Home

Meertens Publicaties

Volkskundig Bulletin

VB 1975 1.2
Ter inleiding 1-3
De wieg in Nederland J.J. Voskuil 4-28
Literatuur: boeken 29-64
Literatuur: tijdschriften 65-66
Berichten 67
Beschouwingen over de smetideologie in de vroege Middeleeuwen Aanzet tot historisch onderzoek A. Demyttenaere 2-18
Volkskunde, antropologie en allianties Jojada Verrips 19-46
Van onderpand tot teken De geschiedenis van de trouwring als voorbeeld van functieverschuiving J.J. Voskuil 47-79
VB 1976 2.2
Het vetgebruik in Nederland, 1900-1925 Jozien Jobse-van Putten 1-23
Literatuur: boeken 24-59
Literatuur: tijdschriften 60-77
Engelse en continentale etiquette in de negentiende eeuw Invloeden en ontwikkelingen; literatuurrapport B. Wander 1-17
Literatuur: boeken 18-56
Literatuur: tijdschriften 57-65
VB 1977 3.2
Omzien met weemoed Van dorsvlegel tot landbouwfilm; verslag van een kettingreactie J.J. Voskuil 1-15
Literatuur: boeken 16-54
Literatuur: tijdschriften 55-65
De dans- en zanggroepen van Terschelling Verslag van een veldonderzoek I Ate Doornbosch, Marleen van Winkoop-Deurvorst 67-79
Literatuur: boeken 80-116
Literatuur: tijdschriften 117-133
VB 1978 4.2
150 jaar Nederlands volksverhaalonderzoek A.J. Dekker 1-28
De dans- en zangroepen van Terschelling Verslag van een veldonderzoek II Ate Doornbosch, Marleen van Winkoop-Deurvorst 30-38
Literatuur: boeken 39-73
Literatuur: tijdschriften 74-89
Op de wyse van 't kan verkeeren Enkele aspecten van het liedboek van Bredero F.H. Matter 91-106
De dans- en zanggroepen van Terschelling Verslag van een veldonderzoek III (slot) Ate Doornbosch, Marleen van Winkoop-Deurvorst 107-117
Ingezonden 118-121
Literatuur: boeken 122-142
Literatuur: tijdschriften 143-166
Berichten 167-168
VB 1979 5.2
Karnaval anders bezien Een studie naar het organisatorische aspekt van het karnaval te Venlo Hans Werdmölder 1-20
De taal van wetenschap J.J. Voskuil 21-43
Literatuur: boeken 44-68
Literatuur: tijdschriften 69-96
Een vurige draak in Menko's kroniek Rudi Künzel 97-118
Literatuur: boeken 119-150
Literatuur: tijdschriften 151-187
VB 1980 6.2
Geloofsleven, politiek en maatschappij Hypothesen over de middeleeuwse oorsprong van de Heilige Stede van Hasselt (Ov.) Willem Frijhoff 1-25
Literatuur: boeken 26-67
Literatuur: tijdschriften 68-92
Een kwestie van eer en schande Nieuwjaarsborden in Tietjerk: een recent gebruik Irene Cieraad 93-127
Literatuur: boeken 128-144
VB 1981 7.2
Het tijdelijke met het eeuwige verwisseld, of: op de klank van de midwinterhoorn de eeuwigheid in J.J. Voskuil 1-50
De onlosmakelijke verbondenheid van het tijdelijke en het eeuwige; en: ontmaskering van de schijnlogika via de klank van de midwinterhoorn H.J.M. Hermans 51-60
Literatuur: boeken 61-97
Literatuur: tijdschriften 98-117
De rol van vilders in de Bokkerijdersbenden Anton Blok 121-142
Het beleid van de Amsterdamse overheid ten aanzien van straatmuzikanten 1900-1980 Marie van Dijk 143 (ontbreekt)
De volksverhalen van J.R.W. Sinninghe Willem de Blécourt 162-193
Literatuur: boeken 194-238
Literatuur: tijdschriften 239-259
VB 1982 8.2
Tussen Twisk en Matenesse Faseverschillen in de verstening van de huizen op het platteland van Holland in de 16e eeuw J.J. Voskuil 1-46
Verwarring rond de 'algemeen menselijke ervaring' P.M.M. Bonke, W.C. Janssen 47-52
