Locatie: H. Gerlach (Gerlac[h]us) van Houthem, Houthem-Sint Gerlach