Commissies

Inleidende tekst Commissies
 • Wetenschapscommissie

  De Wetenschapscommissie van het Meertens Instituut is een door de KNAW benoemde commissie die de directeur van het Meertens Instituut en de directie van de KNAW adviseert over het werkprogramma van het Instituut, in het bijzonder betreffende de aard, de richting en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek.

  In 2007 was de Wetenschapscommissie als volgt samengesteld:

  • Heidi Dahles (hoogleraar Organisatieantropologie, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Henk Driessen (bijzonder hoogleraar Mediterrane Studies, Radboud Universiteit Nijmegen)
  • Marc Jacobs (Vlaams Centrum voor Volkscultuur)
  • Pieter Muysken (hoogleraar Algemene Taalwetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen)
  • Johan Taeldeman (emeritus hoogleraar Nederlandse Taalkunde, Rijksuniversiteit Gent)
  • Jan Vaessen (voorzitter, Algemeen Directeur Nederlands Openluchtmuseum Arnhem)
  • Hans Bennis (directeur Meertens Instituut, fungeerde als ambtelijk secretaris van de commissie)

  De Wetenschapscommissie kwam in 2007 eenmaal bijeen, op 7 november. Tijdens deze vergadering is uitvoerig gesproken over de peer review die in oktober/november 2006 plaats vond.

 • Arbocommissie

  Aan het Plan van Aanpak heeft de Arbocommissie in 2007 veel tijd besteed. De BHV heeft in het Plan van Aanpak een hoge prioriteit gekregen. Tevens is er veel aandacht besteed aan de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Ongeveer twee derde van de aan de orde gestelde zaken in het Plan van Aanpak zijn in 2007 aangepakt. 

  De nieuw aangestelde coördinator facilitaire dienst is in het najaar van 2007 begonnen met het opstellen van een nieuw BHV plan. Dit plan zal in 2008 verder uitgewerkt worden.

  Verder heeft de Arbo-adviseur van Achmea Arbo gewezen op een aantal te verbeteren punten in het gebouw. De Arbocommissie heeft aangedrongen op een verbetering van de klimaatbeheersing, een extra controle op blusapparatuur, een noodplan bij calamiteiten en betere beveiliging van het gebouw.

  De leden van de Arbocommissie (Sjef Barbiers, Rietje van der Bos, voorzitter Marcia Lucassen, Koos Schell en namens de OC Margeet van der Ham) hebben als proefpersonen een periode een andere beeldschermtachograaf (van de firma Humatix) gebruikt. Met als conclusie de tachograaf in de toekomst aan te bieden aan de medewerkers.

  De Arbowebsite zal worden opgenomen in het intranet van instituut. Het intranet wordt voor de zomer van 2008 gelanceerd.

 • Commissie Strategie en Beleid

  De Commissie voor Strategie en Beleid (CSB) denkt mee met het MT en de onderzoeksgroepen over de wetenschappelijke koers van het instituut. Ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie en bestaat uit twee onderzoekers uit de Nederlandse Etnologie (in 2007 alleen Irene Stengs) en twee onderzoekers uit de Variatielinguïstiek (Olaf Koeneman en Gertjan Postma).

  In 2007 heeft de CSB twee adviezen aan het MT voorgelegd. Het eerste advies, getiteld, 'CSB advies AiO's - evaluatie en aanbevelingen', betrof een inventarisatie en analyse van de problemen en het welbevinden van AiO's aan het Meertens Instituut. Het tweede advies betrof een voorstel om de interne procedure voor het aanvragen van externe onderzoeksprojecten te herzien, getiteld 'Strategie en Beleid van Extern Gefinancierde Onderzoeksprojecten aan het Meertens Instituut'.

 • Onderdeelcommissie

  Samenstelling OC

  De OC was als volgt samengesteld:

  • Jan van Bruggen
  • Margreet van der Ham (voorzitter)
  • John Helsloot
  • Ben Hermans
  De in 2006 ontstane vacature kon, ondanks herhaalde oproepen door de OC, niet worden vervuld.

  Er zijn twee overlegvergaderingen met de directie gehouden.

  Advies en instemming

  In overleg met de directie hebben de decentrale gelden een bestemming gekregen.
  Als verplichte vrije dagen zijn in 2007 de vrijdag na Hemelvaart, maandag 24 december, donderdag 27 en vrijdag 28 december, en maandag 31 december aangewezen.

  Overige onderwerpen

  De OC heeft aan het Management Team (MT) vragen gesteld over: de taakoverdracht aan de nieuwe huismeester; de bemensing van de receptie; de verwerking in de tijdsregistratie van de verplichte vrije dagen; de taakverdeling binnen het MT in de periode dat de directeur een deeltijdbaan vervulde aan de UvA; de behoefte van sommige medewerkers aan webmail of een daarmee vergelijkbaar programma; de nieuwe website en de vertaling van een deel daarvan in het Engels; de frequentie van de verspreiding van de ‘Berichten van het MT’; eventuele ondersteuning elders wanneer de P&O-functionaris afwezig is; de nieuwe kamerindeling op het instituut; het onverwachte vertrek van het hoofd van de afdeling ICT, ook in enkele afzonderlijke gesprekken tussen de voorzitter van de OC en de directeur; de gevolgde procedure bij de verkiezing van een nieuwe onderzoeksleider bij de afdeling Etnologie.

  Bij al deze ondewerpen had de directie begrip voor onze zorgen en zegde toe, voorzover mogelijk, naar verbetering te streven. In de meeste gevallen zijn de knelpunten inmiddels verholpen.

  Door het vertrek van het NIWI uit ons gebouw komen de kosten voor de kantine nog steeds voor een groot gedeelte voor rekening van het Meertens. Om deze kosten terug te brengen stelde het MT voor om het aanbod te versoberen en voor een periode van vijf maanden een proef te nemen met het sluiten van de kantine op vrijdagen. Door een bijdrage vanuit de OC-gelden kon de versobering van het aanbod achterwege blijven. De OC heeft ingestemd met de sluiting van de kantine op vrijdagen, op voorwaarde dat dit na afloop van de proefperiode geëvalueerd wordt.

  Verder heeft de OC eind 2007 weer een enquête onder de medewerkers gehouden – peiling naar o.a. welbevinden op het werk, functionerings- en POP-gesprekken, communicatie en begeleiding binnen het instituut. De uitkomst van de enquête werd begin 2008 bekendgemaakt en met het MT besproken.

  Plannen voor 2008

  De OC streeft naar een frequentere uitwisseling van informatie tussen MT en OC.

 • Commissies

  Hup HollandHet Meertens Instituut kent diverse commissies die zich bezig houden met het reilen en zeilen van de organisatie. De Commissie Strategie en Beleid is in het leven geroepen om het MT te adviseren over het onderzoeksbeleid. De WeCo (de Wetenschapscommissie) is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directeur van het instituut adviseert als de directie van de KNAW. Verder bestaan er een onderdeelscommissie (OC) en een arbo-commissie.

    

   

   

   

                                                                                  Hup Holland
                                                                                  © Irene Stengs