Home

Curriculum vitae H.J. Bennis

Naam : Bennis
Voornamen : Hendrik Johan (Hans)
Geboortedatum : 14 juni 1951, Amsterdam

Opleiding

1970 - Gymnasium ß, Hervormd Lyceum West, Amsterdam
1974 - Kandidaatsexamen Nederlandse taal- en letterkunde, Vrije Universiteit Amsterdam
1978 - Doctoraalexamen Algemene Taalwetenschap (cum laude), Universiteit van Amsterdam
1986 - Doctoraat Wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Brabant, Titel dissertatie: Gaps and Dummies, promotor: prof. dr H. van Riemsdijk

Persoonlijk

11 december 1985 : getrouwd met Annabertha Veninga
26 mei 1986 : geboorte eerste dochter, Anna
3 mei 1990 : geboorte tweede dochter, Emma

Werk

1.2.1978 - 1.2.1981 Onderzoeksmedewerker, werkgever: Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO)
titel project: Clitics, a comparative inquiry of some Romance and Germanic languages.
projectleider: Prof. dr H. van Riemdsdijk
vakgroep: ATW, Universiteit van Amsterdam

8.2.1982 - 1.8.1982 Leraar
vak: Nederlands
school: Rijnlands Lyceum Wassenaar

1.7.1982 - 1.10.1982 Onderzoeksassistent (0.5 fte)
werkgever: Katholieke Universiteit Brabant
project: Taalkunde op de middelbare school
projectleider: Prof. dr H. van Riemsdijk
vakgroep: Taal- en Letterkunde, KUB Tilburg

1.9.1982 - 1.2.1984 Universitair Docent (0.5 fte)
werkgever: Vrije Universiteit Amsterdam
vakgroep: Algemene Taalwetenschap

1.10.1982 - 1.2.1984 Toegevoegd Docent (0.5 fte)
werkgever: Rijksuniversiteit Leiden
vakgroep: Nederlands

1.2.1984 - 1.5.1986 Universitair Docent
werkgever: Rijksuniversiteit Leiden
vakgroep: Nederlands

1.5.1986 - 1.9.1998 Universitair Hoofddocent
werkgever: Rijksuniversiteit Leiden
vakgroep: Nederlands

1.12.1992 - 1.6.1993 Wetenschappelijk directeur a.i.
werkgever: Rijksuniversiteit Leiden
onderzoeksinstituut: Holland Institute of Generative Linguistics (HIL)

1.6.1994 - 1.6.1996 Wetenschappelijk directeur
werkgever: Rijksuniversiteit Leiden
onderzoeksinstituut: Holland Institute of Generative Linguistics (HIL)

1.9.1996 - 31.12.1996 Visiting Professor
werkgever: University of California, Los Angeles (UCLA)
vakgroep: Department of Linguistics

1.9.1998 - ... Directeur
werkgever: Meertens Instituut / Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW)

1.10.2000 - ... Bijzonder Hoogleraar Taalvariatie (UvA)

15.1.2007 - 1.2.2008 Kwartiermaker / Dean van de Graduate School Humanities (0.5 fte)
werkgever: Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geesteswetenschappen

1.5.2009 - ... Chair of the Executive Board of CLARIN-NL (0.2 fte)
Common Language Resources and Technology Infrastructure (ESFRI)