Geschiedenis en samenhang van de lopende projecten op de afdeling Volkskunde van het P.J. Meertens-Instituut J.J. Voskuil 53-62
Literatuur: boeken 63-94
Literatuur: tijdschriften 95-127
De opkomst van kerstboom en kerstviering in Nederland (ca. 1835-1880) A.J. Dekker 129-179
De eerste aflevering van de Europese Atlas. En de laatste? J.J. Voskuil 180-194
Literatuur: boeken 195-234
Literatuur: tijdschriften 235-246
VB 1983 9.2
Themanummer boedelinventaris. Ten Geleide 1-2
De materiële cultuur van Weesp en Weesperkarspel in de zeventiende en achttiende eeuw Hans van Koolbergen 2-52
Spel- en speelcultuur in de negentiende eeuw. Een onderzoek naar vrijetijdsrelicten in boedelinventarissen Marie van Dijk 53-81
De bruikbaarheid van boedelbeschrijvingen voor het onderzoek naar beschilderde meubelen Eveline Doelman 82-90
Literatuur: boeken 91-117
Literatuur: tijdschriften 118-134
Kan een goed katholiek carnaval vieren? Een geschiedenis van het georganiseerde carnaval tussen 1882 en 1940 in 's-Hertogenbosch Hanneke Rozema 137-159
De kunst van het interpreteren van sprookjes A.J. Dekker 160-180
Over de infamie van de scherprechter Anton Blok 181-186
Ingezonden. Redelijke en onredelijke kritiek G.C.J.J. van den Bergh 187-189
Literatuur: boeken 190-221
Literatuur: tijdschriften 222-230
VB 1984 10.2
Veranderingen in de huishoudelijke vleesconservering in de afgelopen eeuw Jozien Jobse-van Putten 1-49
Geschiedenis van de volkskunde in Nederland. Portret van een discipline J.J. Voskuil 50-63
Beeldlore - de studie van beeldende volkskunst Helle G. Snell 64-70
Ingezonden. De Bakelandt-kritiek eventjes nuanceren en relativeren Florike Egmond 71-77
Literatuur: boeken 78-100
Literatuur: tijdschriten 101-109
De beperkingen van de geografische methode J.J. Voskuil 111-125
Het vagevuur: een nieuwe visie op de overgang van statische naar dynamische middeleeuwen? Mayke de Jong 126-139
Ingezonden: Populaire cultuur? 140-141
Literatuur: boeken 142-186
Literatuur: tijdschriften 187-201
VB 1985 11.2
Margriet's advies aan de Nederlandse huisvrouw Continuïteit en verandering in de culinaire geschiedenis van Nederland 1945-1975 Catherine Salzman 1-27
De Huizinga-sprookjes van Darnton Over Franse boeren en Duitse burgerkinderen A.J. Dekker 28-33
Het votiefschilderij als historisch object Willem Frijhoff 34-43
Ingezonden: Geschiedenis van de volkskunde of de volkskunde van een geschiedenis? Notities bij een disciplineportret 44-50
Literatuur: boeken 51-79
Literatuur: artikelen 80-92
Ten geleide Publieke beschavingsoffensieven in de vroegmoderne tijd Willem Frijhoff 93-101
Een kwestie van macht? De relatie tussen de wetgeving op het openbaar gedrag en de ontwikkeling van de Utrechtse stadssamenleving in de zestiende en zeventiende eeuw Llewellyn Bogaers 102-126
Het uiteengroeien van klerus en kerkvolk in de Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch De houding van de katholieke en de gereformeerde kerk tegenover enkele aspekten van het volksleven (ca. 1560 - ca. 1700) Gerard Rooijakkers 127-174
Literatuur: boeken 175-207
Literatuur: artikelen 208-223
VB 1986 12.2
Van heksenprocessen naar toverij Willem de Blécourt 2-30
Toversters voor het gerecht Enkele opmerkingen naar aanleiding van de Amersfpprtse procesreeks 1590-1595 Joke Spaans 31-49
