Commissies

Inleidende tekst Commissies
 • Wetenschapscommissie

  De wetenschapscommissie is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directeur van het instituut adviseert als de directie van de KNAW. De samenstelling van de wetenschapscommissie was in 2010 als volgt:

  • Henk Driessen (voorzitter, Radboud Universiteit Nijmegen)
  • Peter Auer (Universiteit Freiburg)
  • Regina Bendix (Universiteit Gottingen)
  • Heidi Dahles (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Liliane Haegeman (Universiteit Gent)
  • Roeland van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen)
  • Mark Jacobs (FARO Brussel)
  • John Nerbonne (Rijksuniversiteit Groningen)

  In het jaar 2010 is de wetenschapscommissie eenmaal bijeen gekomen met de voltallige internationale commissie op 30 september en 1 oktober.

  Het voornaamste onderwerp betrof de inhoudelijke bespreking van het nieuwe onderzoeksplan 2012-2016. De leden van de wetenschapscommissie hebben vanuit hun expertise hun visie gegeven op de concept plannen van Hans Bennis. Het commentaar van de commissie wordt verwerkt in een volgende versie van het onderzoeksplan. Andere belangrijke agendapunten waren de financiële situatie van het instituut en de door de KNAW aangekondigde bezuinigingen voor de komende periode. Deze kwesties waren een bron van zorg. De voorzitter had op 9 december een onderhoud met de directeur onderzoek van de KNAW over de ontwikkeling van het nieuwe onderzoeksprogramma van het Meertens Instituut.
   

 • Arbocommissie

  De Arbocommissie bestond in 2010 uit de volgende leden:

  • Rietje van den Bos
  • Ben Hermans (vanaf juni 2009)
  • Marcia Lucassen
  • Koos Schell

  Eveline Doelman heeft namens de OC de vergaderingen bijgewoond.

  Risicoanalyse

  In een notitie is aan de hand van een aantal risicogebieden gekeken waar mogelijke veiligheidsrisico’s te onderkennen zijn.

  De volgende risicogebieden zijn bekeken:
  • Veiligheid gebouw
  • Noodplannen/BHV organisatie
  • Veiligheidsbewustzijn
  • Incidentenmelding en -registratie
  • Extremisme
  • Back-ups materialen en collecties
  • Gebruik van ICT

  Noodplannen/BHV

  In het gebouw kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat medewerkers en bezoekers het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Het instituut heeft een BHV organisatie. In 2010 is de jaarlijkse training gegeven door de organisatie Ajax Chubb.

  Back-up van materialen en collecties

  Het instituut heeft een uitgebreide, ten dele unieke collectie met een grote wetenschappelijke en grote cultuurhistorische waarde. Er is het risico dat de collectie (of delen er van) bij een calamiteit onherstelbaar beschadigd raakt of verloren gaat. Met de brandweer van Amsterdam is gesproken over een plan in geval van een calamiteit.


  Foto Femke Niehof: WK in 't Gooi

 • Commissie Strategie en Beleid

  De Commissie voor Strategie en Beleid (CSB) denkt met het MT en de onderzoeksgroepen mee over de wetenschappelijke koers van het instituut; ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie (WeCo). De CSB bestaat uit twee onderzoekers uit elk van beide onderzoeksgroepen.

  De CSB bestond in 2010 uit de volgende leden:

  • Wilbert Heeringa
  • John Helsloot
  • Frans Hinskens
  • Peter Jan Margry
  • Theo Meder (vanaf december, ter vervanging van Margry)

  Tot het najaar van 2010 was Frans Hinskens voorzitter, daarna heeft Peter Jan Margry de rol vervuld van interim-voorzitter, en bij aanvang van 2011 neemt Theo Meder het voorzitterschap op zich. In 2011 zal Wilbert Heeringa overigens vervangen worden door Ben Hermans.

  Frans Hinskens heeft zich als voorzitter van de CSB en als taalkundige in 2010 gebogen over een schets voor een aanvraag voor een Vici-project van Marc van Oostendorp.

  De CSB heeft zich in 2010 in eerste instantie bezig gehouden met de KNAW-nota Computational Humanities; er is uitgebreid schriftelijk commentaar geleverd op de eerste versie (d.d. 28 december 2009) en vervolgens nog eens op de tweede versie (d.d. 26 februari 2010).
  Verder heeft de CSB zich gebogen over de kwestie van de toekomstige ontmanteling van de onderzoeksgroepen van het Meertens Instituut als administratieve en 'intellectuele' eenheden.

