Home

Bosanemoon

Bosanemoon

758 treffers

opnieuw zoeken

Trefwoorden

wrattenbloem Wertenbloem : Pque 1896 : O241p
aakpuibloem
aakpuibloem kpjblomən : WVD 104 (1998) : I155p
anmone (fr.)
anmone (fr.) anmone : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p
anemonie
anemonie Anemonie : Pque 1896 : N057p, N050p, N053p, N056p, N058p
anemonik
anemonik Anemonik : Pque 1896 : I204p, I206p
anemoon
allemoon allemoen : ZND 34 (1940) : I261a.
anemin annəmin : ZND 34 (1940) : I158p.
anemoning anemeuning : ZND 34 (1940) : H119p; anemonink : ZND 34 (1940) : H119p.
anemoon aanemone : ZND 34 (1940) : O049p; aanemoon : ZND 34 (1940) : K203p; aanemoone : ZND 34 (1940) : O127p; an.əmo.n* : ZND 34 (1940) : O135p; anəmən : ZND 34 (1940) : I178p; anəmayn : ZND 34 (1940) : P012p; anəmo : ZND 34 (1940) : I156p; anəmo.n : ZND 34 (1940) : K188a; anəmoənə* : ZND 34 (1940) : N123p; anəmo:n : ZND 34 (1940) : P129p; anəmoen : ZND 34 (1940) : K244p, P152p; anəmon : ZND 34 (1940) : I258p, O114p, O131p; anəmon* : ZND 34 (1940) : H038p, H114p, K267p, N123p, O068p, O076p, O162p, O166p; anəmonə : ZND 34 (1940) : N090p; anəmonə* : ZND 34 (1940) : H042p, H110p, I152p, I184p, N038p, N090p, O015p, O133p; anəmoon : WVD 104 (1998) : I256p; ZND 34 (1940) : I215p, K268p; anəmuən : ZND 34 (1940) : O129p, P089p; anəmynən : ZND 34 (1940) : I255p; anemaun : ZND 34 (1940) : K249p, O157p; anemeen : ZND 34 (1940) : O208p; anemeun : ZND 34 (1940) : P125p; anemo(ej)n : ZND 34 (1940) : O038p; anemoen : ZND 34 (1940) : K271p, O166p, O274p, P198p; anemoew(e)n : ZND 34 (1940) : K352p; anemon : ZND 34 (1940) : P143a; anemon* : ZND 34 (1940) : O180p; anemone : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; MI 60A (1985) : I022p, M046p; N 73 (1975) : L265p; ZND 34 (1940) : I153p, N067p; anemonen : MI 60A (1985) : F178p, M013p; WVD 104 (1998) : P098p; ZND 34 (1940) : H118p, I176p, O177p; anemooin : ZND 34 (1940) : K206p; anemoon : MI 60A (1985) : C186p, G095p, I167p, K183p; N 73 (1975) : Q098p, Q099q, Q112z; N 92 (1982) : L244p, L383p, P012p, P069p, Q014p; Anemoon : Pque 1896 : O207p, Q162p, Q162p, Q163p, Q173p, Q176a, Q177p, Q180p, Q181p, Q182p, Q183p; anemoon : ZND 34 (1940) : I175p, I181p, I275p, K201p, K206p, K210p, K212p, K226p, K230p, K237p, K244p, K267p, K310p, K329p, K338p, K350p, N131p, O064p, O130p, O144p, O150p, O158p, O216p, P025p, P076p, P145p; anemoon'n : MI 60A (1985) : G246p; anemoon(tje)# : WVD 104 (1998) : I193p, I201p, I208p, I211p, I249p, I256p, I260a, N015p, N045p, N090p, N117p, N141p, O058p, O206p, O257p; anemoon* : ZND 34 (1940) : Q095p; anemoun : ZND 34 (1940) : P060a; Anijmoon : Pque 1896 : K189p; annəmaun* : ZND 34 (1940) : P023p; annemo.n : ZND 34 (1940) : O061p; annemoe:em : ZND 34 (1940) : K213p; annemoen : ZND 34 (1940) : I273p; annemone : MI 60A (1985) : F189p; annemonen : MI 60A (1985) : F129p, F184p; annemonne : ZND 34 (1940) : I241p; annemoon : MI 60A (1985) : F142p, G052p, L144p, L318b; N 92 (1982) : K174p, K188p, L386p, Q018p, Q027p; Schelberg 1979 : Q020p; ZND 34 (1940) : I261p, O061p, Q196p; annemowen : ZND 34 (1940) : K240p; annemo:n : ZND 34 (1940) : O156p; annemwoane : MI 60A (1985) : H121p; annəmoon : N 92 (1982) : K164a, K193p; annmon : Stevens 1986 : Q162p; aṇṇemoon : N 92 (1982) : L184p; hannemoon : N 92 (1982) : K174p; onemoon : ZND 34 (1940) : K307p; nəm:an* : MI 60A (1985) : B046p; nnəmoon : N 92 (1982) : K179b; nəmoon : N 92 (1982) : K227p; nemn* : ZND 34 (1940) : O210p; nəmaon* : ZND 34 (1940) : O243p; nəmo:n : ZND 34 (1940) : O070p; nəmn : ZND 34 (1940) : O156p.
