Home

Hondsroos

Hondsroos

1466 treffers

opnieuw zoeken

Trefwoorden

bargjeroos
bargjeroos barchjeroos : MI 60A (1985) : F001p
bermroos
bermroos bermro͂ōs : N 92 (1982) : L158p
bortel
bortel bortel : Joos 1900 : => OVla-NO
bortelroos
bortelroos bortelroos : Joos 1900 : => OVla-NO
bosroos
bosroos bosreus : ZND 01 a-m (1922) : O286p; bosroos : MI 69 (1994) : K188p
bosrozenboom
bosrozenboom boschrozenboom : ZND 01 a-m (1922) : K189a
botanische-roos
botanische-roos botanische rozen : MI 69 (1994) : L331p
bottelandoorn
bottelandoorn Boetelanddoorns : Pque 1896 : P131p
bottelbraam
bottebreem Bottebremen : Pque 1896 : P012p.
bottelbraam Bottebremen : Pque 1912 : P012p; bottelbreem : ZND 15 (1930) : O275p; bottelbrieem : SGV (1914) : Q030p.
bottelbreem bottelbreem : ZND 15 (1930) : O275p; Bottelbremen : Pque 1896 : O241p; Pque 1912 : O241p
bottelroos
bottelroos bottelroos : MI 69 (1994) : K218a, L203p; N 92 (1982) : K160p; bottelrozen : ZND 15 (1930) : H016p; botəlroos : MI 69 (1994) : L200p; bttəlrs : N 92 (1982) : K227p; bttəlroos : N 92 (1982) : L255p
bottenbraam
bottenbraam bottebreem : ZND 01 a-m (1922) : O274p
braam
braam brieemen : ZND 01 a-m (1922) : Q009p; brieme : MI 69 (1994) : Q198p; Briemen : Pque 1896 : Q009p; brmen : ZND 15 (1930) : O158p
braam-roos
braamroos braamroos : ZND 15 (1930) : N029p.
bramenroos briemeroeze : SGV (1914) : Q105p.
bramenroosje breemereeske : ZND 01 a-m (1922) : Q093p
brem
breem brmen : ZND 15 (1930) : O158p
canina
canina canina : MI 60A (1985) : O062p; kənina : ZND 15 (1930) : H123p
doorn
doorn de:rn : ZND 15 (1930) : O162p
doorn-haag
doornhaag dyrənug* : ZND 15 (1930) : O178p.
doornhaag ? dyrənug* : ZND 15 (1930) : O178p
doorn-roos
doorneroos dyərnə ryəzən : ZND 15 (1930) : I195p.
doornroos do:rnəro:zən : ZND 15 (1930) : H001p; dooreroezen : ZND 15 (1930) : K241p; doornroos : ZND 15 (1930) : N139p; dorenroos : MI 69 (1994) : L179p; d:enru:əs : ZND 15 (1930) : P104p; dŏ:enru:əs : ZND 15 (1930) : P104p
doorn-struik
doornestruik dyrəstroik* : ZND 15 (1930) : O178p.
doornstruik dyrəstroik* : ZND 15 (1930) : O178p
duin-doorn
duindoorn duindoorn : MI 69 (1994) : K185p
eglantier
egalatier egalatier : ZND 15 (1930) : O068p.
egelantien egəlantin* : ZND 15 (1930) : P082p; egəlantin* : ZND 15 (1930) : P082p.
egelantier egalatier : ZND 15 (1930) : O068p; egelantier : MI 60A (1985) : I082p; eggelantier : ZND 01 a-m (1922) : K204p; egla͂ntir : ZND 15 (1930) : K330p; egələnti:r : ZND 15 (1930) : K291p; engelantier : ZND 15 (1930) : K235p; ngəlntīēr* : ZND 01 a-m (1922) : K239p; ggəle͂tīēr* : ZND 01 a-m (1922) : K244p; :gəla:nt:r : ZND 15 (1930) : I197p.
egelantiertje eglantierke : ZND 15 (1930) : K237p.
eglantien eglantienən : ZND 15 (1930) : O162p; eglantienən : ZND 15 (1930) : O162p; eglantine : ZND 15 (1930) : H036p.
eglantier e.glɛnti:r : ZND 01 a-m (1922) : K358p; e:glantier : ZND 15 (1930) : O061p; egləntir(kə)* : ZND 15 (1930) : K246p; eglanteier : ZND 01 a-m (1922) : Q002p; eglanti:r : ZND 15 (1930) : I149p; eglanti:r* : ZND 15 (1930) : K208p; eglantier : MI 69 (1994) : I268p, K237p, K294p; ZND 01 a-m (1922) : K361p, Q113p; ZND 15 (1930) : I149p, K325p, N057p; eglentiejer : SGV (1914) : L208p; Eglentier : Pque 1896 : N068p; Pque 1912 : N068p; eglentier : SGV (1914) : L269p; egləntir : ZND 15 (1930) : K246p; eglətier : ZND 01 a-m (1922) : K210p; egla͂nti:r : ZND 15 (1930) : K330p; eglntir : ZND 15 (1930) : K330p; aeglantīēr* : ZND 01 a-m (1922) : K250p; glanteer* : ZND 01 a-m (1922) : K330p; glənti:r : ZND 15 (1930) : H036p; glantier : ZND 15 (1930) : N144p.
eglantiertje eglantierke : ZND 15 (1930) : K237p; egləntirkə : ZND 15 (1930) : K246p
flet
fletje fltjes : SGV (1914) : Q027p
Franse-roos
Franse-roos fransche roeze : ZND 15 (1930) : I215p; fransche ruzen : ZND 15 (1930) : O059p
gibbe
gibbe Gibben : Pque 1896 : H100p
gibbendoorn
gibbendoorn gibədoərns* : ZND 15 (1930) : N018p; gibbedoorne : ZND 15 (1930) : N050p
haag-doorn
hagendoorn haogədorə : ZND 15 (1930) : K235p; haogədorə : ZND 15 (1930) : K235p
haag-roos
haagroos (h)aagru:əs : ZND 15 (1930) : P104p; (h)aagru:əs : ZND 15 (1930) : P104p; ao(ch)xr:s : ZND 15 (1930) : I221p; haag roois : ZND 15 (1930) : K277a; haagroes : SGV (1914) : Q198p; haagroos : Cornelissen 1936-38 : => Antw; Haagroze : Pque 1896 : K237p, N068p; haagrues : ZND 01 a-m (1922) : Q250p; hoagroes : ZND 01 a-m (1922) : K356p; hāxrūs : ZND 01 a-m (1922) : Q263p; aochres* : ZND 01 a-m (1922) : P094p.
haagroosje haagruuske : ZND 01u (1924) : P171p.
haagsroos o:əgsro:əs : ZND 15 (1930) : P020p.
hagenroos haageroozen* : ZND 15 (1930) : N087p; haegerozen : ZND 15 (1930) : N087p; hagerūs : ZND 01 a-m (1922) : Q278a; Hageroze : Pque 1896 : N068p; hagerozen : ZND 15 (1930) : H016p, N084p; hagərūs : ZND 01 a-m (1922) : Q282p, Q283p; hoogeroes : ZND 15 (1930) : P088p; hāgərūes : ZND 01u (1924) : P169p; o.əgərv.əs : MI 69 (1994) : K262p.
hagenroosje hageroosje : ZND 15 (1930) : N024p, N067p; hangəroəskesə : ZND 15 (1930) : K276p; hāgərŭskə : ZND 01 a-m (1922) : P049p
haan-kul
hanenkul ha-ēnekul : ZND 01 a-m (1922) : Q078p; ha:nəkllə* : MI 60A (1985) : L371a; haenekul : ZND 15 (1930) : P095p; hanekul : N 92 (1982) : L382p; ZND 01 a-m (1922) : P102p; hanekulle : Janssen 1983 : P058p; N 92 (1982) : L320a; ZND 01 a-m (1922) : P120p; Hanekullen : Pque 1896 : K351p, K353p, O286p, P034p, P035p, P038p, P093p, P102p, P143a; hanekullen : ZND 15 (1930) : P095p, P161p; hanenkullen : Achten/Achten 1996 : Q001p; hannekullen : ZND 01 a-m (1922) : P176p; hanəkullə : ZND 01 a-m (1922) : P057p; haonekaule : ZND 01 a-m (1922) : Q072p; haonekulle : Janssen 1983 : K361p, L414p; ZND 01u (1924) : P211p; haənəkøͅln : ZND 01 a-m (1922) : Q001p; hounekul : ZND 01u (1924) : P171p; hōͅi̯nəkylə : ZND 01 a-m (1922) : P048p; hōͅənəkøl : ZND 01 a-m (1922) : P050p; hnkll : Stevens 1986 : Q162p; ho͂ͅnəkl : ZND 01 a-m (1922) : Q074p; (h)ōͅnəkøl* : ZND 01 a-m (1922) : P176p; haonəkŭŭl* : ZND 01 a-m (1922) : P106a; hōͅnəkølən* : ZND 01 a-m (1922) : Q071p; hnəkŭŭl* : ZND 01 a-m (1922) : P095p.
hanenkulletje haonepullekes : Janssen 1983 : K353c; annəkulləkəs* : ZND 01 a-m (1922) : P112p; hnəkūūləkəs* : N 92 (1982) : P041a
haan-kullenstruik
hanenkullenstruik hoͅnəkøͅləstruk : ZND 01 a-m (1922) : P196p; hanekullestruik : ZND 15 (1930) : P041p; hoanekullestrŏĕk : ZND 01u (1924) : P164p; hōͅnəkullestruk : ZND 01 a-m (1922) : P047p
haan-pik
hanenpikken Hanepikken : Pque 1896 : Q203p
hagenbloem
hagenbloem hāāgəbloem : ZND 01 a-m (1922) : P098p, P099p, P099b.
hagenbloemetje ha:gəblu:məkə : ZND 15 (1930) : K348p; ha:gəblu:məkə : ZND 15 (1930) : K348p
hanenkeutel
hanenkeutel hanekeutelen : ZND 01 a-m (1922) : L413p; hanekeutels : ZND 01 a-m (1922) : P118a, Q001p; haonekuitels : Janssen 1983 : K357p, K359p, P189p
hefferoos
hefferoosje Hefferoosje : MI 69 (1994) : L203p; Hefferuskes : MI 69 (1994) : L203p
heg-roos
heggenroos heggeroes : Schols/Linssen 1991 : L209p, L210p, L211p, L212a, L216p, L216a, L244a, L245a; Van der Voort 1973 : L214p, L214a, L215p, L217p, L245b, L246a; heGGeros : N 92 (1982) : Q112c; hegke roes : N 92 (1982) : Q121p; hgkeroes : Endepols 1955 : Q095p.
heggenroosje egəryoeske : ZND 01 a-m (1922) : Q009p; heg’keres-je : Amkreutz e.a. 1987 : Q121p, Q121a, Q121b, Q121c, Q121d, Q121e; hekkeruuskes : ZND 15 (1930) : L423p; hGGəruskə : N 92 (1982) : Q113p.
heggeroosje hekkeruuskes : ZND 15 (1930) : L423p
hekelbloem
hekelbloem hekelbloom : N 92 (1982) : L318b
heukelbraam
eukelbraam Eukelbraam : Pque 1912 : => WVla.
heukelbraam eukelbramen : ZND 15 (1930) : H084p; hekelbrm : Cornelissen/Vervliet 1899-03 : => Antw; Heukelbraam : Pque 1912 : => WVla; heukelbraam : ZND 15 (1930) : H113p, N036p, N047p; okəlbrem* : ZND 15 (1930) : K329p; kəlbra:e:mə : ZND 15 (1930) : I155p.
heukelbram kəlbramj : ZND 15 (1930) : H040p.
heukelbrem okəlbrem* : ZND 15 (1930) : K329p
heupebraam
hippebraam Hippebraam : Pque 1912 : => WVla
heupel
heupel heupel : De Bo/Samyn 1888 : => WVla
heupelbraam
hepelbraam Hepelbraam : Pque 1912 : => WVla.
heupelbraam epelbraam : ZND 15 (1930) : H066p; hepəlbra:m* : ZND 15 (1930) : H061p; Heupelbramen : Pque 1912 : I246p; heupelbramen : ZND 15 (1930) : I246p; hpəlbra:m : ZND 15 (1930) : N064p; pəlbra:mə : ZND 15 (1930) : H021p.
heupelbraom heu:pelbroa:me : ZND 15 (1930) : I246p.
heupelbreem hippelbreem : Cornelissen 1936-38 : => VBrab-W.
heupelbrem ypəlbrejmə* : ZND 15 (1930) : O162p.
heupelbroom :pəlbro:m* : ZND 15 (1930) : H116p.
hippelbraam hippelbreem : Cornelissen 1936-38 : => Antw
heuperbraam
heuperbroom ppərbro:m* : ZND 15 (1930) : N039p
hippelteer
hippelteer hippeltr : SGV (1914) : L158p; hippeltre : SGV (1914) : L158p
hoge-roos
hoge-roos hoogeroes : ZND 15 (1930) : P088p; o:gəro:zən* : ZND 15 (1930) : H005p
hond-roos
hondenroos (h)ondəru:əs : ZND 15 (1930) : P104p; (h)ondəru:əs : ZND 15 (1930) : P104p; (h)onnnerozen : ZND 15 (1930) : N104p; hondəroos : MI 60A (1985) : H051p.
hondenroosje hangəroəskesə : ZND 15 (1930) : K276p.
hondsroos oͅntsrūəs : ZND 01 a-m (1922) : P176p; hoͅdsrs : ZND 01 a-m (1922) : P120p; h3nsru.wəs (honsroes) : N 92 (1982) : L353p; hiondsrūs : ZND 01 a-m (1922) : Q284p; hoendsrwos : N 92 (1982) : I118p; hond:sroos* : MI 60A (1985) : E176p; hondjs roes : MI 60A (1985) : L318b; hondjsroes : N 92 (1982) : L300p; hondroes : ZND 01 a-m (1922) : Q002p; hondros : ZND 01 a-m (1922) : L360p, L417p; hondsraus : ZND 01 a-m (1922) : P119p, P120p, P177p, Q161p; hondsrūəs : ZND 01 a-m (1922) : P049p; hondsrieus : ZND 15 (1930) : O059p; hondsro:es* : ZND 15 (1930) : K277a; hondsro:s : ZND 15 (1930) : N022p, P070p; hondsro:s* : MI 60A (1985) : L148p; hondsroaze : MI 60A (1985) : N067p; hondsroe-s : ZND 01 a-m (1922) : L366p; hondsroe.es : ZND 01 a-m (1922) : L314p; hondsroeəs : ZND 15 (1930) : K346p; hondsroeas : MI 60A (1985) : L381p; hondsroees : ZND 15 (1930) : K352a; hondsroes : N 92 (1982) : Q208p; ZND 01 a-m (1922) : K357p, P051p, P175p, Q001p, Q088p; ZND 15 (1930) : K244p, K329p, K346p; hondsroes* : ZND 15 (1930) : K310a; hondsroews : N 92 (1982) : L238p, P219p; hondsroez : ZND 01 a-m (1922) : Q002p; hondsroeəs : MI 69 (1994) : P035a; ZND 15 (1930) : K346p; hondsroes : N 92 (1982) : Q196p; hondsroes* : ZND 15 (1930) : K313p; hondsroos : MI 60A (1985) : B015p, C024a, C043p, C068a, C076p, G033p, K042a, K268p, P111p; MI 69 (1994) : K188p, K276p, K288p, K340p, L185p; N 92 (1982) : K170p, K174p, L093p, L144a, L238p, L261p, P002p, P069p, P107p; Hondsroos : Pque 1896 : O241p; hondsroos : ZND 01 a-m (1922) : K278p, Q011p, Q013p, Q156p, Q167p, Q168a; ZND 15 (1930) : H105p, H112p, K244p, K277p, K277a; hondsroos* : ZND 15 (1930) : K239p; hondsroose : MI 60A (1985) : F087a; hondsroos : N 92 (1982) : L371p; hondsros : ZND 15 (1930) : K244p; hondsroze : MI 60A (1985) : F163p, I073p, I233p; hondsros : ZND 01 a-m (1922) : L360p; hondsrows : ZND 01 a-m (1922) : P048p; hondsrozen : ZND 15 (1930) : P037p; hondsruəs : ZND 15 (1930) : I268p; hondsru:əs : ZND 15 (1930) : P031p; hondsru:s* : ZND 15 (1930) : O237p; hondsru:ss : ZND 15 (1930) : K341p; hondsru:əs : ZND 15 (1930) : P031p; hondsruis* : ZND 15 (1930) : K276p; hondsruəs : ZND 15 (1930) : I268p; hondsrōēs : ZND 01 a-m (1922) : L315p; hondstous : ZND 01 a-m (1922) : P176p; hondstroees : SGV (1914) : L248p; honjsrs : N 92 (1982) : L292p; honsroͅys : ZND 01 a-m (1922) : P121p; honsraus : ZND 01 a-m (1922) : Q074p, Q080p; honsroəs* : ZND 15 (1930) : K339p; honsro:us : ZND 15 (1930) : O069p; honsroejs : N 92 (1982) : L265p; honsroes : SGV (1914) : Q104a; ZND 01 a-m (1922) : L317p, L372p, Q007p; ZND 15 (1930) : P095p; honsroewes : ZND 15 (1930) : P161p; honsroews : ZND 01 a-m (1922) : L353p; honsroes : ZND 15 (1930) : K313p; honsroezen : ZND 01 a-m (1922) : K299p, K300a; honsroe’s : ZND 01 a-m (1922) : L286p, L312p, L314p, L317p, Q078p; honsroois : ZND 01 a-m (1922) : K358p; honsroos : N 92 (1982) : K161p; ZND 01 a-m (1922) : P119p; honsroəs* : ZND 15 (1930) : K339p; honsros : ZND 01 a-m (1922) : L319p; honsros : ZND 01 a-m (1922) : P050p; ZND 15 (1930) : P099p; honsru:s : ZND 15 (1930) : P022p; honsruəs : ZND 01 a-m (1922) : K358p, Q278p; honsrōs : ZND 01 a-m (1922) : P177p; honsrōēs : ZND 01 a-m (1922) : L355p; honsrōēze : ZND 01 a-m (1922) : L354p; hontoruəs* : ZND 15 (1930) : K235p; hontrūəs : ZND 01 a-m (1922) : K357p; hontsroəs* : MI 60A (1985) : K234p; hontsro:(ə)s : ZND 