Home

Volendam

Noord-Holland

11. In eij zaa: un man at twaj zôons.

12. De jongst daojrvan zaa teujge ze vaoder: "Vaoder, geujf meijn ut deujl van ûis vermôoge dat meijn toe komt."

13. In un paor daage laoter verkocht de jongste zôon zun eujle zôetje in ging op raas naojr un vèr laant, waojr ie ze vermôoge verdâan in un leujve van ôeverdaot.

14. Toedie alles ur deujrjaagt at kwam ur un zwaojre ongersnôot in dat laant in eij begon gebrèk te leije.

15. In eij trok urrop ûit in eij wist ut sôo te begaffele dat ie deujr ien van de bôere annôeme wier, in van im must ie naojr ze laant om ze varrekes te ôede.

16. In eij at mooj veujl trek om ze bûik te vulle mit de skelle die de varrekes frajte daane, maojr gienien gaf se an um.

17. Toe daanie najdingke in zaa: "Oeveujl losse werrekluij van me vaoder èbbe brôot in ôevervloet in ik ferrèk ier van de onger.

18. Ik gajn ur vandeujr naojr me vaoder in dan zêg ik teujgenum: "Vaoder, ik è grôot kwaot daan teujge de eujmel in teujge jauw.

19. Ik bin niet meujr waojrt om je zôon te iete. Laojt meijn nes ien van je losse werrekluij weujze."

20. In eij sting op in ging verom naojr ze vaoder. In toedie nag vèrof was, zag ze vaoder um in eij krag meujdeleije mit um. In eij liep naojr um toe, viel um om ze als in gavvum un zoen.

21. In de zôon zaa teujgenum: "Vaoder, ik è grôot kwaot daan teujge de eujmel in teujge jauw. Ik bin niet maojr waojrt je zôon te iete.

22. Maojr de vaoder zaa teujge ze slâave: Bring gangk ut beste klajt ier in trek ut um an, in doen un ring an zun aant in skôene an ze biene.

23. In aol ut gemeste kallef in slacht ut, in laojte we un fajstmaol auwe.

24. Want mu zôon ier waz dôot in is weujr leujvent worre. eij was ferlôere in is fôende. In ze begonne fajst te viere.

25. Zun auwste zôon was op ut laant in toedie vlak beij ûis was, ôordenie meziek in daans.

26. In eij riep ien van de knechse naojr um toe in vroeg wet of ur te doen was.

27. Deujs saa teujgenum: Je brôer is komme in je vaoder èt ut gemeste kallef slachte laojte, omdat ie um gezôent in well weujr verom èt.

28. Maojr eij wier bôos in wauw niet naojr binne gajn. Toe kwam ze vaoder naojr bûite in die daan andringe.

29. Maojr eij gaf se vaoder as antwoort verom: "Keijk, zôoveujl jaojr bin ik al beij je in dienst in ik bin nag nôojt teujge je in gajn, maojr meijn è je nag nôojt gien geijtebokkie geujve om mit me vriende un fajsie te viere.

30. Maojr nauw dat die zôon van je komme is, die je zôetje ur deujrjaagt èt mit slechte weijve, nauw è je veujr im ut gemeste kallef slachte lajte."

31. Maojr eij zaa teujgenum: "Jonge, jeij binne alteijt beij me in alles wet van meijn is, is van jauw.

32. We moete fajst fiere in bleijt weujze, waant je brôer ier was dôot in is leujvent worre; eij was ferlôere in nauw is ie fôende.

Notes of the translators

Tekst in Volendams dialect: Dick Brinkkemper, Klaas Karregat, Jan Kes, Kees Tol

28 september 2001

Another translation of a text of the Bible has also been added:

Marcus 1. 21-28 in het Volendammer dialect

21.Ze kwamme in Kefarnaoùm an, in toen ut sabbat was ging ie naojr de sienegoog om les te geujve.

22. De minse wazze ajlegaor verzajt ôever zun leujr, waant eij gafse gien les nes de skriftgeleujrde, maojr as ientje die èrreg goet wist waojr ie ut ôever at.

23. Nauw wazzur in zullie sienegoog vlak un man die bezeujte was fan in un onraane gajst in lûit begon te skrauwe:

24. "Ajeres, Jeujzus fan Naozerèt, wet è jeij mit ûis te maake? Jeij binne komme om ûis naojr de verdommenis te èllepe. Ik weujt wie jeij binne: jeij binne de aalege van Got."

25. Ierop zaa Jeujzus dreijgent teujgenum: "Auw still in gaan ûit um vedaan!"

26. De onraane gajst skudde um eujn in weujr, gaf nag un lûije skrauw in ging ûit um vedaan.

27. Ze wazze allegaor zôo verwôendert datte ze ôender mekaor vroege: "Wet èt dut te beteujkene? Un nuuwe leujr van un ôotepetôot? Eij geujft befeujle an de onraane gajste in ze doene metien wet ie zaat."

28. Binne de korste keujre ging ze goeje naam as un lôopent fuurtje naojr alle kaante ôever ajl de streujk fan Gallieleujao

Tekst in Volendams dialect: Dick Brinkkemper, Klaas Karregat, Jan Kes, Kees Tol