Vervolging van tovenaars(en) in Groningen, 1547-1597 Peter Priester en Anton Barske 50-76
Maaslandse heksenprocessen Honderd jaar Limburgse regionale geschiedschrijving Ingrid M.H. Evers 77-106
Toverij in Zeeland, een status quaestionis Marijke Gijswijt-Hofstra 107-151
Toveren en onttoveren Achtergronden en ideeën van enkele bij toverij betrokken personen op de Veluwe in de zestiende eeuw Hans de Waardt 152-202
Meppelse toverij aan het eind van de achttiende eeuw Willem de Blécourt 203-240
Helse hebzucht en wereldse wellust Een iconografische interpretatie van enkele heksenvoorstellingen van Jacques de Gheyn II Machteld Löwensteyn 241-263
Het onderzoek van de middeleeuwse volkscultuur Een schets van de huidige problematiek Peter Dinzelbacher 265-282
De heilige vriend Gods Sint Eusebius Nederlandse mirakelboeken uit de late middeleeuwen, in het bijzonder het Arnhemse mirakelboek van Sint Eusebius, als bron van volksgeloof Peter J.A. Nissen 283-317
Tolerantie en repressie van religie en magie in vroegmodern Europa Marijke Gijswijt-Hofstra 318-327
Tussen toverij en heksenprocessen Verslag van het Symposium Kwade Mensen. Toverij in Nederland, dat op 3 juni 1986 plaatsvond in het gebouw van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam Florike Egmond 328-334
Literatuur: boeken 335-393
Literatuur: artikelen 394-417
VB 1987 13.2
"Met nieuwen tijd, komt nieuw (w)eten" Invloed van het voedingsonderricht op de Nederlandse voedingsgewoonten, ca. 1880-1940 Jozien Jobse-van Putten 1-29
Boedelbeschrijvingen als bron voor de kennis van groepsvorming en groepsgedrag J.J. Voskuil 30-58
Vereniging en verandering Een verkenning van het verschijnsel 'vereniging' in het algemeen en de blaasmuziekvereniging in het bijzonder R.R.H. Fassaert 59-120
Literatuur: boeken 121-140
Literatuur: artikelen 141-156
Aristocraten en juristen, financiers en feministen Het beschavingsoffensief van de dierenbeschermers in Nederland vóór de Eerste Wereldoorlog C.A. Davids 157-200
Sint-Nicolaasfeesten in Goes, 1868-1892 Afspiegeling van der verhouding tussen de gegoede stand en de burgerij John Helsloot 201-249
Ontwikkelingen in het boedelinventarisonderzoek Hans van Koolbergen 250-259
Literatuur: boeken 260-312
Literatuur: artikelen 313-325
VB 1988 14.2
Ten geleide 1-3
"Een oefening in zindelijk denken" Bij het afscheid van J.J. Voskuil A.J. Dekker 4-24
De Etnologische Atlas van Europa en de aangrenzende landen: alleen een generatieconflict? H.L. Cox 25-44
De volkskunde herplaatst tussen geschiedenis en antropologie Een evaluatie van Voskuils werk Willem Frijhoff 45-54
Bibliografie van J.J. Voskuil Eveline Doelman 55-67
De verspreiding van koffie en thee in Nederland J.J. Voskuil 68-93
Literatuur: boeken 94-119
Literatuur: artikelen 120-132
Door bloemen tot beschaving Floralia-tentoonstellingen in Nederland, 1871 - ca. 1900 John Helsloot 133-158
Duivelbanners in de noordelijke Friese Wouden, 1860-1930 Willem de Blécourt 159-187
Scheepsmodellen in Nederlandse kerken J.M.G. van der Poel 188-202
Scheepsmodellen in kerken Kanttekeningen vanuit een semiotische benadering Willem Frijhoff 203-218
Literatuur: boeken 219-246
Literatuur: Artikelen 247-259
VB 1989 15.3 Themanummer Charivari in de Nederlanden Rituele sancties op deviant gedrag
