Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0

Migratiedata REST service documentatie

Migratiedata kan opgevraagd worden voor gemeentes, COROPgebieden (regio's), dialectgebieden of provincies.

Voeg /gemeente/ of /municipality/ toe aan de URL /migmap/migrationdata/ voor een lijst van mogelijke gemeentecodes.
Voeg /corop/ toe aan de URL /migmap/migrationdata/ voor een lijst van mogelijke codes van COROPgebieden.
Voeg /dialectgebied/ of /dialectarea/ toe aan de URL /migmap/migrationdata/ voor een lijst van mogelijke codes van dialectgebieden.
Voeg /provincie/ of /province/ toe aan de URL /migmap/migrationdata/ voor een lijst van mogelijke provinciecodes.

Bijvoorbeeld: /gemeente/

Voeg een geldige code toe aan de bovengenoemde URL om een CSV file op te vragen van de oorsprong van de huidige bewoners (van beide geslachten) van het gebied in kwestie, en dat van hun ouders, grootouders en overgrootouders.

Bijvoorbeeld: /gemeente/0080/

De bovengenoemde URL is kort voor: /gemeente/0080/herkomst/b/.

Aan een gebiedscode kan worden toegevoegd: /herkomst/ of /origin/ om een de oorsprong van de huidige bewoners (van beide geslachten) van het gebied in kwestie, en dat van hun ouders, grootouders en overgrootouders op te vragen, /nazaten_woonplaats/ of /descendants_residence/ om de gemeentes op te vragen waar de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van de generatie 1880-1900 zich gevestigd hebben, /nazaten_geboorteplaats/ of /descendants_birth/ om de gemeentes op te vragen waar de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van de generatie 1880-1900 geboren zijn.

Het laatste segment van een URL kan /b/ zijn voor beide geslachten (impliciet), /m/ voor mannen, /ml/ voor de mannelijke lijn, /v/ of /f/ voor vrouwen, of /vl/ of /fl/ voor de vrouwelijke lijn.

De URL kan voorafgegaan worden door /csv/ of /json/ om expliciet output in CSV of JSON te genereren:
/json/gemeente/
/json/gemeente/0080/
/csv/gemeente/

Data beschikbaar onder de Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 licentie.

Migration data REST service documentation

Migration data can be requested for municipalities, COROP areas (regions), dialect areas or provinces.

Append /gemeente/ or /municipality/ to the URL /migmap/migrationdata/ to retrieve a list of possible municipality codes.
Append /corop/ to the URL /migmap/migrationdata/ to retrieve a list of possible COROP codes.
Append /dialectgebied/ or /dialectarea/ to the URL /migmap/migrationdata/ to retrieve a list of possible dialect area codes.
Append /provincie/ or /province/ to the URL /migmap/migrationdata/ to retrieve a list of possible province codes.

E.g.: /municipality/

Append a valid code to the URL above to retrieve a CSV file of the origin of the current residents (of both sexes) of the area in question, and that of their parent, grandparents and great-grandparents.

E.g.: /municipality/0080/

The URL above is a shortcut for /municipality/0080/origin/b/.

To an area code can be appended: /origin/ or /herkomst/ to retrieve the origin of the current residents (of both sexes) of the area in question, and that of their parent, grandparents and great-grandparents, /nazaten_woonplaats/ or /descendants_residence/ to retrieve the municipalities where the children, grandchildren and great-grandchildren of the generation of 1880-1900 have settled, /nazaten_geboorteplaats/ or /descendants_birth/ to retrieve the municipalities where the children, grandchildren and great-grandchildren of the generation of 1880-1900 were born.

The last segment of an URL can be /b/for both sexes (implicit) or /m/ for men, /ml/ for the male line, /v/ or /f/ for women, or /vl/ or /fl/ for the female line.

The URL can be prepended with /csv/ or /json/ to explicitly generate content in CSV or JSON:
/json/municipality/
/json/municipality/0080/
/csv/municipality/

Data made available under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 licence.