Munstergeleen, H. Karel Houben

Cultusobject: H. Karel Houben
Datum: 11 december, 5 januari, laatste zondag van juni; gehele jaar
Periode: 1935 - heden
Locatie: Kapellen in het geboortehuis van Karel Houben
Adres: P.C. Houbenstraat 9, 6151 ET Munstergeleen
Gemeente: Sittard
Provincie: Limburg
Bisdom: Roermond
Samenvatting:

Karel Houben trad in 1845 toe tot de congregatie der passionisten, die zich in België gevestigd hadden. Hij werkte vervolgens onder de armen in Engeland en Ierland. Velen bezochten hem om troost en genezing te vinden. Er werden veel wonderbaarlijke genezingen gemeld. Pater Karel kreeg de bijnaam 'de man met de zegenende handen'. Tijdens zijn leven werd hij reeds als een heilige beschouwd. Na zijn dood bleven gelovigen zijn graf bezoeken. Ook zijn geboortehuis te Munstergeleen werd een pelgrimsoord. In 1935 stichtten de passionisten in het geboortehuis een gedachteniskapel, die hoe langer hoe meer pelgrims trok. De komst van vereerders en bedevaartgangers - uit Limburg en de rest van Nederland - naar pater Karels geboortehuis, heeft sinds het bekend worden van zijn heiligverklaring op 3 juni 2007, een sterke nieuwe impuls gekregen. 
Zie ook: www.paterkarelkapel.nl

Auteur: Antoine Jacobs; bew. Peter Jan Margry
Illustraties:
Topografie

- Het geboortehuis van Karel Houben, een watermolen met woonhuis, ligt langs de Geleenbeek aan de rand van de dorpskern van Munstergeleen. Tegen de voorgevel hangt een bord met het opschrift 'Geboortehuis pater Carolus Houben'. In de molen zijn twee kapellen ingericht: de 'kleine' en de 'grote' kapel. De kleine kapel is in 1935 ingericht in de zogenaamde geboortekamer van Karel. In de kapel hangt een schilderij van Karel Houben staande voor Mount Argus temidden van gelovigen die hij zegent. In de kapel hangt naast het schilderij een prikbord met intenties. Aan de muren hangen schilderijtjes, tegels en dergelijke met dankbetuigingen voor verkregen gunsten.
- De grote kapel is toegewijd aan Maria Koningin van Munstergeleen en sedert 1954, na restauratie door architect P.A. Schols, in gebruik. Omdat pater Karel toen nog niet zalig verklaard was, mocht men de kapel niet naar hem noemen. In de volksmond werd zij echter al snel de 'Pater Karelkapel' genoemd. Na de zaligverklaring van pater Karel in 1988 bleef de kapel toegewijd aan O.L. Vrouw. De grote kapel is ingericht in de voormalige schuur van de molen. Omdat de molen een beschermd rijksmonument is, mag er niets aan veranderd worden. Het barokke 18e-eeuwse altaar stamt uit de Petruskerk van Sittard. In het altaar staat het uit de parochiekerk van Munstergeleen afkomstige Mariabeeld. In een uitbouw van de schuur is de Karelkapel ondergebracht. Tegen de achterwand staat een houten beeld van Karel Houben; voor het beeld een kleine reliekhouder. Op de muur staat het opschrift: 'Pater Karel bid voor ons'. Bloemen en noveenkaarsen omgeven het beeld. De zijwanden van de kapel zijn behangen met ingelijste en op tegels en wandborden geschreven dankbetuigingen voor verkregen gunsten. Briefjes en soms foto's met intenties worden bij het beeld achtergelaten. In een andere hoek van de kapel bevindt zich een houten lessenaar met een intentieboek.
- In de uit 1923 stammende parochiekerk, gelegen in de kern van Munstergeleen, is de doopkapel ingericht als gedachteniskapel voor Pater Karel. Op de doopvont is een houten plaat gelegd, waarop een houten schrijn staat. In het schrijn bevindt zich een barokke, messing reliekhouder met een botreliek. Op het schrijn staat een in beton uitgevoerde buste van Karel Houben. In de kapel worden kaarsen gebrand. Op het kerkhof is in 2017 een grafmonument voor zijn ouders en andere dorpsgenoten aangebracht.
- Mede als gevolg van de oude devotionele contacten tussen Bergen op Zoom en Sittard (bedevaarten naar ⟶ O.L. Vrouw van het H. Hart) wordt in de kapel bij museum Het Markiezenhof (⟶ Bergen op Zoom) pater Karel Houben vereerd, omdat hij als jongeling in Bergen op Zoom gelegerd is geweest. 
 

