Home

Afrikaantje

Afrikaantje

1442 treffers

opnieuw zoeken

Trefwoorden

advokaat
advokaatje advokaatjes : MI 54 (1979) : L036p
afrikaan
afrikaan affrekaon : MI 54 (1979) : F124p; affrikaan : N 92 (1982) : L332p; affrikaanen : MI 54 (1979) : F063p; affrikane : MI 54 (1979) : F073a; affrikaone : MI 54 (1979) : L002p; africanen : MI 54 (1979) : G090a; afriekaan : N 92 (1982) : L200a; Afriekaon : N 92 (1982) : I118p; afrifrikaan'n : MI 54 (1979) : M013p; afrika:ne : MI 54 (1979) : L180q, L180m; afrikaa'n : MI 54 (1979) : G056p; afrikaa:ne : MI 54 (1979) : Q039p; afrikaan : Janssen 1983 : Q162p; MI 54 (1979) : C070a, E020p, E026p, E060p, E068p, E069p, E080a, E085p, E097p, E109p, E130p, E162p, E167p, F001p, F050a, F072p, F074p, F120p, F129p, G048p, G222p, G278p, I023p, K028p, K034p, K039p, K150a, L052p, L180q, L180m, M007p, M015p; MI 60A (1985) : E027p, F072p, G054b; N 73 (1975) : L244p; N 92 (1982) : L201p, L243a, L246p, L263p, L263b, L381p, L386p, Q027p; afrikaan' : MI 54 (1979) : G113p; afrikaan'n : MI 54 (1979) : F085p, G048p, G078b, G221p; afrikaane : MI 60A (1985) : G173p; afrikaanen : MI 54 (1979) : E024a; afrikaann : MI 54 (1979) : F085p, F107p, G092p, G197p; afrikaen : MI 54 (1979) : B007p; afrikanə : MI 60A (1985) : E176p; afrikane : MI 54 (1979) : E029p, E036p, E040a, E042p, E060p, E176p, G076a; N 92 (1982) : L216p; Afrikane(n) : P‚que 1896 : I204p, I206p, K207p, O207p, Q162p, Q173p, Q174p, Q176a, Q177p, Q181p, Q182p, Q183p; afrikanen : MI 54 (1979) : D006p, E030p, E040a, E146p, E173p, E177p, E220p, F005q, F059p, F089p, F102a, F103p, F111p, F115p, F118p, F156p, F205z, G001b, G076b, G222p, G227p, I071a, I077p, I084a, I091p, I140p, K074p, K094a, L037p, L054p, L148p, M010p; afrikaon : Blijdorp 1930 : K043p; MI 54 (1979) : C184p; N 92 (1982) : K182b; afrikaon'n : MI 54 (1979) : G054q; afrikaone : MI 54 (1979) : F170p; afrikaonen : MI 54 (1979) : C146t, C176q, F171p, K190p; MI 60A (1985) : K176p; afrikoan : MI 54 (1979) : B042p, C115p, F124p, I105p; afrikoan'n : MI 54 (1979) : C148c; afrikoanen : MI 54 (1979) : C183p, F122p, G057p; afrikŗŗn : N 92 (1982) : L099p; afrikŰon : MI 54 (1979) : F122p; afrikŲnen : MI 54 (1979) : F206a; afrŪkaonen : MI 54 (1979) : L076p; afrÔkŰnŽ : Stevens 1986 : Q162p; aofrikaon'n : MI 54 (1979) : C064p; aofrikoanen : MI 54 (1979) : C078a; oafrekoann : MI 54 (1979) : C027p; oafrikoan : MI 54 (1979) : C034p; oafrikoann* : Ter Laan 1929 : => Gro; offrikoann* : Ter Laan 1929 : => Gro; ofrikoanen : MI 24 (1953) : C102z; ŗfrĭĕkaan : N 73 (1975) : L265p; ŗfrŪkŠ:n* : MI 54 (1979) : B046p.
afrikaantje aaafrikaontjes : MI 54 (1979) : K116a; aafriekoantjes : MI 60A (1985) : C164p; aafrikaanjes : MI 54 (1979) : K002p; aafrikaantie : MI 54 (1979) : G030p; aafrikaantien : MI 54 (1979) : G078q; aafrikaantsjə : MI 54 (1979) : B051q; aafŽrŽkaantjie : Lafeber 1962 : E209p; affrekoantje : MI 54 (1979) : K105p; affriekaontjə : N 92 (1982) : K178p; affriekoantje : MI 60A (1985) : K105p; affriekŗntjəs : MI 54 (1979) : I075p; affrikaantje : MI 54 (1979) : L075a; N 92 (1982) : K195p; affrikaantjes : MI 54 (1979) : L264p; affrikaantjies : MI 54 (1979) : K093p; affrikaantjə : N 92 (1982) : L144p, Q095p; affrikaentje : MI 54 (1979) : K160p; affrikaontjes : MI 54 (1979) : K145a; N 92 (1982) : K174p; affrika‚nsjes* : MI 60A (1985) : B035p; afrekaantjie : MI 54 (1979) : K124p; afrekaantsje : MI 54 (1979) : A002p; afrekoantjies : MI 54 (1979) : K098a; afri kaantjes : MI 54 (1979) : K100p; africaantje : MI 54 (1979) : G234p; MI 60A (1985) : L111p; africaantjes : MI 54 (1979) : G006p; afriekaantjes : N 73 (1975) : Q099q; afriekaantju : MI 54 (1979) : K172p; afriekaantjə : N 92 (1982) : K160p; afriekaonsjə : N 92 (1982) : Q095p; afriekaontjə : MI 54 (1979) : L119p; afriekaontjəs : N 92 (1982) : K175a; afriekŗntjəs : MI 54 (1979) : L148p; afriekŗntjəs : MI 54 (1979) : L148p; afrika.ntin* : MI 54 (1979) : F090p; afrikaanjes : MI 54 (1979) : I073p; afrikaansie : MI 54 (1979) : B018a; afrikaansjes : MI 54 (1979) : B043p, B111p; afrikaanthe : MI 54 (1979) : L044p; afrikaantie : MI 54 (1979) : F062p, F083p, F087p, G076a, G078p, G167a; MI 60A (1985) : G076a; afrikaantie'n : MI 54 (1979) : G140p; afrikaantien : MI 54 (1979) : F063a, F074p, G054p; MI 60A (1985) : F089p, G052p; afrikaanties : MI 54 (1979) : F044p, F059p, F073p, F087a, F107p, F114p, G024p, G033p, G048p, G052p, G074p, G075c, G077p, G077a, G081a, G095p, G112p, G113p, G137p, G169p, K049b; MI 60A (1985) : F062p, G033p; afrikaantjə : MI 54 (1979) : L096a, Q103p; MI 60A (1985) : L148p; afrikaantjən : MI 54 (1979) : F183p; afrikaantjəs : MI 60A (1985) : E176p; afrikaantje : MI 54 (1979) : B005p, B041p, B108p, B112p, B119p, C034q, C123q, D001p, D005p, E003a, E006f, E008a, E016p, E020p, E023p, E024p, E025q, E032a, E033p, E034p, E037p, E038p, E040p, E064p, E072a, E077p, E086p, E091p, E092p, E097p, E109p, E123p, E131a, E139p, E179p, E205p, E227p, F024p, F086p, F113p, F132p, F151p, F170d, F186p, F193p, G009p, G011a, G035p, G050h, G052q, G054b, G055p, G058p, G062a, G063p, G094p, G113q, G171p, G177p, G180p, G197p, G199p, G204p, G207p, G223p, G246p, G247q, G255p, I004p, I006p, I015p, I022a, I025p, I026p, I029p, I030p, I039p, I043p, I051p, I067c, I069p, I069a, I074p, I079p, I087p, I088p, I092p, I095p, I096p, I096a, I097p, I114p, I138c, I140p, K003p, K016p, K028p, K044p, K052p, K064p, K073p, K097p, K106p, K121p, K158c, K160p, K197p, K199a, K217p, K218p, K218a, K220p, L020a, L025p, L037p, L044p, L056p, L073p, L094p, L112p, L144p, L145p, L148p, L159p, L199p, L210p, L264p, L265z, L271p, L281p, L281q, L290p, L381p, M009p, M042p, Q021p, Q032p, Q118p, Q119p; MI 60A (1985) : B004p, B005p, E047a, E069p, F181p, G197p, I069a, I072p, I086p, K042a, K098a, K121p, K190p, K218a, L210p, L271p, L318b, L382p, M046p; N 73 (1975) : Q098p, Q112z; N 92 (1982) : K164a, K172p, K184a, K188a, L177c, L179p, L237p, L238p, L279p, L329p, L364p, L374p, Q014p, Q015p, Q016p, Q033p, Q098p, Q111p, Q117a, Q120p, Q201p, Q202p; Afrikaantje : P‚que 1896 : I204p, I206p, O068p; afrikaantjen : MI 54 (1979) : F178a; MI 60A (1985) : F182p; afrikaantjes : Cornelissen/Vervliet 1899-1903 : => Antw; MI 54 (1979) : B001a, B088p, B115p, C027a, C111p, E023p, E026a, E029p, E049p, E052p, E057q, E061p, E082p, E086p, E115a, E118z, E124p, E136p, E138a, E181p, E185p, F001p, F023p, F048p, F051p, F119p, F120p, F144c, F179p, G036p, G054p, G055p, G063p, G078p, G169p, G173p, G177p, G195b, G196p, G198p, G207p, G221p, G225p, G248p, G255p, G257p, G280p, I021p, I022p, I024p, I054p, I055p, I058p, I067c, I067q, I069a, I072p, I073p, I080p, I086p, I091p, I094p, I095p, I096p, I103p, I111p, I138p, I162p, I231p, K030p, K042a, K066p, K100p, K146p, K147p, K160p, K161p, K164a, K171a, K173p, K176p, K183p, K195p, K218a, L010p, L036p, L053p, L054p, L054b, L068p, L078p, L098p, L144p, L145p, L148p, L151a, L159p, L180a, L205p, L244p, L250p, L255p, L265p, L271p, L300p, L320p, L325p, L377p, L381p, L414p, M002p, M009p, M011p, M040p, M046p, M048p, Q016p, Q016q, Q020p; MI 60A (1985) : F129p, F184p, G095p, I006p, I022p, K176p, K183p, L264p, M013p, Q103p; N 73 (1975) : L318b; N 92 (1982) : I118p, K165p, K174p, K182p, L144a, L244p, L245b, L265p, L269p, L300p; Afrikaantjes : N 92 (1982) : L318b; afrikaantjes : N 92 (1982) : L374p, L382p; afrikaantjie : MI 54 (1979) : K124p; afrikaantjies : MI 54 (1979) : E127p, E180p, K047p, K121p; afrikaantjus : N 92 (1982) : Q035p; afrikaantjə : MI 54 (1979) : L096a; MI 60A (1985) : L148p; N 92 (1982) : K150p, K164a, K183a, L100p, L261p; afrikaantjÍ : MI 60A (1985) : L378p; afrikaantsie : MI 54 (1979) : F001p; afrikaantsies : MI 54 (1979) : B020p; afrikaantsje : MI 54 (1979) : A001p, B030p, B033a, B080p, B083b, F035p; MI 60A (1985) : B020p, B028p, F002a; N 92 (1982) : L360p, Q196p; afrikaantsjes : MI 54 (1979) : B028p, B045z, B056p, F039a; afrikaantsy : MI 54 (1979) : B019p, B020p; MI 60A (1985) : B018p; afrikaantsys : MI 54 (1979) : F001p; afrikaentien : MI 54 (1979) : F085p; afrikaentje : MI 54 (1979) : B094p, I048p; afrikaentjes : MI 54 (1979) : B094p; afrikaentsje : MI 54 (1979) : B052p; afrikaentsjes : MI 54 (1979) : B046b, B085z; afrikainkes : MI 54 (1979) : L318p; afrikaontie : MI 54 (1979) : G004p; afrikaontien : MI 60A (1985) : F043p, F074p; afrikaonties : MI 54 (1979) : F051p; MI 60A (1985) : C072p; afrikaontjəs : MI 54 (1979) : I067p; afrikaontje : MI 54 (1979) : C064z, G039p, I082p, I108p, K140p, K154p, L237p; MI 60A (1985) : I128p, L119p; Afrikaontje : N 92 (1982) : K160p; afrikaontje : N 92 (1982) : K174p, K177p; afrikaontjes : MI 54 (1979) : B072p, C042p, F144p, F171p, I080p, K116a, K132p, K137p, K139p, K174p, K188p, L269p; MI 60A (1985) : K147p; Afrikaontjes : N 92 (1982) : K145a; afrikaontjes : N 92 (1982) : K158c, K161p, K164p, K175p; afrikaontjie : MI 60A (1985) : K096p; afrikaontjies : MI 54 (1979) : F189p, K022p; MI 60A (1985) : F189p; afrikaontjus : MI 54 (1979) : K174p; afrikaontsjen : MI 54 (1979) : I141p; afrikaon^tje* : MI 60A (1985) : I108p; afrikaoudjes : MI 54 (1979) : C084p; afrikauntzes : MI 54 (1979) : I212p; afrikeansje : MI 54 (1979) : Q116p; afrikeuntjes : MI 54 (1979) : M002p; afrikeŤntsje : N 92 (1982) : Q018p; afrikeŻntjes : MI 54 (1979) : M046p; afriko:o:ntjus : MI 54 (1979) : F077p; afrikoanje : MI 54 (1979) : C043p; afrikoanjes : MI 54 (1979) : C110p; afrikoanties : MI 54 (1979) : C180z; afrikoantje : MI 54 (1979) : B070p, C099p, F122p, I108p, L005p, L046p, L049p, L079p; MI 60A (1985) : C068a; afrikoantjes : MI 54 (1979) : C034q, C152p, C157p, C163p, C187p, C189p, F144p, G015q, L074p, L096a; MI 60A (1985) : F142p; afrikoantjies : MI 54 (1979) : K096p; afrikoantjus : MI 54 (1979) : K040p; N 92 (1982) : K185p; afrikoantsjes : MI 60A (1985) : I167p; afrikontj'ns : MI 60A (1985) : O062p; afriko‚ntjes* : MI 60A (1985) : C115p; afrikāntjəs : N 92 (1982) : L265p; afrikŗŗntjes : N 92 (1982) : L429p; afrikššnties : MI 54 (1979) : G171p; afrikšŲnsje : Endepols 1955 : Q095p; MI 54 (1979) : Q095p; N 92 (1982) : Q095p; afrikšŲnsjes : Olterdissen 1926 : Q095p; afrikšŲntje : MI 54 (1979) : Q095p; afrikŤŤnsjes : MI 54 (1979) : Q196p; afrikŲntjes : MI 54 (1979) : F206p, M004p; afrukontjes : MI 54 (1979) : C031p; afrŪkŠ:ntsjə* : MI 60A (1985) : B046p; aofrikaondjes : MI 54 (1979) : C035p; aofrikaontjes : MI 54 (1979) : C045p, C145p, F139p; aofrikaontjies : MI 54 (1979) : K018a; aofrikoantjes : MI 54 (1979) : C129p, C187p; MI 60A (1985) : C187p; hofrekaontje : MI 60A (1985) : K154p; oafrikoanje : MI 60A (1985) : C029p; oafrikoanjes/en : MI 54 (1979) : C029p; oafrikoantje : MI 54 (1979) : C001a, C132p, C193h; MI 60A (1985) : C130p; oafrikoantjes : MI 54 (1979) : B102p, C112p, C121p, C131p; MI 60A (1985) : C088p; ofrikontjes : MI 60A (1985) : C024a; Šffrĭĕkaontjə : N 92 (1982) : L255p; ŗffriekšŲsjə : N 92 (1982) : Q095p; ŗffrĭĕkaontjə : N 92 (1982) : K178p; ŗffrĭĕkŠŠntjə : N 92 (1982) : K215p; ŗffrəkŗŗntjə : N 92 (1982) : Q113p; ŗfrīēkaontjəs : N 92 (1982) : K179b; ŗfrĭĕkŠŠntjə : N 92 (1982) : K160p; ŗfrĭĕkŗŗntjə : N 92 (1982) : K166p, K170p, K183b, K186p, L263b; ŗfrŪkŠ:ntsjəs* : MI 54 (1979) : B057p.
afrikaner afrikaners : MI 54 (1979) : L158a
afrikaander
afrikaander Afrikaander : P‚que 1896 : N067p; afrikaanders : MI 54 (1979) : E024p, G113p, I033p; afrikaonders : MI 54 (1979) : F070p.
