Commissies

Inleidende tekst Commissies
 • Wetenschapscommissie


  De wetenschapscommissie is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directeur van het instituut adviseert als de directie van de KNAW. De samenstelling van de wetenschapscommissie was in 2011 als volgt:

  • H. Driessen (voorzitter, Radboud Universiteit Nijmegen)
  • R. Bendix (Universiteit Gottingen)
  • H. Dahles (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • L. Haegeman (Universiteit Gent)
  • R. van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen)
  • M.Jacobs (FARO Brussel)
  • J. Nerbonne (Rijksuniversiteit Groningen)

  In het jaar 2011 is de wetenschapscommissie eenmaal bijeen gekomen voor een vergadering op 5 oktober 2011. Deze vergadering stond vooral in het teken van de zelfevaluatie van het instituut, als voorbereiding op de visitatie onderzoek en collecties die plaatsvond op 30 november, respectievelijk 7 december. Andere onderwerpen betroffen de reorganisatie die een bezuiniging moest opleveren, nieuwe onderzoeksthema’s en de organisatie van het onderzoek. John Nerbonne heeft als vertegenwoordiger van de wetenschapscommissie een onderhoud gehad met de evaluatiecommissie onderzoek.

   

 • Arbocommissie

   De Arbocommissie bestond in 2011 uit de volgende leden:

  • R. van den Bos
  • E. Doelman (afgevaardigde OC)
  • B. Hermans
  • M. Lucassen
  • A. van Regteren-Altena
  • K. Schell

  In 2011 heeft de Arbo-commissie vier keer vergaderd. De aandacht van de commissie ging opnieuw uit naar de BHV-organisatie en de verwerking van de aanbevelingen vanuit de risicoanalyse in het Plan van Aanpak.

  De commissie heeft een overzicht samengesteld met de problemen op het gebied van de BHV. Deze probleemgebieden zijn in een notitie verwerkt en aangeboden aan het Management Team.

  Naast de bovengenoemde punten zijn ook de volgende zaken zijn aan de orde gekomen:

  • Incidentenregistratie
  • Veiligheid in het gebouw
  • Reorganisatie
  • Cateringwerkzaamheden
  • Aanpassing van het Plan van Aanpak
 • Commissie Strategie en Beleid

  De Commissie voor Strategie en Beleid (CSB) denkt met het Management Team en de onderzoeksgroepen mee over de wetenschappelijke koers van het instituut; ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie (WeCo). De CSB bestaat uit twee onderzoekers uit elk van beide onderzoeksgroepen.

  De CSB bestond in 2011 uit de volgende leden:

  • B. Hermans
  • J. Helsloot
  • F. Hinskens
  • Th. Meder (voorzitter)

  De CSB werd door de directeur geconsulteerd over de veranderende positie van naamkunde in de voorgenomen reorganisatie. De CSB toonde er begrip voor dat het Documentatie- en Onderzoekscentrum Naamkunde, en daarmee met name het wetenschappelijke onomastieke onderzoek, niet werd gecontinueerd. Daarentegen toonde de CSB zich voorstander van handhaving en onderhoud van de naamkundige databanken, het liefst met de oprichting van een Namenportaal op internet.

  Op verzoek van het MT heeft de CSB (evenals de wetenschapscommissie) advies uitgebracht over de als eerste te honoreren pilots in het nieuwe, projectgewijs georganiseerde onderzoeksprogramma van het Meertens Instituut. Naar het oordeel van de CSB voldeden alle aanvragen aan de wetenschappelijke criteria, maar bestond er na weging een voorkeur voor de pilots ‘Orale Transmissie’, ‘Het Leven der Liquidae’ en ‘Gradual Grammaticality’.

  Op uitnodiging van extern adviseur A. Prins – lid van de Commissie Kwaliteitsindicatoren Geesteswetenschappen (KNAW) – heeft de CSB meegediscussieerd over het interim-rapport Kwaliteitsindicatoren voor Onderzoek in de Geesteswetenschappen, dat geschreven werd in opdracht van de KNAW. De CSB toonde zich in essentie gelukkig met de manier waarop (in de voorgestelde benadering) rekening zou worden gehouden met de specifieke vormen van productie in de geesteswetenschappen: zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke kwaliteit worden in het uitgebrachte advies door peers beoordeeld op de aspecten output, gebruik en erkenning.

