Home

Oost Zuid-Beveland

Zeeland

11. En ie zei: Iemand aa twì zeunen.

12. Den jongsten van ulder zei tegen z'n vader: vader, geef mien het dêêl van oâns vermogen dat à mien toekomt. En ie verdêêlde et bezit onder ulder.

13. En weinig daêgen laêter maêkte de jongste zeune alles te gelde en gieng op reize nì een var land, wì ie z'n vermogen verkwistte in een leven van overdaêd.

14. Toen ie der alles deur-ebrocht aa, kwam ter een zwaêre oengersnôôd over dat land en ie begon gebrek te liên.

15. En ie trok ter op uut en droeng z'n eigen op an êên van de burgers van dat land en die stierde um nì et veld om verkens te wachen.

16. En ie wou gaêrne z'n buuk vol eten mie schellen, die de verkens atten, mè gin mèns gaf ze um.

17. Toen kwam ie toet z'n eigen en zei: Oevee daggelders van mien vader èn d'r brôôd in overvloed en ik kom ier om van den oenger.

18. Ik z`a opriezen en nì m'n vader gaên en tegen um zèn: Vader, ik è ezondigd tegen d'n emel en voe joe.

19. Ik bin nie mì waêrd je zeune te êêten; stel mien geliek mie êên van je daggelders.

20. En ie stoeng op en goeng nì z'n vader vrom. En toen atten nog varre wig was, zag z'n vader um en wier mie ontfierminge bewogen. En ie liep um tegemoete, viel um om z'n als en kuste um.

21. En de zeune zei tegen um: vader ik è ezondigd tegen den emel en voe joe, ik bin nie mì waêrd je zeune te êêten.

22. Mè de vader zei tegen z'n slaven; Brieng gauw et beste klêêd ier en doe tet um an, doe um ok een rienk an z'n and en schoenen an z'n voeten.

23. En aêl het gemeste kalf en slacht et en litten me een fêêstmaêl èn.

24. Wan mien zeune ier was dôôd en is wee levend eworren, ie was verloren en is evonnen.

25. Z'n ouwste zeune was op 't land en toen ie kort bie uus kwam ôôrde ie meziek en dansen.

26. En ie riep êien van de knechten en vroeg wat à ter te doen was.

27. Die zei tegen um: Je broer is vrom ekommen en je vader ei et gemeste kalf litten slachten, om à ie um gezond en wel t'rug ei.

28. Mè ie wier kwaêd en wou nie nì binnen gaên. Toen kwam z'n vader nì buten en droeng bie um an.

29. Mè ie antwoordde en zei tegen z'n vader: Kiek, zòvee jaêr bin ik à in je dienst en nôôit è ik je gebod overtreen, mè mien è je nooit een geiteboksje egeven om mie mien kammeraads fêêst te vieren.

30. mè noe à je zeune terug ekommen is die aal je bezit op-emikt ei mie slechte vrouwen, ei jie voe um et gemeste kalf litten slachen.

31. Mè ie zei tegen um: Kind, jie bin aaltied bie mien en aal et miene is ok 't joe.

32. Me mossen fêêst vieren en blie zien, wan je broer ier was dôôd en is levend eworren, ie was verloren en is evonnen.

Less literal translation (with notes)

De verloren zeune.

11. En ie zei: Een man aa twì zeunen.

12. Den jongsten van de twêê ze tegen z'n vader: Vader, geef mien et dêêl van oâns bezit dat à mien toekomt. En ie verdêêlde et bezit onder ulder tweeën.

13. En ienkele dêgen naêdien maêkte de jongste zeune alles te gelde en goeng op reize nì een land varre van ier, wì à t'n aal wat `t'n aa,deur de billen lapte in slechte gelegen-eden en drienkuuzen.

14. Toen à t'n alles p[-emikt aa kwam t'r een zwaêre oengersnôôd in dat land en ie begon ok oenger en ermoe te liên.

15. 't Wier op een einde zò erg à t'n most gaên schôôien in de rondte; ie droeng z'n eigen op en deur een inweuner wier ie d'n oek in-estierd om die man z'n verkens te wachen.

16. Om à ie verrekte van d'n oenger kwam 't zò varre à ie blie was à t'n z'n buuk vol kon eten mie schellen en ofval, dat à voe de verkens bestemd was.

17. Ie docht toen bie z'n eigen: De errebeiers van mien vader èn brôôd, zò vee as à ze op kunnen en ik sturf ier naêbie van d'n oenger.

18. Ik zà vrom gaên nì m'n vader en tegen um zèn: Vader, ik è vee kwaêd edaên tegen d'n emel en tegen joe.

19. Eigelijk bin ik nie mì waêrd je zeune te êêten, maêk mien mè gelieke an êên van joe errebeiers.

20. Eindelienge nam ie 't besluut om vrom nì z'n vader te gaên. Toen à t'n nog een ènde van 't ouwerlijk uus vandaien was, zag z'n vader um à ankommen en die z'n gemoed schoot vol. Ie liep um een endje tegen, viel t'n om z'n als en ze kusten mekaren.

21. De zeune zei tegen um: Vader ik è ezondigd tegen d'n emel en tegen joe, ik bin nie mì waêrd je zeune te zien.

22. Mè de vader zei tegen z'n uusknechen: Aêl de beste klêêren, elpt um om ze bie z'n an te doen en doe een rienk an z'n and en schoenen an z'n voeten.

23. Aêl ok 't beste klaf uut de schuure, slacht et en litten me mie z'n aalen d'r een fêêstmaêl van maêken.

24. Wan m'n zeune ierzò was dôôd en is wee levendig eworren, ie was kwiet en is evonnen. En toen begonnen ze mie z'n aalen te fieiesten.

25. Z'n ouwste zeune was in d'n oek an 't werk ewist en toen à ie kort bie uus kwam oorde ie meziek en ie zag de fermielje dansen mie aal 't werkvolk.

26. Ie riep êên van de eerbeieres en vroeg: Wat is ter ier toch te doen?

27. Die zei tegen um: je broer is tuus-ekommen en je vader ei et beste kalf litten slachten, om à ie wee in goeie gezondeid vrom ekommen is.

28. Die wier toen daienig kwaêd en wou nie nì binnen gaên. Toen kwam z'n vader nì buten en droeng bie z'n an om in uus te kommen.

29. Mè ie gaf as antwoord an z'n vader: Kiek is ier, zò vee jaier è ik voe joe ewerkt en nôôit van z'n leven è 'k wat edaên dat à nie docht. Mè je ei mien nôôit is een geiteboksje egeven om mie m'n kammeraads is te fêêsten.

30. En noe à je zeune vrom ekommen is, die alles d'r deur elapt ei en mie slechte wuven de jan uut-ehangen ei, lit je voe um het beste kalf slachen.

31. Toen zei z'n vader: ôôr is ier, jie bin aaltied bie me en aal wat à van mien is, is ok van joe.

32. Me motten fêêssen en lol maêken, wan je broer was dôôd en is levend eworren, ie was kwiet en is t'rug-evonnen.

Notes of the translator

12. Van oâns bezit; ook van't geen dat à m'en.

Et bezit; ook 't boeltje dat à t'n aa.

13. goeng; ook gieng.

Deur de billen lapte; ook d'r deur lapte of verbraste.

15. De rondte; ook de omgievinge.

D'n oek; ook 't land of de wei-e.

16. Z'n buuk vol kon eten; ook z'n mael kon doen.

21. Ezondigd; ook vee kwaêd edaên.

22. Te doen; ook an d'and.

Notes of the editor

Kloeke code: I 99

De nieuwe Winkler