Home

Nijkerk

Gelderland

11. En Hie zei: d'r was iemand en die had twee zoons (zoens, zie de aant.).

12. De jongste van die twee zei tege(n) z'n vaoder: vaoder, geef mien 't deel van oens bezit, dat mien toekomt. En hie verdeilde 't oender hulie.

13. En een paor dage laoter verkocht de jongste zoon (zoen) alles en ging op reis naor een veer land, waor die alles verbraste in een leve vol overdaod.

14. Toe 'ie alles op 'emaakt had, kwam d'r een zwaore hoengersnood over dat land en hie begon gebrek te lieje.

15. Hie trok 't er op uut en klampte zich vast an een van de burgers daor en die stuurde 'em naor 't land om (um) z'n varkes (keuie) te verzorge.

16. Greig zou die z'n buuk vulle (dik ete) mit de schelle, die de varkes atte, mor gien mins gaf ze an 'em.

17. Hie begon (begos) es nao te denke en zei: Hoeveul daggelders van m'n vaoder hen brood zat en ik kom hier om (um) van de hoenger.

18. Ik stao op en 'k gao naor m'n vaoder en zal tegen 'em zegge: 'vaoder, ik het verkeerd 'edaon tege de hemel en tege joe,

19. ik bin niet meer weerd je zoon (zoen) te hete; doe mit mien 't zelfde as mit de daggelders.

20. En hie stond (sting) op en ging terug naor z'n voader. En toe die nog veer vort was, zag z'n vaoder 'em en z'n hart liep over. En hie liep 'em tege, viel 'em um z'n hals en kuste(n)em.

21. En de zoon (zoen) zei tege(n)'em: Vaoder ik het verkeerd 'edaon tege de hemel en tege joe, 'k bin nie(t) meer weerd je zoon (zoen) te hete.

22. Mor de vaoder zei tegen z'n slave: Breng gauw de beste klere hier en trek ze 'em an en doe 'em een ring an z'n hand en schoen an z'n voete.

23. En haol 't gemeste kalf en slacht et, en laote we een feestmaol hen,

24. want m'n zoon (zoen) hier was dood en is weer leved 'eworre hie was verlore (verleure) en is 'evonde. En ze begonne (begoste) feest te vieren.

25. Z'n oudste zoon (zoen) was op 't land en toe die dicht bie huus kwam heurde(n)'ie meziek en dans.

26. En hie riep een van de knechte bie 'em en vreug wat'er te doen (duun) was.

27. Die zei tege(n)'em: je breur is 'ekomme en je vaoder het 't gemeste kalf laote slachte, umdat'ie 'em gezoend en wel terug het (heet).

28. Mor hie wier leed en wou niet in huus gaon. Toe kwam z'n vaoder naor bute en drung bie 'em an (prebeerde 'em um te praote).

29. Mor hie antwoordde en zei tege z'n vaoder: Zie, zoveul jaor bin ik al bie je an 't wark en nooit he'k iets tege je wil 'edaon, mor mien he'je nooit een geitebokje 'egeuve um mit m'n vrinde feest te viere.

30. Mor noe die zoon (zoen) van je 'ekomme is, die alles t'er deur ebrocht het mit slechte vrouwe he'je veur hum 't gemeste kalf laote slachte.

31. Mor hie zei tege(n) 'em: Kiend, jie bin altied bie me en alles wat van mien is is het joewe.

32. We moste feestviere en blie weze, want je breur hier was dood en is leved 'eworre, hie was verlore en is 'evonde ('evunde).

Notes of the translator

Enkele woorden staan tussen haakjes, bijv. zoon (zoen); het woord tussen haakjes is ouder en wordt bijna nooit meer gebruikt.

20. 'Hij werd met ontferming bewogen'. Vroeger zou gezegd zijn: hie scheut vol.

20. En kuste(n)em. In het dialect hoor je de n, het lijkt dan één woord. Idem in 21: tege(n)em.

Notes of the editor

Kloeke code: F 142

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 65

To be found in 1874 dialecticon vol. I, op p. 329-333

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Nijkerk

This dialect is a representative of the region: West-Veluwe

diacr. tekens nog te plaatsen boven schoen/HSch

De nieuwe Winkler