anemoontje anemoonties : MI 60A (1985) : C179p; anemoontje : MI 60A (1985) : C165p, F181p, K188p, L267p; N 92 (1982) : K164p; anemoontjes : N 92 (1982) : K160p; annemeuntjes : MI 60A (1985) : G247q; annemoontje : MI 60A (1985) : C165p, F142p; annemoontjes : MI 60A (1985) : F163p; annəmoontjə : N 92 (1982) : K178p; nnəmoontjə : N 92 (1982) : K160p.
animoon ənimoon : ZND 34 (1940) : O162p; aaniemone : ZND 34 (1940) : O111p; aniemoon : ZND 34 (1940) : N038p; animoen : ZND 34 (1940) : O157p; animonə : ZND 34 (1940) : O208p; animoon : ZND 34 (1940) : K296p; animownə* : ZND 34 (1940) : H036p; nimon : ZND 34 (1940) : O228p; nimonən : ZND 34 (1940) : O117p
blein-bloem
bleinbloem blaanbloemen : ZND 34 (1940) : P037p; bleinbloem : ZND 34 (1940) : P099p, P105p.
bleinenbloem blennebloem : ZND 34 (1940) : P037p; blinnebloem : N 92 (1982) : P037p
blind-bloem
blindbloem blaanbloemen : ZND 34 (1940) : P037p; bleinbloem : ZND 34 (1940) : P099p, P105p.
blindenbloem blennebloem : ZND 34 (1940) : P037p; blindebloume : ZND 34 (1940) : O128p
bos-lelie
boslennetje #bosslenneke : ZND 34 (1940) : K332p
bosanemonik
bosanemonik Bosch-Anemonik : Pque 1896 : I204p, I206p
bosanemoon
bosanemonaatje bosanəmo.natjə* : MI 60A (1985) : K274p.
bosanemoon beuisj anemoon : N 92 (1982) : Q208p; beujsj-anəmoon : N 92 (1982) : Q207p; beusjanemoon : N 92 (1982) : Q121p; bos anemoon : N 92 (1982) : K165p; bos annemo:n^e* : MI 60A (1985) : I108p; bosanəmon* : ZND 34 (1940) : I265p; bosanemaun : ZND 34 (1940) : K291p; bosanemoen : ZND 34 (1940) : O061p; bosanemone : MI 60A (1985) : I073p, I233p; bosanemonen : MI 60A (1985) : C183p; bosanemoon : MI 57 (1982) : C164p; MI 60A (1985) : B015p, B102p, C024a, C029p, C043p, C068p, C076p, C122p, C128p, E027p, F072p, F074p, G054b, H051p, I062a, I086p, I107p, K042a, K176p, K268p, L378p, L381p, N141p, O117p; N 92 (1982) : I118p, K339p, L244p, L261p, P088p, P107p, P219p, Q201p; WVD 104 (1998) : I268p, K193p; ZND 34 (1940) : I193p, I222p, O036p; bosanemoon(tje)# : WVD 104 (1998) : H021p, H026p, H051p, H116p, H119p, I116c, I144a, I160p, I178p, I185p, I190p, I192p, I241p, I251p, I272p, N043p, N065p, N067p, N085p, N115p, O022p, O052p, O059p, O060p, O061p, O062p, O097p, O116p, O127p, O146p, O189p, O233p; bosanemn : MI 60A (1985) : K145a; bosannəmo.ən* : MI 60A (1985) : K234p; bosannəmoo:n* : MI 60A (1985) : L371a; bosannemone : MI 60A (1985) : F182p, G076a; bosannemoon : MI 60A (1985) : F087a, G033p, K040p; N 92 (1982) : K160p, L374p; bosannemoon'n : MI 60A (1985) : F062p; bosannemoonn : MI 60A (1985) : C128p; bosanu:moon* : MI 60A (1985) : E176p; bosanəmon* : ZND 34 (1940) : I265p; bosanəmoon : N 92 (1982) : K150p, L158p; bosch annemonen : MI 57 (1982) : C180z; Bosch-Anemoon : Pque 