Bibliografie Dr. Jo Daan

Toelichting

De onderstaande bibliografie loopt tot het jaar 2000 en is gebaseerd op de gegevens van dr. Jo Daan, voormalig hoofd van de afdeling Dialectologie van het Meertens Instituut, zelf. Er zijn op dit moment nog enkele onvolkomendheden, voornamelijk ontstaan bij de digitalisering van de lijst. Deze zullen zo spoedig mogelijk worden verholpen. Ook moet de lijst vanzelfsprekend worden uitgebreid met onder andere de recentere artikelen.

Marc van Oostendorp

De namen van enkele belangrijke taalkundige tijdschriften zijn in deze bibliografie op de volgende manier afgekort

BMDC- Bijdragen en Mededelingen van de Dialectencommissie
Driem. Bl.- Driemaandelijkse Bladen
Leuv. Bijdr.- Leuvense Bijdragen
Med. Centr. Comm.- Mededelingen van de Centrale Commissie voor onderzoek van het Nederlandse Volkseigen
N.Tg.- Nieuwe Taalgids
TT- Taal en Tongval
VDW berichten -Mededelingenblad v.d.Ver.v.Dialectwetenschap
ZDL- Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik

Afzonderlijke publicaties

1948
Hij zeit wat. Grepen uit de Amsterdanse volkstaal.
2e dr.1949,Jacob van Kampen, De wijze Jacob, Amsterdam 3edr.1993, bewerkt door J.B. Berns. BZZTôH,
1950
Wieringer land en leven in de taal
Proefschrift Universiteit van Amsterdam
Handelseditie: N.Samsom N.V.Alphen a/d Rijn. 2e dr.1981 Stichting 'Oud.Wieringen'.
1963
Bredero, Klucht van de koe.
2e dr. 1967, 3e dr.19714edr. 1975. W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle
1963
Toelichting bij de Taalatlas (met P.J. Meertens)
BMDC XXVII. 2e dr.1970
1965
Het poesiealbum
AO 1088, Stitchting IVIO
1969
Van Randstad tot Landrand. Met krt en grammofoonpl. (met D.Blok)
BMDC XXXVI. 2e dr 1970
1971
G.A. Bredero's Kluchten
De werken van Gerbrand Adriaensz Bredero.Tjeenk Willink-Noorduyn N.V.1985
1985
Onze veranderende taal (met Kas Deprez, Roeland van Hout en Jan Stroop)
Aula pocket 757, Het Spectrum Utrecht,Antwerpen. 1985
Bespr. F.Jansen, Lev. Talen 405, nov. '85, 553
1987
Ik was te bissie. Nederlanders en hun taal in de Verenigde Staten
Zutphen, De Walburg Pers. 1987
Bespr.
1. F.Balk-Smit Duyzentkunst, Neerlandica extra muros1988, nr.50 blz. 40-41.
2.G.Geerts, Ons Erfdeel 31(1988) nr.3 463-465
3.M.C.van den Toorn NTg. 81(1988) nr.3 blz. 263
4 Durk H.Veenstra, It Beaken 50 (1988) blz. 371-373.
1988
De taal van Aafje Gijsen als bron van het achttiende-eeuws
Anno 1961 (Zaans cultuur-historisch tijdschrift. Spec. afl. Nr. 106 mei 1988) 20 blz. 1988
Aank. in NTg. 81(1988)
1990
Urk. Het dialect van Urk (red.)
Flevo profiel dl. 4. Zutphen, Walburg Pers Lelystad 1990
1990
Urk. Woordenlijst van Urk (red.)
Flevo profiel dl.5. Zutphen, Walburg Pers (1990)
2000
Geschiedenis van de dialectgeografie in het Nederlandse taalgebied, rondom Kloeke en het Dialectenbureau
KNAW, Amsterdam

Artikelen

1936
Stijl en klank. O.Tt. V, 188-190
1937
Het esbatement van de dove Bitster. Leuv.Bijdr. XXIX, 1-31
1938
Dialect and pitch-pattern of the sentence. Proc.3rd Congres Phon. Sciences, 473 480
1940/'41
Taalkaart buik en kuit. O.Tt.IX, 251-256, 281
1941
Desiderata voor den Taalatlas. O.Tt. X, 21-24
1942
Het dialect van Urk P.J.Meertens en L. Kaiser, Het eiland Urk, blz. 273-325, 356-496
1943
Taalkaart ganzen. Taalatlas 3, krt.15
1946
Het Zaanse dialect. De Zaende 1, 253-259
Een reis naar Wieringen. De Speelwagen 1, 227-230
Het Wieringse boerenhuis. De Speelwagen 1, 334-338
1947
Dickens en zijn Christman Carol. Kerstboek NSF, 29-33 's Gravenhage
1948
De invloed van het milieu op het volksgeloof. Philol.congres Leiden 109- 111
Taalkaart knieholte, enkel, kuit, -buik-huid, schaap, schaap, haring, dwars. Taalatlas 4, krt. 4,5,8,9, 10,11,15
Rondom het Paasfeest. Radio-uitzending VARA, 27- 3
Het Amsterdams. Radio-uitzending AVRO, Coloriet.