Cultusobject

- Johannes Andreas Houben werd op 11 december 1821 te Munstergeleen geboren als vierde kind in het molenaarsgezin Houben-Luyten. Na de geboorte schreef zijn vader, Peter Houben, in zijn kerkboek 'Den 11. Dez. in het Jahr 1821 ist Joannes Andreas Houben Mensch geworden. Gott lof und Dank'. Als kind reeds wenste Karel priester te worden. Hij bezocht gedurende tien jaar het college van Kallen te Sittard. Het studeren viel hem zwaar, maar hij bleef volhouden. In 1840 werd hij ingeloot voor militaire dienst, die tot 1845 zou duren. Houben was echter maar drie maanden in actieve dienst. Zijn ouders kochten een remplaçant voor hem. Een goede soldaat zou hij nooit zijn geworden. Volgens een verhaal weigerde hij tijdens rellen te schieten op de oproerkraaiers en gooide zijn geweer over de schouder. Het wapen ging af en raakte bijna een officier. Zijn biografen vertellen dat hij tijdens zijn diensttijd via een andere dienstplichtige hoorde van de passionisten. In elk geval besloot hij toe te treden tot deze op dat moment in Nederland nog nauwelijks bekende congregatie. Hij moest echter wachten tot 1845, toen zijn periode als militaire reservist voorbij was. Terug in Munstergeleen werkte hij overdag in de molen en 's avonds studeerde hij. Hij had privéles van een zekere Schrijen in Broeksittard. Op 5 november 1845 meldde Andreas Houben zich bij het klooster van de passionisten in Ere (B). Hij nam de naam aan 'Karel van Sint-Andries'. Op 21 december 1850 werd Karel van Sint-Andries tot priester gewijd. Twee jaar verbleef hij nog in België, toen werd hij naar Engeland uitgezonden. Op zijn standplaatsen, o.a. Aston Hall, Broadway, Cotton Hall, St. Helen en Londen kwam hij in contact met verpauperde Ierse fabrieksarbeiders en mijnwerkers. In 1857 werd Karel Houben overgeplaatst naar het pas gestichte klooster 'Mount Argus' te Dublin. De passionisten zetten zich in voor de allerarmsten en predikten het katholicisme in de verarmde wijken van de stad. Pater Karel troostte armen en zieken. De zieken maakten melding van zijn gave van genezing. Soms kwamen honderden mensen per dag naar hem toe om gezegend te worden. Karel Houben kreeg er de bijnaam 'de man met de zegenende handen' door. Pater Karel had een dagtaak aan het biechthoren, zieken helpen en mensen zegenen. Hij raakte overwerkt, zodat zijn religieuze overheid besloot hem in 1866 naar Engeland te zenden om weer op krachten te komen. Hij verbleef acht jaar in Engeland. Over zijn activiteiten daar is nauwelijks iets bekend. In januari 1874 keerde hij terug naar Mount Argus. Wederom kwam een grote stroom armen en zieken op gang. Velen claimden door pater Karel te zijn genezen. Zijn faam verbreidde zich over heel Ierland. Op 5 januari 1893 stierf Karel Houben. Duizenden Ieren trokken naar Mount Argus om Karel de laatste eer te bewijzen en hem aan te raken. Zijn graf op het kerkhof der passionisten werd direct een bedevaartplaats. Het graf werd met een zware betonnen plaat bedekt omdat er aarde als relikwie werd meegenomen. Sedert 1949 ligt pater Karel Houben begraven in de kloosterkerk van Mount Argus waar tienduizenden jaarlijks hem vereren.
- Nadat de pater op 16 oktober 1988 door Paus Johannes Paulus II was zalig verklaard, hebben zowel de passionisten als de bezoekende vereerders van de pater geijverd voor een spoedig volgende heiligverklaring. Nadat successievelijk in 1999 en 2004 officieel door het Vaticaan kon worden vastgesteld dat een tweede wonder door pater Karel was bewerkstelligd, is het snel gegaan. Het was de 'ten dode opgeschreven' Dolf Dormans (1927-2017) uit Munstergeleen, die op voorspraak van pater Karel van zijn ongeneeslijke darmaandoening wonderbaarlijk was genezen. Op 3 juni 2007 werd de passionist door paus Benedictus XVI in Rome Heilig verklaard.
- In het huis van Houben zijn drie reliekhouders aanwezig. Een reliekhouder (32 cm hoog) is van zwart marmer, witmetaal en goud. In de zwartmarmeren voet bevindt zich een ronde theca met daarin een botreliek van pater Karel. Het bijschrift luidt: 'B. Caroli Houben'. Voor de theca is een metalen plaatje aangebracht met de inscriptie: '1821-1893 Zalige Karel Houben Passionist. Zaligverklaard door Paus Johannes Paulus II op 16 october 1988'. Boven de theca is in goud het vignet van de passionisten aangebracht en in witmetaal een reliëf, dat de kloosterkerk van Mount Argus toont. Op de marmeren voet staat in goud het beeld van pater Karel met in zijn handen een boekje en een kruis. Achter hem staan gelovigen.
- Een tweede reliekhouder is van hout (17 cm hoog) en bevat een ronde theca met een botreliek van pater Karel en een rond, metalen reliëf met zijn portret. Het reliëf draagt de inscriptie: 'Charles of Mount Argus Passionist. Beatified 16th. October 1988'.
- Een derde reliekhouder (31 cm hoog) is opgebouwd uit een witmetalen voet en een zilveren barokke opbouw. In de voet staat een inscriptie in het Italiaans: 'alla R.R. Suore figlie di Sta. Anna offre in segno di rigonoscenza la famiglia della fu Carlotta Benvenuto'. In de theca bevindt zich een botreliek van pater Karel met het bijschrift: 'Ex ossibus S.D. Caroli a S. Andrea'.
- In de woonkamer van het ouderlijk huis van pater Karel staat een glazen vitrine waarin zich nog enige relieken van Karel Houben bevinden: een stuk hout van zijn doodskist; het passieteken van zijn habijt; een stuk van zijn habijt; zijn snuifdoos; een glazen pot met deksel waarin zich zes botrelieken bevinden.
- Een houten beeld (120 cm hoog) van pater Karel staat in de 'grote' kapel. Het is in 1957 gemaakt door J. Preuss uit Wehr (D). Het beeld toont pater Karel in het habijt van de passionisten met zijn rechterhand de zegen gevend. 
- Een schilderij (olieverf op doek; 115 x 84,5 cm) hangt in de 'kleine kapel' en toont pater Karel staande voor Mount Argus, terwijl hij een groep mensen, die om hem heen staan en zitten, zegent.