  Tot slot heeft de CSB zich ongevraagd uitgesproken over de Zelfevaluatie 2006-2011 die door de directeur was opgesteld ten behoeve van de internationale visitatiecommissie onderzoek. De CSB ging met name in op de toekomstvisie ten aanzien van het Meertens Instituut als organisatie en onderzoeksinstituut. De voorgenomen opheffing van de CSB, zoals blijkt uit het organogram, werd betreurd: de vervanging door een research board werd niet als een gelijkwaardige opvolger ervaren. Verder vertoont het organogram in het algemeen een toenemende invloed van de directeur en afnemende inspraak van de onderzoekers. Bovengemoemde punten heeft de CSB ook naar voren gebracht tegenover de visitatiecommissie. De CSB pleitte bij de directie andermaal voor het behoud van de naamkundige databases voor het Meertens. Tot slot erkende de CSB het belang van een nieuwe onderzoeksrichting als de e-Humanities, maar werd ook benadrukt dat dit type onderzoek niet overheersend zou moeten worden: bepaalde onderzoeksvragen kunnen beter (ook) met andere methoden worden beantwoord.
   

 • Onderdeelcommissie

  De Onderdeelcommissie (OC) is het medezeggenschapsorgaan binnen het Meertens Instituut.


  Samenstelling

  De onderdeelscommissie (OC) bestond in 2011 uit de volgende personen:

  • M. Balkenhol
  • M. de Bruin
  • M. Jansen
  • F. Niehof
  • M. van Oostendorp              

  Aan het begin van het jaar trad Eveline Doelman af, omdat zij met pensioen ging. Zij werd met toestemming van de directie vervangen door Martine de Bruin.

  Reorganisatie

  Verreweg het belangrijkste punt van aandacht had de reorganisatie, die uiteindelijk door een samenloop van omstandigheden langer op zich liet wachten dan de bedoeling was.

  Oorspronkelijk zou de OC al in januari inzage krijgen in de reorganisatieplannen, maar doordat het ingewikkelder bleek dan voorzien om deze te maken, kwamen deze uiteindelijk pas enkele maanden later. In overleg met de directeur was inmiddels afgesproken dat de inspraakprocedure zoveel mogelijk 'intern' gehouden zou worden. Ook hier kwamen echter twee kinken in de kabel: door ziekte van de directeur kon er minder gemakkelijk (informeel) overlegd worden dan de bedoeling was, en bovendien had inmiddels de centrale ondernemingsraad van de KNAW (OR) besloten dat deze inmiddels verantwoordelijk was.

  Uiteindelijk werd een conceptversie van het advies over het reorganisatieplan opgesteld door een commissie die bestond uit de gehele OC en twee leden van de OR. Dit rapport stemde in met de noodzaak tot reorganisatie, maar plaatste enkele kritische kanttekeningen bij individuele voorgestelde maatregelen.

  De OR nam dit rapport vervolgens over, maar legde bij het verdere overleg in de zomerperiode enkele eigen accenten; de bezwaren van de OR gingen vooral over het opheffen van de functies 'hoofd facilitaire dienst' en 'medewerker externe betrekkingen'. Uiteindelijk leidden deze bezwaren tot een negatief advies, dat de directie echter naast zich neer heeft gelegd.

  Omdat geen van de betrokkenen achteraf gelukkig was met deze procedure, is tussen OR, OC en de directies van het Meertens Instituut en de KNAW afgesproken dat er de volgende keer meer duidelijkheid moet zijn over wie op welk moment precies welke verantwoordelijkheid heeft.                                                                              

 • Commissies

  Het Meertens Instituut kent diverse commissies die zich bezig houden met het reilen en zeilen van de organisatie. De Commissie Strategie en Beleid is in het leven geroepen om het MT te adviseren over het onderzoeksbeleid. De WeCo (de Wetenschapscommissie) is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directeur van het instituut adviseert als de directie van de KNAW. Verder bestaan er een Onderdeelscommissie (OC) en een Arbocommissie.