Sijs, N. van der

Wetenschappelijk artikel in tijdschrift

 •  van der Sijs, N. / Systematisch onderzoek naar Nederlandse contactvariëteiten. In: Taal & Tongval, Vol. 66, No. 2, 2014, p. 117-142.
 • van der Sijs, N. / De ontwikkeling van taal- en cultuurkaarten. In: Caert-Thresoor: tijdschrift voor de geschiedenis van de cartografie, Vol. 33, No. 4, 2014, p. 111.
 • van der Sijs, N. / Less is more in digitaliseringsland. In: Nieuw Letterkundig Magazijn, Vol. 32, No. 1, 2014, p. 26.
 • van der Sijs, N. / Besteed de geesteswetenschappen niet uit! In: Nieuw Letterkundig Magazijn, Vol. 32, No. 2, 2014, p. 87.

Wetenschappelijk artikel in boek, bundel of proceedings

 •  van der Sijs, N. / Greek influence on Dutch. Η διαχρονική συμβολή της Ελληνικής σε άλλες γλώσσες, επιστημονική επιμέλεια: Γεώργιος Καναράκης [The diachronic influence of Greek on other languages]. ed. / George Kanarakis. Athens : Papazissis Publications: Athens, 2014. p. 227-253.

Wetenschappelijk boek

 •  van der Sijs, N. / De voortzetting van de historische taalkunde met andere middelen : Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands in de digitale wereld aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen op donderdag 27 maart 2014. Nijmegen : RUN, 2014.

Boekredactie digitale uitgaven

 •  van der Sijs, N. (Editor); Beelen, H. (Editor) / Digitale uitgave van Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academi. In’t Iaar ons Heeren 1620 [sc. 1621], Amsterdam, 1621, digital version ed. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • van der Sijs, N. (Editor); Beelen, H. (Editor) / Digitale uitgave van Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academi. Int Iaar ons Heeren, 1619, [Amsterdam] 1619, digital version ed. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • van der Sijs, N. (Editor); Beelen, H. (Editor) / Digitale uitgave van Putmans manuael, dat is een kleyn pest-boecxken seer dienstelijck alle menschen. Eduard Putmans en Abraham Lenertsz Vrolingh, Antwerpen 1663 : Digitale uitgave, digital version ed. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • van der Sijs, N. (Editor); Beelen, H. (Editor) / Digitale uitgave van De Borgelyke Tafel, Om lang gesond sonder ziekten te leven. S. Blankaart, Amsterdam 1683, digital version ed. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • van der Sijs, N. (Editor); Beelen, H. (Editor) / Digitale uitgave van Schriftuerlyke Gesangen. Dirk Rafaelsz. Camphuysen en Joachim Oudaen, Amsterdam: Wed. P. Arentsz en C. van der Sys, ca. 1705, digital version ed. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • van der Sijs, N. (Editor); Beelen, H. (Editor) / Digitale uitgave van Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduydtsche Academi. Int Iaer, Ist nIet een Maegt DIe s’VVereLts VerLosser heeft ghebaert? Amsterdam, 1618 : Digitale uitgave, digital version ed. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • van der Sijs, N. (Editor); Beelen, H. (Editor) / Digitale uitgave van Gebruik en Mis-bruik van de Thee, Mitsgaders een Verhandelinge wegens de Deugden en Kragten van de Tabak. Hier nevens een Verhandelinge van de Coffee. Cornelis Bontekoe/Stephanus Blankaart, ’s-Gravenhage/Amsterdam, 1686, digital version ed. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • van der Sijs, N. (Editor); Beelen, H. (Editor) / Digitale uitgave van Der Matroosen Ghesontheydt, ofte De goede Dispositie der Zee-varende ende alle andere Lieden. Abraham Lenertsz Vrolingh, Antwerpen 1663, digital version ed. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • van der Sijs, N. (Editor); Beelen, H. (Editor) / Digitale uitgave van Geuse Lietboek, Waer in begrepen is den Oorspronck van de troublen der Nederlantsche Oorlogen, en het gene daer op gevolght is, Amsterdam, 1683, digital version ed. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • van der Sijs, N. (Editor); Beelen, H. (Editor) / Digitale uitgave van Nieuw-Iaar-Lieden; Wt-ghegheven by de Nederduytsche Academi. In’t Iaar ons Heeren, 1622, Amsterdam, 1622, digital version ed. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • van der Sijs, N. (Editor); Beelen, H. (Editor) / Digitale uitgave van Nieuw-Iaar-Lieden: Wt-ghegheven by de Nederduydtsche Academi. Int Iaer ons Heeren, 1620, Amsterdam, 1620 : Digitale uitgave, digital version ed. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • van der Sijs, N. (Editor); Beelen, H. (Editor) / Digitale uitgave van Ueelderhande Liedekens, gemaect wt den Ouden ende Nieuwen Testamente, die voortijts in Druck zijn wtghegaen, Amsterdam: Nicolaes Biestkens, 1582, digital version ed. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • van der Sijs, N. (Editor); Beelen, H. (Editor) / Digitale uitgave van Omstandig Journaal of Reys-Beschryving, Op het Schip de Vrouw Maria, Gedestineert ter Walvisvangst na Groenland, in den Jaare 1769. Freerk Pieters, [Amsterdam]: Karel van Ryschooten, digital version ed. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • van der Sijs, N. (Editor); Beelen, H. (Editor) / Digitale uitgave van: Verhaal der Merkwaardige Reize van den Kommandeur Jakob Jansen, met het Schip De Vrouw Maria Elisabeth, den zevenden April des Jaars 1769, van Hamburg naar Groenland ter Walvischvangst uitgezeild. Jakob Jansen, Haarlem: Johannes Enschede, 1770., digital version ed. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • van der Sijs, N. (Editor); Beelen, H. (Editor) / Digitale uitgave van: Alexis en Iwan, of De overwintering op Spitsbergen, Een verhaal, hetwelk strekken kan ter versterking van gehoorzaamheid aan Ouders en vertrouwen op God. Met plaatjes, vrij gevolgd naar het Fransch. W.J. van der Vegt. Tweede verbeterde druk. Deventer: J. de Lange, 1845, digital version ed. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • van der Sijs, N. (Editor); Beelen, H. (Editor) / Digitale uitgave van Een schone ende ghenoechelijcke Historie van Ioncker Ian wt den vergiere des Graven soone van Artoys die veel wonderlijcke avontueren gehadt heeft ende door zijn groote vromicheyt namaels Keyser van Roomen ende Coninck van Vranckrijck wert, Amsterdam: H.J. Muller [ca. 1590]. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.
 • van der Sijs, N. (Editor); Beelen, H. (Editor) / Digitale uitgave van: Chirurgyns Scheeps-kist. Zijnde een Catalogus oft Lyste der Medicamenten, die yder Chirurgijn naar Oost- of West-Indien gemeenlick mede-voert. Johannis Verbrugge. Amsterdam, 1723. Den Haag : DANS / DBNL, 2014.