Ongemeen vernuftig en naarstig De Republiek der Verenigde Nederlanden als innovatiecentrum van materiële cultuur uit het Verre Oosten Gerard Rooijakkers 1-33
"Ende nyemant en moet ..." Laat-middeleeuwse stedelijke overheden en hun keuren ten aanzien van geboorte, huwelijk en sterven Ester Vink 34-59
De volkskundevragenlijsten van het P.J. Meertens-Instituut Hun doel en hun mogelijkheden en beperkingen als bron A.J. Dekker 60-84
Literatuur: boeken 85-111
Literatuur: artikelen 112-118
Berichten en verslagen 119-123
Levende muziek in Amsterdamse café's Opkomst en functie van het Jordaan-genre Barta Rövekamp 125-147
"Aangename uitspanningen en het genot der burgerlijke relatien" Op zoek naar de vroegste sporen van de blaasmuziekvereniging in Nederland R.R.H. Fassaert 148-176
"Het suizen van een zachte koelte" Het weer en christelijke rituelen: terreinverkenning en pleidooi voor wetenschappelijk grensverkeer gethematiseerd via palmzondagriten P.G.J. Post 177-200
Literatuur: boeken 201-240
Literatuur: artikelen 241-246
Berichten 247-248
Ten geleide Charivaresk gedrag als maatschappelijk ritueel Gerard Rooijakkers 253-265
Charivari's als purificatie-ritueel Anton Blok 266-280
Charivari in Europa: een historisch en comparatief perspectief Marc Jacobs 281-296
Van keikoppen en droge jonkers Spotgezelschappen, wijkverenigingen en het jongerengericht in de literatuur en het culturele leven van de late middeleeuwen Herman Pleij 297-315
Een ezel kent men aan zijn oren Charivaresk drama op de grens van middeleeuwen en nieuwe tijd Marjoke de Roos 316-334
Charivari-rituelen in de Meierij De zaak Jan van Es te Oss Tiny Romme 335-350
Van gericht tot gerecht Justitieel optreden tegen charivari's in oostelijk Brabant Beatrix C.M. Jacobs 351-364
Tussen eigenrichting en sociale beheersing Het volksgericht als produkt der juridische verbeelding G.C.J.J. van den Bergh 365-375
'Taofelen' te Oisterwijk in 1930 Van volksgericht naar protestdemonstratie Ad van den Oord, Siebe Thissen & Jacqueline de Vries 376-392
VB 1990 16.3 Themanummer Verbeelding van vroomheid De devotieprent als cultuurwetenschappelijke bron
Nederlandse cultuurwetenschappers van de achttiende eeuw tot heden over gebruiken rondom de dood Albert van der Zeijden 1-20
De zelfvoorziening in ruimtelijk perspectief Een cultuurhistorische vergelijking van regionale indelingen van Nederland Jozien Jobse-van Putten 21-48
In memoriam Marie Veldhuyzen 49-52
Literatuur: boeken 53-105
Literatuur: artikelen 106-113
Berichten & verslagen 114-123
Snoode exercitien Het zeventiende-eeuwse Nederlandse protestantisme en de dans F.G. Naerebout 125-155
Een zee van ruimte Het beeld van de zee in de Nederlandse speelfilm tot 1940 Karel Dibbets & Ed Kerkman 157-175
Beweegredenen Sociaal-wetenschappelijke peilingen naar bedevaartmotieven J. Pieper, P. Post & M. van Uden 176-202
Sociale geschiedenis van het christendom volgens John Bossy P.G.J. Post 203-210
Literatuur: boeken 211-240
Literatuur: artikelen 241-245
Ten geleide P.G.J. Post 251-253
Een prentenmaker zonder pers De houtsneden van Philippus J. Lecuyer te Uden en 's-Hertogenbosch, 1772-1774 Arie van den Berg & Gerard Rooijakkers 254-309
De beeldtaal van devotieprentjes (Nederland en België, negentiende/twintigste eeuw): contextanalyse als onderzoeksperspectief P.G.J. Post 310-349
