Commissies

Inleidende tekst Commissies
 • Wetenschapscommissie

  De Wetenschapscommissie van het Meertens Instituut is een door de KNAW benoemde commissie die de directeur van het Meertens Instituut en de directie van de KNAW adviseert over het werkprogramma van het Instituut, in het bijzonder betreffende de aard, de richting en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek.

  In 2006 was de Wetenschapscommissie als volgt samengesteld:

  • Heidi Dahles (hoogleraar Organisatieantropologie, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Henk Driessen (bijzonder hoogleraar Mediterrane Studies, Radboud Universiteit Nijmegen)
  • Marc Jacobs (Vlaams Centrum voor Volkscultuur)
  • Pieter Muysken (hoogleraar Algemene Taalwetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen)
  • Johan Taeldeman (emeritus hoogleraar Nederlandse Taalkunde, Rijksuniversiteit Gent)
  • Jan Vaessen (voorzitter, Algemeen Directeur Nederlands Openluchtmuseum Arnhem)
  • Hans Bennis (directeur Meertens Instituut, fungeerde als ambtelijk secretaris van de commissie)

  De Wetenschapscommissie kwam in 2006 tweemaal bijeen, op 23 januari en 13 september. Tijdens deze vergaderingen is uitvoerig gesproken over het nieuwe onderzoeksplan voor de periode 2006-2010 en de oprichting van de Documentatie- en Onderzoekscentra (DOCs). Verder is uitgebreid aandacht besteed aan de zelfevaluatie ter voorbereiding van de peer review die in oktober/november 2006 plaats vond.

 • Arbocommissie

  De Arbocommissie heeft drie keer vergaderd. Het aantal EHBO’ers en BHV’ers is daarin aan de orde geweest. Door de opheffing van het NIWI, en door het vertrek van sommige collega’s, zijn er te weinig EHBO’ers. In 2006 zijn er alleen vervolgcursussen EHBO en BHV gegeven; er zijn geen nieuwe hulpverleners opgeleid. Er hebben in 2006 geen ontruimingsoefeningen plaatsgevonden. In december is er door BHV’ers een training gevolgd bij de brandweer Amsterdam.

  Er is besloten een Arbo-website te maken. De aanstelling van de ombudspersoon is ook binnen de Arbocommissie besproken, evenals de aanstelling van de nieuwe bedrijfsarts. In verband met een aantal incidenten zijn er passende maatregelen genomen om de veiligheid van het personeel te vergroten. Ook is er in 2006 een Risico Inventarisatie en- Evaluatie uitgevoerd.

  De Arbocommissie bestond in 2006 uit:

  • S. Barbiers
  • R. van den Bos
  • M. Lucassen (voorzitter en preventiemedewerker)
  • K. Schell
  • A. Verburg (tot oktober)
  • M. van der Ham (namens de OC)
 • Commissie Strategie en Beleid

  De Commissie voor Strategie en Beleid (CSB) denkt mee met het MT en de onderzoeksgroepen over de wetenschappelijke koers van het instituut. Ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie en bestaat uit twee onderzoekers uit de Nederlandse Etnologie (in 2006 waren dat M. Ramstedt en I. Stengs) en twee onderzoekers uit de Variatielinguïstiek (M. van Oostendorp en G. Postma).

  Voor de CSB stond het jaar in het teken van drie gebeurtenissen. In de eerste plaats was er het bericht dat het door financiële moeilijkheden niet langer mogelijk zou zijn om interne AiO’s aan te stellen. Samen met de leiders van de onderzoeksgroepen is hierover een brief geschreven waarin zorgen worden uitgesproken over deze ontwikkeling; deze brief kan de directeur hopelijk ondersteunen in zijn pogingen om deze ontwikkeling te stoppen. Daarnaast denkt de CSB mee met het MT over alternatieve strategieën om nieuw jong onderzoekstalent het Meertens Instituut binnen te halen, bijvoorbeeld door de inzet van externe financiering te vergroten.