15 (1930) : P027p; hontsro:(ə)s : ZND 15 (1930) : P027p; hontsro:əs* : ZND 15 (1930) : K349p; hontsro:əs* : ZND 15 (1930) : K349p; hontsroes : N 92 (1982) : Q208p; hontsrouws : ZND 01 a-m (1922) : P183p; hontsroze : ZND 15 (1930) : H119p; hontsros : ZND 01 a-m (1922) : Q113p; hontsruəs : ZND 15 (1930) : O157p; hontsruəs* : ZND 15 (1930) : K235p; hontsru:əs : ZND 15 (1930) : P026p; hontsru:əs* : ZND 15 (1930) : K339p; hontsru:əs : ZND 15 (1930) : P026p; hontsru:əs* : ZND 15 (1930) : K339p; hontsruəs : ZND 15 (1930) : O157p; hontsruəs* : ZND 15 (1930) : K235p; hontsrŭəs : ZND 01 a-m (1922) : L312p; hontsrōəs : ZND 01 a-m (1922) : L286p; hoondsroes : N 92 (1982) : Q095p; hoondsroes : N 92 (1982) : Q201p; hoondsros : N 92 (1982) : L204p; ho(1)srūəs : ZND 01 a-m (1922) : Q263p; hundsroe-əs : ZND 01 a-m (1922) : L421p; hundsrues : ZND 01 a-m (1922) : Q250p; hōͅndsrūs : ZND 01 a-m (1922) : Q260p; hndsraus : N 92 (1982) : Q098p; hndsroas : Diederen 1995-96 : Q101p; hndsroos : N 92 (1982) : K150p; hndsris : N 92 (1982) : Q098p; hndsrs : N 92 (1982) : L184p; hndsrōēwəs : N 92 (1982) : P025p; hnsroe:s : Elemans 1958 : L103p; hnsroos : N 92 (1982) : K166p, K170p, K183b, K186p, L243a, L263p, L263b; hntsroes : N 92 (1982) : Q095p; hntsrs : N 92 (1982) : Q207p; hndsroeəs : N 92 (1982) : L374p; hndjsroees : MI 60A (1985) : L318b; hndsjroos : N 92 (1982) : L331p; hndsros : N 92 (1982) : L216p; hndsrs : N 92 (1982) : Q098p; hndsrs : MI 60A (1985) : K145a; hndsroos : N 92 (1982) : L244p; hŏŏndsrs : N 92 (1982) : K145a; hŏŏnsroəs : SGV (1914) : L250p; oendsroise : ZND 15 (1930) : H112p; ondsroeize : ZND 15 (1930) : H119p; ondsroos : MI 69 (1994) : I057p; N 92 (1982) : K174p; ondsroose : MI 60A (1985) : I080p; ondsroəs : ZND 15 (1930) : K246p; ondsroəs : ZND 15 (1930) : K246p; onsroees : N 92 (1982) : P088p; ontəruzə* : ZND 15 (1930) : H116p; ontsro.əs : MI 69 (1994) : K262p; ontsro:əs : ZND 15 (1930) : K254p; ontsro:es* : ZND 15 (1930) : K325p; ontsro:əs : ZND 15 (1930) : K254p; ontsroes : ZND 15 (1930) : P076p; ontsroeu:z* : ZND 15 (1930) : I173p; ontsroize : MI 60A (1985) : N141p; ontsru:əs : ZND 15 (1930) : I266p; ontsru:əs : ZND 15 (1930) : I266p; hndsrs* : ZND 01 a-m (1922) : P107p; ntsroos : N 92 (1982) : K178p; ntsroes : Neigemnneke 1995 : Q002p.
hondsroosje heunsruieske : ZND 01 a-m (1922) : Q039p; ho:ndsruskəs* : ZND 15 (1930) : P036p; ho:ndsruskəs* : ZND 15 (1930) : P036p; honds ruskə : N 92 (1982) : L183p; hondsroosje : MI 60A (1985) : K040p; honsro:əskə : ZND 15 (1930) : K212p; honsro:əskə : ZND 15 (1930) : K212p; honsrouskəs : ZND 15 (1930) : K295p; honsrouskəs : ZND 15 (1930) : K295p; hontsruəzəkə : ZND 15 (1930) : K285p; hontsruəzəkə : ZND 15 (1930) : K285p
hondsbraam
hondsbraam Hondsbremen : Pque 1896 : P030p
hondsrozenstek
hondsrozenstek hontrūəzəšteͅk : ZND 01 a-m (1922) : Q257p; hontsrūəzəštek : ZND 01 a-m (1922) : Q255p; huntsrūszəštek : ZND 01 a-m (1922) : Q261p
hondsrozenstok
hondsrozenstok huntsrūəzəštok : ZND 01 a-m (1922) : Q278p
hoppelbraam
hoppelbraam Heppebramen : Pque 1896 : N033p; hoppelbreem : Cornelissen 1936-38 : => Antw; Hoppelbremen : Pque 1896 : K328p, K332p, K333p; Huppelbramen : Pque 1896 : H120p; Huppelbremen : Pque 1896 : O073p; ypəlbrejmə* : ZND 15 (1930) : O162p.
hoppelbreem hoppelbreem : Cornelissen 1936-38 : K332p, K333p
hoppenin
hoppenin opənin : ZND 15 (1930) : P010p
jeukbel
jeukbelletje jeu.kbllekes : Achten/Achten 1996 : Q001p; jeukbelletjes : Achten/Achten 1996 : Q001p
jeukselpoeder
jeukselpoeder jeukselpoeier : ZND 15 (1930) : K237p; jookselpoeder : ZND 15 (1930) : K237p
kannetjesbos
kannetjesbos kannegiesbos : MI 60A (1985) : G076a
kantjebloem
kantjebloem kaanjebloum : Ter Laan 1929 : => Gro
kantjeroos
kantjeroos kaanjerooz'n : MI 60A (1985) : B102p; kantsjeroos : MI 60A (1985) : F001p.
kantjeroosje kantsjeroaske : MI 60A (1985) : F002a
klaproos
klaproos klaprs : N 92 (1982) : Q015p.
klaprozen klaprozen : SGV (1914) : K197a
klok
klok Klokke(n) : Pque 1896 : P129p, P137p.
klokje kloksəs* : ZND 15 (1930) : H101p; Klokske : Pque 1896 : I275p, P010p, P028p
kornoelje
kornoeltje kərnoeləkəs : ZND 15 (1930) : K347p; kərnoeləkəs : ZND 15 (1930) : K347p
maandroos
maandroos moandroes : SGV (1914) : Q102p
meidoorn
meidoorn meiədo:rn : ZND 15 (1930) : H042p
meiroos
meiroos me.iro:zən* : ZND 15 (1930) : I175p; meiroues : ZND 01 a-m (1922) : K317p; mooəa roos : ZND 15 (1930) : O065p.
meiroosje meeruskes : ZND 01 a-m (1922) : P118a
mierbraam
mierbraam mierbraam : De Bo/Samyn 1888 : => WVla
moekelenstruik
moekelenstruik mu?ələ strōk : ZND 01 a-m (1922) : Q089p
mosroos
mosroos mosroezen : MI 60A (1985) : O162p; mosroos : ZND 15 (1930) : I233p
paap
paap pa:pən : ZND 15 (1930) : H013p, H021p; Papen : Pque 1896 : P025p; papen : ZND 15 (1930) : N033p; poəp(ən)* : ZND 15 (1930) : H119p; po:pə* : ZND 15 (1930) : P027p; po:pə* : ZND 15 (1930) : P027p
paap-kul
papenkul paobekuln : ZND 15 (1930) : I232p; papəkylə* : ZND 15 (1930) : I133p; papekulle : N 92 (1982) : K174p; papekullen : ZND 15 (1930) : I187p; papekl : N 92 (1982) : L289p; pobəkln* : ZND 15 (1930) : I195p; pobbəkllə : ZND 15 (1930) : H123p; popək:ln* : ZND 15 (1930) : N039p.
papenkulletje Pape(n)kullekens : Pque 1896 : K226p, K307p, K342p, K343p, K348p, P026p
paap-kullenbos
papenkullenbos pāpəkeͅlləboͅ’s : ZND 01 a-m (1922) : L355p
paap-kullenstruik
papenkullenstruik papəkeͅlləstroͅk : ZND 01 a-m (1922) : L416p
paap-kulletjeshorst
papenkulletjeshorst poapekullekeshust : ZND 01 a-m (1922) : K300a
paap-kulletjeshout
papenkulletjeshout poapekullekeshout : ZND 01 a-m (1922) : K299p, K300a
paap-muts
papenmuts papemutsche : SGV (1914) : Q113p; papemts : SGV (1914) : Q096a; pāpəmoets : ZND 01 a-m (1922) : Q012p.
papenmutsje po:pəmutskəs* : ZND 15 (1930) : P027p.
papermuts papermutsche : SGV (1914) : Q113p; papermutsen : ZND 15 (1930) : L423p
paap-mutsenstruik
papenmutsenstruik paapemtsəstroek : ZND 01 a-m (1922) : L422p; pāpəmoetsəstrūk : ZND 01 a-m (1922) : Q012p.
papermutsenstruik paaperm^ŭtsestroek : ZND 01 a-m (1922) : Q009p
palm
palm p'm* : ZND 15 (1930) : H119p
papenbrom
papenbrom popəbrom* : ZND 15 (1930) : H114p
papenkan
papenkan papekannen : MI 69 (1994) : I057a
papenkeutel
papenkeutel papeketels : Janssen 1983 : L355p; ZND 01 a-m (1922) : L415p; papekietels : Janssen 1983 : L282p.
