Voornaam
populariteitslijsten
Foke
ook Föke
Verklaring
Friese en Groningse naam. Eenstammige verkorting, met reductie van de l onder invloed van de kindertaal, uit Germaanse folk-namen; folk- betekent 'volk, krijgsvolk' (zie folk-). Vgl. Foeke, Fogel en Folke. Vroegere 'verlatijnsing' in het Fries: Phoceus Siersma, Bolsward omstreeks 1650 (Genealogysk Jierboekje 1965, 85).