Articles

 • Working at the Meertens Institute

  The Meertens Institute, established in 1926, has been a research institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) since 1952. We study the diversity in language and culture in the Netherlands. Our focus is on contemporary research into factors that play a role in determining social identities in the Dutch society.

  The institute has about 65 staff members. The staff is employed by the Royal Academy of Arts and Sciences. The Academy adheres to the employment terms set out in the Collective Agreement for Universities in the Netherlands.

  For general questions or information you can contact the HRM Department (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

  Job openings at the Academy can be found on the Academic Transfer website.

  More information on internships can be found on the internship page.
   

  Article Count:
  3
  • Vacancies

   Job openings at the Academy can be found on the Academic Transfer website

    

   Article Count:
   1
  • Internships

   The Meertens Institute offers students the possibility to do an internship. An overview of internships that are currently available can be found in Dutch, see below. Interns can participate in various projects of the research department. You are free to contact one of the researchers of the institute.

   For general questions or information please contact the Human Resources department (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

   The duration of the internship is 3-4 months. 

   Overview of internships

   Article Count:
   7
  • Vrijwilligers

   Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling personeelszaken van het KNAW Humanities Cluster via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

   Article Count:
   4
 • Archief
  Article Count:
  0
 • Annual Reports

  Our annual reports are published in Dutch only. Follow the links to our digital annual reports.

  Article Count:
  1
 • Variatielinguïstiek

  Het onderzoek op het terrein van de taalvariatie richt zich op de talige verscheidenheid binnen het Nederlands. Het kent twee verschillende invalshoeken: de talige en de buitentalige. In de talige benadering vormen formele theorieën ten aanzien van syntaxis, morfologie en fonologie het uitgangspunt; voor de buitentalige invalshoek - waarbij het vooral gaat om geografische, sociale, diachrone en culturele aspecten van taalvariatie - spelen dialectgeografische, sociolinguïstische, diachrone en etnolinguïstische inzichten en benaderingen een sturende rol. Naast strikt taalkundige variatie wordt in de onderzoeksgroep ook naamkundige variatie onderzocht. Hierbij gaat het om persoonsnamen (voor- en familienamen) en aardrijkskunde namen (onder meer toponiemen, veldnamen en straatnamen).

  De wetenschappelijke bestudering van taalvariatie is er op gericht om deze verscheidenheid in kaart te brengen, waarbij onderzocht wordt welke variabelen in het geding zijn. Een traditioneel belangrijk onderdeel van het onderzoek betreft geografische variatie waarbij onderzocht wordt welke aardrijkskundige parameters een rol spelen bij het optreden van taalvariatie; dit is vanouds het domein van de dialectologie. Terwijl de dialectologie zich richt op de vaak minieme verschillen tussen variëteiten ('microvariatie'), concentreert de sociolinguïstiek zich op taalvariatie binnen afzonderlijke taalvariëteiten. Waar de dialectologie de talige variatie plaatst in de aardrijkskundige ruimte, graaft de sociolinguïstiek in de sociale diepte. Daarbij wordt variatie in taalgebruik verbonden met sociale structuren (sociaal-economische klasse, sociale netwerken, sexe van de sprekers en dergelijke) en processen (zoals sociale mobiliteit). In dat laatste verband wordt ook veel aandacht besteed aan de samenhang met kenmerken van de interactiesituatie (zoals bijvoorbeeld de rollen van de sprekers, de graad van formaliteit of geritualiseerdheid en de thematische stroomlijning van de interactie). Daarnaast wordt er tegenwoordig in toenemende mate onderzoek gedaan naar variatie die samenhangt met culturele of etnische factoren. De hedendaagse samenleving is niet langer monocultureel; in een dergelijke omgeving treedt variatie op die bepaald wordt door de culturele herkomst/afkomst van de spreker (bijvoorbeeld Turks-Nederlands versus Antilliaans-Nederlands). Men spreekt in dit verband wel van etnolecten.