afrikaandertje afrikaondertjes : MI 54 (1979) : I128p
Afrikaanse-bloem
Afrikaanse-bloem Afrikaansche-bloem : P‚que 1896 : I241p
boerenstinker
boerenstinker boere stienker : MI 54 (1979) : I071a
dagtet
dagetten dagŤten : MI 54 (1979) : O275p.
dagtetjes dagtettekes : MI 54 (1979) : K244p
fluweel
fluweeltje Flaweeltjes : P‚que 1912 : O021p; fluweeltjes : Cornelissen/Vervliet 1899-1903 : => Antw; Fluweeltjes : P‚que 1896 : K206p; fraweeltjes : Cornelissen/Vervliet 1899-1903 : => Antw
fluweelbloem
fluweelbloemetje fluweelblumke : N 92 (1982) : Q112c
fluwelen-broek
fluwelen-broekje fluweele broekske : N 92 (1982) : K127p; fluwele broekske : MI 54 (1979) : K188p; MI 60A (1985) : K188p; fluwele broekskes : MI 54 (1979) : K125p; N 92 (1982) : K188p; fluwelen broekje : MI 54 (1979) : I057p; fluwelen broekjes : N 92 (1982) : K188a; fluwelen broekskes : MI 54 (1979) : K174p; MI 60A (1985) : K174p; fluwÍle broekskes : Zandbergen/Van Merrienboer 1994 : K153p; frewÍlebroekjes : MI 54 (1979) : K154p
gele-stinker
geel-stinkertje gÍl stinkerkes : MI 54 (1979) : K244p
goud-bloem
goudjebloem goudsjebloem : MI 54 (1979) : B112p.
goudsbloem goldsbloem : MI 54 (1979) : L033z; goudsbloemen : MI 54 (1979) : F186p
gouden-slot
gouden-slotje gollen-slŲtjen : Wanink 1948 : G223a, G227p
grote-stinker
grote-stinker greutsje sjtinkers : MI 54 (1979) : L434p
kapper
kappertje keppərkə : Heynen 1960sq : Q192p
kasteelbloem
kasteelbloem kasteelblommen : MI 54 (1979) : I171p, I208p
kleine-afrikaan
klein-afrikaantje klein afrikaantje : MI 60A (1985) : L381p
klinker
klinker klinkers : N 92 (1982) : P107p
koninginnebloem
koninginnebloem koneginneblome : MI 60A (1985) : G246p
Mandela
Mandelaatje mandelaatje : Brok-EM : E109p
panen-broek
paan-broekje pan brukjes : MI 54 (1979) : N024p; po:nbruksəs* : MI 54 (1979) : N067p; poan'broeksje : MI 54 (1979) : N067p.
panen-broek paenebroekn* : MI 60A (1985) : H069p; panen broek : MI 54 (1979) : H084p.
panen-broekje panebroekjəs : MI 60A (1985) : H016p; panen broekjes : MI 60A (1985) : N067p; panen broekskes : MI 54 (1979) : I223p; panenbroekjes : MI 54 (1979) : H089p; po:nəbrukńə* : MI 54 (1979) : H023p; poane broekje : MI 60A (1985) : H051p
pannenkoek
pannenkoek pannekoeken : MI 54 (1979) : F089p
pis-bloem
pisbloemetje pis blomeke : MI 54 (1979) : I233p.
pissebloem pisəblomə* : MI 54 (1979) : H066p; pissebloem : MI 54 (1979) : I213p
rosse-stinker
rosse-stinker rosse stinkers : Cornelissen 1936-38 : => Antw; Roste-Stinkers : P‚que 1912 : O004p.
roste-stinker roste stinkers : De Wolf 1934 : H036p
ruikelaat
ruikelaatje rukelaatje : MI 54 (1979) : I043p
stink-bloem
stinkbloem stenkblommə : Teirlinck 1921-22 : O206p; stienkblom : N 92 (1982) : I102a; stinkbloem : MI 54 (1979) : G059p, K164a, K230p; stinkbloemen : MI 54 (1979) : C183p, G057p, L096a; N 92 (1982) : I118p; stinkblom : MI 54 (1979) : K124p; stinkblommen : MI 54 (1979) : I171p, K164a; stinkbloome : MI 54 (1979) : L318b; stinkbloume : MI 54 (1979) : C193h; stinkblům : N 92 (1982) : K160p; stinkblŏĕm : N 92 (1982) : L263b.
stinkbloemetje stinkbluumke : MI 54 (1979) : L205p; stinkbluumkes : MI 54 (1979) : K216p
stink-madame
stinkmadammetje stinkmedemmekes : Van Gompel 1979 : K216p; stinkmədŤmməkə : N 92 (1982) : K216p
stinkend-juffertje
stinkend-juffertje stenkende juffertjes : MI 54 (1979) : L264p; stinkend juffertje : N 92 (1982) : L201p, L237p, L238p, L243a, L263p, L263b; stinkende jufferkes : MI 54 (1979) : K145a, K197p, L204p, L264p; MI 60A (1985) : L243a; stinkende juffertje : N 92 (1982) : K147p; stinkende juffertjes : MI 54 (1979) : K171p, L203p; MI 60A (1985) : K164a; N 73 (1975) : L207p; stinkənd juffərkə : N 92 (1982) : L204p; stinkənd juffərtjə : N 92 (1982) : K166p, K170p, K183b, K186p; stinkənt juffərkə : N 92 (1982) : L241a; stinkənt juffərtjə : N 92 (1982) : K163p, K164p; stinkəntjuffərkə : N 92 (1982) : L255p.