papenkeuteltje papekeutelkes : ZND 01 a-m (1922) : L353p
papenroos
papenroos paperozen : ZND 15 (1930) : H072p
papkeutel
papkeutel papkeutels : ZND 01 a-m (1922) : L314p
pepel
pepel peepel : ZND 01 a-m (1922) : K332p
pimpelteer
pimpelteer pimpeltre : SGV (1914) : L190p
platte-kul
platte-kul Platte-Kul : Pque 1912 : P079p
roos
roos roas : MI 69 (1994) : K164a; roe-es : MI 69 (1994) : L298p; roes : MI 69 (1994) : L244d; roos : MI 60A (1985) : I022p, K190p; MI 69 (1994) : L241p; roze : ZND 15 (1930) : H016p; rozen : MI 60A (1985) : G095p.
rozen roezə : MI 69 (1994) : P111p; rzen : MI 69 (1994) : L260p
roos-van-de-hanenkeutels
roos-van-de-hanenkeutels rōͅs fan də hōͅnəkøtəls : ZND 01 a-m (1922) : P186p
rozelaar
rozelaar roezəlier : ZND 15 (1930) : O059a; roezeleer : ZND 15 (1930) : I217p
rozenbesstruik
rozenbesstruik loroezebesstroek : ZND 15 (1930) : P041p; roezebesstroek : ZND 15 (1930) : P041p
rozenbottel
rozenbottel roesebottel : MI 69 (1994) : Q121p; roezebottel : MI 69 (1994) : L295p, L421p; roeze(bottel) : MI 69 (1994) : L210p; roezebottel : MI 69 (1994) : L320a; roozebottel : MI 69 (1994) : K129p, Q083p; roozebttels : MI 69 (1994) : L265p; roze bottel : MI 69 (1994) : K164p, K234p; roze bottels : MI 69 (1994) : K150p, L157p; rozebottel : MI 69 (1994) : I057b, K172p, K294p, L151p, L237p, L260p, L285p, O158p, P001p, P086p, Q032a; rozebottels : MI 69 (1994) : K164a, K289p; rozen-bottel : MI 69 (1994) : K164p; rozənbottəl : N 92 (1982) : K193p; rozebottels : MI 69 (1994) : L267p; ruəzəbotəl* : MI 69 (1994) : P021p
rozenbottelstruik
rozenbottelstruik rozebottelstruik : MI 69 (1994) : I220p; rozebottelstruiken : MI 69 (1994) : L096a
rozenknop
rozenknop rozeknop : MI 69 (1994) : L151p
rozenstam
rozenstam rozestam : SGV (1914) : L249p
rozenstruik
rozenstruik roeəzĕstroek : SGV (1914) : Q035p; roezestrok : MI 69 (1994) : L288p; roowazestroek : SGV (1914) : L185p; rozestruik : MI 69 (1994) : K174p; rzesjtroek : SGV (1914) : Q099p
sint-Jansroos
sint-Jansroos st. Jansroos : ZND 15 (1930) : N141p
slaaproos
slaaproos slooproos : N 92 (1982) : L152p
stokroos
stokroos stokroes : ZND 15 (1930) : I236p, K244p
stuikroos
stuikroos stuikroos : MI 69 (1994) : K183p
timpelteer
tepelteer tepeltre : SGV (1914) : L217p; tepeltr : SGV (1914) : L210p; tepeltre : N 92 (1982) : L245b; SGV (1914) : L190p; tepeltre : SGV (1914) : L246a.
timpelteer timpeltre : SGV (1914) : L190p; timpeltr : SGV (1914) : L164p; timpeltre : SGV (1914) : L212p; tippeltaers : Anon. Venlo L 271 (zj) : L271p; tippeltrs : SGV (1914) : L271p
timpelterenstruik
timpelterenstruik tiepetrestroek : SGV (1914) : L297p
tros-roos
trosroosje trosrooskes : ZND 15 (1930) : K201p
varkenspeer
varkenspeer vrekespre : MI 69 (1994) : L244p; vrkespere : N 92 (1982) : L244p
verwilderde-roos
verwilderde-roos vərwildərdə roos : N 92 (1982) : K215p
wepe
wepe weepe : Gigengack 1979 : G198p; Wanink 1948 : G223a, G227p; wepe : Schaars/Agelink 1981 : F184p
wepedoorn
wepedoorn weepedoorn : Otten/Klein Kranenburg 1979 : F104p, F113p; wependoon : Anon. Diepenheim G 225 (zj) : G225p; Wiepedoorn : Pque 1912 : => Ned.
wepelbraam
wepelbraam Wepelbramen : Pque 1896 : H005p
wepeldoorn
wepeldoorn weepeldoorn : Gigengack 1979 : G143q, G176p; weppeldoorn : Gigengack 1979 : G143q; wiebeldeurn : Diesveld 1974 : L034p, L036p
wependoorn
wepedoorn weepedeurn : Gigengack 1979 : => Ov-O; weepedoor(n)s : Bosch 1937 : F113p; weepedoorn : Wanink 1948 : G223a, G227p; weependoorn : Bezoen 1948 : => Ov-O; weependrne : Gigengack 1979 : G222p; wepedoorn : MI 60A (1985) : F114p; Schaars/Agelink 1981 : F184p; Veerman 1973 : F112p; wepedoorne : Van den Bremen-Van Vemde 1982 : F112p; wependeurne : Hulshof/Schaars 1992 : M006p
wilde-bottelroos
wild-bottelroos wilj bottel roes : MI 60A (1985) : L381p
wilde-pikroos
wild-pikroos wul pikroze : Janssen 1983 : Q001p.
wilde-pikroos wul pikrōē.ze : Achten/Achten 1996 : Q001p
wilde-rode
wilde-rode wilde roeije : ZND 15 (1930) : K249p
wilde-roos
wild-roos roos wild : MI 60A (1985) : C179p; wield reus : MI 60A (1985) : B004p; wil raoze : Janssen 1983 : Q155a; wil roeze : Janssen 1983 : K361p, L368p, L417p, P051p, Q096d, Q247a; wil roze : Janssen 1983 : => BLimb-Z, Q169p, Q178p; wil'zuzə : MI 60A (1985) : Q071p; wilj roeze : MI 60A (1985) : Q009p; wilj-roos : Reumers 1987 : L387p; wul roeze : Janssen 1983 : L414p, P051a.
wild-roosje weelde rəskəs : ZND 15 (1930) : K276p; wi:ldə r.:kən : ZND 15 (1930) : I204p; wiele roeskəs : ZND 15 (1930) : O068p; wil reeskes : N 92 (1982) : Q171p; wil reuskes : Janssen 1983 : L282p; wil rueskes : N 92 (1982) : Q111p; wil ruskes : ZND 01 a-m (1922) : K360p; wil røskəs : N 92 (1982) : L353p; wild reuske : ZND 15 (1930) : L201p; wild roosie : MI 60A (1985) : K098a; wild roosje : MI 60A (1985) : I062a; wild ruske : ZND 15 (1930) : K183p; wild ruuske : ZND 01 a-m (1922) : L414p; wild ruske : SGV (1914) : Q103p; wildə ruəzəkəs : ZND 15 (1930) : K253p; wildə ruskəs : ZND 15 (1930) : P036p; wildə ryeskəs* : ZND 15 (1930) : K295p; wilde reuskes : Hulshof/Schaars 1992 : M006p; MI 60A (1985) : G247q; wilde roeweskes : ZND 15 (1930) : K237p; wilde roeskes : ZND 15 (1930) : K237p; wilde roo-oesjes : ZND 01 a-m (1922) : K317p; wilde roosje : MI 60A (1985) : I069a, K040p; wilde roosjes : Van den Broecke-De Man/Van Gilst 1985 : => Zeel-ZBev; ZND 15 (1930) : I182p; wilde rooskes : ZND 15 (1930) : K183p; wilde roozetjes : ZND 15 (1930) : N072p; wilde rozekens : ZND 15 (1930) : N045p; wilde rouskəs : ZND 15 (1930) : K295p; wildj reuəske : N 92 (1982) : L374p; wildj ruuske : ZND 01 a-m (1922) : L423p; wildrooske : ZND 15 (1930) : K203p; wilj rieskes : ZND 01 a-m (1922) : L360p; will rusjes : ZND 01 a-m (1922) : P118a; willə ruskəs : ZND 15 (1930) : P088p; wille reuskes : ZND 15 (1930) : O057p; wilt ruəsəkə : ZND 15 (1930) : K285p; wilt ruəsəkə : ZND 15 (1930) : K285p; wiltro:əskə : ZND 15 (1930) : K193p; wiltro:əskə : ZND 15 (1930) : K193p; wiltryəzəkə* : ZND 15 (1930) : K331p; wiltryəzəkə* : ZND 15 (1930) : K331p; wyllə ru:əkəs : ZND 15 (1930) : P008p; wl ruuske : Endepols 1955 : Q095p; wl ruu:ske : ZND 01 a-m (1922) : Q196p; w.i:ldə ru::skəs : ZND 15 (1930) : I242p; wldə ru:ezəkəs* : ZND 15 (1930) : K293p; wl reeskes : MI 60A (1985) : Q093p.
wild-roosjes wilde roosjes : Van den Broecke-De Man/Francke 1987 : => Zeel-Wal.