Verering

- Op 12 januari 1893 schreef rector O'Neill van Mount Argus aan Karels zuster, mevrouw Lenssen-Houben, dat de bevolking daar haar broer al heilig verklaard had. De verering voor Karel Houben bleef groot, hetgeen de passionisten in 1922 ertoe aanzette een proces tot zaligverklaring te initiëren. Bisschop Schrijnen van Roermond stelde op 20 november 1922 een kerkelijke rechtbank in voor het voeren van een diocesaan onderzoek. In Dublin werd het diocesane onderzoek gestart in 1928. Er waren in dat jaar ook nog korte onderzoekingen in Westminster (GB) en Achad (Ierland). In 1938 werden de stukken uit Roermond, Dublin en Southwark naar Rome gezonden. Vanaf die tijd vond de hele procesgang alleen in Rome plaats. In 1978 werd Karel Houben in eerste instantie eerbiedwaardig verklaard en paus Johannes Paulus II verklaarde hem op 16 oktober 1988 zalig. Diens opvolger, Benedictus XVI, verleende hem vervolgens op 3 juni 2007 het predicaat 'heilig', nadat de genezing van Dolf Dormans van een ernstige darmkwaal in 1999 door de medische commissie van het Vaticaan was erkend als tweede wonder. 
- Reeds tijdens zijn leven was pater Karel een 'legende' in Ierland. Na zijn dood bezochten velen zijn graf om zijn voorspraak in te roepen. Ook in Nederland bleef Karel Houben niet onbekend. Ferdinand Eussen wijdde in 1904 een biografie aan hem. Pater Edmond publiceerde over hem in de periodieken van de passionisten Golgotha en de Gemmabode. Deze bladen hadden een oplage van circa 25.000. Behalve artikeltjes over Karel zelf werden ook aan hem toegeschreven gebedsverhoringen gepubliceerd. Ook het 'Liefdewerk de Kruispenning' bracht Karel Houben onder de aandacht van het publiek en zo deden ook de broeders van de congregatie op hun bedeltochten. Zij deelden dan prentjes uit van Karel. Bekend was Karel Houben ook in zijn geboorteplaats Munstergeleen. De bedevaart naar Munstergeleen kwam na 1935 op gang. De passionisten slaagden er toen in om een gedeelte van Karels ouderlijk huis te kopen. In de voormalige geboortekamer richtten zij een kleine kapel in. De vereerders van pater Karel hadden vanaf die tijd een vaste locatie. Het aantal bedevaartgangers nam geleidelijk toe. Het jaarboek van het Bisschopppelijk College te Sittard vermledt bijvoorbeeld dat op 24 februari 1937 leerlingen naar het geboortehuis pelgrimeerden om pater Karel te bedanken voor de genezing van de ernstig zieke leerling Piet van der Bruggen.
- De wonderbaarlijke genezing in 1952 van mevrouw Spaetgens uit Valkenburg aan de Geul stimuleerde de verering. Het kapelletje in de geboortekamer werd te klein. In 1954 konden de passionisten ook de rest van het ouderlijk huis - met uitzondering van het gedeelte van de watermolen - kopen. In de stal werd een nieuwe kapel ingericht, die op 8 december 1954 werd toegewijd aan 'O.L. Vrouw, Koningin van Munstergeleen'. Om de devotie tot Karel Houben te bevorderen werd in mei 1955 te Munstergeleen een werkcomité opgericht, dat zou moeten uitgroeien tot een 'Pater Carolus Comité'. In een kleine uitbouw van de stal werd een gedachteniskapel voor Karel Houben ingericht. Vanaf die tijd konden de pelgrims in de kleine en in de grote kapel terecht. In de jaren tachtig werd het vroegere woonhuis, dat tussen de twee kapellen ligt, gemeubileerd, om een indruk te geven hoe het interieur er ten tijde van Karels jeugd kan hebben uitgezien. Ofschoon de pelgrims ook dit gedeelte wel bezoeken en er twee bustes staan van Karel, alsmede een kastje met relieken (waaronder een stuk hout van zijn doodskist), is de verering geconcentreerd gebleven in de kapellen.