1896 : I204p, I206p; boschaneboom : ZND 34 (1940) : K250p; boschanemoen : ZND 34 (1940) : P088p; boschanemoon : ZND 34 (1940) : K330p; bosjannemoon : N 92 (1982) : Q018p; bosnəmo:n* : ZND 34 (1940) : K287p; bosnəmo:nən* : ZND 34 (1940) : O130p; bosa͂nəmo:n* : ZND 34 (1940) : K287p; bozanəmonən* : MI 60A (1985) : O062p; buzanəmooəntjə : WVD 104 (1998) : H084p; bs anemoon : N 92 (1982) : L243a, L263p, L263b; bsnnəmoon : N 92 (1982) : P025p; bzannəmoon : N 92 (1982) : Q095p; bsjannemoon : N 92 (1982) : L387p; bsjanemoon : MI 60A (1985) : Q103p; bznnəmwn* : N 92 (1982) : P041a.
bosanemoontje bosanəmo.natjə* : MI 60A (1985) : K274p; bosanemauntjə : N 92 (1982) : K245p; bosanemoontien : MI 60A (1985) : C072p; bosanemoontjes : MI 60A (1985) : L036p; bosannemontjen : ZND 34 (1940) : O061p; bosannemoontje : MI 60A (1985) : N067p; bosx anemontjə* : ZND 34 (1940) : K238p; boznəmuntzən* : ZND 34 (1940) : O061p.
bosanimoon boschanimoon : ZND 34 (1940) : I264p, P089p.
boskanemoon boskanemoan : MI 60A (1985) : F002a; boskanemoon : MI 60A (1985) : B028p
bosbloem
bosbloem bosblaimən* : ZND 34 (1940) : O130p; bosbloem : N 92 (1982) : P002p; ZND 34 (1940) : K250p, P018p; bosblum : ZND 34 (1940) : P032p; boschbloem : ZND 34 (1940) : O042p, O107p.
bosbloemetje bosbloem(etje)# : WVD 104 (1998) : I264p; boschbloemeke : ZND 34 (1940) : I267p
boshanenvoet
boshanenvoet boschhanevoet : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; bsaonəvoet : N 92 (1982) : K179b
boskruid
boskruid boskruid# : WVD 104 (1998) : H100p
bosniel
bosniel bosnil'n : ZND 34 (1940) : O157p
bosroos
bosroos boschrzen : ZND 34 (1940) : H123p
bosviolet
bosvioletje bosvioleteken : ZND 34 (1940) : O157p
bosviool
bosviooltje buschvioulke : N 92 (1982) : Q035p
boterbloem
boterbloem beutərbloem : WVD 104 (1998) : N075p; beuterbloeme : ZND 34 (1940) : N047p; beuterblomme : ZND 34 (1940) : H009a, H012p; boetərblum : ZND 34 (1940) : H116p; boter bloem : N 92 (1982) : L382p; boterblo(e)m* : Cornelissen/Vervliet 1899-1903 : => Antw; boterbloem : Cornelissen/Vervliet 1899-03 : => Antw; N 92 (1982) : K174p, K188a, P041p, P145p; ZND 34 (1940) : K286p; boterbloem# : WVD 104 (1998) : I124p, I145p, N047p, N069p, N070p; boterblom : N 92 (1982) : I057b, K146p; boterblomme : ZND 34 (1940) : I250p; boterbloom : N 92 (1982) : L318b; botterbloem : N 92 (1982) : K174p, L144a; botterblom : N 92 (1982) : Q202p; bottərbloem : N 92 (1982) : L204p; bouterbloem : N 92 (1982) : P074p; buterbloom : N 92 (1982) : L360p; btterbloem : N 92 (1982) : K172p; bttərblŏĕm : N 92 (1982) : L263b; bttərblm : N 92 (1982) : Q117a; bterbloem : N 92 (1982) : L152p; btterbloem : N 92 (1982) : L216p; btərblomə* : ZND 34 (1940) : N085p; bŏtterbloom : N 92 (1982) : L269p.