Inaugurele rede

 • De voortzetting van de historische taalkunde met andere middelen, 27 maart 2014, Radboud Universiteit Nijmegen

Lezingen

 • Presentation De waarde van Nederlab voor taalkundig onderzoek binnen CLARIAH, sitevisit van de CLARIAH-demonstrator, 11/02/2014
 • Het onderzoeksportaal Nederlab, PI-groep Language in Transition Stages van de RUN, Nijmegen, 14/04/2014
 • De mogelijkheden van Nederlab, Lezingenmiddag voor studenten, Meertens Instituut, 15/05/2014
 • Lees Mei, jaarlijkse estafettelezing van de Mei van Gorter met 101 lezers, Utrecht, 29/05/2014
 • Nederlab voor archivarissen, KVAN-dagen 2014, Assen, 16/06/2014
 • Presentation of Nederlab, Workshop with Swedish Språkbanken, 23/10/2014
 • Presentation of Nederlab, Workshop voor adviesraden Nederlab, 17/11/2014
 • Presentation Nederlab voor historisch-letterkundigen, Workshop Databank literaire organisaties, 24/11/2014

Niet-wetenschappelijke publicatie

 • van der Sijs, N. (Editor) / De Kaartenbank : Over taal en cultuur. Amsterdam : AUP, 2014. 96 p. (Meertens nieuwjaarsuitgaven; Vol. 2014)
 • van der Sijs, N.; Beelen, H. / Koffiepraat. In: Onze Taal, No. 9, 2014, p. 240-240
 • van der Sijs, N.; Beelen, H. / Vlindervangerij. In: Onze Taal, No. 7-8, 2014, p. 213-213.
 • van der Sijs, N.; Beelen, H. / Jarig. In: Onze Taal, No. 1, 2014, p. 12-12.
 • van der Sijs, N.; Beelen, H. / Kind aan huis. In: Onze Taal, No. 4, 2014, p. 100-100.
 • van der Sijs, N.; Beelen, H. / Verkorte woorden. In: Onze Taal, No. 5, 2014, p. 135-135.
 • van der Sijs, N.; Beelen, H. / IJzige eilanden. In: Onze Taal, No. 6, 2014, p. 173-173.
 • van der Sijs, N.; Beelen, H. / Theedoek, fietspad. In: Onze Taal, No. 2/3, 2014, p. 62-62.
 • van der Sijs, N.; Beelen, H. / Crowdsourcing de bijbel. In: Neerlandia, No. 2, 2014, p. 8-10.
 • van der Sijs, N. / Nederlandse leenwoorden in het Maleis en Maleisisch. In: VNM-Nieuwsbrief (Vereniging Nederland-Maleisië) , No. 2, 2014, p. 2-3.
 • van der Sijs, N. / Kaarten in kaart gebracht. In: Neerlandia, No. 3, 2014, p. 27-31.
 • van der Sijs, N. / “Laat-me-er-dit-van-zeggen.” : Grammaticale bijzonderheden van het Surinaams-Nederlands. In: Onze Taal, No. 11, 2014, p. 314-316.
 • van der Sijs, N.; Beelen, H. / Wie zoet is….In: Onze Taal, No. 12, 2014, p. 347.
 • van der Sijs, N.; Beelen, H. / Winkelen en shoppen. In: Onze Taal, No. 11, 2014, p. 322.
 • van der Sijs, N.; Beelen, H. / Het eerste glimlachje. In: Onze Taal, No. 10, 2014, p. 284.
 • van der Sijs, N. / Hoe kleine talen groot werden : Observaties van een buitenstaander. In: Nednr, Vol. 19, No. 2, 2014, p. 4-7.
 • Kruijsen, T.J.W.M.; van der Sijs, N. / Kaarten in soorten en maten. De Kaartenbank: Over taal en cultuur. ed. / N. van der Sijs. AUP, 2014. p. 18-27.
 • van der Sijs, N. / ‘Bijdetijdse redacteuren?’. Verhalen over taal: 150 jaar Van Dale. ed. / Wim Daniëls. Utrecht : Van Dale Lexicografie, 2014. p. 57-61.
 • van der Sijs, N.; van Reenen, P. / Verschuiven de dialectgrenzen? De Kaartenbank: Over taal en cultuur. ed. / N. van der Sijs. Amsterdam : AUP, 2014. p. 81-87.
 • van der Sijs, N.; Beelen, H. / Modern klassiek. De Taalkalender 2014 . Bekking & Blitz, 2014.
 • van der Sijs, N.; Meertens Instituut / Verjaardagskalender.