  De CSB heeft uitgebreid schriftelijk commentaar geleverd op de eerste concept-versie van het nieuwe onderzoeksplan van het Meertens, en vervolgens nog eens op de tweede versie van dit meerjarenplan, met name op het door Hans Bennis geschreven hoofdstuk 'Diversiteit en dynamiek. Het onderzoek van het Meertens Instituut'.

 • Onderdeelcommissie

  De Onderdeelcommissie (OC) is het medezeggenschapsorgaan binnen het Meertens Instituut.


  Samenstelling

  De onderdeelscommissie (OC) bestond in 2010 uit de volgende personen:

  •  Markus Balkenhol
  • Eveline Doelman
  • Mathilde Jansen
  • Femke Niehof
  • Marc van Oostendorp                                                                                            

                                                                                                                                                         
  Het voorzitterschap van de OC rouleert; het werd tot maart 2010 bekleed door Markus Balkenhol, daarna tot december 2010 door Mathilde Jansen, en daarna door Marc van Oostendorp.


  Enquête

  Een belangrijk moment was de (ongeveer) tweejaarlijkse enquête onder het personeel; hieraan werd door ongeveer een derde van het personeel deelgenomen. De resultaten werden gepresenteerd tijdens een traditionele lunchbijeenkomst in april. Over het algemeen stemden de resultaten tot optimisme: ongeveer 85 procent van de medewerkers meldde tevreden tot zeer tevreden te zijn over de eigen baan, de werksfeer op het instituut en de leidinggevenden. Wel bleek er onder het personeel enige ongerustheid over de toekomst van het instituut, al was deze niet gelijkmatig verdeeld over de verschillende afdelingen. Ook waren er een aantal punten van terugkerende detailkritiek, die de OC heeft ingebracht in het overleg met de directie.


  Overleg

  Bij zijn aantreden had de OC zich voorgenomen om ongeveer vier keer per jaar met de directie bijeen te komen. Dat aantal is dit jaar precies gehaald. De notulen van deze vergaderingen zijn (net als de notulen van de eigen vergaderingen die de OC heeft gehouden) allemaal via intranet te raadplegen. Een terugkerend punt tijdens de verschillende vergaderingen waren de financiële problemen die op het instituut aankomen. Naarmate het jaar vorderde werd duidelijk dat een en ander met tamelijk grote waarschijnlijkheid gaat leiden tot een reorganisatie, al is de omvang daarvan onbekend. De OC en de directie hebben afgesproken gemaakt over de onderlinge communicatie bij deze reorganisatie en bovendien over deze afspraken - en over het weinige dat er concreet bekend was - gezamelijk met de medewerkers gecommuniceerd, onder andere door middel van een bijeenkomst van het personeel in december.


  Begroting

  Een kleiner financieel punt is de kleine eigen geoormerkte begroting die de OC ieder jaar mag besteden. In de praktijk gaat dit over een assortiment van verschillende zaken zoals een bijdrage aan de kosten van de kantine en het personeelsuitje; de OC heeft nauwelijks ruimte om hierin te manipuleren en heeft daarom ook dit jaar vrijwel dezelfde begroting goedgekeurd als in vorige jaren.


  Automatisering

  Een ander steeds terugkerend punt waren de problemen bij de overdracht van de automatisering naar de KNAW-afdeling I&A. In de zomer is het instituut gemigreerd naar de servers van I&A en de OC heeft naar beste vermogen klachten over de gevolgen van deze migratie, die soms tot het eind van het jaar te voelen waren, zoveel mogelijk met de directie door te spreken.


  Afbeelding rechtsboven: Geboortekaartjes op het instituut, Femke Niehof
 • Commissies

  Het Meertens Instituut kent diverse commissies die zich bezig houden met het reilen en zeilen van de organisatie. De Commissie Strategie en Beleid is in het leven geroepen om het MT te adviseren over het onderzoeksbeleid. De WeCo (de Wetenschapscommissie) is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directeur van het instituut adviseert als de directie van de KNAW. Verder bestaan er een Onderdeelscommissie (OC) en een Arbocommissie.
  Aflbeeldingen: De Groningse kunstenares Ra van der Hoek maakte een uniek kunstproject waarin het dialect van Ameland centraal stond. Aanleiding voor haar project was het promotieonderzoek van taalwetenschapper Mathilde Jansen, uitgevoerd aan het Meertens Instituut.