p; pieperkes : Cornelissen 1936-38 : K226p, K293p; ZND 34 (1940) : K225p, P037p; pièpərkə : N 92 (1982) : K227p
pispot
pispotje pispotje : N 92 (1982) : K188a
prokuis
prokuis prokuis : ZND 34 (1940) : K250p
rieker
riekertje ri:kərkəs : ZND 34 (1940) : N042p
Salomonszegel
Salomonszegel salamons zegel : MI 57 (1982) : F051p; salemenssegel : MI 57 (1982) : B019p; salemonszegel : MI 57 (1982) : C191p, F048p; salomons zegel : MI 57 (1982) : F051p; salomonszegel : MI 57 (1982) : E123p, I103p
sneeuwbloem
sneeuwbloem snaaifbloemen : MI 60A (1985) : O162p.
sneeuwbloemetje snoafbloemeke : ZND 34 (1940) : K258p; snuifbloemeken : ZND 34 (1940) : O162p; snuifbloemekes : Cornelissen 1936-38 : K233p
sneeuwklok
sneeuwklokje meiklokske : MI 57 (1982) : L364p; sjnieê-klökske : MI 57 (1982) : L324p; sneaklokschen : MI 57 (1982) : G205p; snee klokjes : MI 57 (1982) : B001a; sneeklokjes : MI 57 (1982) : B001a; sneeklôkkie : MI 57 (1982) : F119p; sneeklöksie : MI 57 (1982) : F156p; sneeklökske : MI 57 (1982) : G173p; sneeklöksken : MI 57 (1982) : G234p; sneeklökskes : MI 57 (1982) : M013p; sneeuw klokje : MI 57 (1982) : K064p; sneeuw klokjes : MI 57 (1982) : E021p, E023p, F059p, F170p; sneeuw klokkies : MI 57 (1982) : E037p; sneeuwklokje : MI 57 (1982) : C161p, E036p, E177p, I022p, I063p, I065a, I080p, I107p, I142p, I158p, I177p, I193p, I241p, K066p, K146p, L049p, N023p, N080p, N086p, P088p; ZND 34 (1940) : O069p; sneeuwklokjen : MI 57 (1982) : G285p, M009p; sneeuwklokjes : MI 57 (1982) : F089p, F124p, F142p, I024p, K002p, K160p, K197p; sneeuwklokkie : MI 57 (1982) : D005p, E025q, E029p, E038p; sneeuwklokkie(s) : MI 57 (1982) : D006p; sneeuwklokkies : MI 57 (1982) : K097p, K098p; sneeuwkloksie : MI 57 (1982) : E086p; sneeuwklukske : MI 57 (1982) : K120a; sneeuwklökskes : MI 57 (1982) : L151a; sneewklökske : MI 57 (1982) : L148p; snei klokje : MI 57 (1982) : C063p; sneiklokje : MI 57 (1982) : C031p; sneiklokjes : MI 57 (1982) : C115p; sneiklokkie : MI 57 (1982) : E037p; sneiklokskes : MI 57 (1982) : L068p; snej klokkies : MI 57 (1982) : G035p; sneuklokkie : MI 57 (1982) : K039p, L001p; sneuwklukskə : MI 57 (1982) : K172p; sneuwklukskə : MI 57 (1982) : K172p; snew-klokje : MI 57 (1982) : I108p; sneèwkloksie : MI 57 (1982) : K098a; sneêuwklokkie : MI 57 (1982) : E037p, E040a; sni.əklokskə* : MI 57 (1982) : K262p; sni.əklokskə : MI 57 (1982) : K262p; sniəwklokjə : MI 57 (1982) : H103p; snie klökske : MI 57 (1982) : L269p; snieekloksken : ZND 34 (1940) : I171p; snieeuwklokjes* : MI 57 (1982) : I111p; snieklokjəs : MI 57 (1982) : B095p; snieklokje : MI 57 (1982) : B046b; snieklökske : MI 57 (1982) : L269p; snieuwklokjes : MI 57 (1982) : F170d; snijiwklokske : MI 57 (1982) : K207p; snijklokje : MI 57 (1982) : C132p, C163p; sniuwklokkie : MI 57 (1982) : K028p; sniëjeklökske : MI 57 (1982) : L271p; snjeeuw klokjes : MI 57 (1982) : I074p; snowklukske : MI 57 (1982) : L054p; snuw klökske : MI 57 (1982) : L264p; snêêuwklokkie : MI 57 (1982) : K022p
snot-bel
snottenbelletje snottebellekens : MI 57 (1982) : I193p
snuifbloem
snuifbloem snaaifbloemen : MI 60A (1985) : O162p.
snuifbloemetje snoafbloemeke : ZND 34 (1940) : K258p; snuifbloemeken : ZND 34 (1940) : O162p; snuifbloemekes : Cornelissen 1936-38 : K233p; snuuf-bluŭmke : N 92 (1982) : L216p
sperrenbloem
sperrenbloem speirebloem : ZND 34 (1940) : P076p; sperrebloemen : Muyldermans 1953 : I273p; spyrebloem : ZND 34 (1940) : I273p; spärəblum : ZND 34 (1940) : I273p.
sperrenbloemetje sperrebloemeke : ZND 34 (1940) : P077p; sperrebloemekens : Maes 1954 : P077p; spyrebluməkə : ZND 34 (1940) : P076p; spyrebluməkə : ZND 34 (1940) : P076p; spèrebluməkəs# : ZND 34 (1940) : P076p; spèrebluməkəs : ZND 34 (1940) : P076p
tij-loos
tijloos tijllûûze : ZND 34 (1940) : I240p
trouwbloem
trouwbloemetje trouwblommeken : MI 57 (1982) : O117p
vastenavondzot
vastenavondzotje vastən ovəntzotjes* : ZND 34 (1940) : I184p; vasten-avənt-zotjəs : ZND 34 (1940) : I152p
wilde-lelie
wilde-lelie wilde lelies : ZND 34 (1940) : O009p
wilde-roos
wilde-roos welle ruu-jze : N 92 (1982) : P133p
winterklok
winterklokje winterklokkie : MI 57 (1982) : K028p
wit-klokje
wit-klokje witte klokjes : ZND 34 (1940) : H117p
zwijn-met-biggen
zwijn-met-biggen zwien met biggen : MI 57 (1982) : B070p.

