Archieven & collecties

308 Collectie liedblaadjes, 1850-1900

inhoud: In 2005 schonk mevrouw J.C. Prast-Ragetli de verzameling liedblaadjes van haar in 1956 overleden grootvader Klaas van der Woude. Hij was veilinghouder en heeft de verzameling vermoedelijk als een te veilen collectie gekregen.
De collectie bestaat uit gedrukte liedblaadjes.

[Zie ook HSA_lied, dossier Prast-Ragetli]
Opgenomen in Arch. nr. 118:8

Openbaar.

12 inventarisnummer(s)

  

terug

308:1
Liedblaadjes e.d. Tweede helft 19e eeuw. 1 omslag.
N.B. Nieuw Lied van Transvaalsche Heldenmoed: Kom Neerlands volk wil mij aanhoren
De laatste vaderkus: Kom vader, kom zit bij mij neder. Snelpersdruk E v/d Geer, Egelantiersstr. 17 Amsterdam

HELDENMOED van 10 Transvaalsche Vrouwen welke 60 man der Engelschen 3 uur staande hielden en ze daarna op de vlucht dreven : Men leest hoe in de Spaansche tijden..

KERMISLIED naar Amsterdam. Een gezellig reisje: wij hadden lang reeds plan om naar Amsterdam te gaan. Druk E v/d Geer

Overwinningslied voor de Transvaalsche boeren: Transvaal dat woord klinkt weder… Druk E v/d Geer

KLACHTLIED op het graf van Napoleon door 's Keizers zoon: Het edel kind van Napoleon den Groote sprak…
De Held der Boeren: Fier staat Oom Paul als een rots;

VREUGDE-LIED ter eere van den slag van WATERLOO: Zingen wij met elkaar hoe voor vijftig jaar. Gedrukt bij F.W.Vislaake, Rozenstraat

IK HEB MIJN LIEF VERLOREN: Ik hoorde laatst een jonge dochter klagen.
OORLOGSLIED, of de strijd tusschen Rusland en Turkije in het jaar 1877: De groote strijd is reeds begonnen
De klacht van Jut aan zijn vrouw: Thans zucht ik in mijn kerkerleven
TYROLER AFSCHEIDSLIED: Het krijgsgeweld doet fel zich horen…..
HET WEESJE: 'k ben nog zoo jong en reeds een Weesje. Druk F.W.Vislaake, Buitensingel voor de RaambarrièreXX 57 Amsterdam

Tyroler afscheidslied en De klacht van Jut zie hiervoor
Het gestolen kind: Geheel alleen in 't aardsche dal,…Lied van Jaapie Ossenvet: Jaapie steeds aardig, hij drinkt zo vaardig. Vislaake Buitensingel, zie hiervoor

HULDE aan WATERLOO: Voor Koning Willem Een…

VOLKSLIED op het vijftigjarig jubelfeest van de overwinning bij WATERLOO op den 18 junij 1865: Komt vrienden, Waterloo herdacht hoezee

HERINNERINGSLIED aan den 1sten APRIL 1572: Komt Nederlanders! stemt uw zangen. druk Haarlem, J.P.Nobels

DICHTREGELEN bij de Opening van het Noordzee-kanaal uitgegeven ten voordele van de nagelaten betrekkingen der slachtoffers van het onlangs plaats gehad hebbende ongeluk aan de Noordzee door G.Visser, hulponderwijzer Beverwijk. Druk Beverwijk- J.J.Schoo

Handgeschreven gedicht :Napoleon waar zijt gij gebleven ?
308:2
Liedblaadjes e.d. Tweede helft 19e eeuw. 1 omslag.
N.B. Lied voor de vrolijke landverhuizers welke met het stoomschip DE IJZEREN MAN naar ATCHIN willen vertrekken: daar ligt een prachtig zeekasteel
DE KLAGENDE VROUW een bedelares zat langs het strand der zee
ZEEMANSLIED :welkom, welkom Vaderland. gedrukt bij W.F.Zweers, te Zwolle