  Het onderzoek naar taalvariatie kent ook andere invalshoeken. Behalve vanuit de bovengenoemde buitentalige (geografische, sociale, culturele) invalshoeken, kan men variatie ook vanuit een talig perspectief bekijken. In theoretisch taalkundig opzicht is de hierboven geschetste 'microvariatie' interessant omdat de ruimte waarbinnen een taal variatie lijkt te kunnen vertonen, beperkt is; dat geldt ook voor het Nederlands. Het taalsysteem is bepalend voor de variatieruimte, en daarmee kan onderzoek naar bestaande variatie licht werpen op de organisatie van dit taalsysteem.

  Article Count:
  0
 • Algemeen
  Article Count:
  5
 • Newsletter

  Every first friday of the month (except for July and August), the institute sends out a digital newsletter. The newsletter is in Dutch. 

  Would you like to receive the newsletter, please follow the link

  Editors

  Mathilde Jansen and Femke Niehof, both can be reached by sending an e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Editorial Office

  Meertens Instituut
  Postbus 94264
  1090 GG Amsterdam
  Telefoon: 020 462 85 00
  Fax: 020 462 85 55
  www.meertens.knaw.nl

  Article Count:
  0
  • Question of the Month

   Every first friday of the month (except for July and August), the institute sends out a digital newsletter. The newsletter is in Dutch.

   Below you will find an overview of the 'question of the month', all are in Dutch. 

   Article Count:
   93
  • In-depth article

   Every first friday of the month (except for July and August), the institute sends out a digital newsletter. The newsletter is in Dutch.

   Below you will find an overview of all the in-depth articles written for the newsletter, all articles are in Dutch. 

   Article Count:
   130
  • New in the collection

   Every first friday of the month (except for July and August), the institute sends out a digital newsletter. The newsletter is in Dutch.

   Every month a new addition to our collection is highlighted, all articles are in Dutch. 

   Article Count:
   57
  • Colofon

   Article Count:
   1
  • De keuze van...

   Het Meertens Instituut bezit ruim 80.000 boeken, 4.000 tijdschrifttitels, ruim 50 digitale collecties, duizenden uren aan geluidsmateriaal en ongeveer 500 archieven. Samen vormen zij een unieke bron van informatie over Nederlandse taal en cultuur. Medewerkers van het instituut kiezen in deze rubriek een favoriet collectiestuk, boek, tijdschrift, geluidsmateriaal, vragenlijst of archiefstuk en lichten het belang van dit stuk toe.

   De rubriek verschijnt om de drie maanden in de nieuwsbrief van het Meertens Instituut.

   Article Count:
   7
  • Nieuwsbrief Archief
   Article Count:
   1
 • Technologie


  Article Count:
  0
 • Nederlandse Etnologie
  De Nederlandse etnologie richt zich op het beschrijven en interpreteren van de culturele categorieën die het dagelijks handelen van mensen vorm geven en tegelijkertijd daarin vormgegeven worden. Niet alleen de cultuurverschijnselen zelf, maar ook de processen van toeëigening en betekenisgeving vormen het uitganspunt van het etnologisch onderzoek. De sociale en geografische verspreiding van de bestudeerde objecten is daarbij een belangrijk gegeven. Het etnologisch onderzoek aan het Meertens Instituut richt zich primair op contemporaine verschijnselen en kent de volgende aandachtsgebeiden: Feest en Ritueel, Religieuze Cultuur, Materiële Cultuur en Orale Cultuur.

  Het doel van het etnologisch onderzoek op het Meertens Instituut is inzicht te verwerven in de maatschappelijke betekenis van cultuurverschijnselen in de Nederlandse samenleving. Daartoe wordt de verscheidenheid van het dagelijks leven in kaart gebracht en opkomende, resistente ('tradities') en verdwijnende cultuurelementen en hun samenhang onderzocht. Het gaat hierbij vaak om ogenschijnlijk triviale processen van betekenisgeving die in hun brede verschijningsvorm niettemin belangrijke effecten voor de samenleving met zich mee kunnen brengen.

  De etnologie wil cultuurverschijnselen in de Nederlandse samenleving via diachroon en synchroon onderzoek benoemen en beschrijven en vervolgens in hun samenhang begrijpen en verklaren, en met de resultaten daarvan - de etnologische cultuuranalyse - in algemene zin een bijdrage leveren aan het inzicht in sociale communicatiesystemen en culturele ontwikkelingsprocessen. Het onderzoek richt zich daarbij ook op de betekenis en de toeëigening van cultuurverschijnselen in een multiculturele context.

