Commissies

 • Wetenschapscommissie

  De wetenschapscommissie is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directeur van het instituut adviseert als de directie van de KNAW. De samenstelling van de wetenschapscommissie was in 2012 als volgt:

  • J. Nerbonne (voorzitter, Rijksuniversiteit Groningen)
  • A. Lenz (Universiteit Wenen)
  • R. Bendix (Universiteit Gottingen)
  • R. van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen)
  • L. Haegeman (Universiteit Gent)
  • M. Jacobs (FARO Brussel)
  • J. Leerssen (Universiteit van Amsterdam)

  In het jaar 2012 is de wetenschapscommissie eenmaal bijeen gekomen voor een vergadering op 4 september. Tijdens deze vergadering is er gesproken over: 1) het visitatierapport over de peer review van het onderzoek en de collecties in 2011 en de visie van de WeCo op het geheel; 2) de Contourennota KNAW over de mogelijke clustering in Amsterdam van het Meertens Instituut met de geesteswetenschappelijke instituten NIOD, KITLV, IISG en Huygens-ING; 3) het nieuwe onderzoeksplan 2013-2018.
 • Arbocommissie

  De Arbocommissie bestond in 2012 uit de volgende leden
  • R. van den Bos
  • B. Hermans
  • M. Lucassen
  • A. van Regteren-Altena
  • K. Schell

  Plan van Aanpak

  Het aanpassen van het Plan van Aanpak stond centraal. Het plan is aangepast, goedgekeurd door de directie en OC, en in februari ingediend bij de KNAW.


  BHV

  Veel aandacht ging uit naar het verbeteren van de Bedrijfshulpverlening (BHV). In januari 2012 hebben W. Jongenburger (directeur bedrijfsvoering), M. Lucassen (ARBO-commissie) en M. van Zuijlen (BHV) overlegd over het moeizaam functioneren van de BHV. M. van Zuijlen verklaarde zich bereid om tot haar pensionering in 2013 de leiding van de BHV op zich te nemen.

  Aan de belangrijkste opdrachten, een actiever BHV-team en het aantal gekwalificeerde BHV-ers uitbreiden, is voldaan.
  In juni 2012 volgden drie personen de Basiscursus BHV, en behaalden het certificaat. Zes BHV-ers volgden in 2012 met succes de Nascholingscursus.  Daarnaast zijn vijf medewerkers bereid gevonden om te fungeren als ontruimer.
  Op 12 juli werd een bijeenkomst gehouden als start voor de vernieuwde BHV, en om de komende activiteiten te bespreken. Speciale gast was A. Tromp, hoofd BHV van het Trippenhuis, die uitgebreid inging op de werkwijze.

  In de maanden oktober, november en december werden oefeningen - waaraan naast de BHV-ers ook de ontruimers deelnamen - gehouden gericht op het gebruiken van de portofoon. De oefening in december leidde door het gebouw en was daarmee ook nuttig voor de kennis van waar brandblusmiddelen, verbanddozen, etc. zich bevinden. Het instellen van een vaste oefendag, een vast tijdstip en een niet te lange tijdsduur betekende een hoge opkomst.
 • Onderdeelcommissie

  De Onderdeelcommissie (OC) is het medezeggenschapsorgaan binnen het Meertens Instituut.

  Per 1-1-2012 Per 1-4-2012 Per 1-9-2012
  Femke Niehof
  Marc van Oostendorp (vz.)
  Markus Balkenhol
  Martine de Bruin
  Mathilde Jansen
  Martine de Bruin
  Femke Niehof
  Peter van Kranenburg
  Bjoern Koehnlein (voorz.)
  Gertjan Postma
  Martine de Bruin (secr.)
  Femke Niehof
  Peter van Kranenburg (vz.)
  Rob Zeeman
  Gertjan Postma    


  OC Enquête 2012

  De resultaten van de OC-enquête die in het voorjaar van 2012 onder de medewerkers is gehouden heeft tot enkele aanbevelingen aan de directie geleid, met name op het gebied van overleg tussen medewerkers en leidinggevenden: meer functioneringsgesprekken, meer betrokkenheid van afdelingshoofd bij werkzaamheden onderzoekers, beter werkoverleg met leidinggevende. Verder bleek er behoefte aan een faciliteit om sociale contacten te bevorderen. Dit resulteert in een plan voor een ‘koffiehoek’.