Bronnen

Vragenlijsten
MI 57 (1982) 005, MI 60A (1985) 007, N 73 (1975) 033b-16, N 92 (1982) 007, ZND 34 (1940) 036
Monografien
Abrahams 1981 (127) , Achten 1995 (inl.) , Achten/Achten 1996 (181) , Amkreutz e.a. 1987 (185) , Bollen 1987 (107) , Bosch 1974 (334) , Brok-EM , Cornelissen 1936-38 , Cornelissen/Vervliet 1899-03 , Cornelissen/Vervliet 1899-1903 (279) , Damen 1984 (005-6) , De Boer/Soons 1988 (032) , De Schrijver 1993 (121) , De Schrijver 1998 , Delsen 1982 (030) , Delsen 1983 (30) , Diederen 1993 (078) , Endepols 1955 (229) , Geraerts e.a. 1992 (199) , Gigengack 1979 (092) , Goossens hs.zj (eigen opname) , Hugens-Verbrugge 1985 (28) , Janssen 1964 (408) , Janssen 1983 (058) , Jaspars 1979 (283) , Kempkens 1977 (165) , Maasen/Goossens 1975 (113) , Maes 1954 (127) , Muyldermans 1953 (262) , Neigemènneke 1995 (339) , Olterdissen 1926 (103) , Pâque 1896 (061) , Quiévreux 1951 (112) , Smets 1966 (II.025) , Staelens 1982 (269) , Stevens 1986 (083) , Ter Laan 1929 (506) , Toison hs.zj , Van den Hombergh-Bot 1954 (223) , Van Gelder 1985 (033) , Wellekens 1994 (404) , Wijnen 1983 (110)

opnieuw zoeken