boterbloemetje boter-bluumke : N 92 (1982) : L279p
dubbele-boterbloem
dubbel-boterbloem dobbel boterblommen : ZND 34 (1940) : O150p
duesbloem
duesbloemetje duesbloempje : ZND 34 (1940) : K210p
duivel-klauw
duivelsklauw dievelsklaa : ZND 34 (1940) : I264p; dievelsklauwn : ZND 34 (1940) : I154b; duivelsklauw : ZND 34 (1940) : K196p; Duivelsklauwen : Pque 1896 : I212p, O181p; duivelsklan : ZND 34 (1940) : O064p; duljverklaa : ZND 34 (1940) : O064p; duuvelskla : ZND 34 (1940) : I213p; duuvelsklaan : ZND 34 (1940) : I175p, I265p; duuvelsklauw : N 92 (1982) : L267p, L329p, L382p, Q098p; duuvelsklaw : N 92 (1982) : L374p; duvelklaave : ZND 34 (1940) : K286p; duvelskla : ZND 34 (1940) : K286p; duvelsklaauw : ZND 34 (1940) : K224p; duvelsklaauwen : ZND 34 (1940) : K210p; duvelsklau : ZND 34 (1940) : I259p, O211p; duvelsklauw : N 92 (1982) : K286p, L320a; duvelsklauwen : ZND 34 (1940) : K206p; duvelsklan : ZND 34 (1940) : I175p; duvelskle'n : ZND 34 (1940) : O208p; dy:vəlskla: : ZND 34 (1940) : K286p; dyvəlskla : ZND 34 (1940) : I175p; dyvəlsklao:* : ZND 34 (1940) : I209p; dyvəlsklauan* : ZND 34 (1940) : I178p; dŭŭvəlsklw : N 92 (1982) : L255p; dūūvəlzkl* : N 92 (1982) : K355p
duivel-kruid
duivelskruid duivelskruid# : WVD 104 (1998) : I251p; duvelskruut : ZND 34 (1940) : H116p
duivelsbeet
duivelsbeet Duivelsbeet : Pque 1896 : I212p, O181p
duivelsbek
duivelsbek duivelsbeek : ZND 34 (1940) : K339p; duivelsbek : ZND 34 (1940) : N042p, O009p; duujvelsbek : ZND 34 (1940) : I261p; duuvelsbek : ZND 34 (1940) : N034p, N035p; duuvulsbek : N 92 (1982) : K185p; duvelsbeck : ZND 34 (1940) : I175p; duvelsbeek : ZND 34 (1940) : I175p; duvelsbeik : ZND 34 (1940) : O210p; duvelsbek : N 92 (1982) : K161p, K170p; ZND 34 (1940) : I175p, K206p, K240p, K293p, O064p, O122p, O208p; dvəlsbek* : ZND 34 (1940) : N068p; dvolsbe:k* : ZND 34 (1940) : O265p
duivelsbloem
duivelsbloem deuvelsbloem : ZND 34 (1940) : O287p; dievelsbloem : ZND 34 (1940) : K338p; duvelsblom'n : ZND 34 (1940) : O117p.
duivelsbloemetje duesbloempje : ZND 34 (1940) : K210p
duivelspoot
duivelspoot duvelspooten : ZND 34 (1940) : K293p
eendenpoot
eendenpootje enəput'əs : ZND 34 (1940) : O243p
elf-urenbloem
elf-urenbloem ələvy:rəblum : ZND 34 (1940) : K274p
foksia
foksia foksiaas : N 92 (1982) : K164a
gele-boterbloem
gele-boterbloem gele beuterbloeme : ZND 34 (1940) : N034p
grote-boterbloem
grote-boterbloem groete boterblom : ZND 34 (1940) : I217p; groote boterblom : ZND 34 (1940) : I217p
haan-poot
hanenpoot hoanepoot : N 37 (1971) : L148p; hoannepoat : MI 60A (1985) : F001p
hanenvoet
hanenvoet hanefooten : ZND 34 (1940) : O243p.
