Heerlen, Petrus Joseph Savelberg

Cultusobject: Petrus Joseph Savelberg
Datum: 11 februari; gehele jaar
Periode: 1907 - heden
Locatie: Grafkapel en kamers in Huize Savelberg
Adres: Gasthuisstraat 2, 6411 KE Heerlen
Gemeente: Heerlen
Provincie: Limburg
Bisdom: Roermond
Samenvatting: Joseph Savelberg was de stichter van de congregaties van de kleine zusters van de H. Joseph en van de broeders van de H. Joseph. Savelberg stierf in 1907 in een 'geur van heiligheid'. De broeders en zusters van de congregaties bezoeken het graf vanaf 1907 regelmatig. Vereerders van buiten de congregaties brengen eveneens frequent bezoeken aan het graf. Toen in 1932 het proces tot zaligverklaring van mgr. Savelberg werd ingeleid, namen de verering en het aantal bedevaartgangers aanmerkelijk toe. Vanaf de jaren zeventig van de 20e eeuw is de toeloop verminderd, maar nog dagelijks bezoeken vereerders de graftombe en/of de kamers van Savelberg.
Auteur: Antoine Jacobs
Illustraties:
Topografie - Aan de neogotische kapel van het voormalige moederklooster van de kleine zusters van de H. Jozef aan de Gasthuisstraat 2, in het centrum van Heerlen, is in 1959 een achthoekige, uit beton en glas opgetrokken grafkapel gebouwd naar een ontwerp van architect ir. A. Swinkels uit Maastricht. De kapel is bereikbaar via het klooster, maar heeft ook een ingang aan de Gasthuisstraat. In de kapel en in het voorportaal staan in totaal zestien banken voor de vereerders.
- In hetzelfde klooster zijn de zit- en de slaapkamer van Savelberg in originele staat behouden. Meubels, gebruiksvoorwerpen en kleding van mgr. Savelberg zijn er te zien. Een vitrinekast toont de kledingresten die bij de plechtige herbegrafenis uit de doodskist kwamen. De restanten van de doodskist worden boven het bed in de slaapkamer bewaard.
Cultusobject - Peter Jozef Savelberg werd op 10 februari 1827 in Heerlen geboren als zoon van een herbergier. Volgens de overlevering zei de Luikse bisschop Cornelius van Bommel, die in 1835 Heerlen bezocht, over hem: 'M'n jongen, ge zult nog eens een groot man worden'. Na in Heerlen de lagere school bezocht te hebben, doorliep Savelberg in 1843-1844 de Handelsschool te Rolduc. Daarna vertoefde hij twee jaar in Brussel, waar zijn halfbroer Balthasar directeur was van een glasfabriek. Savelberg kon echter niet aarden in het mondaine Brussel. In 1846 was hij terug in Heerlen waar hij zijn vader hielp in de herberg. In zijn vrije tijd studeerde hij Latijn. Van 1846 tot 1849 bezocht hij wederom Rolduc. In 1849 begon hij als seminarist te Roermond. Hij werd op 3 september 1854 door mgr. Paredis tot priester gewijd. Van 1853 tot 1856 was hij als docent verbonden aan het bisschoppelijk college van Roermond. Daarna was hij tot 1863 rector van het klooster Nonnenwerth op het O.L. Vrouwe-eiland bij Bonn (D). In 1864 riep mgr. Paredis hem terug en benoemde hem tot kapelaan in Schaesberg. Geconfronteerd met de grote armoede onder de plattelandsbevolking, richtte hij daar een Vincentiusvereniging op. Van 1865 tot 1879 was hij kapelaan van de Pancratiusparochie te Heerlen. In 1879 kreeg hij eervol ontslag om zich geheel te kunnen wijden aan het bestuur van de twee congregaties, die hij inmiddels gesticht had: de kleine zusters van Sint Jozef (1872) en de broeders van Sint Jozef (1875). Deze twee congregaties waren opgericht om de nood onder de arme plattelandsbevolking te lenigen. In 1904 werd hij benoemd tot pauselijk geheim kamerheer, wat hem het recht gaf de titel 'monseigneur' te voeren. Mgr. Savelberg overleed op 11 februari 1907. Zijn begrafenis was een triomftocht. Van heinde en verre kwam mensen om hem de laatste eer te bewijzen. In 1936 werd het proces tot zaligverklaring ingeleid; in 1988 werd hem de titel 'eerbiedwaardig' verleend.