SOPHIA AAN EDUARD bij zijn vertrek naar de OOST-INDIEN ten einde de tweede expeditie mede te maken naar ATCHIN: o teergeliefde minnaar… Haarlem,Mei 1873 J.H.W.
HET LEVEN EEN VUURWERK: Wie 't menschlijk leven goed beschouwt
VLAGGELIED Gij schitterende kleuren van Nederlands vlag. Nobels Haarlem

Nieuw lied ter eere van onze geliefde en geeerbiedigde KONING bij gelegenheid van de watersnood in 1861: Broeders laat de snaren klinken
WARE GEBEURTENIS van een ontaarde MOEDER die haar eigen kind onder eene bedstede te AMSTERDAM bij VISL Rozenstraat

SAMENSPRAAK van eenen Jongman met zijn beminde: Een treurig meisje doet hare
Een nieuw lied op de WATERSNOOD zie hoe de golven de dijken verslaat
KLACHTLIED op het Graf van Napoleon dor 's Keizers zoon
ZAMENSPRAAK van de Jager en de Herderin: in het krieken van de dagen
Vislaake, Amsterdam, Buitensingel voor de Raambarrière, XX 57

OVERWINNINGSLIED ter eere aan de TRANSVAALSCHE BOEREN, herinnering aan de slag bij Krugersdorp: hebt gij de vreugdekreet gehoord
KERMISLIED: Ziet de kermis is weer daar
PATENTE KLAAS: Ik ben bekend in alle wijken
WASCHVROUW in het FIJN: wat is een waschvrouw in het fijn. Sneldruk E.v.d.Geer Jr Egelantierstr Amst.

KLAAGTOON der Weduwe en Weezen van FRANKRIJK EN PRUISSEN: Oorlogstoneel wat zijt ge wreed
DE GRAPPIGE LOTERIJ-JOOD: Lustig ga ik door de straaten
DE DOBBELAAR of het Ziek en Sterfbed van zijn Kind: O vader!o vader!kom huiswaarts
DE SCHONE BRUID Zoo lang den boom zal bloeien. Gedrukt bij G.van der Linden, Amsterdam

VREDE! VREDE!! VREDE !!! tusschen FRANKRIJK EN DUITSCHLAND: Beschaafde volkén juicht alom!
DE KLAGENDE MINNARES: ik hoorde laatst een dochter klagen
DE SLIMME ALEXANDER VAN LAPSCHUREN: Gij jongmans in het ronde
Nieuw Lied v.h.VLAAMSCHE MEISJE of het klagende boerinnetje:O gij schoone zomertijd. Nobels Haarlem

NIEUW OORLOGSLIED tusschen ENGELAND en TRANSVAAL: Vrienden ik heb weer een nieuw lied wat er in Transvaal is geschied
DE ROTTERDAMSCHE BRUG al op de Rotterdamsche brug fietsen jongens en meisjes
308:3
Liedblaadjes e.d. Tweede helft 19e eeuw. 1 omslag.
N.B. DE VAL VAN NAPOLEON EN AFSCHEID VAN FRANKRIJK: Vaarwel mijn schoone Frankrijk, eindelijk sluit men vrede
Afscheidslied van CONSTANT en CORNELIA: Vaarwel mijn hart vriendinne
TROUWE LIEFDE of het afscheid en de te huis komst van een zeeman uit Californie
DAT GAAT JE NEUS VOORBIJ: het spreekwoord zegt vak hoop doet leven
Vislaake Amsterdam

HET BOMBARDEMENT VAN PARIJS Episode uit den Verdelgingsoorlog tusschen de Duitsche en Fransche Legers: Door Duitsche legerscharen met heldenmoed in't hart
J.H.Wijnveld Haarlem
DE SPOORTREIN Veertien jaren is het nu geleden
DE RESIDA: Van de blomen op de velden
DE VONDELING ik ben een vondeling hoe bitter is mijn lijden

DE WACHT AAN DEN RHIJN: Een strijdkreet klinkt met woest gedruisch
De klagende bedelares: een bedelares zat langs het strand….