hanenvoetje hanevutjes : MI 60A (1985) : L381p
Hermannenbakkes
herremannenbakkes ??? #herremannebakes : ZND 34 (1940) : I213p
hond-bloem
hondsbloem hoendsjbloom : N 92 (1982) : L429p
houtbloem
houtbloemetje hautbluməkə* : ZND 34 (1940) : O216p
jozemijn
jezemijn sizemien : ZND 34 (1940) : K325p
kaas-bloem
kaasbloem keesbloom : N 92 (1982) : L331p.
kaasbloemetje keisbloemeke : ZND 34 (1940) : K258p
kaas-kruid
kaasjeskruid keskeskruid : ZND 34 (1940) : I148p
kamille
kamille kamille : ZND 34 (1940) : I269p
kassei
kasseitje ks(ə)kən : ZND 34 (1940) : O233p
kersouw
kesauw kəsewən* : ZND 34 (1940) : O082p.
kesauwtje kəsewkis* : ZND 34 (1940) : O082p
kikvors-bloem
kikvorsbloem kikvorsbloem : N 92 (1982) : L201p.
kikvorsenbloem kikvorse bloem : N 92 (1982) : K187p; kikvorsenbloem : MI 60A (1985) : K218a
koe-oog
koe-oog kwou oegen* : ZND 34 (1940) : O162p.
koeienoog ky:juəgə : MI 60A (1985) : K283p
koekoek
koekoek koekoek : ZND 34 (1940) : I273p; koekoeken : ZND 34 (1940) : K213p
koekoek-bloem
koekoekbloem koekoekbloem : ZND 34 (1940) : K347p, O070p.
koekoekenbloem kou uəgəm blom* : ZND 34 (1940) : O061p.
koekoeksbloem koekoeksbloem : ZND 34 (1940) : K276p, K295p, O035p, O049p, P026p, P027p, P078p; koekoeksbloeme : ZND 34 (1940) : K256p; koekoeksbloemen : Gigengack 1979 : G181a; koekoeksblom : ZND 34 (1940) : I176p; koekoeksblomme : ZND 34 (1940) : I195p, O123p; kukuks blomə : ZND 34 (1940) : O084p; kukuksblommen* : ZND 34 (1940) : O046p; kukuksbloum* : ZND 34 (1940) : O099p
koekoek-kruid
koekoekskruid koekoekskraod : ZND 34 (1940) : K305p; koekoekskrouid : ZND 34 (1940) : K206p; koekoekskrowət : ZND 34 (1940) : P041p; koekoekskru : ZND 34 (1940) : O090p; koekoekskruid : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; Koekoekskruid : Pque 1896 : P037p, P038p, P093p, P195p; koekoekskruid : ZND 34 (1940) : K203p, K307p, O035p, O037p, O052p, O062p, O064p, O107p, O138p, O162p, P099p, P145p; koekoekskruis : ZND 34 (1940) : K307p; koekoekskruit : ZND 34 (1940) : I241p, O189p, O239p, P107p; koekoekskruut : ZND 34 (1940) : N034p, N038p; koekoeskruid : ZND 34 (1940) : I224p; ku:ku:skroeid : ZND 34 (1940) : O138p; kukukskro:ud* : ZND 34 (1940) : O250p; kukukskroeid : ZND 34 (1940) : I213p; kukukskroeit : ZND 34 (1940) : O138p; kukukskroeit* : ZND 34 (1940) : I258p; kukukskroeyt : ZND 34 (1940) : I252p; kukukskroeyt* : ZND 34 (1940) : I256p; kukukskruid : ZND 34 (1940) : I208p; kukukskryt : ZND 34 (1940) : H035p, H038p, H042p; kukukskrjt : ZND 34 (1940) : K277p; kukukskyt* : ZND 34 (1940) : H034p
koekoekspeeksel
koekoeksspeeksel kukuksspeksəl : ZND 34 (1940) : I135p
koekoet
koekoet kukyt : ZND 34 (1940) : N074p
koekoet-bloem
koekoetbloem koekuutblomme : ZND 34 (1940) : H024p
kraai-poot
kraaienpoot kroogəpu:t* : ZND 34 (1940) : L423p
kruis-bloem
kruisbloem kruisblomme : ZND 34 (1940) : N141p
kwaad-oog
kwaad-oog kwou oegen* : ZND 34 (1940) : O162p; ky:juəgə* : MI 60A (1985) : K283p
kwade-ogenbloem
kwaa-ogenbloem kwa-ogenbloem : Muyldermans 1953 : O068p; Van den Broeck 1988 : O068p; Kwa-Oogenbloem : Pque 1896 : K327p, K330p; kwau oegebloem : ZND 34 (1940) : O068p; kwa-oegebloemen* : MI 60A (1985) : O067p; kwouoogebloemen : ZND 34 (1940) : O069p; kwo oogebloemen : ZND 34 (1940) : O067p; Kw-Oogenbloem : Pque 1912 : I264a.