1949
Wat is een hereboer? TT 1, 3-5
sk en sch. TT 1, 166-167
D.Kouwenaar, Amsterdamse Volksgebruiken. Volkskunde, 50(?), 89-90
1950
Woord en zaak. TT II, 1-9-
Nogmaal: een nieuwe Gallée. TT II, 60-61-
Het voorbereiden van een kaart. Med.Centr.Comm.Onderz. Ned. Volkseigen, 2 -4
J.Broekhuysen, Studies over het dialect van Zelhem in de Graafschap Zutfen. Volksk, 51,135
1951
De "sprinkhaan" in de Nederlandse dialecten. Driem.Bl. N.S. 3, 5-7
De dialect-vragenlijst. Med.Centr.Comm. 3, 1-3
1952
Kinderlijke verzamelingen. Het Kind 52, 8-10-
De koning is dood! Leve de Koning! N.Tg.45, 79-8
De volkskunde een begrafenisonderneming? N.Tg. 45,332-333
De "melkzeef" in de Nederlandse dialecten. Driem. Bl. N.S. 4, 97-103
Zuid-Hollands-Utrechts woordconservatisme TT IV, 22-31
Schoof en garf. TT IV, 164-170
G.Karsten, Noordhollandse plaatsnamen. Lev.Talen 166, 382-383
F.J.P.Peeters, Het klankkarakter van het Venloos. Lev.T alen 166, 383-384
H.C.Landheer, Het dialect van Overflakkee Lev. Talen 166, 384
Taalkaart broer. Taalatlas 5, krt.4
Tekenen en drukken. Med.Centr.Comm/ 4, 3-5
1953
Aalsmeerders baanbrekers. TT V, 55-57
Nienke Bakker, Reclames en advertenties in Noord- en Zuid-Nederland. Museum 58, kol.159-161
S.Keyser, Het Tessels M.Tg. 427, 111-112
1954
Wat is "Amsterdams"? Het Parool, Onze gast vandaag 15-2
J.van der Schaar, Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familienamen. Lev. Talen ???, 325
A.Sassen, Het Drents van Ruinen. Museum 1959.kol.56-57
Waar komt u toch vandaan? Ons Amsterdam 6, 55-57
De prof groef een put. TT VI, 70-74
Amsterdamse dialecten in het verleden. BMDC XIV, 13-22
Vondelingen en hun namen. Med.Naamkunde30, 171-176
Vondelingen en hun namen. Amstelodamum $2, 68-70-
Schort in de Nederlandse dialecten (met G.Winnen) TT VI, 37-48 Overdruk in Zuidned.Dialectcentrale 50, 87-98 en in Dialektologische Bijdragen 3, 9- 20
1955
Het ogelijn der stad. Westfrieslands Oud en Nieuw 22, 1-11-
De Amsterdamse olievlek. TT VII, 120-129.
De Amsterdamse olievlek. Hand. 21e Vlaams Filologencongres,194-195
Dr.G.Karsten (In mem.) TT VII, 188-189
Prof.Dr.G.Gosses (In mem.) TT VII, 189-190
Prof.Dr.C.G.N.de Vooys ( In mem.) TT VII, 190-191
Van Marken ende van minne. Med.Naamkunde 31, 69-79
Is "zoenen" beschaafd? 25 jaar Dialectbureau. Med. Centr.Comm . 7, 24-31
G.Knop, De spraakkunst der Terschellinger dialecten. Lev.Talen , 100--101
H.C.Landheer, Het dialect van Overflakkee. Lev. Talen ,,692 694-
L.Kaiser, Schoolkinderen spreken. Lev. Talen 108
1956
Van kussen en korenschoven. AO 601, Stichting Ivio
Onze Friese familie. West-Frieslands Oud en Nieuw 23, 1-4
Echo's van Markelo. TT VIII, 13-14
Noordhollandse dialecten. TT VIII, 113-121
Drie Waterlandse dialecten. TT VIII, 166-171
Na het feest. Med. Centr.Comm. 8, 2-3
Doel en resultaat. Med.Centr.Comm. 8, 4
1957
Betrekkingen tussen het Fries en het Noord-Hollands. It Beaken 19, 197-203
Het Hoorns. West-Frieslands Oud en Nieuw 24, 1-4
Edam, Edammer, Edamst. Noord-Holland 2, 34-37-
J.J.Hof, Dit en dat oer it stêdsk. TT IX, 91-92-
A.H.van Vessem, Oogstgereibenamingen. TT IX, 92-93-
Het misverstand als taalvormende factor. TT IX, 133-146 -
Het misverstand als taalvormende factor. Hand. 22e Vlaaams Filologen- congres, 182-186-
P.C.Paardekooper, Syntaxis, spraakkunst en taalkunde. TT IX, 160
1958
Op de grens van twee wereldjes. Alb. E.Blancquaert, 237-242
Bouman als taalman. West Frieslands Oud en Nieuw 25, 115 116-
Naschrift bij: Hoe komt Schoorl aan zijn naam? Noord-Holland 4, 125-126
De streektalen in de branding. TT X, 32-38-
Boeren-Haarlems op de keper beschouwd. TT X, 54-62 -
A.R.Hol, De Betuwe. TT X, 95-
A.R.Hol, De Betuwe. Volkskunde , 173-174
Kr. Boelens en J. v.d. Veen, De taal van het schoolkind in Friesland. TT X, 95-96
De svarabhaktivokaal in Holland. TT X, 162
Van een boer, een handschrift en een dialect. Med.Centr.Comm. 10, 2-4
Taalkaart melkzeef,korenschoof, hok ( van korenschoven), bos stro. Taalatlas 7, krt.2,6,7,8
K.H.Heeroma, Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden. N.Tg. 51, 336-338. 1e afl., krt 1-10
1959
Onderwijzer en dialect. TT XI, 1-6-
Het Zandvoorts. TT XI, 18-20-
A.Weijnen, Nederlandse dialectkunde. TT XI, 95-96 -
Dat ik uit school kwam. TT XI, 121-125-
J.J.van Bakel, De vaktaal van de Nederlandse klompenmakers. Volksk. 60, 198-199
J.H.A.Elemans,Woord en wereld van de boer. Lev. Talen , 675-677
Dialect en vrije uiting. Noord-Holland 4, 74-75
1960
As. Voegwoord in dubitatieve objectszinnen. Fryske studzjes. Alb. J.H.Brouwer, 345-349
D.Fokkema, Beknopte spraakkunst van het Schiermonnikoogs. TT XII, 193-194-
Woordenboek der Zeeuwse dialecten. TT XII, 198-200-
Pieter J. Meertens. Orbis, Tome IX, nr.2
1961
A.C.C.Crena de Iongh, G.C.van Santen's Lichte Wigger en Snappende Siitgen. TT XIII, 40-41
A.Weijnen, Het bewustzijn van dialectverschil. Lev.Talen,425-426
De geluidsopname in dienst van de taalkunde. TT XIII, 2-4
Lekkerkerks uit de 18e eeuw. TT XIII, 67-69
A.Weijnen, Bloemlezing van zestiende eeuws. Lev. Talen , 578-579
Jan Goos, Visserman van Enkhuizen. Volkskunde , 78-80
Zaans en Westfries Papiervizier, nov. 1961 -1. Dialecten in Noord-Holland. 2. West-Friesland, het platteland en de steden. 3. Zaans en Waterlands. 4.De vissersdialecten van Marken, Volendam en Egmond, 5. Tessel en Wieringen.Vijf artikelen in de Alkmaarse Courant.