  Article Count:
  0
  • Feesten
   In Nederland worden talloze feesten gevierd. Waarom en op welke manieren vieren mensen feest? Op deze webpagina vindt u beknopte informatie over twaalf traditionele jaarfeesten. Jaarfeesten hebben als kenmerk dat ze elk jaar op vaste data in het publieke domein worden gevierd.
   Article Count:
   11
  • Algemeen
   De Nederlandse etnologie richt zich op het beschrijven en interpreteren van de culturele categorieën die het dagelijks handelen van mensen vorm geven en tegelijkertijd daarin vormgegeven worden. Niet alleen de cultuurverschijnselen zelf, maar ook de processen van toeëigening en betekenisgeving vormen het uitganspunt van het etnologisch onderzoek. De sociale en geografische verspreiding van de bestudeerde objecten is daarbij een belangrijk gegeven. Het etnologisch onderzoek aan het Meertens Instituut richt zich primair op contemporaine verschijnselen en kent de volgende aandachtsgebeiden: Feest en Ritueel, Religieuze Cultuur, Materiële Cultuur en Orale Cultuur.

   Het doel van het etnologisch onderzoek op het Meertens Instituut is inzicht te verwerven in de maatschappelijke betekenis van cultuurverschijnselen in de Nederlandse samenleving. Daartoe wordt de verscheidenheid van het dagelijks leven in kaart gebracht en opkomende, resistente ('tradities') en verdwijnende cultuurelementen en hun samenhang onderzocht. Het gaat hierbij vaak om ogenschijnlijk triviale processen van betekenisgeving die in hun brede verschijningsvorm niettemin belangrijke effecten voor de samenleving met zich mee kunnen brengen.

   De etnologie wil cultuurverschijnselen in de Nederlandse samenleving via diachroon en synchroon onderzoek benoemen en beschrijven en vervolgens in hun samenhang begrijpen en verklaren, en met de resultaten daarvan - de etnologische cultuuranalyse - in algemene zin een bijdrage leveren aan het inzicht in sociale communicatiesystemen en culturele ontwikkelingsprocessen. Het onderzoek richt zich daarbij ook op de betekenis en de toeëigening van cultuurverschijnselen in een multiculturele context.

   Article Count:
   1
 • Meertens Instituut
  Article Count:
  4
 • Leerstoelen

  Bij wijze van test door JP gemaakt

  Article Count:
  2
 • Collecties

  Bij wijze van test door JP gemaakt

  Article Count:
  6
  • Archieven en collecties

   Via deze pagina vindt u informatie over de collecties van het Meertens Instituut. Deze collecties bestaan uit een bibliotheekcollectie, digitale collecties, audiocollecties en archieven. Zwaartepunten in de collecties  zijn taalvariatie en etnologie. De ruim 70.000 boeken, 4.000 tijdschrifttitels, ruim 50 digitale collecties, duizenden uren aan geluidsmateriaal en 450 archieven vormen samen een unieke bron van informatie over Nederlandse taal en cultuur.

   Via de pagina databanken krijgt u toegang tot de webbased digitale collecties. De bibliotheekcollectie is doorzoekbaar via de catalogus. Het archievenoverzicht biedt een volledig overzicht van alle papieren archieven.

   De collecties liggen opgeslagen en zijn toegankelijk in het Meertens Instituut. Iedereen die belangstelling heeft voor de onderzoeksgebieden van het instituut, kan materiaal uit de collecties raadplegen in de leeszaal. Wanneer u van tevoren een afspraak maakt, leggen wij het materiaal voor u klaar. Voor audiodigitalisering kunt u meer informatie vinden via deze link.

   Het Meertens Instituut streeft ernaar alle collecties digitaal/open access aan te bieden. Een overzicht van de lopende digitaliseringsprojecten vindt u hier.

   Article Count:
   1
  • Databases

   These databases of the Meertens Institute offer a unique perspective on Dutch language and culture and serve as starting point for research.

