Home

Schiermonnikoog

Friesland

11. En hy sei: ien hie twa seunen.

12. De jongste fan har sei tjin syn heit: Heit, jeeuw my it deel fan ús fermogen, dat my tòkomt. En hy ferdeelde it besit eeuwnder har.

13. En wenige dagen latter môke de jongste seun ôles tò jilde en ging op reis nooi in fier laun, wer hy syn fermogen der trochbracht yn in livven van ieuwrdaad.

14. Dà hy ôles der trochbracht hie, koom der in swieren húngersneud ieuwr dat laun en hy begoon gebrek tò lejen.

15. En hy ging der op út en drang him op oon ien fan de borgers fan dat laun en dy stjúersde him nooi it fjild om syn swiine tò húedjen.

16. En hy begêre syn lyf fol tò metjen mooi de schylen, dà de swiine ieten, dach gin ien júech se him.

17. Dà koom hy tat him salm en sei: Hòfole arbeiders fan myn heit hewwe braid yn ieuwrflúed en ik kom hier om fan de húnger.

18. Ik sil opstain en nooi myn heit tò gain en tjin him seze: Heit, ik hew seeuwnige tjin de hemel en feur Je.

19. Ik bin net mair wezzich Je seun tò hieten; stel my gelyk mooi ien fan Je arbeiders.

20. En hy stúech op en keersde wierom nooi syn heit. En dà hy nach fieroof wie, seich syn heit him en wez mooi medelyden omtrúersd. En hy roonde him tòmiete, fel him om de hals en súende him.

21. En de seun sei tjin him: Heit, ik hew seeuwnige tjin de hemel en feur Je, ik bin net mair wezzich Je seun tò hieten.

22. Maar de heit sei tjin syn slaven: Bring gauw it baste kleed hier en tjai it him oon en doch him in ring oon syn haun en schúene oon syn fotten.

23. En helje it mastede kaalf en slachtje it, en liete wy in fiestmiel hawwe.

24. Want myn seun hier wie daid en is wier livvend wezzen, hy wier ferloren en is feeuwn. En jà begonnen feest tò fieren.

25. Syn audste seun wie yn it laun en dà hy tichte by hús koom heersde hy mesyk en dauns.

26. En hy rupte ien fan de knechten by him en friege, wat er tò dwaan wie.

27. Deze sei tjin him: Je brúer is komd en Je heit het it mastede kaalf slachtje latten, omdat hy him seeuwn en wal wierom het.

28. Maar hy wez kwaid en wúe net yn hús gain. Dà koom syn heit nooi bútten tò en drang by him oon.

29. Maar hy antweurdde en sei tjin syn heit: Sjoch, sòfole jieren bin ik al yn Je tjinst en neut hew ik Je gebod ieuwrtrede, maar my hewwe Je neut in lytjen geitebok jeeuwn om mooi myn freeuwnen feest tò fieren.

30. Dach ne dy seun fan je komd is, dy Je besit opmôke het mooi sjochte freeuwjúed, hewwe Je feur him it mastede kaalf slachtje latten.

31. Dach hy sei tjin him: Ben, Je binne altyd by my en ôl mynens is dynens.

32. Wy mosten feestfiere en bliid wazze, want Je brúer hier wie daid en is livvend wezzen, hie wie ferloren en is feeuwn.

Notes of the translator

11. Seunen: ook wel seuns.

13. Ging op reis: vroeger werd wel gezegd gúech op reis. De tijden van het werkwoord 'gaan' zijn: gúgen, gúech, gien.

Syn fermogen der trochbracht: ook is mogelijk: hy ferdúech syn fermogen (lett.: 'hij verdeed zijn vermogen').

14. Húngersneud: ook wel húngersneed.

16. Het werkwoord 'vullen' is vertaald met folmetje.

17. Voor 'dagloner' werd vroeger wel gezegd deihierarbeider (mv. deihiersfolk).

18. In plaats van U wordt Je gezegd, òf de naam wordt gebruikt. 'Heeft U dat wel gezien?' - Hewwe Je dat wal syn? 'Heeft Aukje dat wel gezien?' - Het Aukjen dat wal syn?

20. Mooi medelyden omtrúersd: omtrúersd betekent letterlijk 'ontroerd'.

22. En tjai it him oon: tjai komt van het werkwoord tjain (tijden: tjain, teich, tein). Verouderd: En lúk it him oon.

23. It mastede kaalf: ook wel: it fetmastede kaalf, of it fetweidede kaalf, van het werkwoord fetweidje (tijden: fetweidje, fetweidde, fetweide).

28. Dà koom syn heit nooi bútten tò: dit kan ook zijn dà koom syn heit bydaar.

29. In lytjen geitebok 'een kleine geitebok': wij kennen maar enkele verkleinwoorden, en zeggen in plaats daarvan het woord lytjen 'klein'.

Notes of the editor

Kloeke code: B 4

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 90

To be found in 1874 dialecticon vol. I, p. 452-461

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Schiermonnikoog

This dialect is a representative of the region: Schiermonnikoog

De nieuwe Winkler