1962
Wierings, Westfries en Fries. West-Frieslands Oud en Nieuw 29, 50 64
Woordenboek der Zeeuwse dialecten. TT XIV, 126-127-
Het Nederlands en de streektalen. Onze Taal 31, 5-7 . Herdruk in: Taalschat. Een keur van artikelen uit het maandblad Onze Taal van 1931-1981
D'r is meer gelaik as aige. Papiervizier, juli 1962
1963
Sociodialectologie. Mens en Maatschappij 38, 422- 433
Defaites et victoires. La lutte des parlers régionaux contre le néerlandais cultivé aux Pays-Bas. Orbis XII, 398-407
Een tegenstelling tussen oost en west. Drierm.Bl.N.S. 15,46-50-
Cultuurtaal en volkstaal. Med.Centr..Comm. 15 ,24-27-
E.Nuijtens, De tweetalige mens. Lev.Talen nr.221, 544-546-
K.Heeroma, Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden..2e afl.krt 11-20. N.Tg.56, 45-57 (12 blz.?)
Bij het overlijden van Prof.G.G.Kloeke. NRC 7-11-1963
1964
G.G.Kloeke (10 juillet 1887-5 novembre 1963). Orbis XIII, 622-629
Bij het overlijden van Prof.Dr.G.G.Kloeke. Zeitschrift f.Mundartf. 286-288
Water. West-Frieslands Oud en Nieuw 31, 10-12-
Westfriese praat. Westfrieslands Oud en Nieuw 31, 65-70
Bejaarden onmisbaar. Bejaardenwerk 12, 13
F.de Tollenaere en A.Weijnen ,Woordenboek en dialect. Lev.Talen, 754
Diederik Buisero, De schoonste of het ontzet van Schevening. Lev.Talen, 754
Jan van Bakel, Kleine atlas van de klomperij in Nederland en Vlaams-België. Lev.Talen, 754-755
Dialectstudie. Med. Centr.Comm.16, 6-8
1965
Streektalen in Zuid-Holland, een eerste verkenning. BMDC XXX, 4-31 (Besproken in: Modern Language Studies 1966/'67, 28)
Het poëziealbum, Neerl.Volksleven 15,186-235
Vogelenzang(s) vroeger en nu Bennebroek-Vogelenzang. Bijdr.gesch.volksk v. e. voormalig blekersdorp. Neerlandia, Meppel, 41-43-
Ter herdenking van Adriana Roelandina Hol, (9 mei 1895 -13 maart 1965). TT XVII, 97-98
Woordenboek der Zeeuwse dialecten. TT XVII,186
Oostnederland en de streektaalkunde van Oost-Nederlands. Bijdragen tot de geschiedenis. TT XVII,186-187
Bij het afscheid van Dr. P.J.Meertens. Med.Centr.Comm. 17, 2-4
1966
Klinkerfonemen van het Nederlands, vroeger, nu, straks. TT XVIII,164-174
Petrus Montanus, De spreeckonst. Uitgeg. en ingel.d.W.J.H.Caron. TT XVIII, 190
J.Berits, Woorden over woorden. Semantische, morfologische en syntactische aspecten van het Nederlandse woord. TT XVIII, 191
H.Vangassen, De Nederlandse IJ te Amsterdam ( XVIe-XVIIe eeuw).TT XVIII,191-192
Brief uit Holland, Michigan (met. H. Med.Instit.v.Dialect-,Volks- en Heikens). Naamkunde, 5-10
1967
Communicatie-taalkunde. BMDC 32, 3-15-
Adriana Roelandina Hol (9 mei 1895- 13 maart 1965). Jaarb.Maatsch.Ned.Letterkunde1965-1966, 94-98
D. van der Haar, Gællemuun en 'et Gællemunegers. TT XIX,179-180
A.Weijnen, Nederlandse Dialectkunde. 2e dr. TT XIX, 181-182
J.L.Pauwels, Verzamelde opstellen, aangeboden aan de auteur ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag. TT XIX, 183
Rapport van de Nederlands-Belgische commissie voor de spelling van de bastaardwoorden. TT XIX, 183
1968
Diachronische Phonologie im Zusammenhang mit soziologischen Faktoren. Zeitschr.f.Mundartf. Beih. Neue Folge 3 und 4. Verhandl. zweiten intern.Dialektologenkongresses, 172-179.
