Algemene Zaken

Inleidende tekst Algemene Zaken
 • Medewerkers

  Boom-Sicking, B.L.M.
  Bos, H.W.C. van den
  Brinkhuis, E.J., tot 1 december
  Bruggen, J. van
  Bruin, M.J. de
  Edel, R.J.
  Garcia-Brugman, H.
  Grijpink, C.A.M.
  Grundmann, L.
  Huttenga, R.
  Jongenburger, W.
  Kraft van Ermel, T.
  Kunst, J.P.
  Lucassen, M.M.E.L.
  Meijer, C.L.M.
  Peet, C.M. van der
  Pinna-Holterman, C.G.
  Rave, H.B.A.
  Schell, J.J.
  Sterkenburg, F.
  Tegelaers, T.
  Twisk, M. tot 1 augustus
  Vanthoor, H.C.M.
  Verburg, A.G. tot 1 oktober
  WillĂ©, W. tot  1 juni
  Wijk, C.T.J.W. van
 • Technische ontwikkeling

  Het onderdeel technische ontwikkeling bouwt databases, ontwikkelt webapplicaties en zorgt voor de technische ontwikkeling en het beheer van de website(s). Steeds meer onderzoeksresultaten en collecties van het instituut komen terecht in databases die worden ontsloten via de website voor onderzoek en voor een breder publiek. 

  De ontwikkeling van de nieuwe website was een van de grotere projecten in 2006. Ook is de afdeling TO druk geweest met de database PLantennamen in Nederlandse Dialecten, PLAND, die in februari 2006 officiëel is geopend, en de Dynamische Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten, DynaSAND, die in maart 2006 voor de buitenwereld is opengezet. Verder is er een cartografische module gebouwd en beschikbaar gesteld als open source.

  Projecten

  Cartografische module voor webapplicaties (2004-2010) het betreft een cartografische component van de SAND gebaseerde PHP-module om Kloekenummers af te beelden op een grondkaart van het Nederlands taalgebied. Afdelingsoverschrijdend project, bedoeld om ingezet te kunnen worden bij alle projecten waar geografische informatie (in de vorm van Kloekenummers) aanwezig is.
  Resultaten in 2006: module is nu versie 2.3.0b1. Werk t.b.v. het D-kwadraat project (Google Earth opties) en aanzienlijke modularisering: grondkaart nu in .ini file opgeslagen waardoor switchen van grondkaart mogelijk is geworden. Module als open source vrijgegeven onder de GPL .
  Medewerkers: J.P. Kunst.

  Monitor Meertens Instituut (2000-2010) De Meertens-monitor is een database die informatie bevat over het onderzoek en onderzoeksgerelateerde activiteiten van medewerkers. In de monitor kunnen medewerkers hun eigen resultaten bijhouden, en de resultaten van collega's inzien. De database wordt gebruikt voor de productie van het jaarverslag van het instituut, voor de administratie van projecten en voor documentatie en dienstverlening. Door middel van uitgebreide zoekmogelijkheden kunnen snel overzichten worden gegenereerd. In de toekomst zal de monitor via de Meertens-website toegankelijk worden.
  Resultaten in 2006: optie toegevoegd om via een 'web service'-achtige interface gegevens uit de monitor te tonen op de Meertens-website. Een begin gemaakt met uitvoer van gegevens uit de Monitor t.b.v. het Metis-systeem, dat KNAW-breed in gebruik zal worden genomen voor de registratie van onderzoeksresultaten.
  Medewerkers: W.J. Willé (coördinator), J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), L.C.J. Barbiers (adviseur).

  Software-ontwikkeling t.b.v. het SAND-project (2002-2007) De Dynamische Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (DynaSAND) is een on-line tool voor dialectsyntactisch onderzoek. DynaSAND bestaat uit een database, een zoekmachine en een cartografische component.
  Resultaten in 2006: applicatie is in maart 2006 opengezet voor de buitenwereld. Verder diverse aanpassingen, uitbreidingen en verfijningen doorgevoerd. Begonnen met XML-RPC interface te implementeren t.b.v. het Edisynproject.
  Medewerkers: J.P. Kunst.

  Software-ontwikkeling t.b.v. het D-kwadraat project (2006-2007) Ontwikkeling van software t.b.v. de cartografische component van het D-kwadraat project (digitale databanken en digitaal gereedschap voor WBD en WLD). Project in samenwerking met Universiteit van Nijmegen.
  Resultaten in 2006: productie van kml-files (input voor Google Earth) door kaartmodule mogelijk gemaakt. Kaartmodule aangepast om ook onderdelen van de grondkaart (een of meer provincies) te kunnen tekenen. Kaartmodule aangepast om ook postcodes als input te kunnen gebruiken.
  Medewerkers: J.P. Kunst

  Software-ontwikkeling t.b.v. het EDISYN-project (2005-2010) Diverse softwarecomponenten van het ESF-project 'European Dialect Syntax'.
  Resultaten in 2006: architectuur ontworpen voor gedistribueerde zoekmachine (web services-interface via XML-RPC). Diverse contacten in het buitenland gelegd, lezingen gehouden.
  Medewerkers: J.P. Kunst.