stinkende-juffer stinkende juffer : MI 54 (1979) : K150p, K183p, L177p; stinkende juffers : MI 54 (1979) : L199p, L243a; stinkende-juffers : N 92 (1982) : L244p
stinkende-begijn
stinkende-begijn stinkende begijn : MI 54 (1979) : K274p
stinkende-dame
stinkende-dame stinkende dame : MI 54 (1979) : L159p
stinkende-gouwe
stinkende-gouw stinkende gouw : MI 54 (1979) : L111p; Stinkende-Gauw : P‚que 1912 : K244p.
stinkende-gouwe stinkende gouwe : MI 54 (1979) : F142p
stinkende-hovaard
stinkende-hovaard sjtinkdjehooŽvaard : Abrahams 1981 : L292p, L292a, L293p, L294p, L322p, L322a, L323p, L324p, L325p
stinkende-juffer
stinkend-juffertje stenkende juffertjes : MI 54 (1979) : L264p; stinkende jufferkes : MI 54 (1979) : K145a, K197p, L204p, L264p; MI 60A (1985) : L243a; Troostwijk 1973 : K143p; Van Gompel 1979 : K216p; stinkende juffertjes : MI 54 (1979) : K171p, L203p; MI 60A (1985) : K164a.
stinkend-jufje stinkende juffies : MI 54 (1979) : E016p.
stinkende-juffer stinkende juffer : MI 54 (1979) : K150p, K183p, L177p; stinkende juffers : MI 54 (1979) : C192p, L199p, L243a
stinkende-juffrouw
stinkend-juffrouwtje sinkende juffrouwkes : N 92 (1982) : K146p; stinkende juffrouwkes : MI 54 (1979) : K171p, K197p, K278p; stinkəndə juffrouwkəs : N 92 (1982) : K164a.
stinkende-juffrouw steenkende juffrouwen : Janssen 1983 : L282p; MI 54 (1979) : L285p; stinkend juffrauwen : MI 54 (1979) : L263b; stinkende juffrouw : MI 54 (1979) : K143p, L281p, L281q
stinkende-vergouw
stinkende-vergouw stinkende #verga : MI 54 (1979) : K246p; stinkende verga : MI 54 (1979) : K246p; stinkende vergauwen : MI 54 (1979) : I173p; stuikende vergaar : MI 54 (1979) : I147p
stinker
stinker ste.nkərs* : MI 54 (1979) : K276p; ste.nkərs : MI 54 (1979) : K276p; stenkərs* : MI 54 (1979) : K241p; stīnker : Van der Voort 1973 : L214p, L214a, L215p, L217p, L245b, L246a; stenkərs : MI 54 (1979) : K241p; sti.nkər* : MI 54 (1979) : Q071p; sti.nkər : MI 54 (1979) : Q071p; sti:nker : Van der Voort 1973 : L214p, L214a, L215p, L217p, L245b, L246a; sti:nker* : Van der Voort 1973 : L214p, L214a, L215p, L217p, L245b, L246a; stie.nker(ke) : Staelens 1982 : Q002p; stiengkers : MI 54 (1979) : H069p; stienker : N 92 (1982) : I118p; stienkers : MI 54 (1979) : I063p, I065a, N090p; MI 60A (1985) : H069p, N065p; stienkurs* : MI 60A (1985) : I062a; stienkərs : N 92 (1982) : I118p, K175a; stinkər* : MI 60A (1985) : K234p; stinkərs : MI 60A (1985) : N080p; stinkərs* : MI 54 (1979) : K262p, O273p; stinker : Kempeneers 1976 : P145p; MI 54 (1979) : K237p, K268p, O238p, O244p, P145p, Q086p; MI 60A (1985) : K241p; N 92 (1982) : K245p; stinkers : Alsters e.a. 1993 : L271p; Anon. Venlo L 271 (zj) : L271p; Cornelissen/Vervliet 1899-1903 : => Antw; Hoppenbrouwers 1996 : L280p; MI 54 (1979) : I155p, I190p, I193p, I223p, I235p, K086p, K196p, K234p, K241p, K246p, K272p, K289p, K292p, K339p, L159p, L180a, L207c, L216p, L250p, L271p, L312p, L352p, L364p, L423p, N024p, O061p, P025p, P148p, P220p, Q013p; MI 60A (1985) : I155p, K339p, O162p; N 92 (1982) : K170p, K339p, L216p, P041p, P063p; Stinkers : P‚que 1896 : O068p, P010p, P038p; stinkrs : MI 54 (1979) : I259p; stinkrs* : MI 54 (1979) : N038p; stinkər : MI 60A (1985) : K234p; N 92 (1982) : K216p, L255p; stinkərs : MI 54 (1979) : K262p, O273p; stĭĕnkər : N 92 (1982) : K227p; stīēnkər* : N 73 (1975) : P041a; stienkər* : Kempeneers 1976 : P145p; stĭĕnkər* : Diddens 1986 : K330p.
