Commissies

Inleidende tekst Commissies
 • Wetenschapscommissie

  De wetenschapscommissie is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directeur van het instituut adviseert als de directie van de KNAW.

  De samenstelling van de wetenschapscommissie was in 2009 als volgt:

  •       Henk Driessen (voorzitter, Universiteit Nijmegen)
  •       Peter Auer (Universiteit Freiburg)
  •       Regina Bendix (Universiteit Gottingen)
  •       Heidi Dahles (Vrije Universiteit Amsterdam)
  •       Liliane Haegeman   (Universiteit Gent)
  •       Roeland van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen)
  •       Mark Jacobs   (FARO Brussel)
  •       John Nerbonne (Rijksuniversiteit Groningen)

  In het jaar 2009 is de wetenschapscommissie tweemaal bijeen gekomen: met de Nederlandse subcommissie op 17 april en met de voltallige internationale commissie op 17 en 18 september.

  Tijdens de vergadering van april heeft de commissie zich onder andere gebogen over de evaluatie van de documentatie en onderzoekscentra (DOCs), de KNAW-notitie 'strategische visie op de instituten van de KNAW' en het aio-protocol.

  De bijeenkomst in september stond in het teken van de midterm zelfevaluatie en daarmee samenhangend de nieuwe ICT-georiënteerde koers en de zorgwekkende financiële situatie van het instituut.

  In december hebben Henk Driessen en John Nerbonne in een gesprek met de directie van het instituut en de directie van de KNAW de visie van de wetenschapscommissie op de midterm zelfevaluatie van het instituut toegelicht.
   


 • Arbocommissie

  De Arbocommissie bestond in 2009 uit de volgende leden:

  •      Sjef Barbiers (tot juni 2009)
  •      Rietje van den Bos
  •      Ben Hermans (vanaf juni 2009)
  •      Marcia Lucassen
  •      Koos Schell

  Het plan van aanpak is ter ondertekening en goedkeuring aan het MT aangeboden en is daarna ingeleverd bij de KNAW.

  Binnen de BHV zijn er wat wisselingen geweest i.v.m. verhuizingen en ziekte. Jan Landstra is niet langer hoofd van de BHV. Zijn plaats wordt nu tijdelijk ingenomen door Marianne van Zuijlen en t.z.t. door Rob Zeeman. Door de verhuizing van I&A en O&I zijn er twee leden weg. Er zullen nieuwe kandidaten worden gezocht om deze plekken in te nemen. Er is een nieuwe installatie gekomen om de BHV in geval van nood op te kunnen roepen en er is voor elke kamer een ontruimingsinstructie gemaakt.

  Verder is er een ontruimingsoefening gehouden in maart 2009 die uitstekend is verlopen met dank aan Jan Landstra.

  De werkzaamheden t.b.v. het nieuwe brandalarm zijn afgerond. De meldingen gaan nu rechtstreeks naar de meldkamer van Justitie, waar het Meertens Instituut het gebouw mee deelt.

  De vloer is gereinigd en in de was gezet. De toiletten worden elk kwartaal grondig gereinigd.
 • Commissie Strategie en Beleid

  De Commissie voor Strategie en Beleid (CSB) denkt met het MT en de onderzoeksgroepen mee over de wetenschappelijke koers van het instituut; ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie (WeCo). De CSB bestaat uit twee onderzoekers uit elk van beide onderzoeksgroepen.

  De CSB bestond in 2009 uit de volgende leden:

  •      Wilbert Heeringa
  •      Frans Hinskens
  •      Peter Jan Margry
  •      Irene Stengs (tot medio mei) en
  •      John Helsloot (vanaf medio mei)

  Ook in 2009 heeft de CSB zich bezig gehouden met de evaluatie van de DOCs, met bijzondere aandacht voor de DOC Namen. In verband met het te voeren ICT-beleid (inclusief digitalisering) heeft de CSB een discussiestuk voorbereid ten behoeve van de instituutsbrede gedachtenuitwisseling van woensdag 11 februari.

  Daarnaast heeft de CSB zich in evenveel notities uitgesproken over twee opeenvolgende versies van de Strategienota van de hand van Theo Mulder, directeur onderzoek van de KNAW, over een grote subsidie-aanvraag rond het zogenoemde Taalportaal en een ‘voorversie’ van een subsidie-aanvraag uit de sectie Diachronie van de onderzoeksgroep Variatielinguïstiek.

  Tenslotte heeft de voorzitter samen met leden van het MT in het najaar een vertegenwoordiger van het Committee Quality Indicators in the Humanities at the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences geïnformeerd over de overwegingen die ten grondslag liggen aan het instituutsbeleid terzake.

   

 • Onderdeelcommissie

  De Onderdeelcommissie (OC) is het medezeggenschaps-orgaan binnen het Meertens Instituut.

  Samenstelling van de commissie

  Tot april 2009:

  •      Jan van Bruggen, voorzitter vanaf december 2008 tot april 2009
  •      John Helsloot
  •      Ben Hermans

  Nieuwe OC vanaf 7 april 2009:

  •      Markus Balkenhol, voorzitter april 2009 tot maart 2010
  •      Eveline Doelman
  •      Mathilde Jansen
  •      Femke Niehof
  •      Marc van Oostendorp

  Overleg

  Er zijn twee overlegvergaderingen met de directie gehouden. Dit zijn de belangrijkste punten die aan de orde zijn gekomen:
  Het overleg met de directie wordt opgevoerd, er wordt gestreefd om vier keer per jaar te vergaderen. Eventuele verhuizing dan wel clustering van het instituut. Eventuele bezuinigingen en de consequenties voor de medewerkers, die echter uiteindelijk niet van toepassing waren. Inspraak OC bij de instituutsbegroting. Besteding van decentrale gelden.

  Toezeggingen en voornemens

  Er wordt in het voorjaar 2010 een algemene enquête gehouden. Het overleg met de vertrouwenspersoon wordt opgevoerd. De zichtbaarheid wordt verder vergroot.

  Advies en instemming

  De OC heeft, in samenwerking met de Arbo-commissie, de directie over het beveiligingsbeleid geadviseerd. De directie is hiermee accoord gegaan. De OC heeft de directie om inzicht in de instituutsbegroting gevraagd. De directie heeft inzicht verleend.

  Andere activiteiten van de OC

  OC borrel. Om de cohesie in het instituut te vergroten heeft de OC een borrel georganiseerd.

  Er is een enquête gehouden over de aanwezigheid van groen op de werkvloer. Uit de antwoorden bleek dat er bij de meeste medewerkers geen behoefte bestaat voor meer kamerplanten.
   
 • Commissies

  Het Meertens Instituut kent diverse commissies die zich bezig houden met het reilen en zeilen van de organisatie. De Commissie Strategie en Beleid is in het leven geroepen om het MT te adviseren over het onderzoeksbeleid. De WeCo (de Wetenschapscommissie) is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directeur van het instituut adviseert als de directie van de KNAW. Verder bestaan er een Onderdeelscommissie (OC) en een Arbocommissie.

   

  alt

                                          foto Ruben A. Koman: 1 Aprilviering te Brielle