Organisatie / Bestuur

1976 - 1978 Studentlid van de Faculteitsraad Letteren, Universiteit van Amsterdam
1977 - 1984 Bestuurslid van GLOW, Generative Linguists of the Old World
1978 - 1984 Redacteur van de GLOW-Newsletter
1979 - 1981 Organisatie van de 'Vrijdagclub', serie lezingen, ATW-UvA
1979 - 1981 Voorzitter Onderzoekscommissie, ATW-UvA
1981 - 1983 Bestuurslid van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT)
1983 - 1986 Voorzitter van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT)
1984 - 1986 Lid van het Dagelijks Bestuur van de vakgroep Nederlands RUL
1986 - 1990 Lid/Voorzitter van de onderzoekscommissie van de vakgroep Nederlands RUL
1990 - 1991 Lid van het Dagelijks Bestuur van de vakgroep Nederlands RUL
1991 - 1992 Voorzitter van de vakgroep Nederlands RUL
1990 - 1993 Wetenschappelijk directeur a.i. van het Holland Institute of Generative Linguistics (HIL), een onderzoeksinstituut van RUL, UvA en VU
1990 - 1993 Lid van het bestuur van LOT 'Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap'
1990 - 1993 Lid van de onderwijscommissie van LOT
1993 - 1996 Voorzitter van de Opleidingscommissie van de vakgroep Nederlands RUL
1994 - 1998 Lid van een internationale commissie (EC) voor taalkunde als een vakonderdeel in het voortgezet onderwijs
1994 - 1996 Wetenschappelijk directeur van het Holland Institute of Generative Linguistics (HIL)
1994 - 1996 Lid van de raad van directeuren van LOT 'Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap'
1995 - ... Lid van het bestuur van het project Modern Grammar of Dutch, een Nederlands-Vlaams samenwerkingsproject om te komen tot een theoretisch verantwoorde descriptieve grammatica van het Nederlands
1996 - 1998 Facultair vertegenwoordiger in het Aansluitingsproject VWO-RUL
1996 - 1998 Coordinator van het HIL thema Syntaxis
1998 - 2002 Coördinator project TCULT (Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal)
1998 - ... Lid van bestuur van ReWo (Regionale Woordenboeken)
1998 - ... Redactie Publicaties van het Meertens Instituut
1998 - 2003 Lid van bestuur van 'Brieven aan de Toekomst'
1999 - 2004 Coördinator SAND (Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten)
1999 - ... Lid van Volkskundig Overleg
2000 - ... Lid van Wetenschappelijke Raad van UIL/OTS (UU)
2000 - 2006 Lid van subcommissie Geesteswetenschappen van de Erkenningscommissie Onderzoeksscholen (ECOS)
2002 Lid van de VICI-commissie (NWO)
2002 - ... Lid van de Maatschappelijke Raad van de Letterenfaculteit van de Universiteit Tilburg
2002 - 2006 Lid van het Bestuur van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT)
2002 - 2003 Voorzitter van de Adviescommissie Taalvariatie van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
2002 - ... Lid van de Commissie Straatnamen van de Gemeente Amsterdam
2003 - ... Lid adviesraad 'Studies in Multilingualism'
2003 - 2009 Lid van de Raad voor Geesteswetenschappen
2003 - ... Lid van commissie Erkenning Nederlandse Gebarentaal
2004 Lid van commissie Taalanalyse (de Taalstudio)
2004 - 2006 Lid van het bestuur van de Kiliaanstichting
2004 - ... Lid Redactieraad 'Taal en Tongval'
2005 - 2008 Lid NWO-Mozaik-commissie
2005 Lid KNAW-commissie Onderzoekersopleiding
2005 - ... Lid Stuurgroep I&A (KNAW)
2006 - ... Lid Wetenschappelijke Raad van de Taalstudio
2006 Lid Voorbereidingscommissie NWO-thema Levensloop
2006 - ... Lid begeleidingscommissie Etymologisch Woordenboek (INL)
2007 - ... Lid stuurgroep Alfa-lab (KNAW)
2007 - ... Lid digitale adviesraad van Amsterdam University Press (AUP)
2007 - ... Lid van het bestuur van de Meertens-Bianchi Stichting
2008 - 2012 Lid van het bestuur van het Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics (CASTL), Universiteit van Tromso, Noorwegen
2008 lid visitatiecommissie Laboratorium MoDyCo. Paris X, Nanterre
2008 - ... Dutch representative in Scientific Board of EU-project CLARIN
2009 - ... voorzitter van de stuurgroep van CATCH+ (NWO-Exact)

 • Lid (geweest) van vele ad hoc commissies aan de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijksuniversiteit Leiden.
 • Als directeur lid/voorzitter van verscheidene commissies van het Meertens Instituut en de KNAW.
 • Organisatie van verschillende conferenties: o.a. TIN-dag (Taalkunde-in-Nederland), GLOW, Comparative Germanic Syntax, KNAW-colloquium, ICLaVE etc
  .
 • Reviews van:
  • boeken (o.a. Kluwer, Foris Publications, Walter de Gruyter, Wolters-Noordhoff)
  • artikelen voor nationale en internationale tijdschriften (o.a. Linguistic Inquiry, The Linguistic Review, Natural Language & Linguistic Theory, Linguistische Berichte, Spektator)
  • artikelen voor boeken
  • conferentie abstracts (voor nationale en internationale conferenties, zoals GLOW, Comparative Germanic Syntax, West Coast Formal Linguistics etc.)
  • onderzoeksvoorstellen (bijv. NWO)
  • individuen (tbv promoties etc.)