  Verlofregeling

  Sinds 1 december 2012 is een nieuwe verlofregeling van kracht. Grondgedachte is dat het niet de bedoeling is dat plusuren als verlof gebruikt worden. Kern van de regeling is dat maandelijks de teveel opgebouwde plusuren automatisch vervallen. Als OC zijn we betrokken geweest bij een aantal revisies van deze regeling. We hebben o.a. de regeling naast de CAO gelegd en we hebben als belangrijke verbetering een marge van 8 uur gesuggereerd. Daarnaast heeft de OC bedongen dat er een individuele maatregel komt voor medewerkers die niet anders kunnen dan / een goede reden hebben om plusuren te maken.


  Reorganisatie Meertens Instituut, 2de fase

  Als OC zijn we intensief betrokken bij de tweede fase van de reorganisatie van het Meertens Instituut. Deze fase betreft de organisatie van het onderzoek. N.a.v. de conceptversie van het reorganisatieplan zijn enkele aanbevelingen gedaan.

  Clustering KNAW Humanities

  Aangezien de gebeurtenissen elkaar snel opvolgen m.b.t. de voorgenomen clustering van de geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW, is er intensief contact geweest tussen OC en directie. De verschillende stappen in het proces zijn gecommuniceerd en de OC heeft uitgebreid kunnen reageren. Aangezien de OC als zodanig geen direct actieve rol heeft, hebben deze bijeenkomsten voornamelijk het karakter van informatievoorziening gehad.

  De Meertens OC is betrokken geweest bij een adviescommissie’voor de OR die samengesteld was uit vertegenwoordigers van de OCs van de geesteswetenschappelijke instituten. Als Meertens OC hebben we een uitgebreid commentaar op de ‘Contourennota’ opgesteld dat via deze commissie naar de OR is gecommuniceerd.
 • Commissie Strategie en Beleid

  De Commissie voor Strategie en Beleid (CSB) denkt met het Management Team en de onderzoeksgroepen mee over de wetenschappelijke koers van het instituut; ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie (WeCo). De CSB bestaat uit twee onderzoekers uit elk van beide onderzoeksgroepen.

  De CSB bestond in 2012 uit de volgende leden:

  • B. Hermans
  • J. Helsloot
  • F. Hinskens
  • Th. Meder (voorzitter)

  Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van de komende reorganisatie aan het Meertens Instituut, ook op het terrein van het onderzoek. Als de afdelingen Etnologie en Variatielinguïstiek op 1 januari 2013 worden opgeheven, zullen de vergaderingen van de onderzoeksgroepen vervangen worden door vergaderingen van de themagroepen, en van een nieuw te vormen research board. De voorzitter van de research board is in deze nieuwe opzet lid van het MT. Er is al vanaf 6 februari 2012 geëxperimenteerd met vergaderingen van de research board, waarin alle senior onderzoekers (met een vaste aanstelling) aanwezig waren. Alle leden van de CSB maakten ook deel uit van de nieuwe research board, die na de reorganisatie zal gaan waken over de wetenschappelijke koers. De CSB is daarmee de facto overbodig geworden.

  In de CSB-vergadering van 6 september 2012 heeft de commissie het MT geadviseerd om de CSB daadwerkelijk te vervangen door een breder opgezet research board. De CSB ziet hier alleen maar winst in, maar acht haar eigen rol daarmee tegelijkertijd uitgespeeld; er is overigens wel aan het MT gesuggereerd bij eventuele toekomstige ingewikkelde kwesties rond de organisatie van het onderzoek ad hoc commissies in te zetten. In de vergadering van 6 september heeft de CSB zichzelf met het oog op de reorganisatie derhalve opgeheven.

 • Commissies

  Het Meertens Instituut kent diverse commissies die zich bezig houden met het reilen en zeilen van de organisatie. De Commissie Strategie en Beleid is in het leven geroepen om het MT te adviseren over het onderzoeksbeleid. De WeCo (de Wetenschapscommissie) is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directeur van het instituut adviseert als de directie van de KNAW. Verder bestaan er een Onderdeelscommissie (OC) en een Arbocommissie.