Nieuw KERMISLIED van de sabel van PAPA CHASSÉE: ja dier grijze oorlogsheld
DE FRANSCH-PRUISSISCHE OORLOG. Een lied voor vredelievende Nederlanders:
Het groote Frankrijk juichte, toen de oorlog was verklaard
Afscheidsgroet aan de BEWAKERS van onze GRENZEN: Het uur is thans gekomen
Zeemans afscheid van LEANDER EN LINA: mijn allerliefst zoet meisje. Nobels Haarlem

SOPHIA AAN EDUARD bij zijn vertrek naar de OOST-INDIEN ten einde de tweede expeditie mede te maken naar ATCHIN O teergeliefde minnaar
VLAGGELIED Gij schitterende kleuren…
Nieuw Lied op het draaijen van de NOORD-HOLLANDSCHE MEISJES Laat de hollandsche meisjes maar zwaaijen, pin, pin
DE SLAPENDE IN DE HAARLEMMERHOUT of DE JAGT OP MOOIJE MEISJES
J.P.Nobels Haarlem

ZAMENSPRAAK tusschen een JONGMAN MET ZIJN BEMINDE na zijne terugkomst 2e expeditie tegen ATCHIN: Een treurig meisje doet haar klachten
DE GETROUWE LIEFDE of de DESERTEUR:Ziedaar mijn lief het uur is daar
DE JEUGDIGE ZEEMAN: Fermen jongens, wakkre knapen
EEN KLUCHTIG LIED: Ach jonkheid luister naar dit lied

VERTREK DER KOLONIALE naar ATJEH: De vloot vertrekt't sein is reeds gegeven
PIETJE PUCK uit LUILEKKERLAND: Wie doet zijn maal met leuningthee
WERKMANSLIED: Loopt men zoo langs sheeren wegen (voor rek.v.J.Jansen)
DE LELIE: Zie de Lelie op het veld
HET ONTEERDE MEISJE: Een meisje schoon in de vreugd van haar jong leven
Snelpersdruk E.v.d.Geer, Egelantierstr.17 AmsterdaM
308:4
Liedblaadjes e.d. Tweede helft 19e eeuw. 1 omslag.
N.B. BORGER'S BOEZEMKLACHT bij de graven zijner geliefde Panden
Aan mijn kind: Ziet gij die kerk….
Tranen aan den Rhijn: Zoo rust dan eindelijk 't ruwe Noorden. Haarlem J.P.Nobels

MAKLE of de Verloren Sleutel: Deez heeft zijn geld verloren met pandoeren
Neerland's vlag: 'k Ben fier 'k ben trotsch wen ik de kleuren…..
Madam Angot's Kronijk: Haar visch ging zij verkopen…..
LIED van de Mannen: Wij vrouwtjes zijn waarachtig te beklagen…… Gedrukt bij F.W.Vislaake, Amsterdam

EEN NIEUW LIED, of ware geschiedenis van Amelia en Martijn: aanhoort o menschen in dit lied…. Druk Amsterdam bij J.Wendel en Zoon, Anjeliersgracht no 148

Een nieuw Lied Van Bomlala, Bombaliere: De wereld is een mechaniek bomlala
Verdreven van huis: In de koude wereld altijd op straat
De jager en de herderin: Op eenen morgenstond trok ik de velden rond
De magt van het GOUD: Buig u mijn zoon buig voor de macht der tijden
De scheepsjongen: Ach, moeder ! waarom zijn wij van uw zijde verdreven

DE VERLIEFDE JONGEMAN of de moeilijke keus: Jeanne,Jeannette en Jeanneton
AFSCHEIDSGROET van een stuurman aan zijn meisje:Vaarwel mijn Grietje
Te Amsterdam bij G.van der Linden,Egelantierstr.NN 200 opvolger van F.G.L.Holst

NIEUW LIED van een Slagersknecht: daar kwam eens een slager aangetreden
DE VONDELING: ik ben een vondeling hoe bitter is mijn lijden
J.P.Nobels Haarlem