- Omstreeks 1962 is een landelijke biddag ingesteld op de laatste zondag van juni. Op die dag wordt in de grote kapel te Munstergeleen om het uur de noveen van de rozenkrans gebeden. Na het rozenkransgebed van 16.00 uur trekken de pelgrims processiegewijs naar de tuin achter de kapel en verzamelen zich daar rond de Lourdesgrot. Deze grot heeft pater Van der Heijden laten bouwen ter herinnering aan de Lourdesgrot van Mount Argus. Bij de grot wordt een plechtig lof gehouden. De pelgrims ontvangen de zegen met het H. Sacrament en met een reliek van Pater Karel. Vaak is de (hulp-)bisschop van Roermond of een van de vicarissen aanwezig om de noveen op te luisteren. Vroeger werd de datum van de biddag bekend gemaakt door de Gemmabode en Golgotha. Nadat de uitgifte van deze bladen gestaakt was, werden jaarlijks zo'n 1300 uitnodigingen verstuurd.
- Op 16 oktober 1988 verklaarde paus Johannes Paulus II Karel Houben in Rome zalig. De zaligverklaring werd op zondag 6 november 1988 in Munstergeleen herdacht. Bisschop Gijsen en hulpbisschop Castermans celebreerden, geassisteerd door tien andere priesters, om 11.00 uur in de parochiekerk van Munstergeleen een mis. De grote reliekhouder stond gedurende de mis op het Maria-altaar. Na de mis trok men in processie naar het geboortehuis van Karel Houben. Honderden belangstellenden volgden de stoet. In de kapel bij het geboortehuis werd de reliek bijgezet. Na deze plechtigheid zegende mgr. Castermans de Mariagrot in het processiepark in. De sterf- en feestdag van pater Karel werden in 1988 en 1989 met extra luister gevierd. Op 5 januari 1989 droeg bisschop Gijsen in de Pancratiuskerk van Munstergeleen een pontificale hoogmis op. Sedert de zaligverklaring komen 6 à 7 keer per jaar ook groepen bedevaartgangers, die hun tocht naar Munstergeleen combineren met een bezoek aan Gerardus te ⟶ Wittem, O.L. Vrouw van Rust te Heppeneert (B) of pater Valentinus Paquay ofm, het 'heilig paterke van Hasselt' (B).
- In 1989 werd een intentieboek in de kapel gelegd, waarvan veelvuldig gebruik gemaakt wordt. De boeken over de periode 1989-1992 telden 9035 intenties. De meeste intenties (1903) hadden te maken met genezing bij ziekte. Op de tweede plaats (1463) stonden intenties waarin zonder verdere specificatie gevraagd werd om kracht en bijstand en op de derde plaats (1019) werd er veel dank betuigd voor verkregen gezondheid of verkregen bijstand of geluk. Overige intenties hadden betrekking op: relaties, studie, werk, geluk, verslaving, depressies, geloof, zwangerschap en geboorte, aan- of verkoop van een huis. Het aantal intenties over de periode 1993-1997 is nog groter. Pater Van der Heijden ontvangt jaarlijks ook zo'n 1000 brieven met intenties. Veel intenties komen ook via giroafschriften binnen.
- In 1997 bedroeg het aantal bezoekers, die meestal individueel of in kleine groepjes komen, circa 20.000. Er werden 80.000 kaarsen en 6000 noveenkaarsen verkocht. Duidelijke pieken waren de geboorte- en sterfdatum van de zalige en de biddag. In mei komen veel studenten met het oog op de af te leggen examens. De bedevaarders komen hoofdzakelijk uit Zuid-Limburg, de rest van Nederland en het Duitse en Belgische grensgebied. Schriftelijke aanvragen komen binnen uit Luxemburg, de Antillen en Australië, meestal betreft het dan Limburgse emigranten. 