Devotieprentjes als bestanddeel van culturele praktijken Willem Frijhoff 350-378
De gedachtenisprentjes van de Eerste Communie: beschrijving en interpretatie H.A.J. Wegman 379-400
VB 1991 17.3
Popular culture and revolution in the Netherlands: A political and cultural issue Willem Frijhoff 1-14
De regionale metamorfose van Nederland vanaf het midden van de vorige eeuw B. de Pater 15-40
Volksliedverzamelaar Ate Doornbosch krijgt ANV-Visserneerlandia prijs A.J. Dekker 41-48
Literatuur: boeken 49-93
Literatuur: artikelen 94-97
Berichten & verslagen 98-104
Ten geleide Marijke Gijswijt-Hofstra 117
Geloven in genezen Beschouwingen over recent onderzoek Marijke Gijswijt-Hofstra 118-142
Gods gave afgewezen Op zoek naar genezing van de pest: Nijmegen, 1635-1636 Willem Frijhoff 143-170
Het Staphorster boertje De geneeskundige praktijk van Peter Stegeman (1840-1922) Willem de Blécourt 171-194
De magie van de winti-genezer Ineke van Wetering 195-220
De stad en haar metafoor Processie, toneel en openbare feesten in Venlo, ca 1380-1525 Gerard Nijsten 223-247
Volkskunde en museum Het volkskundemuseum in de Duitstalige landen en zijn belang voor het cultuurhistorische museum in Nederland Jaap Kerkhoven 248-268
Beeld en ritueel P.G.J. Post 269-285
Berichten & verslagen 286-298
Literatuur: boeken 299-340
Literatuur: artikelen 341-346
VB 1992 18.3 Themanummer Schimpen en schelden
'Als de bisschop een priester wijdt, wijdt de duvel een pastoorsmeid' Pastoriehuishoudsters in het bisdom 's-Hertogenbosch van 1920 tot 1985 Geertje van Os 1-22
De Rotterdamsche Faem-Bazuyn De lokale dimensie van liedboeken uit de Gouden Eeuw Louis Peter Grijp 23-78
'Aus den Kehlen der ältesten Müttergens' Tussen volksliedonderzoek en mediëvistiek W.P. Gerritsen 79-89
Berichten & verslagen 90-100
On the Structure of Knowledge in Bruegel's Netherlandish Proverbs Mark Meadow 141-169
De walvis en de poelomp De kosmologie van een zestiende-eeuwse strandvonder Florike Egmond & Peter Mason 170-223
Volkskundige dynamiek en bibliografische continuïteit De ontsluiting van volkskundige literatuur in Nederland en Vlaanderen Eveline Doelman 224-236
Berichten & verslagen 237-240
Inleiding Annemieke Keunen & Herman Roodenburg 289-294
Van Tafel 8 tot Boek 6 De belediging in rechtshistorisch perspectief E.J.M.F.C. Broers 295-313
Schelmen, hoeren, eerdieven en lastertongen Smaad en belediging in zeventiende-eeuwse kluchten en blijspelen Maria-Theresia Leuker 314-339
Spotliederen in de Gouden Eeuw Louis Peter Grijp 340-366
De notaris en de erehandel Beledigingen voor het Amsterdamse notariaat, 1700-1710 Herman Roodenburg 367-388
'Schelm, hoer en kenaille' Schelden in achttiende-eeuws Kolderveen Willem de Blécourt 389-414
'Ongaarne beticht en bevlekt' Vrouwen, mannen en hun beledigingen voor de Correctionele Rechtbank te Amsterdam, 1811-1838 Annemieke Keunen 415-431
VB 1993 19.3 Themanummer: Mensen en dingen Betekenissen van materiële cultuur
Nieuw licht op Zwarte Piet Een kunsthistorisch antwoord op de vraag naar de herkomst van Zwarte Piet Eugenie Boer-Dirks 1-35
Ruimtelijke en sociale variatie in de huwelijksmaand Ontwikkelingen in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw Frans van Poppel 36-77
Paasvuren: een veranderlijke traditie tussen toerisme en lokale identiteit Ton Dekker 78-104
Berichten & verslagen 105-109