wilde-roos oͅwilj roos : MI 69 (1994) : L300p; villə ruəzə : ZND 15 (1930) : P083p; villə ruəzə : ZND 15 (1930) : P083p; wəldə reuuzən* : ZND 15 (1930) : O127p; wəlde roees : ZND 15 (1930) : K244p; weͅl ru:s : ZND 01 a-m (1922) : Q095p; weͅl ruəs : ZND 01 a-m (1922) : L286p; waeldə roə:zə* : ZND 15 (1930) : H061p; waeldə roeuzən* : ZND 15 (1930) : I209p; waeldə rozən* : ZND 15 (1930) : I182p; waelde ruzən* : ZND 15 (1930) : I182p; we:ldə roəzə* : ZND 15 (1930) : H084p; we:ldə ro:əzən : ZND 15 (1930) : H036p; we:ldə ro:zən* : ZND 15 (1930) : H068p; we:ldə ruzə* : ZND 15 (1930) : H039p; weelde roos : MI 60A (1985) : L119p; weelde rooze : MI 60A (1985) : G173p; weele rooze : MI 60A (1985) : G197p; weelj roeze : ZND 01 a-m (1922) : P055p; wel rū-s : ZND 01 a-m (1922) : L319p; wel rūs : ZND 01 a-m (1922) : P052p, Q199p; weldə ro(ə)zən'* : ZND 15 (1930) : H099p; weldə roəz'n* : ZND 15 (1930) : O187p; weldə roəzə* : ZND 15 (1930) : H036p, N063p, N139p; weldə roəzən : ZND 15 (1930) : N139p; weldə ro:əzən* : ZND 15 (1930) : N045p; weldə roazə* : ZND 15 (1930) : N039p; weldə roeu:z : ZND 15 (1930) : I173p; weldə rozə* : ZND 15 (1930) : O182p; weldə roze* : ZND 15 (1930) : N072p; weldə ro:zən* : ZND 15 (1930) : N046p; weldə ru:əs* : ZND 15 (1930) : I208p; weldə ru:əzə : ZND 15 (1930) : N141p; weldər* : ZND 15 (1930) : H036p; weldəro:əzn* : ZND 15 (1930) : H002p; weldəro:z'n : ZND 15 (1930) : N021p; weldəro:z'n* : ZND 15 (1930) : N026p; weldəry:əs : ZND 15 (1930) : I147p; weldərzən : ZND 15 (1930) : H110p; welde ro:as : ZND 15 (1930) : K275p; welde ro:zə* : ZND 15 (1930) : H066p; welde roos* : ZND 15 (1930) : H061p; welə ruəzə : ZND 02 (1923) : P131p; weulde roes : ZND 15 (1930) : K189a; weylde roas : ZND 15 (1930) : L240p; welde ruəs : ZND 15 (1930) : I189p; wi(e)lde roo(e)s : ZND 15 (1930) : K163p; wi.ldə reuuzən* : ZND 15 (1930) : I164p; wiəldə ruəs : ZND 15 (1930) : I167b; wi:ldə r.e:zə : ZND 15 (1930) : I197p; wide roos : N 92 (1982) : K184a; wiejlde roejs : ZND 15 (1930) : K244p; wiel roes : MI 69 (1994) : Q071p; wieldə rooəs* : ZND 15 (1930) : K208p; wielde ros* : ZND 15 (1930) : K246p; wieldə rooəs* : ZND 15 (1930) : K208p; wiele roos : ZND 15 (1930) : O140p; wielje roezen : ZND 15 (1930) : O061p; wielle ruezen : ZND 15 (1930) : O239p; wielraus : ZND 01 a-m (1922) : Q074p; wielroe(w)s : ZND 01 a-m (1922) : Q002p; wil roͅys : ZND 01 a-m (1922) : Q081p; wil rūs : ZND 01 a-m (1922) : Q003p; wil roe-es : ZND 01 a-m (1922) : L414p; wil roees : ZND 01 a-m (1922) : L314p; wil roes : SGV (1914) : Q104a; ZND 01 a-m (1922) : P051p, Q088p, Q102p; wil roeze : ZND 01 a-m (1922) : P057p; wil roes : MI 69 (1994) : Q111p, Q116p; SGV (1914) : Q203p; wil roese : MI 69 (1994) : Q119p; wil rois : ZND 01 a-m (1922) : Q013p; wil roos : N 92 (1982) : L386p; ZND 01 a-m (1922) : Q168p; wil rooze : ZND 01 a-m (1922) : Q072p; wil roze : ZND 01 a-m (1922) : Q089p; wil ros : ZND 01 a-m (1922) : Q096c; wil ros : N 92 (1982) : Q203p; ZND 01 a-m (1922) : L417p; wil ruəs : ZND 01 a-m (1922) : P176p; wil ruws : ZND 01 a-m (1922) : L416p; wil rŭəs : ZND 01 a-m (1922) : Q001p; wil rōēze : N 92 (1982) : L417p; wil rōēzen : ZND 01 a-m (1922) : L418p; wilɛ roeze : MI 69 (1994) : Q198p; wil'ə ruəs* : ZND 15 (1930) : O157p; wil'ə ru:ezən* : ZND 15 (1930) : O235p; wil'ə rəzən : ZND 15 (1930) : O238p; wilɛə ruəs* : ZND 15 (1930) : O157p; wilɛə rŏəzən : ZND 15 (1930) : O238p; wil(j)e roes : ZND 15 (1930) : O157p; wil(j)e ruze : ZND 15 (1930) : O140p; wil-roes : N 92 (1982) : Q197p, Q197a; wil-roes : N 92 (1982) : Q196p; wilə ru:əs : ZND 15 (1930) : K323p; wilə ru:əs* : ZND 15 (1930) : O157p, P009p; wiləro:us* : ZND 15 (1930) : I215p; wildə roəzə : ZND 15 (1930) : P033p; wildə ro:əs : ZND 15 (1930) : K206p, K212p, K230p, K244p, K249p, K256p, K286p, K332p; wildə ro:əs* : ZND 15 (1930) : K299p; wildə ro:s : ZND 15 (1930) : K225p, K294p, N022p; wildə ro:səs* : ZND 15 (1930) : H042p; wildə ro:us* : ZND 15 (1930) : K333p; wildə ro:zə : ZND 15 (1930) : N030p; wildə roizə* : ZND 15 (1930) : N072p; wildə roos : ZND 15 (1930) : K249p; wildə rows* : ZND 15 (1930) : O251p; wildə ruəs : ZND 15 (1930) : K342p, K351p; wildə ruəs* : MI 60A (1985) : K274p; wildə ruəzə* : ZND 15 (1930) : K246p; wildə ru:əs : ZND 15 (1930) : I269p, K259p, K293p; wildə ru:əs* : ZND 15 (1930) : K286p, K326p, K331p, P018p, P145p, P152p; wildə ru:s : ZND 15 (1930) : K330p; wildə ru:z : ZND 15 (1930) : K206p; wildə rues* : ZND 15 (1930) : K237p; wildə ruwəs : ZND 15 (1930) : K312p; wildəroəs* : ZND 15 (1930) : K339p; wildəro:əs : ZND 15 (1930) : K282p; wildəro:us* : ZND 15 (1930) : K330p; wildəruəs* : MI 60A (1985) : K283p; wildəru:əs* : ZND 15 (1930) : K330p; wilde : ZND 15 (1930) : K226p; wilde r(uo)zen : ZND 15 (1930) : I204p; wilde rauzen : ZND 15 (1930) : I241p; wilde rieuse : ZND 15 (1930) : I156a; wilde riezen : ZND 15 (1930) : I165p; wilde roəs : ZND 15 (1930) : K275p; wilde ro:əs : ZND 15 (1930) : P036p; wilde ro:əs : ZND 15 (1930) : P036p; wilde roas : MI 60A (1985) : F189p; ZND 15 (1930) : K183p; wilde roe's : ZND 15 (1930) : K299p; wilde roe(e)s : ZND 15 (1930) : L284p; wilde roe(u)wus : ZND 01 a-m (1922) : L210p; wilde roe-wes : ZND 01 a-m (1922) : K317p; wilde roeəs : ZND 15 (1930) : K303p; wilde roeije : ZND 15 (1930) : K249p; wilde roeis : ZND 15 (1930) : I217p; wilde roes : MI 60A (1985) : L267p; ZND 15 (1930) : I272p, K225p, K235p, K237p, K307p, L225p; wilde roewes : ZND 01 a-m (1922) : L282p; ZND 15 (1930) : K213p; wilde roezen : ZND 15 (1930) : I162p, K244p, K284p; wilde roeəs : ZND 15 (1930) : K303p; wilde roes : N 92 (1982) : L245b; ZND 01 a-m (1922) : K314p, K315p; ZND 15 (1930) : I217p; wilde roeze : MI 69 (1994) : L271p; wilde roize : ZND 15 (1930) : H118p; wilde roizen : ZND 15 (1930) : H032p, H110p; wilde roo(e)ze : ZND 15 (1930) : O016p; wilde roo(i)nen : ZND 15 (1930) : H025p; wilde roo(i)zen : ZND 15 (1930) : H001p; wilde rooəs : ZND 15 (1930) : K204p, K311p; wilde rooəs* : ZND 15 (1930) : K212a; wilde roo:s : ZND 15 (1930) : L279p; wilde roois : ZND 15 (1930) : I215p, K244p; wilde rooizen : ZND 15 (1930) : I178p; wilde roos : MI 60A (1985) : C045p, C088p, C165p, C183p, E069p, F072p, G027p, G030z, I004p, I082p, K176p, K241p, L036p, L264p, N080p; MI 69 (1994) : K183p, K185p, K197p, K278p, K340p, L153p, L203p, L264p, L381p; N 92 (1982) : K164p, K165p, K218p, K286p, L144p, P037p; wilde roos : N 92 (1982) : Q020p; wilde roos : ZND 01 a-m (1922) : K317p; ZND 15 (1930) : H019p, H066p, H105p, H118p, H122p, I132p, I156p, I156a, I206p, I223a, K161p, K174p, K203p, K204p, K238p, N131p, N141p, P009p, P088p; wilde roose : MI 69 (1994) : K147p; wilde roous : ZND 15 (1930) : I258a, O017p; wilde rooz'n : MI 60A (1985) : G246p; wilde rooze : MI 60A (1985) : C122p, C128p; MI 69 (1994) : K220p; ZND 15 (1930) : H016p, H074p, I132p, N057p; wilde roozen : ZND 15 (1930) : I157p; wilde rooəs : ZND 15 (1930) : K204p, K311p; wilde rooəs* : ZND 15 (1930) : K212a; wilde roos : ZND 15 (1930) : H009p; wilde rosches : ZND 15 (1930) : K277a; wilde roues : ZND 15 (1930) : K276p; wilde rous : ZND 15 (1930) : K277p; wilde rowes : ZND 15 (1930) : K240p; wilde roze : MI 60A (1985) : C072p, F043p, F089p, F163p, F181p, I108p, M046p; MI 69 (1994) : K125p; ZND 15 (1930) : H016p, H036p; wilde rozen : MI 60A (1985) : F111p, G052p, H009p, I155p; MI 69 (1994) : K142p, K158b, K241p, K283p, L096a; N 92 (1982) : P012p; ZND 02 (1923) : K272p; ZND 15 (1930) : H016p, H025p, H029p, H036p, H059p, I187p, I261p, N104p, O051p, O057p, O265p; wilde roəs : ZND 15 (1930) : K275p; wilde roēs : SGV (1914) : L268p; wilde rozen* : ZND 15 (1930) : I156p; wilde ro(e)s : ZND 15 (1930) : L232p; wilde ros : MI 69 (1994) : L270p; N 92 (1982) : L266p; wilde roze : MI 69 (1994) : L270p; ZND 15 (1930) : K237p; wilde rozen : ZND 15 (1930) : H024p, H061p, K327p; wilde ros : ZND 15 (1930) : K183p; wilde ros* : MI 60A (1985) : B035p; wilde rozen : ZND 15 (1930) : H035p, H039p; wilde rose : ZND 15 (1930) : N131p; wilde ru'əs : ZND 15 (1930) : K311p; wilde ruɛəs : ZND 15 (1930) : K311p; wilde ruəs : ZND 15 (1930) : I147p, I174p, I176p, I231p, K257p, K300a, K308p; wilde ru:(ui)ze : ZND 15 (1930) : I156p; wilde ru:əs : ZND 15 (1930) : K235p; wilde ru:əs : ZND 15 (1930) : K235p; wilde ru:s : ZND 15 (1930) : K346p; wilde rues : ZND 15 (1930) : I208p, O059p; wilde rueze : ZND 15 (1930) : I197p, I243p; wilde ruezen : ZND 15 (1930) : I160p, I171p; wilde ruoze : ZND 15 (1930) : I192p, I200p; wilde ruse : ZND 15 (1930) : I258p; wilde ruu:ze : ZND 15 (1930) : O016p; wilde ruues : MI 60A (1985) : I212p; wilde ruzə : ZND 15 (1930) : O214p; wilde ruze : ZND 15 (1930) : I258p; wilde ruəs : ZND 15 (1930) : K257p, K300a, K308p; wilde rus : ZND 15 (1930) : I257p; wilde rwozze : ZND 15 (1930) : N072p; wilde rze : MI 69 (1994) : L183p; wilde rzen : ZND 15 (1930) : I158p; wĭlde rōēwes : SGV (1914) : L153p; wilde rzə* : ZND 15 (1930) : K254p; wilde rŏzə* : ZND 15 (1930) : K254p; wĭlde rŏĕwes : SGV (1914) : L109p; Wilde-Rozen : Pque 1896 : => Algemeen; wildje roo-es : ZND 01 a-m (1922) : L361p; wildje res : ZND 01 a-m (1922) : L360p; wildwrs : N 92 (1982) : Q099p; wildə ro:s : ZND 15 (1930) : K225p, K294p; wildə ro:us* : ZND 15 (1930) : K333p; wildə ro:əs : ZND 15 (1930) : K206p, K212p, K230p, K244p, K249p, K256p, K286p, K332p; wildə ro:əs* : ZND 15 (1930) : K299p; wildə roo:s : N 92 (1982) : L144p; wildə roos : N 92 (1982) : K164a; ZND 15 (1930) : K249p; wildə rows* : ZND 15 (1930) : O251p; wildə roəzə : ZND 15 (1930) : P033p; wildə ru:s : ZND 15 (1930) : K330p; wildə ru:z : ZND 15 (1930) : K206p; wildə ru:əs : ZND 15 (1930) : I269p, K259p, K293p, K307a; wildə ru:əs* : ZND 15 (1930) : K286p, K326p, K331p, P018p, P145p, P152p; wildə rues* : ZND 15 (1930) : K237p; wildə ruwəs : ZND 15 (1930) : K312p; wildə ruəs : ZND 15 (1930) : K342p, K351p; wildə ruəzə* : ZND 15 (1930) : K246p; wildə rōēs : N 92 (1982) : L099p; wildəro:us* : ZND 15 (1930) : K330p; wildəro:əs : ZND 15 (1930) : K282p; wildəroəs* : ZND 15 (1930) : K339p; wildəru:əs* : ZND 15 (1930) : K330p; wile roes : ZND 15 (1930) : O156p; wilj roas : N 92 (1982) : L429p; wilj roaze : MI 69 (1994) : L432p; wilj roazen : ZND 01 a-m (1922) : L371p; wilj roez : ZND 01 a-m (1922) : L420p; wilj roeze : ZND 01 a-m (1922) : L360p; wilj roezen : ZND 01 a-m (1922) : Q006p; wilj roos : MI 69 (1994) : L387p, L434p; N 92 (1982) : L383p, L387p, Q014p, Q033p; wilj ros : ZND 01 a-m (1922) : L372p; wilj rwaus : ZND 01 a-m (1922) : Q009p; wilj-ros : N 92 (1982) : L331p; wiljə roeəs : MI 60A (1985) : O061p; wiljə roeəs* : MI 60A (1985) : O062p; wilje roos : ZND 15 (1930) : O057p; wilje rozen : ZND 01 a-m (1922) : L424p; wilje ruəs : ZND 15 (1930) : O056p, O057p; wilje ruezen : ZND 15 (1930) : O044a; wilje ruus : ZND 15 (1930) : O059p; wilje ruuzen : ZND 15 (1930) : I261p; wilje rus : ZND 15 (1930) : I263p, O057p; wiljə ruzen* : MI 69 (1994) : O153p; willə roeəs : ZND 15 (1930) : O061p; willə roe:s : ZND 15 (1930) : P088p; willə ruəəzə* : ZND 15 (1930) : P088p; willə ruəs : ZND 15 (1930) : O052p, O059p; willə ruəzə : ZND 15 (1930) : O219p; willə ru:əzən : ZND 15 (1930) : K329p; wille roas : ZND 01 a-m (1922) : Q010p; wille roees* : MI 60A (1985) : O067p; wille roees : ZND 15 (1930) : O061p; wille roeizen : ZND 15 (1930) : O061p; wille roes : ZND 15 (1930) : P136p; wille roeze : ZND 15 (1930) : P093p; wille roes : ZND 15 (1930) : O150p; wille roezen : ZND 15 (1930) : O150p; wille roes : ZND 15 (1930) : O061p; wille roos : MI 69 (1994) : P093p; ZND 15 (1930) : O158p; wille roze : Janssen 1983 : P048p; ZND 15 (1930) : P136p; wille rozen : ZND 15 (1930) : O068p; wille roizen : ZND 15 (1930) : O069p; wille ros : ZND 15 (1930) : O220p; wille ruezen : ZND 15 (1930) : O235p; wille ruuezen : ZND 15 (1930) : O220p; wille ruze : ZND 15 (1930) : O219p; willeroos : ZND 15 (1930) : O235p, O253p; willerozen : ZND 15 (1930) : O069p; willə roe:s : ZND 15 (1930) : P088p; willə ru:əzən : ZND 15 (1930) : K329p; willə ruəəzə* : ZND 15 (1930) : P088p; wilroze : ZND 01 a-m (1922) : L354p; wilə rūəzə : ZND 01 a-m (1922) : Q012p; wilə ru:əs : ZND 15 (1930) : K323p; wilə ru:əs* : ZND 15 (1930) : O157p, P009p; wĭĕl rōēs : N 92 (1982) : Q071p; wĭĕllərōējs : N 92 (1982) : O069a; wul roos : N 92 (1982) : Q086p; wulde roos : N 92 (1982) : K177p; wulde roozen : ZND 15 (1930) : I175p; wulde roos : ZND 15 (1930) : K189a; wulde roros : ZND 15 (1930) : K189a; wuldə roos : N 92 (1982) : K175a; wullə roes : ZND 15 (1930) : P078p; wullə ru:zən* : ZND 15 (1930) : O209p; wulle rooizen : ZND 15 (1930) : P077p; wulle rozene : ZND 15 (1930) : P198p; wulle ros : N 92 (1982) : P074p; wullə roes : ZND 15 (1930) : P078p; wø͂ͅl roos : ZND 01 a-m (1922) : Q171p; wylərous* : ZND 15 (1930) : P199p; wyldəru:əs : ZND 15 (1930) : K300a; wyldəru:əs* : ZND 15 (1930) : K299p; wyldəru:es : ZND 15 (1930) : K295p; wylde roas : MI 60A (1985) : B028p; wyldəru:es : ZND 15 (1930) : K295p; wyldəru:əs : ZND 15 (1930) : K300a; wyldəru:əs* : ZND 15 (1930) : K299p; wylle ro:əs* : ZND 15 (1930) : P073p; wylle ro:əs* : ZND 15 (1930) : P073p; wylərous* : ZND 15 (1930) : P199p; wəlde roees : ZND 15 (1930) : K244p; wl wōēs : SGV (1914) : L296p; wlde roazen : ZND 15 (1930) : N053p; wlle rŏĕe-s : ZND 01 a-m (1922) : P129p; wlde roos* : ZND 15 (1930) : K239p; w:lə r.z : ZND 15 (1930) : O131p; w:ldə ro:əs : ZND 15 (1930) : K212p; wlle rŏĕe-s : ZND 01 a-m (1922) : P080p; w:ldə ro:əs : ZND 15 (1930) : K212p; wɛl rus* : N 92 (1982) : Q095p; wildə rezə* : ZND 01 a-m (1922) : P025p; wĭĕldə rezə* : N 92 (1982) : P025p.