DE REIS naar BERLIJN: Vaarwel mijn zoetelief ik moet naar Berlijn
Een Nieuw Lied op het vrolijke matrozenleven:het matr.leven dat moet lustig zijn
F.W.Vislaake, Buitensingel XX 57 Amsterdam

EEN NIEUW LIED De valsche Liefde die heeft zoo vele zinnen
De Nieuwe Haring: Triomf! de vreugde stijgt ten top
De Brief: alweer een brief van de Leidsche post
Het wachtende meisje: Wat wordt het laat de klok slaat acht
G v/d Linden, Egelantierstraat Amsterdam

Amsterdamsch Kermislied :Vrolijk vooruit nu maar
Het Zeemanslied: Het schip is ree, wij gaan de zee doorklieven
Karel en Roza: Karel minde Rosa teder
Nieuw Kermislied v/d verliefde danseres en de vrolijke Linnenkoopman
Vislaake, Amsterdam
308:5
Liedblaadjes e.d. Tweede helft 19e eeuw. 1 omslag.
N.B. De bloemenverkoopster: Kom! volkje kom bij mij
Het schoone,vroolijke Geldersche Bloemenmeisje:bloemen zijn mij alles waardig
DAT IS NIET BILLIJK: In ieder land,in ieder stad.
Het is duister: Adam had veel verdriet.
Treurlied van een jongeling: hoe helder de zon, hoe duister de maan..
F.W.Vislaake, Rozenstraat 148 Amsterdam

NIEUW ZEEMANSLIED: vaarwel mijn vaderland! het schip doorklieft de baren
EEN BLAUWTJE: Heeren! Dames!'k wil u groeten

Marchand de la Parapluie: Hoort dochters,jongvrouwen,madames kom zie
Lied v/d RIJZENDE MAN op zijn ezel: Ik heb den wereld rond gerezen
De kleine POSTILLON: Ik rij door veld en dal
De VERLIEFDE JONGMAN (de moeijelijke keus)
G v/d Linden, Egelantierstr. NN 200

Lied van Marchand de la Parapluie zie hiervoor
KLAVERBLADEN op Ned.bodem geteeld:Von Bismarck maakte Pruissen..
AAN MINA: Droom ik ? Is 't een donker wolkenfloers
Lied voor den BRIEVENRIJDER: Hoezee!Ik leef gerust en blij
J.P.Nobels Haarlem

DE WENSCH: Vrienden ik wens u altegaar
AFSCHEIDSLIED: O vaarwel, vergeet mij niet
Een nieuw Lied: Als ik een meisje mag verkiezen
DE ARME MAN met zijne kinderen: God hoe lang moet ik nog zwerven
Vislaake, Amsterdam

EEN NIEUW LIED op de vier Getijden des Jaars:hoe zoet is het in de Lente.
Volkslied; wien Neerlands bloed…

EEN DUBBELE MOORD,gepleegd te Mechelen en Quiévrain (BELGIE):wilt vrienden hier een feit aanhoren Nobels, Haarlem

HET KERKERLEVEN: Thans zuchtend in dit kerkerleven
TREURLIED van een weesje: Al op een vroegen morgenstond
HET WEESJE: wat is een weesje op deez' aard
Lied van een deserteur:Komt jonge lieden! luistert naar mijn klagen
EEN NIEUW LIED: Ik ben een meisje naar den trant
G v/d Linden, Egelantierstr. NN 200

VERDREVEN VAN HUIS:In de koude wereld altijd op straat
DE MAGT VAN HET GOUD: buig u mijn zoon buig voor de macht der tijden
DE WACHT AAN DEN RHIJN: Een kreet bruischt als een donderbui
DE JAGER EN DE HERDERIN: Op eenen morgenstond trok ik de velden rond
DE SCHEEPSJONGEN:Ach,moeder! waarom mij van uwe zijde verdreven ?
Gedrukt te Amsterdam bij G v/d Linden,Egelantierstraat bij de eerste Dwarsstraat
308:6
Liedblaadjes e.d. Tweede helft 19e eeuw. 1 omslag.
N.B. De Amsterdamsche LEUGENAAR: Ja liegen kan ik niet maar waarheid ook niet spreken
LIED van een WEDUWNAAR of drie uur gehuwd:Hoort dochters hoort mijn klagen
KASTEELEN IN DE LUCHT nieuw Lied:Toen ik was klein,zei vader en ook moeder
DE GODIN der LIEFDE: Vrouw venus,valsch,hoe hebt gij mij bedrogen. F.W.Vishaake, Buitensingel voor de Raambarrière XX 57, Amsterdam