  De overige twee gebeurtenissen waren natuurlijk het verschijnen van het nieuwe onderzoeksplan en de externe visitatie. Het CSB dacht kritisch mee bij de voorbereidingen van beide evenementen en had ook een gesprek met de visitatiecommissie.

 • Onderdeelcommissie

  Samenstelling OC

  In 2006 hebben OC-verkiezingen plaats gevonden. Tot 28 maart bestond de OC uit D. Gerritzen, M. van der Ham, M. Twisk, M. van Zuijlen en T. Meder (voorzitter).

  Na de verkiezing was de OC als volgt samen gesteld:

  • J. van Bruggen
  • I. van Ginneken
  • M. van der Ham (voorzitter)
  • J. Helsloot
  • B. Hermans

  I. van Ginneken heeft ontslag genomen per 1 september. De OC is daarna door gegaan met vier leden.

  Door omstandigheden, o.a. een nieuwe OC, hebben er dit jaar (maar) drie overlegvergaderingen met de directie plaats gevonden (waarvan één spoedoverleg).

  Advies en instemming

  In overleg met de directie hebben de decentrale gelden een bestemming gekregen. Als verplichte vrije dagen zijn in 2006 de vrijdag na Hemelvaart, en de drie dagen na Kerst aangewezen.

  Overige onderwerpen

  Ondanks het feit dat de OC de redenen begrijpt, heeft de OC aangegeven het te betreuren dat de vaste aio-posities van het Meertens Instituut – wegens financiële krapte – zijn geschrapt. Verder is de (onderbezetting op de) receptie aan de orde gekomen: door personele wijzigingen zijn er gaten gevallen. Ook bij de helpdesk is er sprake van onderbemanning – dit gat is gedeeltelijk gedicht met een gedetacheerde helpdeskmedewerker. Daarnaast is de situatie op de afdeling Technische Ontwikkeling besproken. Naast overleg met de directie, zijn er afzonderlijke gesprekken gevoerd met het personeel van TO.

  Ook het van huis uit inloggen op de databases van het Meertens, is weer aan de orde geweest. Vanwege hoge eisen die gesteld worden aan netwerkbeveiliging is deze faciliteit nog niet gerealiseerd. Er zijn vragen gesteld over de gevormde DOCs (Documentatie- en Onderzoekscenta). Ook over de UFO-inschaling zijn vragen gesteld en de (vordering van) de nieuwe website is aan de orde geweest.

  Door het vertrek van het NIWI uit ons gebouw, en omdat een volledige ingebruikname van de vrijgekomen ruimte niet binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden, is gesproken over onze cateraar. De kosten, voorheen gedeeld met het NIWI, komen nu voor een groot gedeelte voor rekening van het Meertens Instituut. Doordat er minder mensen gebruik maken van de kantine, is het aantal ‘mens-uren’ bij de catering gehalveerd. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de toekomst van de catering/kantine eruit zal zien.

  Een belangrijke vernieuwing in 2006 was de aanstelling van een ombudsvrouw. De reden hiervoor was medewerkers met individuele, werkgerelateerde problemen een mogelijkheid te bieden om deze problemen aan te kaarten.

  Plannen voor 2007

  De OC is van plan in 2007 weer een enquête onder de medewerkers te houden – een peiling naar o.a. het welbevinden op het werk, functionerings- en POP-gesprekken, communicatie en begeleiding binnen het instituut. Ook wil de OC vaker overleggen met de directie en haar zichtbaarheid binnen het instituut vergroten.

 • Commissies

  Het Meertens Instituut kent diverse commissies die zich bezig houden met het reilen en zeilen van de organisatie. De Commissie Strategie en Beleid is in het leven geroepen om het MT te adviseren over het onderzoeksbeleid. De WeCo (de Wetenschapscommissie) is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directeur van het instituut adviseert als de directie van de KNAW. Verder bestaan er een onderdeelscommissie (OC) en een arbo-commissie.  

  Zomercarnaval Rotterdam
  © Rosa Verhoeve