   Article Count:
   1
  • Projects

   The Meertens Institute aims to store all (digital) research data sustainably and to make the metadata and data publicly accessible. The collection department initiates and manages projects in order to reach these goals. An overview of current projects can be found here. For more information about the projects you can send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

   Article Count:
   2
  • Audio Collections

   Additionally, the Meertens Institute has thousands of hours of audio material. The Soundbites Collection (more than 1000 hours of dialect recordings) is available online. The other audio collections (over 5000 hours) are digitized and will partly become available online in the future. The overview of these collections can be found here. For more information about the collections you can contact Douwe Zeldenrust.

    

   Article Count:
   47
 • Publications

  Hieronder vindt u een overzicht van publicaties die (mede) tot stand zijn gekomen door medewerkers van het Meertens Instituut.

  Article Count:
  8
  • Publications

   Hieronder vindt u een overzicht van publicaties die (mede) tot stand zijn gekomen door medewerkers van het Meertens Instituut.

   Article Count:
   117
  • Meertens Ethnology Cahiers
   Article Count:
   1
 • Actueel
  Article Count:
  0
  • Archief
   Article Count:
   234
  • News
   Article Count:
   9
  • Events

   Most of our events are in Dutch. If an event is in English, the information below will be in English.

   Article Count:
   5
  • Databases

   News from the databases of the Meertens Institute

   Article Count:
   3
  • Louis Peter Grijp Lecture

   Op 9 januari 2016 is Louis Grijp op 61-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Driebergen-Rijsenburg. Hij verwierf internationale bekendheid als onderzoeker naar Nederlandse lied- en muziekcultuur en als musicus in het gezelschap Camerata Trajectina.

   Louis studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en gitaar en luit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 1990 was hij als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Later bekleedde hij daar ook coördinerende en leidinggevende functies, zoals die van hoofd van het Documentatie- en Onderzoekscentrum van het Nederlandse Lied. Hiernaast was hij sinds 2001 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als leeropdracht de Nederlandse liedcultuur in heden en verleden. Sinds 2003 was hij tevens lid van de KNAW.

   Jaarlijkse lezing

   Louis Grijp heeft veel voor zijn vak betekend, en dat wil het Meertens Instituut i.s.m. de Werkgroep Nederlands Lied i.o. in een jaarlijkse lezing blijven erkennen. Hij werkte aan de ontwikkeling van een onderzoeksveld, eerder dan aan een persoonlijk onderzoeksplan; en aan de ontwikkeling van een methode waarmee al tal van vragen beantwoord zijn en die een bron van inspiratie zal blijven. Ook gaf hij met veel plezier en verve onderwijs over liedcultuur om ook de jongere generatie te boeien voor zijn onderwerp en expertise.

   Om ‘de school van Grijp’ mede gestalte te geven hebben de Werkgroep Nederlands Lied en het Meertens Instituut de Louis Peter Grijp-lezing in het leven geroepen. Deze zal jaarlijks op, of omtrent de dag van het Nederlandse Lied (10 mei, de dag waarop in 1932 het Wilhelmus het Nederlandse volkslied werd) worden uitgesproken door een excellent onderzoeker op liedgebied.

   De eerste lezing werd op 10 mei 2016 gehouden door Mike Kestemont, en ging over computationale methoden waarmee het auteurschap van het Wilhelmus mogelijk te bepalen is. De lezing is terug te bekijken via Vimeo.

   Article Count:
   4
  • In the Media
   Article Count:
   4
  • 90 jaar Meertens Instituut
   Article Count:
   1
 • Nog in te delen
  Article Count:
  4
 • Research
  Article Count:
  1
 • Research themes
  Article Count:
  6
 • Frequently Asked Questions

  This page is only available in Dutch

  Article Count:
  10
 • Meertens Panel
  Article Count:
  1
 • Brieven
  Article Count:
  1
 • Nieuws en agenda
  Article Count:
  1
 • Privacyverklaring
  Article Count:
  1
 • Artist in Residence
  Article Count:
  3
 • Vertelcultuur
  Article Count:
  1
 • Disclaimer
  Article Count:
  1
 • Gastonderzoekers
  Article Count:
  1
 • Labs
  Article Count:
  1