Home

Kruiskruid

Kruiskruid

251 treffers

opnieuw zoeken

Trefwoorden

dikkop
dikkop dikkop : MI 60A (1985) : L381p
duivel-kruid
duivelskruid duvelskroeht : N 92 (1982) : Q117a
duivenkrop
duivenkrop doevekrop : N 92 (1982) : Q111p
duizendtak
duizendtak doezendtak : MI 60A (1985) : C122p, C128p
Geertje-poep
Geertje-poep Girtje Poep : Van Gompel 1979 : K216p
gele-bloem
geel-bloemetje gele blomkes : Anon. Midsland A 001 1992 : A001p.
gele-bloem gele blommen : MI 60A (1985) : B005p; Roggen 1976 : B006p
gele-stinker
gele-stinker geele stienkers : Van den Broecke-De Man e.a. 1988 : => ZHol-GoerOv
haantjol
haantjol haantjol : MI 60A (1985) : E025q
handjol
handjol haantjolle : Pannekeet 1984 : => NHol-N
heks-juin
heksenjuin eksejuun : MI 60A (1985) : I030p.
heksjuin ex juun : Anon. Haamstede I 033 (zj) : I033p
heksenkruid
heksenkruid heksekroeht : N 92 (1982) : Q117a
hoekjeskruid
hoekjeskruid hoekskenskruid : Cottenie 1949-50 : P176p
huis-moes
hoezemoes hoezemoeze : MI 28 (1956) : I103p
ijzerkruid
ijzerkruid ijzerkruid : Cottenie 1949-50 : O080p
Jakobskruid
Jakobskruid jaakops-kroet : N 92 (1982) : L331p; Jacobs kroet : N 92 (1982) : L382p; jacobskruit : N 92 (1982) : L204p
Janskruid
janskruid janskruid : N 92 (1982) : L261p.
Janskruid i̯ans kr˛Ŕt : N 92 (1982) : L299p
kaarsjeskruid
kaarsjeskruid k(j)eskeskruid : Cornelissen 1936-38 : => Antw; keskeskruid : Cornelissen 1936-38 : K207p; kjeskeskruid : Cornelissen 1936-38 : K307p
kanarie
kanarie kanarie : Tromp 1986 : E206p; kanaries : Anon. Boskoop E 206 (zj) : E206p
kanariekruid
kanariekruid kanariejkroet : MI 60A (1985) : L381p; kanariekruid : MI 60A (1985) : N080p; N 92 (1982) : K218p
kanarievuil
kanarievuil kanarievuil : Anon. Boskoop E 206 (zj) : E206p; Tromp 1986 : E206p
kanariezaad
kanariezaad kenariezaad : MI 17 (1949) : K173p
kerk-sleutel
kerkensleutel kirkesleutel : N 92 (1982) : Q015p
kerkhofbocht
kerkhofbocht kerkhofbocht : N 92 (1982) : L144p
knop-kruid
knopjeskruid kn÷pkeskruud : MI 60A (1985) : L036p
knopperd
knopperd knoppert : MI 28 (1956) : G250p, G280p, M010p
kroontjeskruid
kroontjeskruid krwoontjeskruit : N 92 (1982) : K175p
kruis-bloem
kruisbloem kruusbloum : Beukema 1992-94 : C187a
kruis-kruid
kruisjeskruid 'krəskəskroət* : MI 60A (1985) : Q071p; kreskəskroit : MI 60A (1985) : K339p; kreskəskroit : MI 60A (1985) : K339p; kroskəskro.ət* : MI 60A (1985) : K283p; kroskəskro.ət : MI 60A (1985) : K283p; kru:tskəskru:t : MI 28 (1956) : L377p; kruiskenskruid : Cottenie 1949-50 : P065p; kruiskeskruid : N 92 (1982) : P037p; kruisskeskroid : N 92 (1982) : P133p; kr÷skəskruid : N 92 (1982) : K188p.
kruiskruid kraaskraad : N 92 (1982) : P219p; kraoəskraoət : N 92 (1982) : K227p; kroəskrət* : MI 60A (1985) : K274p; kroeeskroeed : N 92 (1982) : P088p; kroeskroed : MI 60A (1985) : L318b; kroiskroit : N 92 (1982) : L244p; krooəskrooət* : MI 60A (1985) : O062p; kroəskrət : MI 60A (1985) : K274p; kruis kruid : MI 60A (1985) : K042a; kruiskr:uid* : MI 60A (1985) : E176p; kruiskruid : MI 60A (1985) : B015p, B028p, C076p, F142p, G054b, H009p, I233p, K121p, K145a, K183p, K268p, L036p, L148p, L264p, L381p; N 92 (1982) : K188a, L144p, L243a, L263p, L263b; kruiskruud : MI 60A (1985) : B035p, C164p, F181p; kruskrud : MI 60A (1985) : F111p; kruskr˙d : MI 60A (1985) : N067p; kruts kroet : N 92 (1982) : Q208p; krutskroed : N 92 (1982) : Q035p; kruudskroet : MI 60A (1985) : L382p; kruus kruud : MI 60A (1985) : F072p; kruus kruűd* : MI 60A (1985) : I073p; kruuskruid : MI 60A (1985) : L068p; kruuskruit : MI 60A (1985) : K040p; kruuskruud : MI 60A (1985) : B020p, C024a, C029p, C043p, C068p, C072p, C088p, C122p, C165p, C179p, C187p, F087a, F129p, F142p, F163p, G033p, G052p, G076a, G113p, G246p, I108p; Timmer 1982 : => NHol-Tex; kruuskruut : MI 60A (1985) : C068a, I022p; kruuskruűd* : MI 60A (1985) : B020p; kruutskroet : MI 28 (1956) : Q222p; krÝeskrűd : MI 60A (1985) : F018p; krŔ¨zkrŔ¨t* : N 92 (1982) : P041a.
kruiskruidje kruutskrutje : Schelberg 1979 : Q020p
kruisblad
kruisblad kruutsblaad : MI 60A (1985) : L381p
kruiswortel
kruiswortel kreuswortel : MI 28 (1956) : I026p; kruūswortel : N 92 (1982) : L265p; kruiswortel : MI 28 (1956) : E032p, E033p, E034p, E040p, E072p; MI 60A (1985) : E069p, I074p, K147p; N 92 (1982) : K147p, K170p; Pannekeet 1984 : => NHol-N; kruiswortels : MI 28 (1956) : E050p; Pannekeet 1984 : => NHol-N; kruuswo:rrəl : MI 28 (1956) : C036p; kruuswoddel : MI 43 (1968) : C035p; kruusword'l : MI 28 (1956) : C065p; kruusworrel : Beukema 1992-94 : C159p; MI 28 (1956) : C034p; kruuswortel : MI 28 (1956) : L068p; MI 60A (1985) : I043p, M046p; kruusw˘ddel : MI 28 (1956) : C034p; kruutskroet : MI 28 (1956) : Q222p; kr÷wsw˛rtele : Elemans 1958 : L103p; kr˙swoartel : MI 60A (1985) : B046b, F001p, F002a; kr˙swoÓtəl* : MI 60A (1985) : B046p; kr˙swuttel : MI 60A (1985) : B018p; kr˙sw˛rtel : Blom 1981 : F002p
kruiswortelplant
kruiswortelplant kruiswortelplant : MI 28 (1956) : E029q
luizenplant
luizenplant l¨izenplaant : Van Gestel 1996 : K182p
melkpijp
melkpijp melkpijp : Cottenie 1949-50 : K237p
mier
mier mier : MI 60A (1985) : C035p
modderpoot
modderpoten modderpoten : MI 60A (1985) : F114p
monikkenblad
monikkenbladen munnekeblaade : Timmer 1982 : => NHol-Tex
oude-grijs
oude-grijs auwe gries : N 92 (1982) : Q020p
paap-kul
papenkul paopekulle : MI 60A (1985) : F189p
pluis
pluisje pluisjes : MI 60A (1985) : K190p.
pluisjes pluisjes : MI 60A (1985) : K190p
pluis-kruid
pluisjeskruid pluusjeskruud : MI 60A (1985) : I030p; pluusjeskruut* : Landheer 1955 : K122p.
pluiskruid pluiskruit : N 92 (1982) : K179b; pluuskruid : Heerschap 1987 : I019p; Van den Broecke-De Man e.a. 1988 : => ZHol-GoerOv; pluuskruud : Van den Broecke-De Man e.a. 1988 : => ZHol-GoerOv
pluisjesgoed
pluisjesgoed plűsiesgoed : MI 28 (1956) : F024p
pluisvuil
pluisvuil pluisvuil : MI 60A (1985) : D002p
schietkruid
schietkruid schietkr˘ŕt : N 92 (1982) : Q099p
schijtkruid
schijtkruid schijtkruid : Cottenie 1949-50 : P088p
senešon (fr.)
senešon (fr.) sensum : MI 60A (1985) : O067p; Van den Broeck 1988 : O068p; sensŭŭm : N 92 (1982) : O069a
sensejuin
sensejuin sense juun : MI 60A (1985) : I080p, I082p; sense jűun : MI 28 (1956) : I117a; sensejuun : MI 60A (1985) : I069a; sensijuun : MI 28 (1956) : I064p; sentse juun : MI 60A (1985) : I086p.
sensioen sencioen : Cottenie 1949-50 : H024p; sensýoen : MI 60A (1985) : I107p
seunsoen
seunse tseuntse : Teirlinck 1921-22 : O206p.
seunseun tseuntseun : Teirlinck 1921-22 : O206p.