 

Materiële cultuur

Devotioneel drukwerk
- Levensbeschrijving: Carroll Dermot, Een ridder van de Gekruisigde. Pater Karel van Mount Argus (Maria-Hoop: Postulatie Pater Karel; 3e dr.; 32 p.); P.W.J. van der Heijden ed., Zalige Pater Karel Houben (Munstergeleen, Postulatie Pater Karel, z.j.; 28 p.).
- Noveengebed: Noveen ter ere van de zalige pater Karel passionist (Munstergeleen: Postulatie Pater Karel, z.j.; 3e dr.; 64 p.).
- Prentjes: 1 devotieprentje met getekend portret van Karel Houben (7 x 11 cm; z.p., z.j.); 2 devotieprentje met getekend portret van Karel Houben (8 x 15 cm; Munstergeleen: Postulatie Pater Karel, z.j.); 3 devotieprentje met een afbeelding van Karels beeld in de grote kapel van Munstergeleen (8 x 15 cm, Munstergeleen: Postulatie Pater Karel, z.j.); 4 vouwprentje met een foto van Karel Houben, een korte noveen en een gebed voor de heiligverklaring (8 x 12 cm, Munstergeleen, Postulatie Pater Karel, z.j.); 5 reliekprentje in kleur met een afbeelding van Karel Houben zegenend temidden van geknielde mensen met op de achtergrond Mount Argus (7 x 11 cm; Milaan, z.j.); 6 devotieprentje in kleur met een foto van de grote reliekhouder in de kapel te Munstergeleen (7 x 10,5 cm; z.p., z.j.); 7 prentje met lied Eerbiedwaardige pater Karel Houben van P. Penning de Vries op een melodie van L. Bourgois (8,5 x 13,5 cm; z.p., z.j.); 8 fotoprentje van 'Onze Lieve Vrouw van Munstergeleen', met op de achterzijde een 'Gebed tot Maria Koningin voor de zaligverklaring van Pater Karel' (11 x 6,5 cm; ca. 1950? coll. D. Gooren); 9 Vouwprentje met 'Gebeden voor den vrede' met aan de binnenzijde afbeeldingen van pater Karel als dienstplichtige en als passionist [ca. 1943].
- Relieken: 1 reliek (partikel van de doodskist), opgeborgen in een kartonnen mapje (4 x 5 cm) met een kleine theca. Het mapje zit met een portretje van Karel Houben in een plastic hoesje; 2 reliekfotoprent (15,8 x 22,5 cm) met op de voorzijde afbeeldingen van pater Karel als fuselier en als passionist omgeven door een rand van bloemen met daarin een afbeelding van de boerderij waar hij woonde, op de achterzijde staat: ‘De Almagtige en genadige Heer zegene en beware U allen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest Amen F. Charles van St. Andreas Passionist’ (ca. 1920?), een exemplaar is aanwezig in het archief van de Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid, Sittard.
- Prentbriefkaarten: 1 briefkaart met een kleurenfoto van het geboortehuis van Karel Houben (10,5 x 14,8 cm, z.p.: Postulatie Pater Karel, z.j.); 2 briefkaart met een kleurenafbeelding van een schilderij van geboortehuis van Karel Houben (10,5 x 14,8 cm; z.p., Postulatie Pater Karel, z.j.); 3 briefkaart met portret van Karel Houben in kleur (10,5 x 14,8 cm: z.p.: Postulatie Pater Karel, z.j.); 4 briefkaart met een kleurenafbeelding van Karel Houben zegenend tussen geknielde mensen, op de achtergrond Mount Argus (10,5 x 14,8 cm; z.p.: Postulatie Pater Karel, z.j.).
- Medaille: witmetalen medaille (ø 2,1 cm) met afbeeldingen van het hoofd van Karel Houben en het embleem van de Congregatio Passionis, opschriften: 'Pater Karel' en 'Passionist'.
- Overige: 1 metalen sleutelhanger (ø 3 cm) met afbeeldingen van de buste van Karel Houben en het klooster Mount Argus, opschriften: 'Blessed Charles of Mount Argus pray for us' en 'We preach Christ crucified'; 2 geglazuurde terracotta wandtegel (15 x 15 cm) met afbeeldingen van het geboortehuis van Karel Houben en van Karel Houben zelf; opschriften 'Pater Karel bid voor ons' en 'Munstergeleen'.