 • Ontvangen beurzen (NWO) voor bezoekende onderzoekers: o.a. prof. A. Fassi Fehri (Rabat), prof. G. Pigott (Montreal), dr P. Pica (CNRS, Paris), prof. R. Kayne (CU New York)

Supervisie

 • begeleider / (co)promotor van de volgende onderzoeksprojecten:
  • 1989 - 1993 Partikels en de dubbel object constructie. dr M. den Dikken; promotie: december 1992
  • 1988 - 1992 De middel-constructie. drs P. Wehrmann
  • 1989 - 1992 De ba-constructie in het Chinees. dr R. Sybesma; promotie: oktober 1992
  • 1991-1994 Agreement, clitics en werkwoordplaatsing in het Portugees. dr G. Postma; promotie: juni 1995 (copromotor)
  • 1991 - 1995 De syntactische status van modale werkwoorden . dr S. Barbiers; promotie: november 1995 (copromotor)
  • 1991 - 1995 Het subject in Franse kindertaal . dr A. Ferdinand; promotie: december 1996 (copromotor)
  • 1992 - 1998 Syntactische ontwikkeling bij afasie patienten. dr E. de Roo; promotie: mei 1999 (copromotor)
  • 1993 - 1996 Clause structure in Modern Standard Arabic. dr S. Khalaily; promotie: juni 1997 (copromotor)
  • 1995 - 1999 De interne structuur van voorzetselgroepen in het Nederlands. dr M. Helmantel; promotie: november 2002 (promotor)
  • 1994 - 2004 The Phonological Word in Tilburg Dutch. dr F. Swets; promotie: februari 2004 (promotor)
  • 2000 - 2004 Sentential negation and Negative Concord. dr H. Zeijlstra; promotie: december 2004 (promotor)
  • 2003-2008 Quantitative perspectives on syntactic variation in Dutch Dialects . dr. M. Spruit; promotie: maart 2008 (promotor)
  • begeleider/promotor van Reina Boerrigter (Meertens Instituut), Daniela Polisenska (UvA), Henk Wolf (Fryske Akademy / Meertens Instituut), Alice MacLean (Meertens Instituut)
 • Supervisie van verschillende korte onderzoeksprojecten (NWO, RUL)

 • Lid van begeleidingscommissies van verschillende onderzoeksprojecten

 • Lid van promotiecommissie van verscheidene promoties aan verschillende universiteiten (RUL, UvA, VU, KUN, KUB, RUG)

  Onderwijs

 • Cursussen voor doctoraalstudenten op de volgende vakgebieden: theoretische taalkunde, vergelijkende syntaxis, syntaxis van het Nederlands, syntactische variatie, semantiek, morfologie, fonologie, taalfilosofie, psycholinguistiek, taalverwerving, afasie, dyslexie, spelling, schooltaalkunde en taalvariatie.

 • Organisatie van tweede fase onderwijs: FUNTA-, HIL- en LOT-cursussen.

 • Docent van tweede fase (postdoctoraal) onderwijs: FUNTA-cursussen (Leiden), HIL-cursussen (Leiden en Amsterdam), LOT-cursussen (Leiden en Utrecht), Postdoctorale cursus Afasie (Erasmus Universiteit), Mastercourses UvA, gastcursussen in het buitenland in o.a. Montreal, Brussel, Düsseldorf, Tromsø, Stellenbosch, Wroclaw, en Los Angeles.

 • Een relatief groot deel van de bij mij afgestudeerde studenten heeft na afloop van de studie een promotie-/onderzoeksplaats verworven, zowel onder mijn begeleiding (drs P. Wehrmann, dr S. Barbiers, dr G. Postma, dr E. de Roo, drs S. van der Kleij, drs T. Israel) als elders (dr R. Mulder (ATW-RUL), dr T. van der Wouden (Nederlands-RUG), dr K. Robbers (Nederlands- UvA), drs K. Wessels (ATW-RUU), drs I. van der Gijn (ATW-UvA)).


  Onderzoek

 • Zie Lijst van Publikaties

 • In 2005 opgenomen in Keur der Wetenschap (DAREnet)

 • In 2007 benoemd tot 'Buitenlands erelid' van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent

 • Presentatie van vele lezingen op conferenties, workshops, en summerschools in Nederland, Europa, Zuid-Afrika en Noord-Amerika. Bij voorbeeld: GLOW, NELS, Comparative Germanic Syntax, BU Conference on Language Acquisition, Going Romance, Deutsche Forschungs Gemeinschaft, GLOW Summerschool. Verschillende uitnodigingen als invited speaker.

  Hans Bennis