Hulsvoorde, Onbekend

Cultusobject: Onbekend
Datum: Onbekend
Periode: 14e eeuw (?) - 16e eeuw
Locatie: Kapel (patrocinium onbekend)
Adres: -
Gemeente: Coevorden
Provincie: Drente
Bisdom: Groningen
Samenvatting: Op basis van een passage in de 'Historia Episcopatuum' van Van Heussen lijkt de toning van bijzondere relieken in de kapel van Hulsvoorde bedevaartgangers uit de wijde omgeving te hebben getrokken. Nadere gegevens ontbreken.
Auteur: Peter Jan Margry
Illustraties:
Topografie - Hulsvoorde is een voormalig gehucht dat gelegen was tussen Coevorden en Dalen, op de grens van de vroegere heerlijkheid Coevorden waartoe het behoorde. Een juiste bepaling van de locatie is nog niet mogelijk gebleken.
- De naam Hulsfoerde, die in de oorkonden ook synoniem is gesteld met 'Bisscopesberge' (eerste vermelding: 26 mei 1328) komt al in 1320 voor. In de kapel werden gedurende de middeleeuwen de bisschoppen van Utrecht bekleed met hun waardigheid als heer van Coevorden. Verder werd er gerecht gehouden en de bisschop kon op de laatste dag in mei of rond St. Lambertusdag er persoonlijk de bede vragen.
Cultusobject - Het ging waarschijnlijk om niet nader omschreven relieken.
Verering - Een bedevaartachtige toeloop naar de kapel is alleen bekend via een passage uit het geschiedwerk van Van Heussen over het bisdom Groningen. Hij noteerde dat de kapel op bepaalde dagen ('certis diebus') bezocht werd door mensen uit Drenthe en uit naburige streken, wanneer de in de kapel aanwezige, maar niet nader benoemde, relieken openbaar werden getoond. De bedevaarten waren toen welbekend ('supplicationibus olim celebris'). Het wegvallen van het bisschoppelijk gezag in de tweede helft van de 16e eeuw en de vernietiging van de kapel door het oorlogsgeweld van de Geldersen zouden het einde van de verering hebben betekend.

Bronnen en literatuur Archivalia: Utrecht, Rijksarchief in Utrecht: archief van de bisschoppen van Utrecht.
Tekstedities: S. Muller Fz, Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht, 3 dln. (Utrecht: Oosthoek, 1917-1919) regesten 581, 763, 1667, 1716, 2080, 3886.
Literatuur: Johan Picardt, Korte beschryvinge van eenige vergetene en verborgene antiquiteten [...] mitsgaders een korte beschrijvinge der stadt, des casteels, en der heerlickheyt Covorden (Amsterdam: G. van Goedesbergh, 1660) p. 292; H.F. van Heussen, Historia Episcopatuum Foederati Belgii utpote Metropolitani Ultrajectini etc., dl. 5 [bisdom Groningen] (Antwerpen: J.B. Verdussen, 1733) p. 67; A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, dl. 5 (Gorinchem: J. Noorduyn, 1844) p. 903-904, 943.
Overige bronnen: KDC BiN-dossier Hulsvoorde

  naar het KDC, voor aanvullingen en commentaar.
 
<<