Dirck Adriaensz Valcoogh. West-Frieslands Oud en Nieuw 25,71-77
Een Westvlaams schaap. TT XX, 128-131
A.van Loey, Inleiding tot de historische klankleer van het Nederlands. TT XX, 182
Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde 6. TT XX,182-183-
J.Goossens, Wat zijn Nederlandse dialecten? TT XX, 183
Philologia Frisica Anno 1966. Lezingen en neipetearen fan it 4e Filologenkongres. TT XX, 190
Neerlandica extra muros. TT XX, 190 -191
Joshua Fishman, Seventh Progress, Eigth Progress Report. TT XX, 191,
1969
A.A.Weijnen, Het schema van de klankwetten. TT XXI 81- 82
L. van Oyen, Dialektatlas van Zuid-Holland en Utrecht. TT XXI, 82 - 84
Ons oude huis. TT XXI, 112 - 114
Het Dialectenbureau. Med.Centr.Comm. 21, 5-11
Tonbandaufnamen als Material für das Studium der niederländischen Sprache. ZDL XXXVI, 95
Dialektatlas van Noord-Holland. RND 13
Bilingualism of Dutch immigrants in the U.S.A. Actes du Xe congres international des linguistes Bucarest 1969, 759-765
1970
Kruimelwerk. Sporen van Noordhollands in vroeger eeuwen. Zijn akker is de taal. (Heeroma) 67-72
Diachronische Betrachtungen über das Lautsystem der niederländischen Sprache nach Phon/.Sciemces Proc. Sixth Int.Congress. 277-181 1600
Trouw aan het Fries in de U.S.A. Flecht op 'e koai, 177-181
Alle(n) en allemaal. N.Rg.63, 361
Taalpolitiek. Onze Taal 39, 31-32
L. Pietersen, De Friezen en hun taal. Een onderzoek naar de lees- en spreekgewoonten in Friesland en naar de houding ten aanzien van het Fries. TT XXII, 66-67
K.Fokkema, Nei wider kimmen. Kar ut syn forsprsate skriften. TT XXII, 69-70
Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect en Naamkunde. TT XXII, 76
A.J.Barnouw, Monthly Letters. TT XXII, 77
J.H.Zoon, Friesland tussen hoop en vrees. TT XXII, 77
Taalkaart en computer. TT XXII, 192
1971
Wat is er in Noord-Holland met de aa aan de hand? Driem.Bl.,Willem Pée-nummer, 110 115
Bilingualism of Dutch Immigrants in the U.S.A. Dichtung. Sprache und Gesellschaft. Akten des IV Intern.Germ.Kongresses, 205 - 213.(Lezing in Princeton 1970)
Rapport over het 4e Internationale Germanistencongres. Rapporten KNAW 23,137-140
Rapport over het 7e Internationale Congres van Fonetische Wetenschappen. Rapporten KNAW 23,143-145
Jan Goossens, Strukturelle Sprachgeografie. Leuv.Bijdr. 60, 43-45
Funkties van de streektalen, vroeger en nu. Neerlands Volksleven 21 134-146
Pieter Corneliszoon Hooft,' Deez' vermaarde man' 1581-1647. TT XXIII,56
Verslag van het derde colloquium van hoogleraren en lectoren in de neerlanditiek. TT XXIII, 56-57
Willy Martin, Analyse van een vocabularium met behulp van een computer. TT XXIII, 57-58
Verschuiven van isoglossen. TT XIII (Leenennr.)77-79
Voorwoord in:De Zaanse Volkstaal, dl.1 Herdr. Boekenoogen, bew. door K. Woudt.J.Heynes Tsz., Zaandijk, blz.7
1972
Atlas van de Nederlandse klankontwikkeling (ANKO) N.V.Noordholl.Uitg.Mij. .Kaarten en tekst,afl. 1 (met M.J. Francken).
Taalsociologie. Intermediair 8, nr. 27
Taspraek 6e Frysk Filologenkongres. Filologia Frisica 151-152
Afscheid van M.J.Francken. Med.Cenr.Comm. 24,7
1973
De invloed van het Nederlands, gemeten aan het woord ui. Album Willem Pée, 67-70
Ongrammatikaal? Onze Taal 42, 50-51
W.J.H., Caron, Klank en teken. TT XXYV, 93
H.M.Hermkens, Inleiding tot het zeventiende-eeuws. TT XXV, 169-172
Gertrud Engermann, Stammbücher und Westfälisache Poesiealben als Spiegel ihrer Zeit. Forsch. 25, 256-258
1974
A.Weijnen en M. Alinei, The wheel in the Atlas Linguarum Europae. Heteronyms and semantic density. TT XXVI, 185
J.G.M.Notten, De Chinezen van Nederland. TT XXVI, 186
Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde. TT XXVI , 186 187
A.Weijnen, Spectrum neder;lands oordenboek. TT XXVI, 187-189
1975
G.A.Brederoods Meulenaer, 1e dr. Meulenhoff Educatief. Amsterdam.2e opl. 1977, 3e 1978, 4e 1984.