kwaa-oogbloem k(w)aa(d)oogblom : Joos 1900 : => OVla-NO.
kwaad-ogenbloem kaai-oogeblŏĕm : Cornelissen 1936-38 : => Antw; kaai-oogenblo(e)m : Cornelissen 1936-38 : => Antw; koj oeəgebloemə : MI 60A (1985) : K339p; koj oeəgebloemə : MI 60A (1985) : K339p; koeəgəmblom : WVD 104 (1998) : O062p.
kwade-ogenbloem kwaadogen-, kwade ogenbloem# : WVD 104 (1998) : O062p; kwoeyə uəgəblum : ZND 34 (1940) : O068p; kwouə oeəgebloem : ZND 34 (1940) : O068p; kwuie oeegen bloem : ZND 34 (1940) : O068p
lever-bloem
leverbloemetje leverbloempie : MI 60A (1985) : G095p
luisbloem
luisbloem Luisbloem : Pque 1912 : O145p, O148p, O235p
Mariabloem
mariabloemetje Mariablmsje : N 92 (1982) : Q121p
mooibloeier
mooibloeier mooibloeier# : WVD 104 (1998) : I169p
muguet (fr.)
muguet-je məgetjəs* : ZND 34 (1940) : H069p
naakte-dame
naakte-dame naktə domn* : ZND 34 (1940) : H116p
oog-bloem
ogenbloem oeigenblom : ZND 34 (1940) : O062p; ooigemblom : ZND 34 (1940) : O062p
paard-bloem
paardenbloem perreblomme : ZND 34 (1940) : O275p; prebloem : ZND 34 (1940) : P077p
paas-bloem
paaskebloem poaskebloum : Ter Laan 1929 : => Gro.
pasenbloem pasenbloem# : WVD 104 (1998) : H022p; poschebloemn* : ZND 34 (1940) : H115p
paddenbloem
paddenbloem paddeblomme : ZND 34 (1940) : O046p
pinksterbloem
pinksterbloem pinksterbloem# : WVD 104 (1998) : I239p
pis-bloem
pisbloem pisblomm* : ZND 34 (1940) : I158p; pissebloem : ZND 34 (1940) : O162p.
pissebloem pissebloem : ZND 34 (1940) : O162p; pissebloemen : MI 60A (1985) : O162p
pispot
pispotje pispoetjes : MI 60A (1985) : L119p
pui-bloem
puibloemetje puiblommeke : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p
puitenbloem
puitenbloem puiden-, puitebloem(etje)# : WVD 104 (1998) : O044a; puitebloem : ZND 34 (1940) : O045p; puitenblom : ZND 34 (1940) : O059p.
puitenbloemetje puidenblommeke : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p
purperen-bosbloem
purper-bosbloemetje purper boschbloemekes : ZND 34 (1940) : K329p
ranonkel
ranonkel ranoengkəl : WVD 104 (1998) : H071p; ranonkel# : WVD 104 (1998) : I138d, I273p, O022p.
