Archieven & collecties

493 Collectie kerkelijke boekjes, 1864-1953

inhoud: In 2012 is een aantal katholiek-kerkelijke boekjes uit de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem geschonken aan het Meertens Instituut.

Openbaar.

5 inventarisnummer(s)

  

terug

493:1
Kerkelijke boekjes. 1923. 1 omslag.
N.B.:
• Latijnsch-Nederlandsch Mis- en Vesperboek bewerkt naar de jongste pauselijke decreten. - Amsterdam: Boek Centrale, 1923. - xcvi, 1901 p.
493:2
Kerkelijke boekjes. 1864-1953. 1 envelop.
N.B.:
• De heilige kruisweg van Jeruzalem naar Calvarië : volgens den zaligen Leonardus a Portu Mauritio, bijzonderen aanmoediger dezer heilzame oefening. - Amsterdam : Lenfring, 1913. 20 p.
• Noveen, gebeden en gezangen ter eere van het Allerheiligste Hart van Jesus / door den H. Kerkleeraar Alphonsus Maria de Liguori ; uit het oorspronkelijke vert. door een Pater Redemptorist. - 's-Hertogenbosch : W. van Gulick, 1875.
• Het beminnelijk Hart van Jezus, voorgesteld aan de godsvrucht der studerende jeugd / door A. Deham. - Brussel : Lelong, [1864]. - 107 p.
• Novene ter eere van het H. Hart van Jesus, beginnende op H. Sacramentsdag / A. Henriet ; aan de leden der Vereeniging van het H. Sacrament. - St. Michiels-Gestel : ter boekdrukkerij van 't bisdom 's Bosch, in 't Instituut voor doofstommen, 1874. - 36 p.
• Kleine katechismus of christelijke leering door ... Gerardus Petrus Wilmer, Bisschop van Haarlem, voorgeschreven ten gebruike in zijn Bisdom. - Haarlem : Sint-Jacobs-Godshuis, 1868. - 24 p.
• Gezangen voor Congregatien, waarvan de meeste in gebruik zijn bij de Aartsbroederschap der Heilige Familie. - 5e dr. - Amsterdam : Beerendonk, 1876. - iv, 96 p.
• Geestelijke oefeningen om den jubilee-aflaat te verdienen / samengesteld door Pater Fr. Siardus de Vries. - Leiden : Ars Catholica, 1934. - 23 p.
• Eeuwfeest van het herstel der bisschoppelijke hiërarchie in Nederland : pontificale H. Mis op te dragen door zijne eminentie Joseph-Ernest Kardinaal van Roey, aartsbisschop van Mechelen, pauselijk legaat : pontificaal lof - Stadion Utrecht, zondag 17 mei 1953. - [Hilversum : Gooi & Sticht], 1953. - 48 p.
493:3
Kerkelijke boekjes. 1874-1907. 1 omslag.
N.B.:
• Jezus komt! of voorbereidingen en dankzeggingen bij de h. Communie op elken dag der week : vooral voor wie veelvuldig of dagelijks communiceeren / door Een Priester van de Sociëteit van Jezus. - Kevelaer : Butzon & Bercker, 1907. - 260 p.
• Gezangen in gebruik bij de Congregatie opgericht in de parochie van den H. Dominicus onder de titel van de Onbevlekte Ontvangenis der A.H. Maagd en onder bescherming van den H. Josef. Dagelijksche oefeningen ten dienste van de congregatie / door Angelus Havekes ... [et al.]. - Amsterdam : Beerendonk, 1874. - 88 + 32 p.
493:4
Kerkelijke boekjes. 1922. 1 omslag.
N.B.:
• Van de navolging van Jezus Christus / [Thomas à Kempis] ; uit het Latijn met aanteekeningen en gebeden van den Hoogleeraar J.M. Schrant. - [Soestdijk : Blauwvoet], 1922. - XXV, 493 p
493:5
Kerkelijke boekjes. 1870-1923. 1 omslag.
N.B.:
• De pelgrim naar O.L. Vrouw van Lourdes. - 's-Hertogenbosch : Vereeniging tot Samenstelling van Nederlandsche Bedevaarten, 1923. - 318 p.
• Komt allen tot mij : nieuw communieboekje voor vrome christenen, om ten allen tijde en bij elke gelegenheid godvruchtig te communiceren. - 3e uitg. - Amsterdam : Lenfring, 1870.