Een Zaans Dagboek Spel van zinnen. Alb. Van Loey, 21-27
Dialektaal. Filologia Frisica
Dialect-Nederlands-omgeving in woorden van eerste klassertjes. Hand. 33e Ned. Filologencongres, 197-301
Michael Clyne, Perspectives on language contact. ZDL XLIII, Heft 1, 76-77
Th.P.A.v.d.Voort, Het dialect van de gemeente Meerlo-Wanssum. Erasmus 27, 156-158
Jan Goossens, Historische Phonologie des Niederländischen. TT XXVII, 168-170
H.Beem, Uit Mokum en de mediene. TT XXVII, 172-173
School en dialekt in de Achterhoek. TT XXVII, 189
De pennevogel. TT XXVII, 189
Afscheid? Mededelingen v.h.Instit.v. Dialectologie,Volkskunde en Naamkunde, 7-9
1976
Dialectresistentie bij kleuters en eersteklassertjes.Verslagen van onderzoekingen in
nieuw en oud land (met H.Heikens) BMDC XLVIII (Ook in Publ.Zuiderzeepolders De lof der volhoudendheid)(H.C.M.Ghijsen) Zeeuws Tijdschrift, Bijl. 3-5
Sociolinguistische verschijnselen in oud en nieuw land. Akten desv.Internm.Germ Kongresses 180-188
Afscheid van de redactieleden W.J.H.Caron, J.Leenen, J.L.Pauwels en Willem Pée (met V.F.Vanacker)TT XXVIII, 2-5
De RND en de ANKO. TT XXVIII, 192-199
1977
Atlas van de Nederlandse klankontwikkeling (ANKO) afl.2 (met M.J.Francken). Noordholl.Uitg. Mij
Vernieuwing in de sociolinguistiek? N.Tg. 70, 340-347 (abstract in:Language and Language Behavior Abstrracts, San Diego,U.S.A.)
G.G.Kloeke. Biographical Dictionary of the Phonetic Sciences New York, 116-117
Het Kerkrade-project. TT XXIX,84-85
L.Pietersen, Taalsociologie,Minderheden, Tweetaligheid. TT XXIX,206-207
1978
U en je. TT XXX, 206-207
'A Dutch puzzle'. Pronomina van de tweede persoon. i.d. neerlandistiek. Verslag 6 coll.v.docenten Antwerpen 1976. "s-Gravenhage/Hasselt.
De oude rechten van blond. N.Tg.71, 484-489
Blond en blauw Archief. (De Graafschap)124-130
1979
Dialekten. De Taalshow. Spectrum, 69-73
De taalkaart als peillood of rookgordijn. Taalverandering in Nederlandse dialecten. Honderd jaar dialektvragenlijsten 1879-1979. Red. Marinel Gerritsen, 142-149
Gerhard Augst e.a., Grundwortschatz en Idiolekt. Leuv.Bijdr. 68,183-185
Helmut Schüwer, Wortgeographische und etymologische Untersuchungen zur Terminologie des Ackerwagens, Wagenarme und Langbaum imWesrniederdeutschen. TT XXXI, 183-185
Een paar vragen. Moespot 22, nr.104, 10
1980
Overentsie. Moespot 23, nr.106, 50
Nog eens overentsie. Moespot 23, nr.107, 6-
De ondergang van het pronomen U? Liber amicorum Weijnen, 140- 145
Gestandaardiseerd ABN. Onze Taal 49, 63
Ha.C.M.Ghijsen, Woordenboek der der Zeeuwse dialecten. 6e dr. TT XXXII 233-235
L.Pietersen, Taalsociologie, Mimderheden, Tweetaligheid, Taalachterstand. TT XXXII, 235
1981
Roet. TT XXXIII, 15-18
Van stegen en straten. Studies voor Damsteegt, 33-37
Van Akkermanstraat tot Wengersteeg. Jaarb.Achterhoek en Liemers, IV, 71-80
Instrumentele fonetiekin de dertiger jaren. Verslag v.d.155e verg.v.d. Ned. Ver.v.Fon.Wetensch., 21-24.-
Mijne Heren(3). Onze Taal 50, 33
G.Geerts en A Hagen, Sociolinguistisch taalgebieden. Leuv..Bijdragen 70, 195-199
Enkhuizen tussen oost en west. Inleiding Enkhuizer woordenboek , VII- X
1982
Oost-Gelderland en het westen. TT XXXIV, 54-59
Solidariteit en distantie in de zeventiende eeuw.De aanspreekpronomina in brieven. Sociolinguistiek en ideologie. 113-134
Nog eens de sjwa en gevolg. Onze Taal 51, 35
A.L.Kok, Ontwerp der Nederduyitsche letterkonst.Uitg. en ingel.d.G.R.W.Dibbets TT XXXIV, 217.
1983
Taalnormen en taalattitude. Toegepaste taalwetenschap in artikelen, 114-125
Taalnormen en hun relativiteit. Versl en Meded.Kon.Ac.v. Ned.taal- en letterk. 473-487
Traantjes van vreugde. TT XXXV, 9-12
De Tweanse schriefwieze. Moespot 117, 25-30
Miene mienung. De Moespot 118, 18-20
Licht over het dramatisch drama. Onze Taal 52, 21
Elke taal heeft zijn eigen funktie. De pompeblêden.Frysk tydskr. foar ûnderwiis en foarmingswurk, LIV, 14
Taalverandering.N.a.v. C.A.J.Hoppenbrouwers, Language change. A study of phonemic and analogical change with particular reference to S.E. Dutch dialects. Diss. Groningen 1982. TT ? Zo ja ,waar.?
R.A.Hudson, Taal, mens en maatschappij. Vertaling in het Nederl. Wolters-Noordhoff, Groningen
1984
Codewisseling en de oorzaken ervan. Miscellania frisica, 229-236
Grenzen en grenzen. Driem.Bl. 36, 44-52
Wat doen we met het dialect? Moespot 122, 7-18
Vergeet het maar! Onze Taal 53, 23
Interview 24-11- 1984, door Arie Ribbers, voor Radio Oost (op cassette)
't Witte peerd.Verhalen en gedichten uut Oost-Nederland. TT XXXVI, 182-184
Aloys Terbille, Spoor van Lieden allevedan. TT XXXVI, 182-184
1985
Sociolecten en stijlen bij Bredero. Spectator 14, nr.4, 254-260
.553.-
Dialectologie en sociolinguistiek. Dialect, standaardtaal en maatschappij (red.) J.Taeldeman en H.Dewulf)Acco Leuven/Amersfoort,11-22.