Boekbesprekingen 110-149
De sociale constructie van Amsterdam Toerisme en lokale vertogen in de stedelijke ruimte Heidi Dahles 161-181
Sporen van een beschavingsoffensief De 'stichtelijke toon' in het profane Nederlandse lied van de achttiende en negentiende eeuw Marie van Dijk 182-207
Volkscultuur of humanistencultuur? Spreekwoordenverzamelingen in de zestiende-eeuwse Nederlanden Mark Meadow 208-240
Volkskundemusea tussen identiteit en diversiteit De 'Rencontres Européennes des Musées d'Ethnographie' in Parijs Ad de Jong 241-246
Berichten & verslagen 247-253
Boekbesprekingen 254-309
Ten geleide De stoffering van het dagelijks leven Gerard Rooijakkers 317-329
Slapen op het platteland Boedelbeschrijvingen uit Maassluis (1665-1900) en Maasland (1730-1900) Hester Dibbits & Eveline Doelman 330-353
Pronken en koken Beeld en realiteit van keukens in het vroegmoderne Hollandse binnenhuis Merwin Corbeau 354-379
Een dorp van boeren en vissers Kwantitatief gebruik van beeldmateriaal als bron voor kledinghistorie Fea Lamers-Nieuwenhuis 380-415
Ambacht en huishouden in transformatie De strategieën van een Zuidnederlandse koperslager in de twintigste eeuw: een casus met methodologische verkenningen Gerard Rooijakkers & Renate van de Weijer 416-447
Materiële cultuur in Nederland: een selectieve bibliografie 448-472
VB 1994 20.3 Themanummer Antiquaren, liefhebbers en professoren
Een schakel tussen repertoires? Politieke charivari's in Belgische steden (1830-1839) Marc Jacobs 1-18
Het project 'Bedevaartplaatsen in Nederland': een plaatsbepaling Peter Jan Margry & Paul Post 19-59
Berichten & verslagen 60-67
Boekbesprekingen 68-108
Een toernooi van doden Religieuze heterogeniteit in een exempel van Caesarius van Heisterbach Rudi Künzel 120-147
De volkskunde van het Kempenland volgens P.N. Panken Een bron naar waarde geschat Peter Meurkens 148-169
Berichten & verslagen 170-173
Boekbesprekingen 174-207
Ter inleiding Ton Dekker, Paul Post en Herman Roodenburg 227-228
Volkskunde in Nederland Notities over disciplinaire eigenheid Paul Post 229-244
Volkskundigen vóór de volkskunde? Willem Frijhoff 245-267
Tussen 'volksgeest' en 'volksverheffing' Over volkskunde en nationale identiteit aan het begin van de negentiende eeuw Herman Roodenburg 268-289
Volkskunde in de open lucht Musealisering en nationalisering van het platteland 1850-1920 Ad de Jong 290-308
Daniel Francois Scheurleer (1855-1927) en het volkslied Louis Peter Grijp 309-322
De volkskunde aan de Nederlandse universiteiten Een historisch overzicht Jurjen van der Kooi 323-342
Het Rijksinstituut voor Nederlandsche Taal en Volkscultuur Een mislukt initiatief tijdens de Tweede Wereldsoorlog Ton Dekker 343-374
Volkskundig onderwijs en onderzoek aan de Katholieke Universiteit van Leuven (1937-1994) Bijdrage tot de wetenschapsgeschiedenis van een discipline Stefaan Top 375-393
De oprichting van de Raad voor de Nederlandse Volkszang en de volksliedstudie Jozef Vos 394-413
Belangstelling vergeleken: een actuele plaatsbepaling van de Nederlandse volkskunde Paul Post 414-427
VB 1995 21.3
Religieuze volkscultuur in de elfde eeuw Een handboek voor de zielzorg als spiegel van religieus gedrag Rob Meens 1-26
Tussen centrum en periferie Giften en corruptie in de vroegmoderne politiek René Huiskamp 27-58