Bronnen en literatuur

Archivalia: Mook, archief van het provincialaat van de passionisten. Munstergeleen: documentatie van pater Joachim van der Heijden cp. 
Literatuur: Father Austin, The life of father Charles of the congregation of the most holy cross and passion of our Lord Jesus Christ (Dublin: Sealy, Bryers and Walker, 1893); Padre Andrea, Memoriae storiche della vita del servo di Dio P. Carlo di Sant' Andrea Passionista (Florence: Libreria Editrice Fiorentino, 1902); Ferdinand Eussen, Leven van den dienaar Gods Carles a Sancto Andrea (Andreas Houben) van de congregatie der Passionisten in geur van heiligheid overleden den 5 januari 1893 (Sittard: Vroemen en zoon, [1904]); p. Edmundus, Een Limburgsche heilige; leven van den dienaar Gods, pater Carolus Houben uit de orde der passionisten (Mook: Passionistenklosster Mater Dolorosa, [1923], 2e dr.); P. Geurts, 'Andreas Houben', in: P. Geurts, Gestalten en gedachten I (Amsterdam: Drukkerij 't Kasteel van Aemstel, 1924) p. 145-151; H.J.J. Scholtens, 'Joannes Andreas Houben', in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. 6 (Den Haag: Nijhoff, 1924) k. 810-811; p. Bonifacius, De dienaar Gods P. Carolus Houben van de congregatie der passionisten (Haastrecht: Uitg. Liefdewerk 'De Kruispenning' 1929); W. Nolet, Katholiek Nederland. Encyclopaedie, dl. 1 (Den Haag: Ten Hagen, 1930) p. 252-257; Agnes Westermann, Nederlandsche Helden (Bloemendaal: Greet Grote Genootschap, nr. 525, impr. 19 september 1936); Father Christopher, Father Charles of Mount Argus (Dublin: Catholic Truth Society of Ireland, 1938, 2e dr.); p. Edmond, De dienaar van God Karel van Sint-Andries, passionist (Haastrecht: Boekhandel Sint-Gabriël, 1938); Anton van Duinkerken, Nederlandsche vromen van den nieuwen tijd (Hilversum: Paul Brand, 1941) p. 80-92, 'Andreas Houben'; Eugen Nevin cp, Pater Karel. Wat een ooggetuige van hem zegt (Mook: Passionisten, impr. Rome, 11 oktober 1949); Geïllustreerde beschrijving van de dienaar Gods Karel van Sint Andries, Passionist ; P. Xaverius, 'Een Limburgse heilige. Pater Karel van Sint Andries', in: Ons Heem 1 (1952) p. 101-107; C.A. Heygen, 'De bakermat van de "heilige van Mount Argus"', in: Bronk, 3 (1955/1956) 176-178; M. Gemmeke, 'Carolus Houben', in: Katholiek Archief, 15 (1960) k. 963-966; M.J.H.A. Schrijnemakers, 'Pater Karel van Sint Andries', in: J.G.T. Bouwens, Munstergeleen. Een monografie over een Limburgse gemeente (Munstergeleen 1961) p. 369-406; Maurits de Meyer, Volkskunde-atlas voor Nederland en Vlaams-België, Commentaar bij de kaarten 21-29. Volksgeneeskunde (Antwerpen/Utrecht: Standaard, 1968) p. 