Voornaam
populariteitslijsten
Feyoena
Verklaring
Zie Feie

Deze naam komt voor in de geslachten Van Harinxma thoe Slooten, Sirtema van Grovestins en Sytzama.