- In 1960 werd zijn lichaam overgebracht naar de nieuwe grafkapel. In de grafkapel staat een grote witmarmeren graftombe met het inschrift 'Hic quiescit servus Dei Petrus Joseph Savelberg natus 10 febr. 1827 vita functus 11 febr. 1907' ('Hier rust de dienaar Gods Petrus Joseph Savelberg, geboren op 10 februari 1827 overleden op 11 februari 1907').
Verering - Savelberg werd op 14 februari 1907 bijgezet in de grafkelder, die hij voor zichzelf en zijn opvolgers had laten bouwen op het kerkhof van de congregatie aan de Putgraaf in Heerlen. De kist werd niet in een nis geschoven, maar gewoon op de grond gezet. De broeders en zusters van de congregatie bezochten zeer frequent zijn graf, omdat zij hun stichter reeds als een heilige beschouwden. Aangezien het kerkhof van de congregatie niet openbaar was, konden vereerders van buiten de congregatie niet zo gemakkelijk bij het graf komen. Nochtans slaagden velen erin het graf te bezoeken.
- Toen in 1934 een begin werd gemaakt met het proces tot zaligverklaring van Savelberg, ontstond een grotere toeloop naar het graf. De vereerders sneden kleine stukjes van de doodskist om die als relikwie mee te nemen. Nadat de broeders een glazen omhulsel over de kist hadden gezet, werden papiertjes met intenties door de spleten van het glas naar binnen geschoven. Het graf werd ook vaak bedacht met bloemen, uit dank voor verkregen gunsten. Ofschoon er ook groepen bedevaartgangers kwamen, was er vooral sprake van individuele vereerders die het graf bezochten. Savelberg wordt vereerd vanwege zijn 'geestelijke persoon en zijn wijze van leven, waarover een roep van heiligheid uitging', zoals de congregatie het omschrijft. In 1954 schrijft Feugen dat het graf van Savelberg druk wordt bezocht.
- In 1934 werd het proces tot zaligverklaring ingeleid. Het diocesane proces werd gevoerd van 15 februari 1934 tot 29 mei 1936. In deze periode werden 73 getuigen, die Savelberg nog gekend hadden, ondervraagd. Paus Johannes XXIII gaf bij decreet van 22 april 1959 zijn fiat om het proces voort te zetten. Op 8 september 1960 werd het stoffelijk overschot van Savelberg uit de grafkelder overgebracht naar Huize Op de Berg. De kist werd geopend en het gebeente werd, na te zijn onderzocht, gewassen en gekleed, in een nieuwe kist gelegd. Daarna werd Savelberg bijgezet in de nieuwe grafkapel aan de Gasthuisstraat. Van 23 september 1963 tot 4 september 1965 werd het apostolisch proces gevoerd, waarbij wederom 23 getuigen gehoord werden. Ook werden drie opmerkelijke genezingen, die op voorspraak van Savelberg zouden hebben plaatsgevonden, onderzocht. Paus Johannes Paulus II verleende Savelberg in 1988 de kerkelijke titel 'eerbiedwaardig'. Met name de Afrikaanse en Indonesische provincies van de kleine zusters van Sint Jozef dringen aan op voortzetting van het proces tot zaligverklaring.
- In 1957 werd de 50e sterfdag van Savelberg in Heerlen groots herdacht. De vereerders stonden in rijen op het kerkhof om af te dalen in de grafkelder en daar te bidden. De nieuwe grafkapel was een uitvloeisel van deze herdenking. In 1964 onthulde gouverneur Ch.J.M.A. van Rooy op de Putgraaf in Heerlen een standbeeld van Savelberg, dat vervaardigd was door beeldhouwer Mari Andriessen.
