Archieven & collecties

525 Collectie Van Swinden, 1654-1823

inhoud: Jean Henri Van Swinden (1746-1823) was een Nederlandse wis- en natuurkundige. Hij werd hoogleraar in Franeker in 1766 en werd in 1785 in Amsterdam benoemd. Van Swinden voerde in Amsterdam onder andere de huisnummering in en had in 1795 de leiding over de eerste Amsterdamse volkstelling.
Hij maakte deel uit van de internationale commissie tot vaststelling van de meter, die op initiatief van de Franse regering van november 1798 tot juli 1799 in Parijs confereerde, waarna hij zich beijverde om het metriek stelsel in Nederland ingevoerd te krijgen. Hij deed dat onder andere door het houden van lezingen voor het in 1777 opgerichte genootschap Felix Meritis. Deze werden in de tweedelige Verhandeling over volmaakte maaten en gewigten uit 1802 gebundeld.

Deze collectie bestaat uit gedrukte stukken over maten en gewichten met aantekeningen en berekeningen.

Openbaar.

6 inventarisnummer(s)

  

terug

525:1
Drukwerk. 1654-1818. 1 map.
N.B. Met enkele handschriftelijke stukken en aantekeningen.
Bevat:
- Extract uit de handvesten der stad Amstelredam, 24 juli 1654
- Extract uit de handvesten der stad Amstelredam, 1659
- Publikatie van den gerechte der stad Amsterdam over het reguleren van het loon van de wijnroeiers, 1699
- - Publikatie van den gerechte der stad Amsterdam over het reguleren van het loon van de wijnroeiers, 1704
- Koninklijke courant, betr. wet tot invoering van een algemeen stelsel van maten en gewichten, 17den van Sprokkelmaand 1809
- Publikatie van den gerechte der stad Amsterdam dat alleen de beŽdigde wijnroeiers mogen roeien, 1754
- Publikatie van den gerechte der stad Amsterdam betreffende vaststeling van de maten voor granen en oliezaden, 27 januari 1762
- Publikatie wegens het roeien en ritsen van wijn-, brandewijn- en andere vaten, 25 januari 1786
- Publikatie van de raad van de gemeente Amsterdam over een request van een aantal distillateurs en tappers, 21 oktober 1796
- Publikatie van Wethouderen der stad Amsterdam over het verlenen van Acten van Admissie, 5 juni 1805
- Resolutie van de Raad der stad Amsterdam dat verschillende dranken alleen mogen worden verwerkt door de van stadswege aangestelde bierdragers, 5 februari 1806
- Resolutie van de raad van financiŽn in het departement Holland, om aangifte van impost te doen geschieden bij Amsterdamse stopen en de vaten te ritsen, 28 oktober 1806
- Resolutie van de Raad der stad Amsterdam over het bepalen der werkzaamheden van de beŽdigde wijnroeiers, 20 januari 1807
- Gedrukte aanschrijving aan landdrost betreffende het verifiŽren en ijken der maten en gewichten, 23 van wijnmaand 1809, met een antwoord hierop in handschrift
- Kennisgeving van de mairie der stad Amsterdam omtrent de te nemen maatregelen ter verzekering van de verificatie der maten en gewichten, 13 februari 1813
- Kennisgeving van burgemeesteren der stad Amsterdam over het in kracht blijven van de keur van 2 januari 1807 omtrent de wijnroeiers, 31 mei 1815
- Diverse extracten van de Amsterdamsche Courant met daarin een publikatie om alle maten te laten verifiŽren, 31 oktober 1818
- Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch gemeenebest, houdende bepalingen der maten en gewigten, waanaar provisioneel de nieuwe belastingen zullen worden ingevorderd en berekend, 1805 (2 ex)
525:2
Verschillende publikaties, kennisgevingen en besluiten voorkomende in de Staatscourant en verzameling Koninklijke Besluiten. 1816-1823.
525:3
Gedrukte bescheiden waarbij enkele handgeschreven notities en berekeningen. 1805-1821 en z.j.
N.B. Bevat:
- Besluit houdende eene wet, tot de invoering van een algemeen stelsel van maten en gewigten, 1809
- Tableau gťnťral de tous les changes, 1805
- Tableau des monnaies de change de l'Espagne, z.j.
- Iets aan mijne handeldrijvende stadgenooten / X, z.j. - Met bijlage: Het Nederlandsch gewigt uitgerekend na het nog in gebruik zynde geld.
- Besluit houdende bepalingen omtrent de botervaten, 1809 (2 ex.)
- Weten en besluiten ter invoering van het eenvormig stelsel van maten en gewigten, 1819. - Bevat: Model van de maten voor brandhout (4 ex.), Over de modellen van maten uit gebogen spaan (2 ex.), Inlichting over de koperen standaards (3 ex.), Modellen van inhoudsmaten voor drooge waren uit hout gedraaid (2 ex.)
- Iets tot eene gemakkelijke en eenvoudige herleiding van het Amsterdamsch tot het Nederlandsch pond [...], z.j.
- Inlichtingen over het invoeren en het gebruik van de Nederlandsche el en uitlegging eener tafel, bevattende de vergelijking van de Nederlandsche en Amsterdamsche ellen / door J.H. van Swinden, [1821] (2 ex.)
- Inlichtingen over het invoeren en het gebruik van het Nederlandsch pond en uitlegging eener tafel, bevattende de vergelijking van de Nederlandsche en Amsterdamsche ponden / door J.H. van Swinden, [1821] (2 ex.)
525:4
Tableau des mesures lťgales [...], 1812. (11 ex.). 1 omslag.
525:5
Kurze Darstellung eines neuen Zahlen- und darnach angegebenen Maass-, Gewicht- und MŁnz-Systems / Johann Friedrich Christian Werneburg, 1798.
525:6
Brief aan den koning ter begeleiding van een concept-wet tot de invoering van een algemeen maten- en gewigtenstelsel in het Koningrijk Holland, 1808. 1 map.
Hierbij: geschreven overzicht van de Collectie van Swinden.