Glimmen, Onbekend

Cultusobject: Onbekend
Datum: Onbekend
Periode: Middeleeuwen (?) - 17e eeuw
Locatie: H. Stede
Adres:
Gemeente: Haren
Provincie: Groningen
Bisdom: Groningen
Samenvatting: Uitsluitend een bron uit 1641 meldt een verering bij of in een Heilige Stede in Glimmen. Over de oorsprong en verdere geschiedenis daarvan zijn geen gegevens voorhanden.
Auteur: Folkert Bakker & Remi van Schaïk
Illustraties:
Topografie - De Heilige Stede zou gelegen zijn geweest bij de niet nader getraceerde 'ronde boem' op het terrein van Jonker Wifferings in Glimmen, een dorp ten zuiden van Haren. Een nadere lokalisering is vooralsnog niet aan te geven.
Cultusobject - Het object van verering is niet bekend. Aangezien devoties in andere H. Steden in de regel in verbinding staan met sacramentsdevotie, zou een verering voor het H. Sacrament hier misschien ook mogen worden verondersteld.
Verering - In de acta van de classis Groningen van 13 september 1641 wordt er in artikel 3 door de predikant Hubertus Brucherus uit Haren (1618-1657) gewag van gemaakt dat 'noch eenige exercitie van die pawslicke superstitien in swang giengen aen de hillige stede by de ronde boem tho Jr. Wifferings toe Glimmen [...]'. Deze passage, de enige bron voor het bestaan van een H. Stede te Glimmen, werd door Boeles (1846) opgemerkt, maar hij moest bekennen hierover geen nadere berichten te kennen. Zonder bronvermelding rept Van der Kemp (1880) van een H. Stede te Glimmer bij Appingedam, waaruit blijkt dat hij twee cultusplaatsen heeft verward. Gezien de vrij specifieke lokalisering kan er echter van een verwarring met andere Groningse H. Steden (bij voorbeeld die van Helpman of Solwerd) geen sprake zijn.
- Niet goed kan worden vastgesteld of deze verering ook daadwerkelijk een bedevaartkarakter heeft gehad. Op basis van vergelijkbare situaties is het evenwel niet onwaarschijnlijk dat er bedevaarten naar Glimmen zijn ondernomen.

Bronnen en literatuur Archivalia: Groningen, Rijksarchief in Groningen: archief classis Groningen (N.H. kerk) inv.nr. 1, dl. 1: acta 1597-1654, p. 135.
Literatuur: P. Boeles, Het tweehonderd vijftigjarig bestaan der Hervormde Gemeente te Noorddijk (Groningen 1846) p. 65; A.C.J. van der Kemp, 'De bedevaarten onzer landgenooten', in: Studiën en bijdragen op 't gebied der historische theologie 4 (1880) p. 26.
Overige bronnen: Meertens Instituut BiN-dossier Glimmen

  Mail naar het KDC, voor aanvullingen en commentaar.
 
<<