  Software-ontwikkeling t.b.v. het Variation in Inflection-project (2005-2007) Ontwikkeling van webgebaseerde applicatie voor tagging en ontsluiting van dialectdata voor het Variation in Inflexion-project.
  Resultaten in 2006: subset van data uit SAND en MAND (verba en adjectiva) toegankelijk gemaakt via webapplicatie. Deze data automatisch voorzien van Variflex-tagging op grond van bestaande SAND-tagging of MAND-indeling, en woordvorm. Basale cartografische mogelijkheid toegevoegd.
  Medewerkers: J.P. Kunst.

  Software-ontwikkeling t.b.v. het VIN (Voornamen in Nederland) project (2006-2010) Bouwen van database voor de voornamen uit de Gemeentelijke Basisadministratie.
  Resultaten in 2006: database ontworpen en uitgetest met behulp van deelverzameling (gemeente Waalre). In december gestart met genereren van complete database uit de toegezonden tekstbestanden.
  Medewerkers: J.P. Kunst.

  Software-ontwikkeling t.b.v. onderzoeksproject Urbane toponiemen (2002-2010) De database Urbane toponiemen bevat gegevens uit postcodetabellen en straatnaamregisters, verzameld in het kader van het onderzoeksproject Urbane toponiemen. Met behulp van de database kunnen verschillende ontwikkelingen betreffende de straatnaamgeving in de steden zichtbaar worden gemaakt.
  Resultaten in 2006: een aantal rapportages geproduceerd.
  Medewerkers: E.J. Brinkhuis (software-ontwikkelaar), J.P. Kunst (coördinator).

  Software-ontwikkeling t.b.v. vragenlijsten op de website (2002-2010) Project waarin verschillende vragenlijsten zijn bewerkt tot online-enquêtes. De antwoorden die bezoekers van de Meertens-website via het online vragenformulier aanleveren worden door het programma direct in een database geplaatst.
  Resultaten in 2006: gewerkt aan verbinding van de vragenlijstapplicatie met het Meertens Panel. Besloten om in de toekomst over te gaan op het bestaande open source-pakket PHPSurveyor.
  Medewerkers: E.J. Brinkhuis (coördinator), J.P. Kunst (software-ontwikkelaar), C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

  Bibliotheekcatalogus Meertens op het WWW (2005-2006) Resultaten in 2006: de collectie van de bibliotheek vanaf 1988 staat nu on-line en is eenvoudig doorzoekbaar. Er is een update-module voor het verversen gemaakt.
  Medewerkers: C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

  Ontwikkeling DOC Volksverhaal website (2006-2007) Resultaten in 2006: implementatie en bouw website DOC Volksverhaal. Deelproject van ‘DOC Volksverhaal i.o.’.
  Medewerkers: C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

  Ontwikkeling SS17 website (2006-2007) Resultaten in 2006: implementatie website Sociolinguistics Symposium 17 (SS17). Advies bepaling abstracts submission systeem. 
  Medewerkers: C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

  Vernieuwing website (2006-2010) Resultaten in 2006: implementeren van nieuwe vormgeving en een nieuw CMS: Joomla. Integratie met monitor en andere databases. Verbetering navigatiestructuur. Deelproject van ‘Website Meertens Instituut’.
  Medewerkers: E.J. Brinkhuis, C.M. van der Peet.

  Software-ontwikkeling t.b.v. het project bibliotheek (2004-2010) Bibliotheek catalogus -retro-. Deze database bestaat uit de gedigitaliseerde bibliotheekkaartjes. Deze kaartjes zijn ingescand en daarna ge-OCR-d (OCR= Optical Character Recognition). Het OCR-en is met wisselend succes gebeurd maar het is wel mogelijk om al te zoeken op deze tekst. Er is een interface om de kaartjes te controleren en te editen.
  Resultaten in 2006: onderhoud en beheer.
  Medewerkers: E.J. Brinkhuis.

 • Bibliotheek

  De collectie van de bibliotheek omvat in totaal zo’n 50.000 banden en 800 lopende tijdschriften. Regelmatig ontvangt het instituut ook schenkingen. De medewerkers van de bibliotheek houden zich bezig met acquisitie en beheer van titels (en tijdschriften) en het maken van titelbeschrijvingen. Daarnaast zorgt men voor de ordening van titels in het magazijn en het behoud van de collectie. Ook ontvangt de bibliotheek onderzoekers en andere geïnteresseerden.