seunsoen tseuntsoen : Teirlinck 1921-22 : O206p; tsuintsuin : Teirlinck 1921-22 : O206p
siepel-roet
siepelroet siepelroet : MI 60A (1985) : C130p
simsom
simsom simsoem : Cottenie 1949-50 : H024p
sinksejoen
sinksejoen saensejuen : Van Eck 1849-50 : I140p
sinksenkruid
sinksenkruid sinksenkruid : MI 60A (1985) : O056p
sinksioen
sinksioen sinksioen : Vorsterman van Oyen 1879 : I125p
sinksoen
sinksioen sinksioen : MI 60A (1985) : I155p
sinksom
sinksom sinksum* : MI 60A (1985) : O158p
sint-Jakobskruid
sint-jakobskruid Sīnt Jak˛pskruit : N 92 (1982) : L200a; sint jaak˛pskrŔ¨jt : N 92 (1982) : L241a; sint jakobskroet : N 92 (1982) : L329p, L382p; sint-jaokˇpskraowət : N 92 (1982) : P025p; sint-Jßßk˛bskrŔ¨t : N 92 (1982) : K166p, K170p, K183b, K186p; sintjßßk˛pskr÷jt : N 92 (1982) : K160p; St Jacobskruid : N 92 (1982) : K146p, L238p; St. Jacobskruid : N 92 (1982) : K174p; St. Jaocobskruit : N 92 (1982) : K161p; St. Joakopskreut : N 92 (1982) : K185p; St.-Jakobskruid : N 92 (1982) : P012p; Si͂éͅt Jaokopskruit : N 92 (1982) : K175a
sint-Jansbloem
sint-jansbloem Sint Jans blom : N 92 (1982) : K195p; Sint Jans-bloom : N 92 (1982) : L266p; sintjà͂à͂nsblom : N 92 (1982) : K178p; Snt. Jansbloem : N 92 (1982) : L216p; St Jansbloem : N 92 (1982) : L144a, P002p; st jansbloem : N 92 (1982) : P069p; St Jansbloem : N 92 (1982) : P107p; St Jansbloom : N 92 (1982) : L318b; st jaānsbloem : N 92 (1982) : L152p; St. Jansbloem : N 92 (1982) : I118p, K172p, L244p; St. Jansbloom : N 92 (1982) : L300p, L374p; St.-Jansbloom : N 92 (1982) : L360p; StJans blōōm : N 92 (1982) : Q098p.
sint-jansbloemetje St. Jansblumpke : N 92 (1982) : L267p
sint-Janskruid
sint-janskruid Sient Janskruit : N 92 (1982) : K174p; Sint Janskroet : N 92 (1982) : Q014p; Sint JÓnskrŔ¨t : N 92 (1982) : L255p.
sint-Janskruid sint-janskruid : Heukels 1907 : => Fri.
sint-janskruid St Jaanskruid : N 92 (1982) : K188p; St Jans kruid : N 92 (1982) : K174p; St Janskroet : N 92 (1982) : Q098p; st Janskruid : N 92 (1982) : K164p; St. Janskroet : N 92 (1982) : L371p
sint-Janskruis
sint-jankruis Sient Jan kruis : N 92 (1982) : K175p
soldaat
soldaatje sald÷kke : Toison hs.zj : P088p
soldatenkruid
soldatenkruid soldaotekroed : N 92 (1982) : L374p; soldoatekraad : N 92 (1982) : P145p
tuindistel
tuindistel toendiezəl : MI 28 (1956) : C036p
vogel-kruid
vogelkruid vogəl'kroət* : MI 60A (1985) : Q071p; voogəlkraoət : N 92 (1982) : Q071p
vogel-zaad
vogelzaad veugelzoad : MI 60A (1985) : N141p
wilde-peen
wilde-peen wilde peeen : N 92 (1982) : K195p
zuurmelk
zuurmelk zoermelk : N 92 (1982) : Q201p.

Bronnen

Vragenlijsten
MI 17 (1949) 012, MI 28 (1956) 010a, MI 43 (1968) 012, MI 60A (1985) 027, N 92 (1982) 027
Monografien
Anon. Boskoop E 206 (zj) , Anon. Haamstede I 033 (zj) , Anon. Midsland A 001 1992 (252) , Beukema 1992-94 , Blom 1981 (94) , Cornelissen 1936-38 , Cottenie 1949-50 (252) , Elemans 1958 (130) , Heerschap 1987 (70) , Heukels 1907 (235) , Landheer 1955 (231) , Pannekeet 1984 (122) , Roggen 1976 (35) , Schelberg 1979 (202) , Teirlinck 1921-22 (III, 176) , Timmer 1982 (30) , Toison hs.zj , Tromp 1986 (221) , Van den Broeck 1988 (061) , Van den Broecke-De Man e.a. 1988 (177) , Van Eck 1849-50 (183) , Van Gestel 1996 (150) , Van Gompel 1979 (17) , Vorsterman van Oyen 1879 (321)

opnieuw zoeken