- De bekendheid van Savelberg nam toe door een lange reeks boeken en artikelen over zijn leven en werk. Pater J.L. Jansen beet daarmee in 1909 de spits af. In 1947 richtte pater M.J. Hanrath zelfs een maandblad op getiteld Mgr. Savelberg en zijn stichting. Sedert 1966 heet het blad Savelberg en sedert 1972 is het een kwartaalblad. Het blad telde in 1997 zijn 50e jaargang (in en rond Heerlen zijn er 410 en in de rest van Nederland 2290 abonnementen). In elke aflevering worden de intenties tot Savelberg afgedrukt, alsmede de dankbetuigingen voor gunsten die op zijn voorspraak verkregen zijn. Daarnaast bevat het tijdschrift artikelen over Savelberg en zijn congregaties.
- In 1997 werd Savelberg binnen zijn congregaties in Nederland en elders in de wereld vereerd. Buiten de congregaties kwamen de vereerders vooral uit (Zuid)-Limburg en in mindere mate ook uit de rest van Nederland. Ofschoon de toeloop in vergelijking met de jaren zeventig was afgenomen, bezochten dagelijks de vereerders, die voor het merendeel van middelbare leeftijd of ouder waren, de grafkapel en/of de kamers van Savelberg om daar te bidden. In de voormalige zitkamer namen zij dan plaats op een van de stoelen en baden met de rozenkrans die indertijd aan Savelberg toebehoord had. Elke week vroegen mensen telefonisch en schriftelijk om gebed voor alle mogelijke intenties. Gebed ter genezing van ziekten werd echter het meeste gevraagd. Iedere elfde van de maand - de sterfdag van Savelberg - werd er een mis gelezen waarin alle intenties nog eens worden herdacht. In 1997 werden het aantal verzoeken om de kamers te bezoeken en de aanvragen om gebed op ongeveer 300 geschat. Het aantal vereerders dat de grafkapel bezocht bedroeg toen zo'n 1500 per jaar. De grootste toeloop heeft altijd plaatsgevonden omstreeks de sterfdag in februari. In verband met de overlast veroorzaakt door druggebruikers is de kapel niet meer doorlopend geopend.
- In de Heerlense Pancratiuskerk bestaat eveneens verering voor Savelberg. In de kerk hangt een fotokopie van een portretschilderij. De in november 1996 in gebruik genomen neoromaanse kroonluchter is niet alleen 'Savelberg' genoemd, doch bevat tevens een stofreliek van hem.
Materiële cultuur - Standbeelden: 1 aan de Putgraaf in Heerlen staat een beeld van mgr. Savelberg met twee kinderen, dat in 1964 vervaardigd werd door de beeldhouwer Mari Andriessen. Savelberg is gekleed in toga met daarover een overjas. Op zijn hoofd draagt hij een bonnet; de twee kinderen; een jongetje en een meisje, staan voor hem; 2 in de tuin van het zwakzinnigengesticht annex klooster 'Sint-Anna' te Heel staat een beeld van Savelberg, dat op 17 juli 1954 werd onthuld. Savelberg is staande afgebeeld met een rozenkrans in zijn hand; 3 in het plantsoen van het broederhuis te Helden werd in 1958 een standbeeld van Savelberg onthuld.