ranonkeltje rənunkəltjə : ZND 34 (1940) : K269p
rappelbloem
rappelbloem rapelblomme : ZND 34 (1940) : O208p; rappelbloem : ZND 34 (1940) : K206p
rappenbloem
rappenbloem rapəbloem* : ZND 34 (1940) : P060p; rapəblum* : ZND 34 (1940) : P076p; rappəbloem : ZND 34 (1940) : P199p; rappe-bloem : ZND 34 (1940) : K320p; Rappebloem : Pque 1896 : O289p, P065p, P070p, P131p, P137p; rappebloem : ZND 34 (1940) : K320p, O238p, P018p, P073p, P074p, P077p, P199p; rappebloeme : ZND 34 (1940) : O287p; rappebloemen : MI 60A (1985) : O162p; ZND 34 (1940) : O166p
rappenkruid
rappenkruid Rappekruid : Pque 1896 : O289p, P065p
rapskruid
rapskruid rapskrit : ZND 34 (1940) : I260p
rodendrum
rodendrum rodendrums* : ZND 34 (1940) : N042p
scheel-bloem
schele-bloem schele bloem : ZND 34 (1940) : O072p
schele-ogenbloem
scheel-ogenbloem scheiloegebloemen : ZND 34 (1940) : O072p
schreeuwoog
schreeuwoog schreeuwoogen : ZND 34 (1940) : K255p
schurftbloem
schurftbloem schurftblomme : N 92 (1982) : K160p
sint-Jozefbloem
sint-Jozefbloem St. Jozefsbloem : Pauwels 1933 : P025p; sĭĕngzjzvzblŏĕm* : N 92 (1982) : P025p; sĭĕntjzvzblŏĕm* : N 92 (1982) : P025p
sisansbloem
sisansbloem sisa:nsblumə* : ZND 34 (1940) : O228p
sizemien
sizemien sizemien : ZND 34 (1940) : K325p
smoutbloem
smoutbloem smoetblomme : ZND 34 (1940) : H029p
sneeuwklok
sneeuwklokje sneeuw klokjes : N 92 (1982) : K165p
snot-bel
snottebel snotəbelən* : ZND 34 (1940) : O276p; snotebele* : ZND 34 (1940) : O287p; snotepelle* : ZND 34 (1940) : O287p
speen-kruid
speenkruid speen-, spenekruid# : WVD 104 (1998) : H022p, H089p; speenkruid : MI 60A (1985) : K105p; ZND 34 (1940) : O056p; spənkruut : WVD 104 (1998) : N031p
ster
sterretje staerəkəs : ZND 34 (1940) : O130p
tij-loos
tijloos teelozen : ZND 34 (1940) : H123p
vuur-bloem
vurebloem ələvy:rəblum : ZND 34 (1940) : K274p
vuurkruid
vuurkruid vurkroət* : ZND 34 (1940) : K273p; vuurkroed : N 92 (1982) : Q015p; vuurkroit : ZND 34 (1940) : K256p; vuurkruid : ZND 34 (1940) : I177p, O110p
wart-kruid
wartenkruid wartekruid : ZND 34 (1940) : O035p; wertenkruid : ZND 34 (1940) : O064p
wartbloem
wartbloem wetblum : ZND 34 (1940) : P094p
wartenbloem
wartenbloem wertenbloem : ZND 34 (1940) : K206p; wettəbloem : ZND 34 (1940) : P137p; wetənblom : ZND 34 (1940) : O157p
wild-vuurkruid
wild-vuurkruid weld ve.kroeijd : ZND 34 (1940) : P133p; weld vorkro:d* : ZND 34 (1940) : K211p; welt firkryt* : ZND 34 (1940) : N075p; wild vūūrkrt : N 92 (1982) : L255p; wild vierkruid : ZND 34 (1940) : O208p; Wild-Vuurkruid : Pque 1896 : P037p; wilt vierkrooit : ZND 34 (1940) : O061p; wilt vuurkrouid : ZND 34 (1940) : K206p
wilde-aard-bes
wilde-aardebesje wilde aerebeesjes : N 92 (1982) : K127p
wilde-anemoon
wild-anemoontje wilde anemoontjes : ZND 34 (1940) : O190p.
wilde-anemoon wilde anemoon : MI 60A (1985) : B035p; wille anemoon : Beukema 1992-94 : C076p
wilde-boterbloem
wilde-boterbloem wilde beuterbloeme : ZND 34 (1940) : N047p
wilde-kruipende-boterbloem
wilde-kruipende-boterbloem wilde kruipende boterbloem : N 92 (1982) : L265p
wilde-roos
wilde-roos wilde rooəzen* : ZND 34 (1940) : N141p
windbloem
windbloem weintbloem : N 92 (1982) : L244p; wind-blōōm : N 92 (1982) : Q098p; windblo(e)m : Cornelissen 1936-38 : => Antw; windblŏĕm : Cornelissen 1936-38 : => Antw; windjbloom : N 92 (1982) : L300p; wntjbloum : N 92 (1982) : Q020p.