ADAM en EVA: Toen God de wereld heeft geschapen
Het Gebed ener Moeder voor haar Kind:De reinste toon die door de schepping klinkt
MINNELIED of het Meisje in het Klooster:Geheel alleen moet ik hier dwalen
LIED v.d.Weduwnaar welke zijn jonge vrouw drie uren na het trouwen hem door den dood ontnomen werd:Hoort dochters hoort mijn klagen. G v/d Linden Amsterdam

NAAR BED,NAAR BED, zegt duimelot, of Pinck en Ker, Een Rotterdamsch drama in twee bedrijven:in Rotterdam speelden men eens naar bed duimelot maar..
WIR GEHEN NACH LINDEN NAU:het nieuwste van de wereld is 'n bevallig lied
HAAGSCHE LEEN, wil van de liefde niet meer weten:Kom vrienden luistert naar mijn lied
NEDERLANDS VLAG: Gij schitrende kleuren…. G v/d Linden, Egelantierstr.b.d.eerste dwarsstr. no 17

MINNELIED van Pauwelina en haar vogeltje: Ik heb een vogeltje gevangen.
KASTEELEN in de LUCHT: toen ik klein was…
DE DIAMANTSLIJPERIJ: slijpers maken goede zaken..
DE GODIN DER LIEFDE: Vrouw Venus vals hoe hebt gij mij bedrogen. Vislaake Amsterdam

NEERLANDS HOOP EN HEIL,vaderlandsch lied: gebukt voor d áadlaar trotsch en wreed
MINA BIJ HET GRAF VAN FERDINAND Ontwaak,ontwaak vriend Ferdinand
GEENE MOEDER MEER: Ik ben een weeskind op deez' aard
DE KLAGENDE LIEDJESZANGER over het niet houden der kermissen:Helaas 'k zie.. Nobels Haarlem

VAARWEL,SJALIE.Als gij gaat naar zee: ik ben ijverzuchtig op elkeen..
EEN LIED kijk schuin in mijn bloementuin voor bruiloften en partijen
ER UIT EN ER IN of de vrolijke ongeluksvogels: Komt een man heel blij
Vislaake Buitensingel A'dam

RENALDORENALDINI: in het duistere der bosschen
een NIEUW LIED: Daar zijn veel meisjes in ons land
MIJNE LIEVE CHRISTIAAN: waar mag toch wel Christiaan zijn
HET BLEEKERS MEISJE: Een meisje zedig en vol deugd
en NIEUW LIED: O Heer! waar mag mijn minnaar wezen. Vislaake Amsterdam

HET SCHEVENINGSE MEISJE: daar kwam een meisje van Scheveningen aan
DE ORDE VAN DEN DAG: De wereld is in rep en roer

DE OPGERUIMDE REIZIGER door D.Porcelijn:Ik was reeds in mijn jonge jaren
308:7
Liedblaadjes e.d. Tweede helft 19e eeuw. 1 omslag.
N.B. Een ware gebeurtenis betoont door GODS ALVERMOGEN buiten Brussel
over een dienstmaagd en een herbergier Plus toepasselijk lied
Vislaake amsterdam

HELDENMOED van een VROUW:Ach menschen wilt dit droevig ..
AFSCHEIDSLIED van een NEDERLANDSCH SOLDAAT W.Tirool: Het krijgs rumoer doet zich thans horen
AFSCHEIDSGROET aan de bewakers van onze GRENZEN: Het uur is thans gekomen
DE VIJF ZINTUIGEN: Moeder zegt mij alle dagen..