stinkertje 'sti.nkərkə* : MI 54 (1979) : Q071p; 'stinkərkəs : MI 60A (1985) : Q071p; schtinkerkes : N 92 (1982) : Q098p; sjtinkerke : N 92 (1982) : L331p, L387p; sjtinkerkes : MI 54 (1979) : L298p, L299p, L300p; N 92 (1982) : L331p, L387p; Reumers 1987 : L387p; ste:nkərkə* : MI 54 (1979) : L245p; ste:nkərkə : MI 54 (1979) : L245p; steegnkerke : MI 60A (1985) : Q093p; steenkerkes : MI 54 (1979) : I154p; N 92 (1982) : Q171p; sten'ərkəs : MI 54 (1979) : K278p; stenɛərkəs : MI 54 (1979) : K278p; stenkərkə : MI 54 (1979) : I241p; stīnkərkəs : N 92 (1982) : P088p; ste(1)kərkə : Janssen 1964 : L424p; ste(1)kərkəs : N 92 (1982) : L265p; stīĕnkərkə : N 92 (1982) : Q071p; sti.nkerke : Achten/Achten 1996 : Q001p; sti.nkərkə : MI 54 (1979) : Q071p; stiekertjes : MI 54 (1979) : H005p; stienkərkəs : MI 60A (1985) : O062p; stienkerke : Hugens-Verbrugge 1985 : I118p; Hugens-Verbrugge 1990 : I118p; N 92 (1982) : P219p; stienkerkes : De Cock 2010 : O239p; MI 54 (1979) : N082p; MI 60A (1985) : N141p; stienkertjes : MI 54 (1979) : H009p; MI 60A (1985) : H009p, I082p; stienkərkəs : N 73 (1975) : O069a; stingkerkes : MI 54 (1979) : L320a; N 92 (1982) : L266p; stinkərkə : MI 60A (1985) : L371a; stinkərkə* : MI 54 (1979) : P010p; MI 60A (1985) : O061p; stinkərkəs : MI 60A (1985) : O117p; stinkərkəs* : MI 54 (1979) : O064p, O065p, O153p, P016p, P100p, P149p; MI 60A (1985) : O158p; stinkərtəs* : MI 54 (1979) : N015p; stinkərtjəs : MI 54 (1979) : P111p; stinkərtjəs* : MI 54 (1979) : H016p; stinkaardjes : MI 54 (1979) : I177p; stinker-kes : N 92 (1982) : L266p; stinkerdje : N 92 (1982) : L238p; stinkerdjes : MI 54 (1979) : H016p; N 92 (1982) : L183p; stinkerke : De Cock 2010 : O231p, O271p; Geraerts e.a. 1985-87 : Q003p; Geraerts e.a. 1992 : Q003p; Kooijman 1985 : L318b; MI 54 (1979) : I241p, L210p, L267p, L360p, O181p, P220p; MI 60A (1985) : H121p, L267p, P169a, Q093p; N 92 (1982) : K286p, L360p, L371p, P002p, P133p; Schols/Linssen 1991 : L209p, L210p, L211p, L212a, L216p, L216a, L244a, L245a; Wellekens 1994 : P088p; Wilmaerts 1998 : P076p; stinkerken : MI 60A (1985) : I212p; stinkerkens : Van den Broeck 1988 : O068p; Van Herreweghe 1953 : O158p; stinkerkes : De Cock 2010 : O162p; Hugens-Verbrugge 1985 : I118p; MI 54 (1979) : H121p, I158p, I170b, I212p, I241p, I251p, K207p, K243p, K244p, K246p, L266p, L293p, L318p, L421p, N141p, N143p, O030p, O036p, O056p, O158p, O275p, O286p, P025p, P035a, P080p, P092p, P122a, P210a, Q009p, Q013p; MI 60A (1985) : L298p, L318b, N082p, O030p, Q009p; N 92 (1982) : K182p, L210p, L267p, P074p, Q086p; Swanenberg/Swanenberg 1996 : L144p; Wijnen 1983 : L267p; stinkerkies : MI 54 (1979) : O087p, O184p; stinkerkiesj : De Cock 2010 : O228p; stinkerkus : N 92 (1982) : L265p, L300p; stinkerkəs : N 92 (1982) : L292p; stinkerkŤs : MI 54 (1979) : Q153p; N 92 (1982) : P088p; stinkertje : Janssen 1983 : K315p, K317a, K359a, K360p, K361p, L352p, L355p, L368p, L372p, L414p, L416p, P048p, P051p, P182p, P189p, Q001p, Q002p, Q013p, Q086p, Q093p, Q096d, Q164p, Q169p, Q178p; MI 54 (1979) : K237p, K241p, L192a, L205p, P093p; Suys 1978 : O056p; stinkertjes : Hoppenbrouwers 1996 : L280p; MI 54 (1979) : I080p, K158b, K183p, K272p, L149p, L151p, L264p, N025p, N080p, O080p, O116p, P088p; MI 60A (1985) : I080p, N067p, O056p; N 92 (1982) : K164p; Van Sleeuwen 1998-99 : L183p; stinkertjə : N 92 (1982) : L152p; stinkertjəs : N 92 (1982) : L183p; stinksertjəs : N 92 (1982) : K195p; stinkərkə : MI 54 (1979) : P010p; MI 60a (1985) : L371a; N 73 (1975) : L265p; N 92 (1982) : L417p, P088p; stinkərkəs : MI 54 (1979) : O153p, P016p, P100p, P149p; MI 60A (1985) : O158p; MI 60a (1985) : Q071p; stinkərtjə : N 92 (1982) : K215p, K310p, L152p; stinkərtjəs : MI 54 (1979) : P111p; N 92 (1982) : K193p, P025p; stinkŽrkŽs : Achten 1995 : Q077p; sti(1)kərkəs : N 92 (1982) : L353p; stĭĕnkərkəs : N 92 (1982) : O069a; stŪnkərkəs* : MI 60A (1985) : O067p; stŪnkerke : N 92 (1982) : L289p; stŪnkərkəs : MI 60A (1985) : O067p; stÔnkŽrkŽ : Stevens 1986 : Q162p; ste(1)kərkə* : Smets 1966 : P213p; stĭĕnkərkə* : N 92 (1982) : K355p, P025p, P041a; stĭĕnkərkəs* : N 73 (1975) : I268p
stinkerd
stinkerd sjtinkert : N 92 (1982) : Q020p; stinkərt : MI 54 (1979) : L371p; stinkaards : MI 54 (1979) : I147p; stinkerd : N 92 (1982) : L238p; Schoofs 1988 : L317p, L358p, L360p, L363p, L364p, L366p, L367p, L368p, L415p, L416p, L417p; stinkerds : MI 54 (1979) : O006p; N 92 (1982) : P012p; stinkərt : MI 54 (1979) : L371p; stÓnkert : Van den Berg e.a. 1983 : L287p, L288p, L288a, L288b, L288c, L289p, L289a, L289b, L289h, L318a, L318d, L318e
stinkjuffer
stinkjuffertje stinkjufferke : MI 54 (1979) : K166p, L186q
stinkkruid
stinkkruid stinkkruud : MI 60A (1985) : G246p
stinkmadam
stinkmadammetje stinkmedemmekes : Van Gompel 1979 : K216p
stinkpot
stinkpot stinkpotten : Cornelissen 1936-38 : => Antw; Stinkpotten : P‚que 1912 : K244p
tagŤte (fr.)