Language use and language policy among Americans of Dutch origin. Papers from the first interdisciplinary conference on Netherlandic studies held on the University of Maryland, 11-13 June1982.Ed. William Fletcher, University Press of America, Lanham/New York/London 1985
Sociolecten en stijlen bij Bredero? Hulde-album Prof. Dr. Marcel Hoebeke. Red. H.Ryckeboer, J.Taeldeman, V.F. Vanacker, Gent, R.U.G. Sem.Ned. Taalkunde.1985 47-54
Boeken en mensen. Jaarb. Achterhoek en Liemers, 1986,IX 133-135
Jan Splinter, heer of boer? Onze Taal 54,nr.12, dec. 156-157
Pieter Jacobus Meertens, 6-9-1899-25-10-1985. TT XXXVII (1985)93-95 Met foto.
In memoriam Pieter Jacobus TMeertens 1899-1985. Tijdschr. v. Tradities en Tijdsverschijnselen Volkscultuur 3-4, blz. 6-8
1986
Weet u wat een drobbel is? Den Schaorpaol 7(1986)1, 12-14
Taaltolerantie. Onze Taal jg.55,nr.5, 59-61
Sprachnormen und ihre Kontroversen, alte und neue relativiteit. Akten des VII internationalen Germanisten-Kongresses, Göttingen 1985. Bd. 4, blz.18-24
Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst ingeleid, geïnterpreteerd, van kommentaar voorzien en uitgegeven door G.R.W.Dibbets. Studia Theodisca XVII.Assen/Maastricht 1985(1584). TT XXXVIII (1986) 94-95
Jonge mensen en dialekt. Den Schaorpaol 7, nr.2, 36-39
Troep. Proeven van Taalwetenschap. Tabu16 (Sassennr.)335-338.
De toekomst van de Achterhoekse omgangstaal. Achterhoekse almanak,1987,131-135
Allergie voor taalvarianten. Jaarb. Achterhoek en Liemers,1987, 132-136
Nog eens troonrede. Onze Taal jg. 55,nr.11,144
De tulemarkt te Wieringen. Folklore 26 (1986) nr.1/2, blz. 11.
1987
Normering van normen. NTg. 80, blz. 97-106 (Thema ANS)
'Zijn'-kultuur moet niet wezen. TT XXXIX(1987),blz 95-96
Taal in Fryslân, door D.Gorter, K.H.Jelsma, P.H.van der Plank, K.de Vos. Fryske Akademie, Ljouwert 1984
De kroesenboom: een oude man, maar eens een knappe jongen. Twentse Courant 27-6-1987
Over mevrouwen, mijne heren. Onze Taal 56,nr.9 blz. 114
[De streektaal in de kerkdienst en de vreemdeling]. Den Schaorpaol 8, nr.3, blz. 114
Omstellen. Onze Taal,56,nr,10,blz. 142
Anne Pauwels, Immigrant dialects and language maintenance in Australië.The cases of the Limburg and Swabian dialects. Spektator (1987) blz. 64-67
Kerkdiensten in dialect. Den Schaorpoal 8, nr. 3, blz.14
De ANS doet uitspraken die op onduidelijk en onvoldoende materiaal zijn gebaseerd. NTg. 80,nr.6, blz.524
Van Lennep en Beets in goed gezelschap. TT XXXIX (1987)blz. 188
sk in Amsterdam. TT XXXIX (1987) blz. 140
Allergie voor taalvarianten. Jaarb. Achterhoek en Liemers 1987, blz. 132-136.
1988
Overlijdensadvertenties. Onze Taal 57, nr.1 blz.13. Overgenomen in: Tekstbegrip C/D J.P.Kruiver, D.P.Casteleijn 1989
Naar aanleiding van 'Een atlas van de Drentse dialekten'. Driem. Bl 39(1987) blz.159-160 (Afl.3-4 verscheen in 1988)
De taal van Aafje Gijsen als bron van het achttiende-eeuws. Anno 1961 (Zaans cultuur-historisch tijdschrift. Spec. afl. Nr. 106 mei 1988) 20 blz. Aank. in NTg.81(1988)
De meervoudsuitgang -n en -s. Onze Taal 57,nr.6 blz. 85
Uus Knops, Andermans en eigen taal. Een inleiding in de sociale
psychologie van taal. In: TT XL (1988) blz. 81-82
Dialektwoordenboeken en hun doelgroepen. TT XL (1988)blz. 14
Een Sont, zes regio's, zes spellingen. In:Driem. Bl. 40 (1988) blz. 40-50
Problems of code-switching. Publications of the American Association for Netherlandic studies. Papers from the third interdiciplinary Conference on Netherlandic Studies held at the University of Ann Arbor. Ann Arbor12-14 June 1986 Ed. Ton J.Broos. Lanham/London 1988 Blz. 149-155
Lochem Lochem, Barchem, Laren. Serie Gelderland in proza, poëzie en prenten. Stichting Beeldende Kunst Gelderland p-
J.de Rooij, Variatie en norm in de standaardtaal. Leuv. Bijdr. 77 (1988), blz. 372-374 Publikaties van het P.J.Meertens-Instituut Amsterdam 1987
1989
De domheid van de arrogantie. TT 40 (1988) blz. 120
Bladvulling (over regionaal ccent en Noraly Beijer). TT 40 (1988) blz. 172
Philip E. Webber, Pella Dutch The portrait of a language and its use in one of Iowa's ethnic
Communities (1988)1989 blz. 41-42. Neerlandica extra muros nr. (52)
Synoniem. Ingezonden brief naar aanl. van art. van J.Kuitebrouwer over 'Willem Alexander'. NRC/Hbl. 14-19-1989
Ne kroezen boom. Jaarb. Achterhoek en Liemers XIII1990 blz. 99-106.