- Schilderijen: 1 in de ontvangstkamer van Gasthuisstraat 45 te Heerlen hangt een olieverfschilderij van Savelberg. Onder het schilderij staat: 'Mgr. P.J. Savelberg bij gelegenheid van zijn gouden priesterfeest 1854 September 1904'. Het schilderij werd in 1907 vervaardigd door H. Windhausen. In de Pancratiuskerk van Heerlen hangt in het portaal onder de toren een kleurenfotokopie van het onder 1 genoemde olieverfschilderij. Tussen de twee bogen die vanuit het schip van de Pancratiuskerk toegang geven tot het portaal is een kleurenfotokopie opgehangen van de paarse biechtstool van Savelberg. In klooster St. Anna te Heel hangt een kopie in olieverf van het onder 1 genoemde doek; 2 schilderij van een geknielde Savelberg in een bidbank, die een voorstelling van St. Jozef draagt, hangt in de gang bij de kapel van het moederklooster aan de Gasthuisstraat 45 te Heerlen. Het schilderij werd vervaardigd door br. Jean Marie o.s.b. van de St. Paulusabdij te Oosterhout; 3 schilderij van Savelberg in misgewaad dat werd meegedragen in de missieoptocht die in 1963 in Heerlen werd gehouden. Het schilderij staat thans op de zolder van Gasthuisstraat 45; 4 portretschilderijen in olieverf van een zittende Savelberg op oudere leeftijd. De schilderijen werden gemaakt door W. Kornips uit Roermond. Een exemplaar hangt in Gasthuisstraat 45; het tweede exemplaar bevindt zich op de Molukken; 5 in de ontvangstkamer van het zusterhuis te Rolduc hing een door Albert Jacobs vervaardigde portrettekening; 6 een portretschilderij van Savelberg was aanwezig bij de broeders van St. Jozef te Heel; 7 in Museum Catharijneconvent te Utrecht bevindt zich het schilderij 'Confessio Neerlandica' van pastoor A.A. van den Berg. Op dit groepsportret staat mgr. Savelberg tussen een twintigtal prominente Nederlandse katholieken, zoals paus Adrianus VI, mgr. Schaepman, Joost van den Vondel, Peerke Donders (⟶ Tilburg) en Pierre Cuypers.
- Glas-in-lood: 1 in het trappenhuis van het moederklooster aan de Gasthuisstraat 45 te Heerlen is in 1972 een als fotocollage vormgegeven 'pop-art-venster' van Hans Truijen geplaatst n.a.v. het 100-jarig bestaan van de congregatie van de kleine zusters van de H. Jozef. In het venster, dat diverse verdiepingen hoog is, zijn twee portretten van Savelberg verwerkt, alsmede portretten van enige moeders-overste en foto's m.b.t. de geschiedenis en werkzaamheden van de congregatie; 2 in de kapel van Gasthuisstraat 45 bevindt zich een roosvenster met een afbeelding van een geknielde en biddende Savelberg, die geflankeerd wordt door twee zusters en een behoeftige; 3 in het broederhuis in de Gasthuisstraat te Heerlen is een venster met een afbeelding van Savelberg die omringd wordt door broeders die modellen vasthouden van de broederhuizen te Heerlen, Sterksel, Heel, Helden, Koningslust. Boven Savelberg staan St. Jozef en het Jezuskind afgebeeld alsmede de deugden 'standvastigheid' en 'sterkte'; 4 in Huize St. Jozef te Heel is een venster met Savelberg staande temidden van behoeftigen. Het raam toont tevens facetten van het werk der broeders; 5 in Huize Liesbosch te Breda bevond zich een gebrandschilderd portret van Savelberg; 6 in de kapel van het ziekenhuis te Dordrecht is in het koor een raam geplaatst van Savelberg.
- Glasmozaïek: in de hal van het generalaat aan de Gasthuisstraat 2 te Heerlen is een glasmozaïek voorstellende mgr. Savelberg aangebracht door de fa. Mestrom en Zn. uit Bunde.
- Beeldje: monochroom kunstharsen beeldjes van mgr. Savelberg (20,5 cm hoog).
- Kroonluchter: boven het hoofdaltaar van de Pancratiuskerk te Heerlen is in 1996 een neoromaanse kroonluchter genaamd 'Savelberg' opgehangen. In de bol van kroonluchter is een stofreliek opgenomen.