tagŤte (fr.) tagette : N 92 (1982) : P069p, P074p; tagetten : MI 54 (1979) : O036p; tagiten : MI 54 (1979) : P030p; tagŤte : N 92 (1982) : P063p; tajetten : MI 54 (1979) : N089p; tazjŤte : MI 60A (1985) : H121p.
tagŤte-je tagettekes : MI 54 (1979) : K244p
tagetes
tagetes tagetes : MI 60A (1985) : C125p; N 92 (1982) : L382p.
tagetis tageetəs : N 92 (1982) : O069a; tagetis : MI 60A (1985) : K274p
theebloem
theebloem theebloeme : MI 54 (1979) : L104p
tudeltaan
tiereltaantje tiereltontjes : MI 54 (1979) : C040p.
tilitaantje tilietoantje : MI 54 (1979) : C087p.
tudeletaan tudeletoanen : MI 54 (1979) : C148c, C153p, C159p.
tudeletaantje tudeletoantjes : MI 54 (1979) : C152p, C153p, C159p; tudelitoantjes : MI 54 (1979) : C151a; tuudletaonjes : MI 54 (1979) : C064p.
tudelitaan tuddelietaonen : MI 54 (1979) : C123q.
tudeltaan tudel toan : MI 54 (1979) : C033p; tudeltaon'n : MI 60A (1985) : C035p; tudeltaone : MI 54 (1979) : C156a; tudeltaonen : Hadderingh/Veenstra 1979 : => Dre-N; tudeltoan : MI 60A (1985) : C026b; tudeltoan'n : MI 54 (1979) : C001p, C070p; tudeltoane : MI 60A (1985) : C125p, C128p; tudeltoanen : Beukema 1992-94 : C063p, C078b, C087p, C117p, G015p; Faber 1989 : => Gro; MI 54 (1979) : B102p, C036a; tudeltoann : MI 54 (1979) : C128p; tudeltoann* : Ter Laan 1929 : => Gro; tudeltonen : Beukema 1992-94 : C034p; tuudeltoa'n : MI 54 (1979) : C158p; tŁdeltoan'n : MI 54 (1979) : C038p; tŁdeltoanen : MI 54 (1979) : C034q; MI 60A (1985) : B015p.
tudeltaantje #tudeltaon'js : MI 60A (1985) : C035p; tuddeltaontjes : MI 60A (1985) : C156a; tudeltaantjes : MI 54 (1979) : G058p; tudeltaontjes : MI 54 (1979) : C164p, C192p, G062a; tudeltaontsje : MI 54 (1979) : C042p; tudeltoanjes : Beukema 1992-94 : C067p; MI 54 (1979) : B042p; tudeltoannjes : MI 54 (1979) : C063p; tudeltoantjes : Beukema 1992-94 : C119p, C124p, C187a; MI 54 (1979) : C036a, C078a, C132p, C191z; tudeltoontjes : MI 54 (1979) : C133p; tuud'ltoantje : MI 54 (1979) : C191z.
tudetaantje tŁddetoanje : MI 54 (1979) : B015p.
tuinkaan tuinkaan : MI 54 (1979) : E032p.
tulentaan tulntoin : MI 54 (1979) : C024a.
tulentaantje tuulntoantjes* : MI 54 (1979) : C031p.
tuletaan tuletaan : MI 54 (1979) : C070a; tuletaon : MI 54 (1979) : G059p; tuletoan : MI 54 (1979) : C118p; MI 60A (1985) : C076p; tuletoane : Beukema 1992-94 : C157p; tuletoanen : Beukema 1992-94 : C026p, C079p; tuletoin : MI 60A (1985) : C024a; tulletoanen : MI 24 (1953) : C102z; tuuletaon : MI 60A (1985) : C043p; tuuletoan : MI 54 (1979) : C068p.
tuletaantje tuletaantjes : MI 54 (1979) : C114a, C189p; tuletaontjes : MI 60A (1985) : C068p; tuletoantjes : Beukema 1992-94 : C159p; MI 54 (1979) : C159p, G035a; tuletooindjes : MI 54 (1979) : C063p.
tulitaan tulitanen : MI 60A (1985) : C183p; Tulitanen : P‚que 1912 : => Ned.; tulitaon : MI 54 (1979) : C152p; tulitaonen : MI 54 (1979) : C179p; MI 60A (1985) : C193p; tulitoan'n : MI 54 (1979) : C184q, C189p; tulitoanen : MI 54 (1979) : C123p, C185p, G010p; tulitoann : MI 54 (1979) : C073a; tullitoanen : MI 54 (1979) : C184q; tuulie toanen : MI 60A (1985) : C186p.
