Personeel en Organisatie

Audit personeelsprocessen

Er is KNAW-breed een audit uitgevoerd op de kwaliteit en volledigheid van de personeelsdossiers. Daarbij is ook gekeken naar de samenhang met de relevante bedrijfsprocessen. Steekproefsgewijs is 5% van de personeelsdossiers gecontroleerd. Er zijn geen aanbevelingen uit deze audit gekomen, waarop het instituut besloten heeft om de processen anders in te richten.

Werk naar werk

In het kader van ‘Werk naar Werk’ zijn in 2014 voorbereidingen getroffen om voormalig werknemers beter te volgen en ondersteunen bij re-integratieactiviteiten. Niet alleen is dit vastgelegd in de CAO, het is ook in het belang van de KNAW als eigen risicodrager voor werkloosheidsuitkeringen om te sturen op reintegratie.

Stagiairs en vrijwilligers

Er is in 2014 een enorme toeloop geweest van stagiairs en vrijwilligers. De gebruikelijke 6 tot 8 stage-/vrijwilligersplaatsen zijn in de herfst van 2014 opgelopen tot meer dan 30 plaatsen.

Arbodienst

2014 was het eerste volledige jaar met ondersteuning door de arbodienst Argon. Het instituut hanteert het eigen regie-model: buiten de afspraken met de bedrijfsarts, handelt personeelszaken alle werkzaamheden zelf af.