Onderscheid moet er zijn Culturele heterogeniteit in de Nederlandse voeding Jozien Jobse-van Putten 59-88
Berichten & verslagen 89-92
Boekbesprekingen 93-128
Voorwoord Louis Peter Grijp 151
Zingen in een kleine taal De muzikale taalkeuze van Nederland Louis Peter Grijp 153-184
"Eigen taal is eigen kunst" Het vergeten verleden van de Nederlandstalige opera Marjolein Streevelaar 185-205
Frits Coers (1870-1937) en het Nederlandse lied Jozef Vos 206-231
De ware taal van het lied in liturgie en devotie Anton Vernooij 232-244
De taalkeuze in de hedendaagse Nederlandse muziek Rokus de Groot 245-260
Standaardtaal of dialect Iets over taalkeuze bij het Nederlandstalige lied Jaap van Marle 261-276
Nederlandstalige popmuziek Een synthese van eigen en mondiale cultuur Paul Rutten 277-303
Is zingen in dialect Normaal? Muziek, taal en regionale identiteit Louis Peter Grijp 304-327
De 'wortels' van de volkscultuur Retorische elementen in het werk van Jos. Schrijnen (1869-1938) Albert van der Zeijden 331-350
De blik omlaag gericht Over koerscorrecties in de volkskunde Ton Dekker 351-369
Discussiedossier: Sociale controle en rituele repertoires 370-401
Berichten & verslagen 402-411
Boekbesprekingen 412-450
VB 1996 22.3
Vers van de pers: kunstgebit in kabeljauw Over de achtergronden van een hedendaagse sage Theo Meder en Eric Venbrux 3-33
Achter het Limburgse carnavalsmasker Opvattingen en belevingen van Limburgers met betrekking tot het carnaval in hun provincie Carla Wijers 37-68
Waar is de orgelman? Het draaiorgel als folklore Gerdy Bijleveld 69-91
Maartje Draak 15 maart 1907 - 16 november 1995 Ton Dekker 92-93
Berichten en verslagen 94-96
Boekbesprekingen 97-127
Eer en oneer ten tijde van de Republiek: een tussenbalans Herman Roodenburg 129-148
Sociaal kapitaal van buren Rechten, plichten en conflicten in Gentse gebuurten (zeventiende - achttiende eeuw) Marc Jacobs 149-176
Van edele bedrijven en welbeproefde trouw De ereblijken van het Nut 1791-1885 Jos Leenders 177-197
Boekbesprekingen 198-222
Ten geleide John Helsloot 225-230
De achilleshiel van Sint-Nicolaas Jaap van Marle 231-238
Wie gelooft er nog in Sinterklaas? Een ritueel geschenkenfeest als spiegel van veranderende relaties Mirjam van Leer 239-261
Sinterklaas en de komst van de kerstman Decemberfeesten in postmodern Nederland tussen eigen en vreemd John Helsloot 262-298
Een treffen in kerstsfeer De kerstman als splijtzwam in de katholieke zuil, 1953-1959 Wim Cappers 299-329
'Ho, ho, kom naar de kerst-show' Spektakelstallen tussen communitas en competitie in de Kempen Gerard Rooijakkers 330-351
VB 1997 23.3
De Friese folk van Irolt Evert Bisschop Boele 1-27
Van klassieke joodse moppen naar zieke jodenmoppen Het veranderende beeld van joden in Nederlandse moppen Giselinde Kuipers 29-49
Berichten en verslagen 51-53
Boekbesprekingen 55-86
De tot vorm gekomen persoonlijkheid van het volk. Volkskunst als cultuurdiagnose Gerard Rooijakkers 89-105
Grafter kookpotten en hertrouwende weduwen. Connotaties van een zeventiende-eeuws gebruiksvoorwerp Irma Thoen 107-126
De Groninger dracht 1750-1900. Beeldvorming getoetst Lies Ast-Boiten 127-147
Boekbesprekingen 149-164
Geschlecht und Ehre in der Frühen Neuzeit. Französische und Deutsche Beispiele Martin Dinges 171-196
Een kwestie van mediterrane eer Henk Driessen 197-214