tulitaantje tuli toantjes : MI 54 (1979) : G012b; tulietaontie : MI 60A (1985) : C179p; tulitaantje : MI 54 (1979) : G062a; tulitoantjes : MI 54 (1979) : C152p.
tureletaan tureletoan : MI 54 (1979) : C045p, C192p.
tureltaan tureltaonen : MI 54 (1979) : C164p; tureltoanen : Beukema 1992-94 : C152p.
tureltaantje tureltaontjes : MI 54 (1979) : C193p; tureltoantje : Beukema 1992-94 : C123p; tureltoantjes : Beukema 1992-94 : C161p; MI 54 (1979) : C191p; tuurel taonties : MI 54 (1979) : G007p; tuureltoantjes : MI 54 (1979) : C105p.
tuteletaantje tuutle toantjes : MI 54 (1979) : C122p.
tutelitaan tutlitoa'n : MI 54 (1979) : C115p.
tutelitaantje tutellitoantje : MI 60A (1985) : C165p.
tuteltaan tuteltanen : MI 54 (1979) : C027a.
tuteltaantje tuteltoantje : Beukema 1992-94 : C034q; tuteltoantjes : MI 54 (1979) : G063p; MI 60A (1985) : C122p; tuuteltaontje : MI 54 (1979) : C064z.
tuurlataantje tuurla taontjes : MI 54 (1979) : C185p.
tuurletaan tuurl'toanen : MI 54 (1979) : C184p; tuurletoan'n : MI 54 (1979) : C068a.
tuurletaantje turletaontjes : MI 54 (1979) : C164p; tuurletoandje : MI 54 (1979) : C031p; tuurletoantjes : MI 54 (1979) : C164p.
tuurlitaantje tuurlietoantje : MI 54 (1979) : C186p
Tunisbloem
Tunisbloem Tunisbloem : P‚que 1896 : => bij oude schrijvers
Turk
Turk Turken : P‚que 1896 : P010p
tuunkaan
tuunkaan tuunkanen : MI 54 (1979) : G001b; MI 60A (1985) : B020p; tuuntoanen : MI 60A (1985) : B102p; tķn kaan : MI 60A (1985) : F001p; tķnkaan : MI 54 (1979) : B055p; tķnkaen : Blom 1981 : F002p; MI 54 (1979) : B007p; tķnkaon : MI 54 (1979) : B076p; tķnkŠ:n* : MI 54 (1979) : B046p, B057p.
tuunkaantje tuun kaantsjes : MI 54 (1979) : B035p, F034p; tuunkoantje : MI 54 (1979) : B070p; tķn kaantsje : MI 60A (1985) : F001p; tķn kaentsje : MI 60A (1985) : F018p; tķnkaantsje : MI 54 (1979) : B010p, B095p; MI 60A (1985) : F002a; tķnkaantsjes : MI 54 (1979) : B121j; tķnkaentsje : MI 54 (1979) : F018p; tķnkaentsjes : MI 54 (1979) : B046b; tŻnkeantsjes : MI 54 (1979) : B013p
veloeren-broek
veloeren-broekje floere broekske : MI 54 (1979) : K190p; MI 60A (1985) : K190p; floere broekskes : Hugens-Verbrugge 1985 : I118p
Vlaamse-stinker
Vlaams-stinkertje vlomse stinkertjes : MI 54 (1979) : O072p
vuil-neus
vuilneus vuilneuzen : MI 54 (1979) : N025p.

Bronnen

Vragenlijsten
MI 24 (1953) 001b, MI 54 (1979) 020, MI 60A (1985) 161, N 73 (1975) 029c, N 92 (1982) 178
Monografien
Abrahams 1981 (128) , Achten 1995 ((inl.)) , Achten/Achten 1996 (452) , Alsters e.a. 1993 , Anon. Venlo L 271 (zj) , Beukema 1992-94 , Blijdorp 1930 (III, 001) , Blom 1981 (172) , Brok-EM , Cornelissen 1936-38 (074) , Cornelissen/Vervliet 1899-1903 (140) , De Cock 2010 (148) , De Wolf 1934 (187) , Diddens 1986 (344) , Endepols 1955 (008) , Faber 1989 (95) , Geraerts e.a. 1985-87 (113) , Geraerts e.a. 1992 (113) , Hadderingh/Veenstra 1979 (284) , Heynen 1960sq , Hoppenbrouwers 1996 (317) , Hugens-Verbrugge 1985 , Hugens-Verbrugge 1990 (63) , Janssen 1964 (620) , Janssen 1983 (011) , Kempeneers 1976 (081) , Kooijman 1985 (187) , Lafeber 1962 (008) , Olterdissen 1926 (104) , P‚que 1896 (019) , P‚que 1912 (047) , Reumers 1987 (091) , Schols/Linssen 1991 (439) , Schoofs 1988 (273) , Smets 1966 (II.350) , Staelens 1982 (043) , Stevens 1986 (003) , Suys 1978 , Swanenberg/Swanenberg 1996 (384) , Teirlinck 1921-22 (III, 115) , Ter Laan 1929 (1061) , Troostwijk 1973 (131) , Van den Berg e.a. 1983 (B1-010) , Van den Broeck 1988 (061) , Van der Voort 1973 (277) , Van Gompel 1979 , Van Herreweghe 1953 (416) , Van Sleeuwen 1998-99 (45) , Wanink 1948 (103) , Wellekens 1994 (312) , Wijnen 1983 (110) , Wilmaerts 1998 , Zandbergen/Van Merrienboer 1994 (16)

opnieuw zoeken