Devotioneel drukwerk
- Prentjes: 1 zw-prentje met foto van de in een kerk in een bidstoel geknielde biddende mgr. Savelberg. Met pen is onder de afbeelding geschreven: 'God schenke U in alles Zijn overvloedigste zegen. Mgr. S.' (5,2 x 7,2 cm); 2 zw-prentje met dezelfde afbeelding als beschreven onder 1. Op de achterzijde staat een gebed (impr. J.M. van Oers, Breda, 15 november 1934); 3 zw-prentje met foto van Savelberg (kerkelijk goedgekeurd, 11,5 x 7 cm); 4 kleurenprentje met een afbeelding van mgr. Savelberg in liturgische kleding staande in de kapel van de Gasthuisstraat te Heerlen (Maastricht: Kunst Adelt, 7 x 11 cm); 5 zw-prentje met afbeelding van Savelberg als jong priester met levensbeschrijving, noveengebed en gebed voor de zaligverklaring (7,3 x 11,5 cm, impr. Jos Keulers; Roermond, 15 januari 1932). Een soortgelijk prentje is uitgegeven met een draadje stof van zijn kleding, dat met een plakzegel aan het prentje gehecht is; 6 zw-vouwprentje met afbeelding van mgr. Savelberg met levensbeschrijving, noveengebed en gebed voor de zaligverklaring (Gulpen: Drukkerij Alberts, 7,3 x 11,5 cm, impr. Jos Keulers Roermond, 15 januari 1932); 7 twee zw-prentjes met afbeeldingen van Savelberg als jong priester en als oudere man op de achterzijde staat een gebed voor de zaligverklaring (Maastricht: Kunst Adelt; 7 x 11 cm; impr. J.H.G. Lemmens, Roermond, 16 juli 1935); 8 zw-vouwprentje met afbeelding van Savelberg als jong priester, met levensbeschrijving en noveengebed (7 x 11 cm; impr. G. Sengers, Roermond, 31 juli 1947); 9 zw-vouwprentje met een afbeelding van mgr. Savelberg op latere leeftijd met bef. Het prentje bevat een levensbeschrijving en een 'Noveengebed tot de dienaar Gods Peter Joseph Savelberg voor mensen in nood' (7 x 11,7 cm; impr. G. Röselaers, Heerlen, 4 oktober 1964); 10 zw-vouwprentje met een afbeelding van de 'eerbiedwaardige' mgr. Savelberg op oudere leeftijd. Het prentje bevat een levensbeschrijving en een 'Noveengebed tot de eerbiedwaardige Peter Jozef Savelberg voor mensen in nood' (7,2 x 12,2 cm, impr. J.G. Konings c.s.s.r., Roermond, 10 mei 1993); 11 prentje met een foto van het kunstharsen beeldje van Savelberg staande op een tafeltje naast een crucifix (11 x 7 cm; coll. D. Gooren); 12 prentje met een afbeelding van Savelberg als docent aan het bisschoppelijk college van Roermond (11 x 8 cm; coll. D. Gooren); 13 prentje met een tekening van Savelberg op oudere leeftijd, de ogen gesloten, met in zijn hand een crucifix geklemd. Onder de tekening staat o.a. 'De Hollandsche Sint Vincentius'. Op de achterzijde een gebed voor de zaligverklaring en een oproep om gebedsverhoringen te melden (7 x 11 cm; impr. Roermond d. 16 juli 1935 dr. J.H.G. Lemmens eppus Ruraemundensis; coll. D. Gooren); prentje met een afbeelding van Savelberg in misgewaad staande voor een bidstoel met een gebedenboek in de hand. Het onderschrift luidt: 'De dienaar Gods mgr. Petrus Joseph Savelberg stichter van de congregaties der Kleine Zusters en Broeders van St. Joseph' (7 x 11 cm; Maastricht: Kunst-adelt, z.j.; coll. D. Gooren). Dit prentje is ook gebruikt als herinneringsprentje bij het gouden professiefeest van zuster M. Oda op 2 februari 1949; 14 prentje met getekend portret van Savelberg als man van middelbare leeftijd. Het onderschrift luidt: 'De dienaar Gods mgr. Petrus Joseph Savelberg stichter van de congregatie van de Kleine Zusters en de Broeders van St. Joseph'. Op de achterzijde staat een noveengebed (11 x 7 cm; Haarlem: Joh. Enschedé en Zonen; imprimatur dr. Jos. Keulers, Libr. Censor, Ruraemundae, d. 15 m. Jan. 1932; coll. D. Gooren); 15 prentje met een afbeelding van Savelberg als oudere man gezeten in een stoel. Het onderschrift luidt: 'De dienaar Gods mgr. Petrus Joseph Savelberg. Stichter van de Kleine Zusters en de broeders van St. Joseph'. Op de achterzijde staat een noveengebed (7 x 12 cm; coll. D. Gooren).