windbloemetje wentblumkə : N 92 (1982) : L144p
windroos
windroos Wendroze : Pque 1896 : N068p; went’ry:zə* : ZND 34 (1940) : O272p
winterbloem
winterbloemetje winterblommekens : ZND 34 (1940) : I257p
winterroos
winterroos went'ry:zə* : ZND 34 (1940) : O272p
witte-bloem
wit-bloemetje witte blommekies : ZND 34 (1940) : O198p.
witbloem wetblum* : ZND 34 (1940) : P094p.
witte-bloem wetənblom* : ZND 34 (1940) : O157p; witte bloem : ZND 34 (1940) : P094p
witte-bosanemoon
witte-bosanimoon widde bozanimoon : ZND 34 (1940) : O018p
witte-bosbloem
wit-bosbloemetje witte bosblommekes : ZND 34 (1940) : O157p; witte boschbloemekes : ZND 34 (1940) : K329p.
witte-bosbloem 'witə'bosblomə* : MI 60A (1985) : Q071p.
witte-bosbloemetje witte bosblommekes : ZND 34 (1940) : O157p; witte boschbloemekes : ZND 34 (1940) : K329p
witte-boterbloem
witste-boterbloem witste boterbloem : ZND 34 (1940) : K325p.
witte-boterbloem wetə b:tərblomə* : ZND 34 (1940) : O188p; wetə btərblomə* : ZND 34 (1940) : H065p; wi:tə botərblo:mə* : ZND 34 (1940) : O208p; widde bodderblomme : ZND 34 (1940) : I155p; witə bo:tərblome : ZND 34 (1940) : O086p; witə bo:tərblum : ZND 34 (1940) : P080p; witə bo:tərblumə : ZND 34 (1940) : O228p; witə botərbloumn* : ZND 34 (1940) : O128p; witə botərbluəm* : ZND 34 (1940) : P089p; witə butərblomə* : ZND 34 (1940) : O152p; wite bu:tərblomə* : ZND 34 (1940) : O152p; witste boterbloem : ZND 34 (1940) : K325p; wittə botər blom : ZND 34 (1940) : I218p; wittə boterblum : ZND 34 (1940) : K349p; witte beuterbloeme : ZND 34 (1940) : N032p; witte beuterblomme : ZND 34 (1940) : N038p, N141p, O190p; witte boeterblomme : ZND 34 (1940) : O061p; witte booterbloem : ZND 34 (1940) : K206p; witte boterblaem : ZND 34 (1940) : O014p; witte boterbloem : ZND 34 (1940) : I225p, K188a, K235p, K272p, O047p, O062p, O069p, O082p, O228p, P018a, P025p, P088p, P127p, P143a; witte boterbloeme : ZND 34 (1940) : O181p; witte boterblomme : Lievevrouw-Coopman 1950-51 : I241p; ZND 34 (1940) : I208p, I253p, O032p; witte boterblommen : ZND 34 (1940) : I208p; witte btterbloom : N 92 (1982) : L381p; witte btərblomə* : ZND 34 (1940) : N090p; Witte-Boterbloem : Pque 1896 : K196p, K342p, K353p; wittə botərblm : N 92 (1982) : K166p, K170p, K183b, K186p; wutte boterbloem : ZND 34 (1940) : O134p; wtə botərblum* : ZND 34 (1940) : O285p
witte-ster
wit-sterretje 'witə'sterkəs* : MI 60A (1985) : Q071p.

Bronnen

Vragenlijsten
MI 57 (1982) 005, MI 60A (1985) 011, N 37 (1971) add., N 73 (1975) 034e, N 92 (1982) 011, WVD 104 (1998) 016, ZND 34 (1940) 002
Monografien
Beukema 1992-94 , Cornelissen 1936-38 , Cornelissen/Vervliet 1899-03 , Cornelissen/Vervliet 1899-1903 (269) , Gigengack 1979 (91) , Joos 1900 , Lievevrouw-Coopman 1950-51 , Muyldermans 1953 (261) , Pque 1896 (023) , Pque 1912 (094) , Pauwels 1933 (189) , Schelberg 1979 (022) , Stevens 1986 (010) , Ter Laan 1929 (767) , Van den Broeck 1988 (061)

opnieuw zoeken