45; Dermot Carroll, Een ridder van de Gekruisigde. Pater Karel van Mount Argus (Maria-Hoop: Postulatie Pater Karel, 1975, 3e druk); A. Chorus, 'Mensen en typen in en buiten de dorpsgemeenschap', in: Historisch jaarboek voor het Land van Zwentibold, 2 (1981) p. 19-20; Piet van der Bruggen, Dispuut met mijn engel. Hoe het was, werd en is geworden (Hilversum: Gooi & Sticht, 1987) p. 34; Paul Francis Spencer, Het leven van de zalige Karel van Mount Argus pater Karel Houben, passionist (Sittard, Postulatie Pater Karel Paters Passionisten, 1988); Ton Smits ed., Zaligverklaring pater Karel Houben (Haastrecht: Passionisten, 1988); 'Een Limburger waar ook Ierland trots op is. Pater Karel Houben, "een heilige bij het leven"', in: De Sleutel, 16 (1988) nr. 1, p. 4-7; 'De zaligverklaring van pater Karel van Sint-Andries: een man van gebed en ziele-ijver', in: De Sleutel, 16 (1988) nr. 21, p. 4-5; 'Pater Karel', in: De Sleutel, 16 (1988) nr. 21, p. 32; 'Gebed', in: De Sleutel, 16 (1988) nr. 22, p. 22; 'Munstergeleen eert heilige priesterzoon. Pater Karel terug van weggeweest', in: De Sleutel, 16 (1988) nr. 22, p. 26-27; Getijdenboek. Gebeden voor elke dag. Algemene inleiding; eigen teksten voor de heiligen van de Nederlandse bisdommen (Zeist: Nationale Raad voor Liturgie, 1990) p. 116N-119N; Emile Gemmeke, Vaderlandse vromen. Over Nederlandse heiligen en (kandidaat-) zaligen (Utrecht: Secretariaat van het R.K. Kerkgenootschap in Nederland, 1993) p. 16; P.W.J. van der Heijden ed., Zalige pater Karel Houben (Munstergeleen/Susteren: Drukkerij Cachet-Mariaveld, z.j.); Gijsbrecht Dieteren, '50 jongeren met DPC op pelgrimstocht', in: De Sleutel 26 (september 1998) p. 4-6, met bezoek aan het graf van Houben in Dublin; Stijn van der Linden, De heiligen (Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1999) p. 166; Leon Goertz, Pater Karel Houben, de heilige uit Munstergeleen (Heeswijk-Dinther: Berne, 2007); Peer Boselie, Helende handen, een leven in context (Roermond: X-Cago, 2007); Frans Tervoort, Ziel en zaligheid. Volksgeloof in Nederland en Vlaanderen (Tielt: Lannoo, 2007) p. 141-145; Lambert Bijnens en Lambertus Moonen, Lourdesgrotten en kapellen uit de beide Limburgen en omstreken (Dorne 2022) 173-147 [Lourdeskapel bij de Karelkapel].
Overige bronnen: Meertens Instituut BiN-dossier Munstergeleen-Karel Houben; mondelinge informatie in 1997 van vice-postulator pater P.W.J. van der Heijden c.p. Documentatie over P. Karel, uit de collectie J.A. Bomans, opgenomen in BiN-dossier (acquisitie 2012).
- Website: www.paterkarelkapel.nl

  Mail naar het KDC, voor aanvullingen en commentaar.
 
<<