wilde-roosje weelde rəskəs : ZND 15 (1930) : K276p; wiele roeskəs : ZND 15 (1930) : O068p; wilde reuskes : MI 69 (1994) : L159p; wilde roeweskes : ZND 15 (1930) : K237p; wilde roeskes : ZND 15 (1930) : K237p; wilde rooskes : ZND 15 (1930) : K183p; wilde rosches : ZND 15 (1930) : K277a; wilde roskes : MI 69 (1994) : K176p; wilde rouskəs : ZND 15 (1930) : K295p; wildə reuskəs : MI 69 (1994) : L144p; wildə ruskəs : ZND 15 (1930) : P036p; wildə ruəzəkəs : ZND 15 (1930) : K253p; wildə ryeskəs* : ZND 15 (1930) : K295p; willə ruskəs : ZND 15 (1930) : P088p; wyllə ru:əkəs : ZND 15 (1930) : P008p; wldə ru:ezəkəs* : ZND 15 (1930) : K293p
wilde-rozelaar
wilde-rozelaar wəldə ruyzəe:jrə* : ZND 15 (1930) : I208p; wəlləruzəl'e:irr* : ZND 15 (1930) : P137p; wae.ldə ryzəlae.r* : ZND 15 (1930) : O015p; waeldə ro:zəla:r : ZND 15 (1930) : I175p; waeldə rozəla.r : ZND 15 (1930) : I187p; waeldə ruezəle:r* : ZND 15 (1930) : I182p; waeldəroəzəla:rə* : ZND 15 (1930) : H115p; waeldəroey:zəlaerə : ZND 15 (1930) : I204p; we.ldə rozəlaerə* : ZND 15 (1930) : I164p; we.ldə rozəlarə* : ZND 15 (1930) : I163p; we:ldə roəzəlerə* : ZND 15 (1930) : N141p; we:ldə rozelorə* : ZND 15 (1930) : H123p; we:ldə rozəlo:ərə* : ZND 15 (1930) : N080p; weelde roezeleir : ZND 15 (1930) : K276p; welə ruəzəle:r* : ZND 15 (1930) : O059a; weldə roəzələrə* : ZND 15 (1930) : H069p; weldə roəzəla:r* : ZND 15 (1930) : I153p; weldə roəzəlaoərə* : ZND 15 (1930) : H106p; weldə roəzəl:r* : ZND 15 (1930) : H116p; weldə roəzəlrə* : ZND 15 (1930) : N068p; weldə roəzəlrə : ZND 15 (1930) : N071p; weldə roəzlrə* : ZND 15 (1930) : H036p; weldə ro:zəla:rs* : ZND 15 (1930) : H105p; weldə ro:zəlrə : ZND 15 (1930) : N022p; weldə ro:zəl:rə : ZND 15 (1930) : I153p; weldə ro:zlrə : ZND 15 (1930) : H061p; weldə rozəla:r* : ZND 15 (1930) : H123p; weldə rozəlorə* : ZND 15 (1930) : H036p; weldə ro:zəlo:ərə* : ZND 15 (1930) : N083p; weldə ruəzəlierə : ZND 15 (1930) : I253p; weldə ru:əzəle:ər* : ZND 15 (1930) : P145p; weldə rzəlrə* : ZND 15 (1930) : H035p; weldən roəzəlaərə* : ZND 15 (1930) : N124p; weldəroəzəlrə* : ZND 15 (1930) : H113p; weldəro:zəlrə : ZND 15 (1930) : H083p; weldərojz'lrə* : ZND 15 (1930) : N038p; weldəroz'lrə* : ZND 15 (1930) : N038p; welde roəzəla:r : ZND 15 (1930) : H024p; welde roəzelere* : ZND 15 (1930) : N085p; welde ro:oezela:ore* : ZND 15 (1930) : N072p; welde rozelare : ZND 15 (1930) : O086p; welde ruzeloare : ZND 15 (1930) : I247p; weldə ru:əzəle:ər* : ZND 15 (1930) : P145p; welde ruezelair : ZND 15 (1930) : I135p; welden ruuzeleire : ZND 15 (1930) : I242p; wi:(e:)ldə rzəl:irə : ZND 15 (1930) : I241p; wi:e:ldə ru:zəli:rə : ZND 15 (1930) : I202p; wi:e:ldə r:zəla:o:rə : ZND 15 (1930) : I131p; wi:ldə ru:.zeli:ərə : ZND 15 (1930) : O098p; wi:ldə r:zəli:rə : ZND 15 (1930) : O021p; wi:ldə r:zəl:r : ZND 15 (1930) : I258a; wi:ldə rezəli:ərə : ZND 15 (1930) : O087p; wi:lle ruzelair : ZND 15 (1930) : O232p; wielde roe:zeleir : ZND 15 (1930) : I246p; wielde rozelaor* : ZND 15 (1930) : K244p; wije rezeleer : ZND 15 (1930) : O046p; wil'l'ə ru:əzəle:ir* : ZND 15 (1930) : O065p; wildə roəzəleir : ZND 15 (1930) : I265p; wildə roozeleir : ZND 15 (1930) : K276p; wildə rozəler* : ZND 15 (1930) : K251p; wildə rozəlr* : ZND 15 (1930) : N042p; wildə ruəzəlaor : ZND 15 (1930) : K237p; wildə ruəzəler* : ZND 15 (1930) : K188a; wildə ru:əzəle:ər* : ZND 15 (1930) : K309a; wildə ruzəleir : ZND 15 (1930) : O238p; wildə rəzəli:e:r : ZND 15 (1930) : I182p; wildə r.zəlo:r : ZND 15 (1930) : I187p; wildə r:zəli:rə : ZND 15 (1930) : I200p; wildəroozeleir : ZND 15 (1930) : O162p; wilde rauuzəli:rə* : ZND 15 (1930) : I200p; wilde reuzelaor : ZND 15 (1930) : O042p; wilde reuzeleer : ZND 15 (1930) : I173p; wilde roazeloar : ZND 15 (1930) : H072p; wilde roeəzəleir : ZND 15 (1930) : K276p; wilde roeizeleir : ZND 15 (1930) : I273p; wilde roezəleir* : ZND 15 (1930) : K328p; wilde roezelaar : ZND 15 (1930) : I215p; wilde roezeloare : ZND 15 (1930) : H039p; wilde roezelr : ZND 15 (1930) : K285p; wilde roezəleir* : ZND 15 (1930) : K328p; wilde roeəzəleir : ZND 15 (1930) : K276p; wilde roezeleer : ZND 15 (1930) : K276p; wilde roiselair : ZND 15 (1930) : N085p; wilde roiselaure : ZND 15 (1930) : H054p; wilde roiselore : ZND 15 (1930) : H096p; wilde roizelare : ZND 15 (1930) : H022p, H110p; wilde roizelore : ZND 15 (1930) : H021p, O075p; wilde rooiezelre* : ZND 15 (1930) : K307p; wilde rooizelaor : ZND 15 (1930) : I224p; wilde roozelaere : ZND 15 (1930) : N067a; wilde roozelare : ZND 15 (1930) : H009p; wilde roozeloar : ZND 15 (1930) : K295p; wilde roozeloare : ZND 15 (1930) : H117p; wilde roozelir : ZND 01 a-m (1922) : I180p; wilde rozelaar : ZND 01 a-m (1922) : K314p, K316p, P218p; ZND 15 (1930) : H009p, H016p, H022p, H068p, I145p, I148p, I158p, I233p, I266p, K276p, N038p, N042p, N072p, N141p, O024p, O047p, O080p, O182p, P022p, P093p; wilde rozelaere : ZND 15 (1930) : I157p; wilde rozelaire : ZND 15 (1930) : O023p; wilde rozelare : ZND 15 (1930) : H123p, I246p; wilde rozelaur : ZND 15 (1930) : H016p; wilde rozele:r : ZND 15 (1930) : K244p; wilde rozeleer : ZND 15 (1930) : I217p, O177p, O249p, P014a, P093p; wilde rozeleier : ZND 15 (1930) : O044p; wilde rozelier : ZND 01 a-m (1922) : Q002p; wilde rozeloare : ZND 15 (1930) : H017p; wilde rozelore : ZND 15 (1930) : H036p; wilde rozeler : ZND 01 a-m (1922) : K353p; wilde ruəzəloarə : ZND 15 (1930) : I155p; wilde ruəzeloarə : ZND 15 (1930) : I188p; wilde ru:zəle:r : ZND 15 (1930) : P022p; wilde ru:zele:r* : ZND 15 (1930) : K291p; wilde ru:zəle:r : ZND 15 (1930) : P022p; wilde rueizeleir : ZND 15 (1930) : I258p; wilde ruuzeleer* : ZND 15 (1930) : I174p; wilde ruuzelir : ZND 15 (1930) : I241p; wilde ruzelaere : ZND 15 (1930) : I164p; wilde ruzeleir : ZND 15 (1930) : O041p; wilde ruzelie(e)re : ZND 15 (1930) : O210p; wilde ruzelieere* : ZND 15 (1930) : O209p; wilde ryzelər : ZND 15 (1930) : I258p; wilde roizeleir : ZND 15 (1930) : I215p; wilde rōu̯əzəlōr : ZND 01 a-m (1922) : K317p; Wilde-Rozelirs : Pque 1896 : O086p; wilden rozelaar : ZND 15 (1930) : O201p; wilds rozəler : ZND 15 (1930) : K251p; wilds rozəler : ZND 15 (1930) : K251p; wildə roozeleir : ZND 15 (1930) : K276p; wildə rozəler* : ZND 15 (1930) : K251p; wildə roəzəleir : ZND 15 (1930) : I265p; wildə ru:əzəle:ər* : ZND 15 (1930) : K309a; wildə ruzəleir : ZND 15 (1930) : O238p; wildə ruəzəlaor : ZND 15 (1930) : K237p; wildə ruəzəler* : ZND 15 (1930) : K188a; wildəroozeleir : ZND 15 (1930) : O162p; wile rozeleer : ZND 15 (1930) : O156p; wilede rozelair : ZND 15 (1930) : I215p; wiljə roeəzəlejr* : ZND 15 (1930) : O059p; wiljə roizelayr : ZND 15 (1930) : O144p; wiljə ru:zəle:ər : ZND 15 (1930) : O061p; wilje roezeleirs : ZND 15 (1930) : O220p; wilje rouzelair : ZND 15 (1930) : P065p; willə roəzəleir : ZND 15 (1930) : O069p; willə rouzele:r* : ZND 15 (1930) : O061p; willə ruəzeleir : ZND 15 (1930) : I260a; willə ru:ozəle:r : ZND 15 (1930) : P031p; wille roezeleier : ZND 15 (1930) : O061p; wille roezeleer : ZND 15 (1930) : O149p; wille rou()zelaer : ZND 15 (1930) : I264p; wille rozeleer : ZND 15 (1930) : O061p; wille rozele* : ZND 15 (1930) : O177p; wille ru:zelair : ZND 15 (1930) : O265p; wille rueizeleir : ZND 15 (1930) : O059p; wille r:izəleir : ZND 15 (1930) : O068p; wille r:izəleir : ZND 15 (1930) : O068p; willerooseleir : ZND 15 (1930) : O286p; willə roəzəleir : ZND 15 (1930) : O069p; willə ru:ozəle:r : ZND 15 (1930) : P031p; wilnj rujezelir : ZND 15 (1930) : O059p; witə ru:zəle:r* : ZND 15 (1930) : K286p; wildə ruzəlo:a:r : ZND 15 (1930) : I236p; wulden roezelaer : ZND 15 (1930) : P080p; wulle roeizeleer : ZND 15 (1930) : P079p; wulle roseleer : ZND 15 (1930) : P198p; wulle rozeleir : ZND 01 a-m (1922) : P002p; wullə rouzəleir : ZND 01 a-m (1922) : O178a; wylde roiselaoure : ZND 15 (1930) : I189p; wəlləruzəlɛe:irr* : ZND 15 (1930) : P137p; wldə rurlo:rə* : ZND 15 (1930) : H116p; w:ələ r:zəl:ər : ZND 15 (1930) : O152p; wldə r:zəla:r : ZND 15 (1930) : K223p; wlde rəzele:ir : ZND 15 (1930) : I267p; wlde rəzele:ir : ZND 15 (1930) : I267p; wldə r:zəla:r : ZND 15 (1930) : K223p; we:ldə ru:zəlo:a:r : ZND 15 (1930) : I229p; wldən reuuzəlierə* : ZND 15 (1930) : I171p; wildə rōēwzəlr* : ZND 01 a-m (1922) : K330p; wŭŭllə rezəljr* : ZND 01 a-m (1922) : P013p
wilde-rozenboom
wilde-rozenboom wilde roozeboom : ZND 15 (1930) : N057p; wilde rozeboom : ZND 15 (1930) : N063p
wilde-rozenbos
wilde-rozenbos wldə ruəzəbos* : ZND 15 (1930) : K201p; wldə ruəzəbos* : ZND 15 (1930) : K201p
wilde-rozenhut
wilde-rozenhut wilde roozehut : ZND 15 (1930) : N057p
wilde-rozenplant
wilde-rozenplant wilde rozenplnt : MI 69 (1994) : K174p
wilde-rozenstek
wilde-rozenstek weͅlə rūszəštek : ZND 01 a-m (1922) : Q261p; welə rūəzəšteͅk : ZND 01 a-m (1922) : Q278p
wilde-rozenstok
wilde-rozenstok wilde rūəzəštok : ZND 01 a-m (1922) : Q263p; wilə rūəzəštok : ZND 01 a-m (1922) : Q257p
wilde-rozenstruik
wilde-rozenstruik welle rausestroek : ZND 01 a-m (1922) : Q253p; wi:l'lə' ru:zəstro:k* : ZND 15 (1930) : P088p; wi:llə ru:zəstro:k : ZND 15 (1930) : P088p; wieje roezestroek : ZND 01 a-m (1922) : Q007p; wilde roeze struuk : MI 69 (1994) : L271p; wilde rooeizestruik : ZND 15 (1930) : K277p; wilde rouzestroek : ZND 01 a-m (1922) : P218p; wilde rozestruik : ZND 15 (1930) : P026p; wilde rozestruuk : ZND 15 (1930) : H016p; wildje roazestroek : ZND 01 a-m (1922) : L371p; wilje roezestroek : ZND 01 a-m (1922) : Q009p; wilje rooze schtroek : SGV (1914) : Q033p; willə ro:oezəstro:oek'* : ZND 15 (1930) : P090p; wille roezesjtroech : SGV (1914) : Q116p; wille roze sjtroek : SGV (1914) : Q110p; wille rozestroek : ZND 01 a-m (1922) : Q077p; wille rozestrook : ZND 01 a-m (1922) : Q084p; willə ro:oezəstro:oekɛ* : ZND 15 (1930) : P090p; willə roezestruk : ZND 01 a-m (1922) : Q080p; wilə rauzəstruk : ZND 01 a-m (1922) : Q160p; wilə rouzəstruk : MI 69 (1994) : P169a
wilgenroos
wilgenroos wielgeruəs : ZND 15 (1930) : O052p
witte-bottelroos
witte-bottelroos wīētə bttəlroos : N 92 (1982) : K179b
witte-doorn
witte-doorn wetə doə:r* : ZND 15 (1930) : H021p
witte-rozelaar
witte-rozelaar witə ru:zəle:r* : ZND 15 (1930) : K286p
wjirrer-roos
wjirrer-roosje wjirrerjuskes : MI 60A (1985) : I167p
zwijn-beier
zwijnenbeier zwinnəbejers : ZND 15 (1930) : N064p.

Bronnen

Vragenlijsten
MI 60A (1985) 018, MI 69 (1994) 046, N 92 (1982) 018, SGV (1914) 008, ZND 01 a-m (1922) , ZND 01u (1924) 051, ZND 02 (1923) 010, ZND 15 (1930) 004
Monografien
Achten/Achten 1996 (174) , Amkreutz e.a. 1987 (102) , Anon. Diepenheim G 225 (zj) , Anon. Venlo L 271 (zj) , Bezoen 1948 (150) , Bosch 1937 (022 aanh) , Cornelissen 1936-38 , Cornelissen/Vervliet 1899-03 , De Bo/Samyn 1888 , Diederen 1995-96 (022) , Diesveld 1974 (150) , Elemans 1958 (106) , Endepols 1955 (087) , Gigengack 1979 (184) , Hulshof/Schaars 1992 (144) , Janssen 1983 (039) , Joos 1900 , Neigemnneke 1995 (183) , Otten/Klein Kranenburg 1979 (153) , Pque 1896 (057) , Pque 1912 (030) , Reumers 1987 (091) , Schaars/Agelink 1981 (150) , Schols/Linssen 1991 (196) , Stevens 1986 (220) , Ter Laan 1929 (385) , Van den Bremen-Van Vemde 1982 (199) , Van den Broecke-De Man/Francke 1987 (162) , Van den Broecke-De Man/Van Gilst 1985 (174) , Van der Voort 1973 (134) , Veerman 1973 (20) , Wanink 1948 (211)

opnieuw zoeken