Commissies

Inleidende tekst Commissies
 • Wetenschapscommissie

  In 2008 is besloten de structuur van de commissie te wijzigen: er komt een kleinere nationale commissie bestaande uit vier externe leden (twee uit de taal hoek en twee uit de etnologie hoek) en een internationale commissie die bestaat uit de nationale commissie aangevuld met een aantal internationale experts (waarbij tenminste een etnoloog en een taalkundige afkomstig zijn uit Vlaanderen).

  Een drietal leden had in 2008 de maximale dubbele termijn (2 x 5 jaar) er op zitten: Jan Vaessen (voorzitter), Pieter Muysken en Johan Taeldeman zijn afgetreden. Nieuw aangetreden leden zijn Roeland van Hout (RUNijmegen) en John Nerbonne (RUNijmegen). Hiermee is de samenstelling van de nationale commissie als volgt:
  • Henk Driessen (voorzitter)
  • Heidi Dahles
  • Roeland van Hout
  • John Nerbonne
  De internationale commissie bestaat uit Mark Jacobs, die versterking krijgt van drie nieuwe leden.

  De wetenschapscommissie is in het verslagjaar eenmaal bijeen geweest, op 22 september. Er is uitvoerig overleg geweest over de door de KNAW aangekondigde bezuinigingen, eventuele clustering van KNAW-instituten, de relatie van het instituut met het NCV en de Unesco, en de ontwikkelingen op het terrein van digitalisering, documentatie en ICT (computational humanities).

   


 • Arbocommissie

  De Arbocommissie bestond in 2008 uit de volgende leden:
  • Sjef Barbiers
  • Rietje van den Bos
  • Margreet van der Ham (tot november 2008)
  • Koos Schell
  • Marcia Lucassen

  Tijdens de bijeenkomsten van de Arbocommissie is er veel tijd besteed aan het Plan van Aanpak. Van de 39 actiepunten zijn er 33 afgerond.

  Rondom de BHV zijn er veel ontwikkelingen geweest. In 2008 zijn de (nieuwe) BHV'ers getraind en de procedures zijn geactualiseerd.
  De Arbocommissie heeft bij het MT aandacht gevraagd voor het optimaliseren van de schoonmaakwerkzaamheden in het gebouw. In 2008 is het schoonmaken verplaatst naar het begin van de middag. Verder vindt er vier keer per jaar een dieptereiniging van de sanitaire groep plaats.

  Verbetering van de klimaatbeheersing is nog niet volledig gerealiseerd. Momenteel ligt er een aanvraag ter verbetering bij de RGD.
  Ook op het gebied van de beveiliging zijn er aanpassingen geweest. Opname van de beveiligingscamera is zichtbaar bij de receptie. Het sluiten van het gebouw is in 2008 ook gewijzigd. Zowel de openingsronde als de sluitingsronde worden nu gelopen door een beveiligingsfirma.
 • Commissie Strategie en Beleid

  De Commissie voor strategie en Beleid (CSB) denkt mee met het MT en de onderzoeksgroepen over de wetenschappelijke koers van het instituut. Ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie en bestaat uit twee onderzoekers uit de Nederlandse Etnologie en twee onderzoekers uit de Variatielinguïstiek.

  De CSB bestond in 2008 uit de volgende leden:
  • Wilbert Heeringa
  • Peter Jan Margry
  • Gertjan Postma
  • Irene Stengs

  In 2008 heeft de CSB zich voornamelijk bezig gehouden met de positie van de DOCs binnen het Meertens Instituut. Dat wil zeggen dat de CSB heeft gekeken naar de algemene taakopdracht en naar de verhouding tussen onderzoek enerzijds en documentatie en publieksfunctie (voorlichting) anderzijds. Daarnaast heeft de CSB zich, op verzoek van het MT,  gebogen over de vraag hoe het Meertens Instituut zich beleidsmatig zou moeten gaan verhouden tot digitalisering en ICT-gerelateerd onderzoek. • Onderdeelcommissie

  Samenstelling OC

  - Jan van Bruggen (interim-voorzitter vanaf april 2008; voorzitter vanaf december 2008)
  - Margreet van der Ham (voorzitter tot april 2008)
  - John Helsloot
  - Ben Hermans

  Er zijn twee overlegvergaderingen met de directie gehouden.


  Advies en instemming

  In overleg met de directie is de bestemming van de decentrale gelden vastgesteld en zijn 2 mei, 29, 30 en 31 december als verplichte vrije dagen aangewezen.


  Overige onderwerpen

  Dit zijn de belangrijkste punten die aan de orde zijn gekomen tijdens de overlegvergaderingen met de directie:
  -      Personele wijzigingen en opvulling van vacatures;
  -      Gevolgen voor het instituut van de 6.5%-korting op de rijksbijdrage;
  -      Gevolgen van de mogelijke verhuizing en instituutsclustering
  (gerelateerd aan de 6.5%-korting);
  -      De enquête die aan het einde van 2007 onder de medewerkers is gehouden;
  -      Versoepeling van informatie-uitwisseling, tussen MT en OC, maar ook
  tussen MT en personeel;    
  -      Problemen rond de frequentie en de verslaggeving van de functioneringsgesprekken;
  -      Engelse versie van de website.

  Het MT heeft toegezegd om tijdig met het OC te vergaderen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. De berichten van het MT zullen steevast op het intranet worden gepubliceerd, net als de notulen van de OC, en die van de overlegvergaderingen. Het OC heeft zich voorgenomen om voorafgaande aan iedere overlegvergadering het personeel te vragen of er nog relevante agendapunten zijn.


  Enquête

  Tijdens een lunchbijeenkomst in februari zijn de resultaten bekend gemaakt van de enquête die gehouden is aan het einde van 2007. Uit de antwoorden blijkt dat, in het algemeen, het personeel zeer tevreden is. Sommige medewerkers noteren problemen mbt de functioneringsgesprekken en de informatievoorziening door het MT. De OC heeft deze punten besproken met de directie.

  Over de problemen bij de functioneringsgesprekken is ook overleg gepleegd met de vertrouwenspersoon. Er is besloten om op het juiste moment informatie te versturen over wat een functioneringsgesprek precies is, en welke rechten en plichten ermee verbonden zijn. Tijdens deze vergadering is vastgesteld dat de taakverdeling tussen OC en de vertrouwenspersoon goed werkt (OC doet de 'boven-individuele' problemen, en de vertrouwenspersoon de 'persoonlijke').

  De medewerkers zijn dmv een aparte enquête geconsulteerd over de vraag voor welke locatie men een voorkeur heeft in het geval van clustering. Er bleek een vrijwel unanieme voorkeur voor Amsterdam.


  Plannen voor 2009

  Deze zullen worden bekend gemaakt door de OC in nieuwe samenstelling die aantreedt in maart 2009.

   

 • Commissies

  Het Meertens Instituut kent diverse commissies die zich bezig houden met het reilen en zeilen van de organisatie. De Commissie Strategie en Beleid is in het leven geroepen om het MT te adviseren over het onderzoeksbeleid. De WeCo (de Wetenschapscommissie) is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directeur van het instituut adviseert als de directie van de KNAW. Verder bestaan er een Onderdeelscommissie (OC) en een Arbocommissie.

   


  Braderie Uddel, 2008
  © Irene Stengs