Konflikt tussen status en logika? TT XLI(1989) blz. 175
Als niet komt tot iet, van hoog tot laag. Nederlands Kon.Ac. v.Ned. Taal- en Letterkunde. Versl. en meded. jg. 1989, afl. 2 blz. 168-245
1990
Taal, sekse en genus. TT XLI(1989)blz. 160-165
Het Belgisch Labyrint. TT XLI (1989) blz. 166-167
Philip Webber, The portrait of a language and its use in one of Iowa's Ethnic Communities. TT XLI (1989) blz. 179-180
F.A.M.Schaars De Nederduitsche Spraekkunst van (1706) van Arnold Moonen. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandstalige spraakkunst.(1644-1711). TT XLI (1989) blz. 191-193
Hoe een tikgeit een tikbok werd. Onze Taal 59 (nr.2/3) blz. 25
Als niet komt tot iet: Nederlands van hoog tot laag.Versl. en Meded. van de Kon.Academie voor Ned. Taal- en Letterk., (1989) afl. 2 blz. 168-245.Gent 1989 (Vermelde jaart. 1989, verschenen 1990)
Kynd. TT XLII (1990) blz. 45
Wat betekent dialect? TT XLII (1990) blz. 60
Het standpunt. TT XLII ((1990) blz. 68-73
Ne kroezenboom. Bomennieuws 3 mei/juni 1990 (kopie van art. in Jaarb. Achterh en Liemers 1990)
The pronouns of address in Canadian Dutch as a mirror of the relationship between people. Journal of Netherland Studies XI,i,1990, p 31-35
Kroezenboom, een kroes kruis. In: Feestbundel Prof. Dr. D.P.Blok Hilversum 1990. Blz. 44-50
Spreek- en schrijftaal. TT 42 (1990) blz. 106
1991
Nog eens foetballen. Onze Taal 60, nr.1 blz. 15
Holllanders. Onze Taal 60, nr.1 blz. 25
D.Gorter, L.G.Jansma,G.H. Beaken Jelsma, Taal yn it Grinslân.Undersyk nei de taalferhâldings en de taalgrins yn it Westerkertier yn Grinslân. 52 (1990) nr.4, blz.220-221
Code-Wechsel unter psychosozialem Druck. Jahrbuch 1990, Zentrum für Niederlande-Studien, blz. 87-96.
Ongetrouwd en toch mevrouw. Onze Taal (1991), nr. 6, blz. 15
Gemeenzaam. Onze Taal (1991) nr.7/8, blz. 1
Taal en maatschappij. West-Frieslands Oud en Nieuw 1991, blz. 14-2 ?
Zijn er na 1992 nog streektalen? Ons Erfdeel nr.4,bl. 563-570
(Wieringer dracht rond 1900 uitgegeven in eigen beheer 1991 door Jeanne de Weert-Doesburg met medewerking van Jo Daan)
De hemel te rijk. Onze Taal 1991 nr. 10, blz. 9
1992
Zelfvoorzien(en)d. Onze Taal 61(1992),nr.5 blz. 94
Rembrandt(s)plein. Onze Taal (1992) nr.6,blz. 120
Volgorde en betekenis. Onze Taal 61(1992) nr.10 blz. 212
The relation between dialect and Standard Language in the Netherlands in the past as a key to the present. Dialect and Standard Language. J.van Leuvensteijn and J.Berns (red.) Amsterdam/ Oxford/NewYork/Tokyo (1992 )blz. 147-160
Ervaringen van een computeranalfabeet. Mac Prof 41, mei/jumi 1992, blz. 51
Een verteller: het verhaal van Kraamer over de jaren 1708-1752. Anno1961. Uitg. v.d. Ver. Vrienden v.h. Zaanse Huis, blz. 795-798
Wat is een dialect? De betekenisnuances van dit woord in Nederland, bij Lambert ten Kate en in latere eeuwen. TT 44(1992) blz. 156-187
1993
Nog eens: Weg standaardtaal. Onze Taal 62( afl.1, jan.) blz. 8-9
Hij zeit wat 3e dr.,bewerkt door Jan Berns. Uitgeverij BZZTôH,'s-Gravenhage p
Bespr.: Marlies Philippa,'Hij zeit wat. Een controversieel boekje'.Onze Taal; 62(afl. 6 juni) blz. 145.
Alleenstaand. Onze Taal 62(1993) afl. 2/3, blz. 55-
Na de voorgeschiedenis de geschiedenis van het Wald. Schaorpaol 14(1993) blz. 1-7
Za'k oe Lochem es wiezen? Lochem en z'n scholtampt. Lochem blz. 49-55
Durk Gorter,Taal fan klerken enklanten. Undersyk nei it Frysk en it Nederlânsk yn it ferkear tusken siktary-amtners en ynwenners fan de gemeente Hearrenfean (1993). It Beaken 55(1993)nr.2, blz. 96-'7
Plat. 't Meistersbenksken aug. 93, nr37 blz. 3-4
'Kus' (alleen kaartje) Sgrift(Studium Generale Technische Universiteit Eindhoven. Blz. 23 1994
Lambert ten Kate gevierd, bewonderd en vergeten In: Wat oars as mei in echte Taal Fryske Stúdzjes ta gelegenheid fan it ôfskie fan prof.Dr. A. Feitsma as heech learaar Fryske Taal en :Letterkunde Blz. 54-61
1995
Sociolecten in de achttiende eeuw. Lingua Theodisca. Beiträge zur Sprach- a und Literaturwissenschaft. Jan Goossens zum 65 Geburtstag. José Cajot, Ludger Kremer, Hermann Niebaum (Hrsg)
Meisjesnaam? Eigennaam.Onze Taal 64, nr.5. Blz. 116.