De wording van de nuchtere Groninger. Volkskunde in een veranderende context Vincent Sleebe 215-239
Boekbesprekingen 241-244
VB 1998 24.3 Volkskunde, cultuurpolitiek en etniciteit
Inleiding Louis Peter Grijp 7-15
Het Wilhelmus tijdens de Republiek Martine de Bruin 16-42
Nationale hymnen in het Koninkrijk der Nederlanden, I 1813-1939 Louis Peter Grijp 44-73
Nationale hymnen in het Koninkrijk der Nederlanden, II 1940-1998 Louis Peter Grijp 75-95
Het Wilhelmus over de grens Eberhard Nehlsen 96-111
Cultuur, politiek en de Britse nationale hymne Derek B. Scott 112-127
Metamorfosen van de Marseillaise Willem Frijhoff 128-161
De Brabançonne en De Vlaamse Leeuw Tom Verschaffel 162-183
'Deutschland, Deutschland über Alles'. Problemen in de omgang met de Duitse nationale hymne Otto Holzapfel 184-197
Inleiding Ton Dekker en Theo Meder 209-213
Zonder verzamelaars geen sprookjes Ton Dekker 214-237
Het sprookje tussen orale en schriftelijke overlevering Jurjen van der Kooi 238-254
Sprookjes in de maak. Uit de verzamelpraktijk van Dam Jaarsma Eric Venbrux 255-273
Een zoen voor Sneeuwwitje. Over de veranderlijkheid van sprookjes Theo Meder 274-295
Zeg, Roodkapje ... Parallellen tussen volksverhalen en volksliederen Marie van Dijk 296-331
Sprookjes uit Oost-Marokko in een Europees perspectief Maarten Kossmann 332-343
Illusies van het eeuwig onveranderlijke. Volkskunde en cultuurpolitiek in Nederland, 1914-1945 Rob van Ginkel 345-384
Volkskunde en etniciteit. Zes interviews 385-444
Berichten en verslagen 445-453
Boekbesprekingen 454-472
VB 1999 25.2/3 De discipline van het dagelijks leven
Over Boerenhuizen, ûleboerden en kippentrappetjes Volkskundige activiteiten in Friesland in de periode 1918-1945 Johan Frieswijk 1-38
Kasbah in de Kanaalstraat Beeldvorming in en rond een multi-etnische stadswijk: een verkenning Hester Dibbits en Theo Meder 39-70
Discussie De veroordeelde als rechter Een antropologische visie op raadselverhalen Sjaak van der Geest 71-78
Discussie Weerwoord Michael Elias 79-85
Boekbesprekingen 86-93
Interview met Ton Dekker Carla Wijers 103-120
'Is dit mijn leven?' Fiction en faction in het bureau Gerard Rooijakkers 127-145
Een betrokken getuige A.J. Dekker en de ontwikkeling van de volkskunde in Nederland Willem Frijhoff 146-160
Getuigen verhalen Op consult bij onbevoegde homeopaten Marijke Gijswijt-Hofstra 161-176
Over 'volkskunst' en de artistieke avant-garde in Vlaanderen (1894-1934) Uit de bouwgeschiedenis van een mentale constructie Alfons K.L. Thijs 177-196
Marken als relict Het samengaan van schilderkunst, toerisme,schedelmeterij en volkskunde rond 1900 Herman Roodenburg 197-214
Van paasvuur tot stille tocht Over interferentie van liturgisch en volksreligieus ritueel Paul Post 215-234
Kerstboom en kerstviering op koloniaal Java (1852 - ca. 1941) John Helsloot 235-259
De kattendans Willem de Blécourt 260-271
Koning Aesbold en Taitje van Leer Verhalen over de grens Jurjen van der Kooi 272-291
Het vertellen van verhalen aan kinderen Enkele resultaten uit de Volkskundevragenlijst van 1995 Theo Meder 292-314
Berend Botje in Lombok Traditionele Nederlandse liedjes en versjes als bron van inspiratie voor kinderen van allochtone afkomst Marie van Dijk 315-339

Contact:
Lidy Jansen, lidy.jansen@meertens.knaw.nl