Onderdeelcommissie

Samenstelling per 27 november 2014

 • Martine de Bruin
 • Peter van Kranenburg
 • Gertjan Postma (voorzitter)
 • Diedrik van der Wal (vertrouwenspersoon)
 • Rob Zeeman (secretaris)

Samenstelling per 30 april 2015

 • Martine de Bruin (secretaris)
 • Peter van Kranenburg
 • Gertjan Postma (voorzitter)
 • Diedrik van der Wal (vertrouwenspersoon)
 • vacature

De Onderdeelcommissie (OC), het medezeggenschapsorgaan binnen het Meertens Instituut belegde in totaal 7 vergaderingen (26 januari, 6 maart, 13 april, 2 juni, 7 juli, 9 september en 29 september). Onderstaande punten zijn aan bod gekomen.

KNAW Humanities-Cluster / Verhuizing

De oorspronkelijke vorming tot een Humanities Center uit de Contourennota heeft verdere vertraging ondervonden. Na het negatieve advies van de Ondernemingsraad op het verhuisplan van het Meertens Instituut, het NIOD, het ING/Huygens, en het NIAS naar het Koninklijk Instituut voor de Tropen, kwam er een nieuw plan ter tafel voor verhuizing van het Meertens Instituut, het ING/Huygens, en het NIAS, naar het complex Bushuis/Spinhuis/Oost-Indisch Huis. De OC-Meertens heeft weer nauwgezet de voor- en nadelige effecten van deze nieuwe plannen gevolgd en heeft nieuwe input geleverd aan de OR en directie. De OR heeft weer een negatief advies gegeven, maar heeft van een stap naar de rechter afgezien.

Opvolging directeur Hans Bennis/profielschets nieuwe directeur

De directeur van het Meertens Instituut gaat in december 2016 met pensioen. De OC heeft er herhaaldelijk bij de KNAW-directie op aangedrongen voortgang te maken bij het opstellen van een profielschets en de werving van een nieuwe directeur. De OC is tot op heden nog niet bij de procedure betrokken.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon Diedrik van der Wal maakt formeel deel uit van de OC maar is geheel vrijgesteld van OC-werk voor het werk als vertrouwenspersoon.

Overleg MT-OC

Er zijn in 2015 drie overlegvergaderingen OC-MT gehouden (9 maart, 2 jun, 30 sept). Daarnaast heeft de OC-voorzitter regelmatig contact met het MT. De informatievoorziening vanuit het MT is licht verbeterd door het vaste MT agendapunt “communicatie met de OC”.

Overleg OC-OR en OCs onderling

In het kader van de clustering/verhuizing is overleg op het niveau van de clusterende instituten gerealiseerd. De OC heeft schriftelijk en mondeling advies uitgebracht aan de OR, en er is tweemaal voorzittersoverleg gevoerd (17 feb en 8 okt).

Sociale cohesie

De OC heeft zich ingespannen om de sociale cohesie binnen het instituut waar mogelijk te bevorderen door besteding van een deel van de OC-gelden aan onderstaande activiteiten:

 • Instituutsuitje: Er is op 6 oktober een instituutsuitje naar Den Haag georganiseerd. De opkomst was groot.
 • Instituutslunch: Er zijn een drietal instituutslunches gehouden (12 maart, 13 mei, 8 sep). De opkomst was onveranderd groot.
 • Kerstlunch: Er is op 17 december een kerstlunch georganiseerd (rijsttafel). Met kerstpakket. De OC heeft dit met € 5000 gefaciliteerd.
 • Koffiepunten: De OC heeft catering/koffie/soep/machines met versnaperingen weer met € 2400 gefaciliteerd.