- Ansichtkaarten: 1 twee zw-foto's van de zit- en slaapkamer van mgr. Savelberg (9 x 14,2 cm); 2 zw-kaart met portret van Savelberg als jong priester (10,5 x 15 cm; Maastricht, Kunst Adelt); 3 zw-kaart met een afbeelding van de biddende Savelberg (8,7 x 13,5 cm); 4 prentbriefkaart met op de voorzijde een afbeelding van een ingelijst schilderij waarop Savelberg staat uittorenend boven zuster en broeders van zijn congregaties en behoeftigen. Op de achtergrond zijn de kapel en het klooster in de Gasthuisstraat zichtbaar, alsmede God de Vader die neerblikt op de gekruisigde Christus, Maria en Johannes. Op de lijst van het schilderij staat: 'God heeft geholpen, God helpt, God blijft helpen'. Op de achterzijde wordt de geadresseerde bedankt voor het voldoen van het abonnement en/of een milde gave (14 x 10 cm; Heerlen: administratie Maandblad, z.j. [ca. 1950]; coll. D. Gooren); 5 foto van een beeld van Savelberg geflankeerd door twee behoeftige kinderen. Onder de foto een korte uitleg over zijn leven en roep van heiligheid. Op de achterzijde staat de oproep om gebedsverhoringen te melden (15 x 10,5 cm; Heerlen: drukkerij Jongen & Co., z.j. [ca. 1930]; coll. D. Gooren).
- Levensschets: M. van Delft c.s.s.r., Peter Joseph Savelberg. Priester voor mensen in nood (Gulpen: Drukkerij Alberts, 1995, impr. Roermond, 29 januari 1965, 2e dr., 36 p.).
- Overig: Herinnering aan 8 september 1960 (Gulpen: M. Alberts, 1960, 24 p.).
Bronnen en literatuur Archivalia: Heerlen, archief provincialaat kleine zusters van de H. Joseph. Wittem, provinciaal archief redemptoristen: inv.nr. 1877. Maastricht, Sociaal Historisch Centrum: documentatiecollectie, nr. 39 (prentjes).
Literatuur: J.L. Jansen, Levensschets van den Hoogeerwaarden Heer Mgr. Petrus Joseph Savelberg. Stichter en bestuurder der St. Josephcongregatie van de Derde Orde des H. Franciscus (Heerlen: Jos. Alberts, 1909); P. Geurts, 'Peter Joseph Savelberg', in: P. Geurts, Gestalten en gedachten , dl. 2 (Amsterdam: 't Kasteel van Aemstel, 1923) p. 156-161; J.L. Jansen, 'Petrus Josef Savelberg', in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. 6 (Leiden 1924) k. 1216-1217; W. Nolet, Katholiek Nederland. Encyclop->die, dl. 3 (Den Haag: Ten Hage, 1932) p. 178-186; L.D.M., 'Een nieuwe Limburgsche heilige?', in: Jong Limburg 13 (1933) p. 130; M.J. Hanrath, Een Nederlandsche Vincentius, de dienaar Gods Mgr. Petrus Joseph Savelberg (Heerlen 1934); E. Eijkemans, 'In causa beatificationis et canonisationis servi Dei Petri Josephi Savelberg, fundatoris congregationis Fratrum S. Josephi et congregationis Parvularum sororum S. Josephi', in: Analecta voor het bisdom Roermond, 19 (1934) p. 14-16; J.L. Jansen & M.J. Hanrath, Leven en werken van de Dienaar Gods Mgr. Petrus Joseph Savelberg (Hilversum: M. Blommesteijn, 1937); E. Eijkemans, 'Mgr. Peter Joseph Savelberg 1827-1907', in: Rolducs Jaarboek , 17 (1937) p. 3-9; M. Molenaar, 'Peter Joseph Savelberg', in: Ons geestelijk leven. De volmaaktheidsplicht van den priester (Hilversum: Paul Brand, 1939) p. 95-107; M. Molenaar, Peter Jozef Savelberg een priester van Heerlen (Hilversum: Paul Brand, 1940); H. Mosmans, Het leven van Mgr. Savelberg. Een weldoener onzer mijnstreek (1947); M.J.H., 'De dienaar Gods mgr. P.J. Savelberg', in: Rolducs Jaarboek 28 (1948) p. 116-118; G. Feugen, 'Petrus Joseph Savelberg', in: Katholieke Encyclopaedie, dl. 21 (Amsterdam: Joost van den Vondel / Antwerpen: Standaard Boekhandel, 1954) k. 487; [Savelberg], in: Credo, diocesaan weekblad voor het bisdom Roermond 9 (8 februari 1957) p. 21; E. Gemmeke, 'Overzicht van de diocesane en apostolische zaligverklaringsprocessen van Nederlanders of in Nederland gevoerd', in: Katholiek Archief 15 (1960) p. 969-970; Herinnering aan 8 September 1960 (Gulpen: M. Alberts [1960]) fotoreportage over de exhumatie en herbegrafenis van Savelberg; P. Moors, 'Mgr. Peter Joseph Savelberg', in: Analecta voor het bisdom Roermond 46 (1965) p. 166-169; M. van Delft, Peter Joseph Savelberg. Priester voor mensen in nood (Gulpen: Drukkerij Alberts, 1965; 2e dr. 1995); Fons Hermans, 'Petrus Joseph Savelberg. De Heerlense Vincentius', in: Fons Hermans, Mensen in hun tijd. 12 Limburgse portretten (Sittard: D'n Tomel, [1966]) p. 32-39; M. Hendriks, 'De Nederlandse Vincentius. Peter Joseph Savelberg', in: Bisdomblad [Den Bosch] 26 februari 1988, p. 10; Maturus Hendriks, 'Peter Joseph Savelberg de eerbiedwaardige dienaar Gods', in: De Sleutel 17 (1989) nr. 2, p. 11-13; 'Loewende klokken', in: De Sleutel 17 (1989) nr. 3, p. 27; Emile Gemmeke, Vaderlandse vromen. Over Nederlandse heiligen en (kandidaat-) zaligen (Utrecht: Secretariaat van het R.K. Kerkgenootschap in Nederland, 1993) p. 7; '125 Jaar Kleine Zusters van Sint Jozef', in: De Sleutel 25 (1997) nr. 2, p. 11; Hein Blommestein & Bernadette Verhegge, Helpen waar niemand helpt. De spiritualiteit van de Congregatie De Kleine Zusters van de H. Joseph (Nijmegen: T. Brandsma Instituut / Valkhof Pers, 1997); Marcel M.J. Put & Mark van Dijk, 2000 Jaar Heerlen. Van Romeinse nederzetting tot moderne stad (Heerlen: Stadsarchief, 1998) p. 215-216; F. van Galen, 'Zaligverklaringsproces Peter Joseph Savelberg loopt al bijna 70 jaar. De handen bij het werk en het hart bij God', in: De Sleutel, 27 (april 1999) nr. 5, p. 16-17.
Overige bronnen: KDC BiN-dossier Heerlen-P.J. Savelberg; Meertens Instituut volkskundige vragenlijst 64a (1993) Q 113; mondelinge informatie in 1997 van huisoverste zr. Mattheus Verhaegen en zr. Martine Veenman (Gasthuisstraat 2), zr. Marie Cecile Vreeburg (Gasthuisstraat 45), de heer G. Parren; Collectie 'Savelberg' van A.J. Bomans, opgenomen in BiN-dossier (acquisitie 2012).

  naar het KDC, voor aanvullingen en commentaar.
 
<<