  De aanwinsten voor 2006 waren 1569 nieuwe titels (boeken en tijdschriften). Hiervan werden 779 titels verkregen via schenkingen, van o.a.:

  • De bibliotheek van het NOM: 258 titels
  • Het NIWI: 237 titels 
  • Martie Sievert Muziek Centrum voor de Omroep: 107 titels
  • Mats Wahlberg, Språk- och folkminnesinstitutet (Uppsala): 59 titels

  Verder zijn opgenomen in de bibliotheek: 10 meter aan tijdschriften uit De Fontys bibliotheek, een selectie uit het boekenbezit van Jo Daan en 55 meter uit de collectie van het NIWI.

  Projecten

  Hoofdwoordencatalogus bibliotheek Meertens Instituut (2000-2010) De hoofdwoordencatalogus is de boekencatalogus van het Meertens Instituut. Rond 1950 is een begin gemaakt met de opbouw ervan. In 2000 is begonnen met de invoer van de kaartcatalogus in de digitale catalogus.
  Resultaten in 2006: correctie van de 54365 gescande kaartjes. 7467 kaartjes zijn gecorrigeerd en 3871 verwijderd. Dit zijn voornamelijk verwijzingen, maar ook doublures die ook in de reeds bestaande digitale catalogus voorkomen.
  Medewerkers: E. Brinkhuis (uitvoerder), T. Kraft van Ermel (projectmedewerker), J.J. Schell (coördinator), C.H.M. Vanthoor (uitvoerder).

  Project bibliotheek (2003-2006) In 2002 is de collectie van de Meertens bibliotheek uitgebreid met een deel van de collectie van het Nederlands Openlucht Museum te Arnhem. Het betreft werken op het terrein van o.a. religie, heemkunde en geschiedenis en het gaat in totaal om zo'n 5600 titels. Dit project beoogt de NOM-collectie in te vlechten in de bestaande Meertens bibliotheek en op te nemen in de digitale catalogus. Binnen dit project wordt ook gewerkt aan het scannen en OCR-en van de 42.000 papieren fiches van de bibliotheekcatalogus waarbij de images automatisch worden geconverteerd naar het formaat van de bibliotheekcatalogus.
  Resultaten in 2006: zie beschrijving bij hoofwoordencatalogus bibliotheek Meertens Instituut
  Medewerkers: T. Kraft van Ermel (uitvoerder), J.J. Schell (coördinator), C. Versteegen (uitvoerder).

   

 • Audiodigitalisering

  Het Meertens Instituut is in het bezit van een professioneel uitgeruste audiostudio. In voorgaande jaren heeft het instituut audiodigitaliseringswerkzaamheden uitgevoerd voor externe klanten en instituten van de KNAW. In 2006 is besloten het beleid met betrekking tot audiodigitalisering aan te passen. Door de vele externe digitaliseringsopdrachten hebben de werkzaamheden aan het instituutsarchief relatief weinig aandacht gekregen. Om die reden is besloten minder externe opdrachten aan te nemen waardoor de prioriteit weer komt te liggen bij digitalisering en beheer van ons eigen audio-archief.

  Projecten

  Digitalisering Audioarchief (1999-2010) Digitalisering van de totale collectie taal- en etnologieopnames met het oog op (a) verbeterde toegankelijkheid voor intern en extern onderzoek, (b) conservering. De realisatie komt tot stand in deelprojecten. Het digitaliseren vindt plaats in de uitstekend geoutilleerde audiostudio's van het Meertens Instituut, volgens het zogenaamde PCM-principe (Puls Code Modulatie), dat wil zeggen dat er geen compressie wordt toegepast en dat de gedigitaliseerde audio 'gelijk is aan het origineel.' Het opslagformaat is AIFF. Bewerking en analyse is mogelijk in programma's als PRAAT en CLAN.
  Resultaten in 2006: voor de projecten 'Volkskunde' en 'Nederlands in de USA' zijn in totaal 200 banden gedigitaliseerd op totaal 397 cd's. In 2006 zijn uit het digitale archief ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, media, e.d. 249 cd's beschikbaar gesteld. Gedigitaliseerd t.b.v. externe opdrachtgevers: NIMH - 51 banden (collectie Turpijn), KIT - 4 banden, UvA Universiteitsmuseum Agnietenkapel - 375 platen (collectie fonetiek).
  Medewerkers: M. Frinking (gedetacheerd), C.A.M. Grijpink (projectcoördinator), T. Janssen (gedetacheerd), B. Minks (gedetacheerd).

 • Algemene Zaken

  De niet-wetenschappelijke diensten op het instituut, zoals automatisering, audio-digitalisering, personeelszaken, financiën, communicatie, DTP, document-invoer, receptie en secretariaat zijn ondergebracht bij de afdeling Algemene Zaken. Ook de documentatie, bibliotheek en archieven vallen onder Algemene Zaken vanwege hun functie ter ondersteuning van het onderzoek.

  In het submenu staat een onderverdeling in audiodigitalisering, bibliotheek, communicatie, documentatie en archieven en technische ontwikkeling. Onder deze items staat meer informatie over de activiteiten en projecten van deze organisatieonderdelen in 2006.   


   

  Paasvuur te Beuningen

   

  Paasvuur te Beuningen
  © Rosa Verhoeve