Bestuur / Advies

 • Adviseur van het bestuur van de Kiliaanstichting
 • Cooperation partner of ‘Das Lehnwortportal Deutsch des IDS’, Institut für Deutsche Sprache
 • Curator van de bijzondere leerstoel Esperanto en Interlinguïstiek bij de Universiteit van Amsterdam, Universal Esperanto Association
 • Lid adviesraad Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederland
 • Lid van de Fryske Akademy
 • Lid redactiecommissie van de Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (ERNiE) van het onderzoekprogramma SPIN
 • Lid van het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letter­kunde
 • Lid klankbordgroep BKT-platform van de Koninklijke Bibliotheek
 • Member of the steering committee for the DHBenelux conference
 • Referee report PhD position, Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO-Vlaanderen)
 • Voorzitter van de Commissie voor Taal- en Letterkunde, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Redactie

 • Redacteur van Trefwoord

Onderwijs

 • Gastcollege voor de mastercursus ‘ De infrastructuur van het literaire leven’,  Werken met gedigitaliseerde bronnen zoals Nederlab, 09 May 2014, Radboud University

Begeleiding studenten

 • Stagebegeleiding A. Talen, Stage Elektronisch Woordenboek Nederlandse Dialecten. Opdracht: Vernederlandsingen toevoegen bij dialectwoordenboeken, 01 Feb 2014 – 15 Apr 2014, Utrecht University
 • Stagebegeleiding L. van Wissen, Stage bij redactietrack Nederlab, 17 Jun 2014 – 18 Aug 2014, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Stagebegeleiding J. Meijer, University College Amsterdam. Stage bij redactietrack Nederlab, 15 Jul 2014 – 29 Aug 2014
 • Stagebegeleiding A. den Hoed, Universiteit Leiden, Centre for Linguistics. Opdracht: Datacuratie Nederlab, 22 Sep 2014 – 12 Dec 2014, Leiden University
 • Stagebegeleiding L Franz, Stage bij de Kaartenbank, 01 Oct 2014 – 20 Dec 2014, Leiden University
 • Stagebegeleiding R. de Jager, Stage bij Elektronisch Woordenboek van Nederland, 01 Oct 2014 – 01 Mar 2015, Radboud University
 • Stagebegeleiding S. Norbruis, Stage bij Elektronisch Woordenboek van de Nederlandse Dialecten, 01 Oct 2014 – 01 Feb 2015, Leiden University
 • Stagebegeleiding H. Abbema, Stageopdracht bij Elektronisch Woordenboek van de Nederlandse Dialecten, 10 Nov 2014 – 05 Apr 2015, Utrecht University
 • Stagebegeleiding J. van Engeland, Onderzoeksstage naar Brabantse dialecten, 10 Nov 2014 – 24 Jan 2015, Utrecht University
 • Stagebegeleiding bij redactietrack Nederlab A. Dubois, B. Kappers, B. Wagenaar, I. Gaffar
 • Begeleiding vrijwilligers Elektronisch Woordenboek Nederlandse Dialecten: A. Korteweg,  A. Borkent, T. Geval en K. Steinhauzer

Publiciteit

 • Interview n.a.v. het publiceren van de digitale editie van de Statenbijbel op DBNL, Nederlands Dagblad, 10 Jan 2014
 • Interview over De Kaartenbank, NPO Radio 1: De Taalstaat, 15 Feb 2014
 • Interview over Taal in de digitale wereld n.a.v. de oratie van Nicoline van der Sijs, NPO Radio 1: De Kennis van Nu, 09 Apr 2014