Directeur/directrice. Intermediair 31(1995) 26 blz. 5 24/1995)
Letter to the editor. Canadian Journal of Netherlandic Studies. Spring 1995, blz. 60 (Over de etymologie van 'Jordaan')
Dialectologie in beweging. TT 47 (1995) 103-110.1996
Betje Wolff en het Beemster dialect. TT Themanr. 8 (1995) Hist. dialectologie blz. 223-235
1996
Tolk(en)-vertalers. Onze Taal 65(1996) blz. 1
Leve het Nedersaksisch. NRC Handelsblad 29-2-1996. Wetenschap en onderwijs blz. 5
Kommagebruik. Onze Taal 9.1996 blz. 225
Standaardtaal en dialecten: vriendenof vijanden. Constructie van het eigene. Culturele vormen van regionale identiteit in Nederland. Red. Carlo van der Borgt, Amanda Hermans, Hugo Jacobs. Amsterdam 1996.Blz. 61-73.
Hij voor zij. Onze Taal 1996
(Streek)taal is een levend iets. 't Meisterbenksken, nr. 46, blz. 6
Spraak. NRC Handelsblad 18-4 '96. Ingezonden
1997
L.G.Jansma en G.H.Jelsma, Friezen om utens .Fryske Akademy 1996 It Beaken, jg. 59 (1997),nr.3, 188-190
Caroline Smits, Desintegration of inflection. The case of Iowa Dutch. Nederlandse Taalkunde 97, nr. 1 blz. 70-75
Verwant, maar niet gelijk. Den Schaorpaol, 18, nr.3, blz. 59-61.
Stads- en buitenlui, typering doorvelarisering. In: Taal in Tijd en ruimte. Voor Cor van Bree bij zijn afscheid als hoogleraar Taalkunde en Taalvariatie aan de Vak- groep Nederlands aan de Rijksuiniversiteit Leiden. Red. Ariane van Santen en Marijke van der Wal. Leiden 1997. Blz. 183-191.
Dutch in the United States of America. In: Dutch Overseas. Studies in maintenance and loss of Dutch as an immigrant language. Folmer , Sjaak Kroon. Studies in multilingualism 9. Tilburg,University Press,1997.
Oer de posysje fan it Frysk en de dialekten. In: Wolvega foarby. Interviews door Teitze Jonkman, 1997 , blz/. 27 -32
Microsoft houdt niet van rimpels. Intermediair 33, nr. 22, 29 mei Ingez.brief
1998
Apart en toch verwant. Tubantia, 11-2-1998. Herdrukt in:Sont- bericht juni 1998,p.26
Verwant, maar van een andere generatie. Den Schaorpaol 19, nr.1, maart 1998 blz. 22 (aanmaken)
De RND nu VDW 3 (juli 1998),8-10
Verwant en leden van een grote familie. Den Schaorpaol nr. 2 1998, p.14 (0ver stik)
[Normùn] voor de uitspraak Onze Taal, 67 nr.7/8, p.178-179
In : het taaljaar 1998 Onze Taal,nr. 12,dec.1998, p.326
Twentse eigenzinnigheden. Tubantia, febr. 1998 datum ?
Ze was los van zeden. Den Schaorpaol,19 (1998), nr. 4, blz. 19
Verweant en leden van een grote familie. Den Schaorpaol 19 (1998), nr. 2, blz. 14.
Verwant, maar van een andere generatie. Den Schaorpaol 19 (1998), nr.1, blz. 22.
De tuin van Holland en de tuun/toen van Gelderland. Den Schaorpaol 19 (1998), nr.3, blz. 7
Charlotte Gooskens, On the role of prosodic and verbal information in the perception of Dutch and English varieties. Diss. Nijmegen, NWO 1997. TT 50 (1998),nr.1, blz. 85-87
Meningen van taalgebruikers. Het taaljaar 1998. Onze Taal 1998.nr.12 blz. 326-327
Ne kroezenboom Onder d'n kroezenboom. Orgaan Hist. Ver. Old Reurle, jg.15, nr.3, blz. 6-11.
Aymé van Reydt,Dialect en onderwijs in Emmen. Diss. Amsterdam 1997. TT (1998), blz. 81-84
1999
Op de schlouders van reuzen. VDW berichten, nr. 4, jan. 1999. Verslag van interview door Renée van Bezooijen en Harrtie Scholtmeijer
Honderd jaar stadstaal. Jo's column, VDW-berichten 5, juli, blz.15-17
De iemen-schoer. Den Schaorpaol 20 (1999), nr.1, blz. 19
ie-oe-uu. Den Schaorpaol 20 (1999), nr.2, blz. 22
Bennen, zun, waezen. Den Schaorpaol 20 (1999), nr.3, blz. 21
Pas op de plaats. Den Schaorpaol 20 (1999), nr.4, blz. 21
W.F.Hermans en zijn zuster Corrie. Biografie bulletin 1999, nr.3, blz. 263-267
Fryske spoaren in Noord-Holland. TT 51( 1999), afl/.1, brz. 1-14
Woorden als historiebron. Driem. Bladen 1999(?) blz. 53-69.
Plat en plat Verdan. Oaveriessel schrif(1999) blz. 20
2000
Koeterwaals. NRC Handelsblad, 1-4-2000 (Ingezonden brief n.a.v. art. Beatrijs Ritsema)
Poepen, moffen en kaaskoppen. Den Schaorpaol,21, nr. 1,blz. 21.
Jo's Column ( zonder titel, over accent) VDW-berichten 6, blz.9-10

Vaste rubrieken in Taal en Tongval