EEN BANKROETIER: Men hoort in Winschoten zoo bitter klagen 2x
DE GRUWELIJKE MOORD gepleegd te BERGUM; staat vrienden even stil.
MANNENPLIGT: Hij die als man zijn pligt betracht
Gedrukt J.J.Sterenberg, in de Weerklank te Leeuwarden

DE KLEINE ZANGER: Ver in 't Zuiden ligt mijn Spanje
DE SCHEEPSJONGEN:Ach moeder!waarom mij van uwe zijde verdreven
DE SLAPENDE IN DE HAARLEMMERHOUT of de jagt op mooije meisjes:komt vrienden wilt mij eens aanhoren
Een nieuw lied van den ZEEMAN of de treurende Louisa:wat lijdt mijn jeugdig harte
NOBELS HAARLEM

DE TROUWE GELIEFDEN of het afscheid van Bertrand en Sophia:als ik u mijn liefste groet
DE JONGE VONDELING Gij allen die mijn klacht aanhoren
Te Rotterdam Wed J.B.Ulrich

EEN NIEUW LIED wegens een gruwelijke moord gepleegd door Elizabeth Meurs
Gezongen en verkocht door H.Cappé; gedrukt bij T.C.Hoffers te Rotterdam

AFSCHEIDSLIED: Twee vrienden staan daar hand in hand, verkrijgbaar Bentinksteeg 26

HET IS DUISTER: Adam had veel verdriet
HET TREURIG MEISJE over het sterven van haar vogeltje, gezongen door C.Otte
MEISJE MOET JE NIET OPSTAAN ?
COUPLETTEN; is dan de liefde een zware zonden Het is niet meer te verdragen
G v/d Linden, Egelantierstr. no 17

Nieuw Lied v.e.SLAGERSKNECHT: daar kwam eens een Slager aangetreden
DE SPOORTREIN: Veertien jaren is het nu geleden
HET COMPAGNIESKIND of de zoon van de kazerne: ik wil mijn land en stand eens prijzen
nieuw lied 'T IS EIKOKKEREI: laatst reed ik met een vigelant naar de trein
NOBELS Haarlem

Nieuw Lied van BERTINA en den zoon van een BARON: de dwang en 't geld moet voor..
DE VALSCHE MINNAAR luister oud en jong van jaren
DE TREURENDE MINNAAR: ach zielsvrienden! wilt gij mijn klacht aanhoren
DE EERSTE KUS: hoe gelukkig prijs ik nog die vrome stonden
Amsterdam G v.d.Linden
308:8
Liedblaadjes e.d. Tweede helft 19e eeuw. 1 omslag.
N.B. TEVREDENHEID: Ach! Menschen wees toch maar tevreden
DE GREENWICHTIJD: O! wat waren die menschen toch in de war

DE KLAGENDE BEDELARES: Een bedelares zat langs het strand van de zee
NIEUW KERMISLIED VAN DE NAAISTER: Het is thans kermis in ons land
DE LELIËN: Zie de lelien op het veld
HET KLOKJE Een ieder mensch heeft op deez'aard
Gedrukt voor rekening van J.Kop

NIEUW LIED of het AFSCHEID van een jong MATROOS van zijne moeder: Adieu dan lieve vaderland
DE VONDELING: Ik ben een vondeling hoe bitter is mijn lijden
DE HEDENDAAGSCHE MODE: Hoe ver de meisjes 't drijven..
ZEEMANS AFSCHEID van Leander en Lina:mijn allerliefst zoet meisje
VISLAAKE AMSTERDAM

DE BROEDERMIN of als de haat in liefde gaat:vrienden hoort de broedermin
HET ONWEDER: De zon verbergt haar gloeijend licht
EEN NIEUW LIED: Een fier galanten heer kwam een meisje te beminnen
HET ORGELDRAAIJERS of nieuw gezelschapslied:het liedje dat ik thans zal..
Vislaake Amsterdam

GRUWELIJKE MOORD te Heilsberg, gepleegd door Eleonore Beaumont
Gebrs Nobels Haarlem

DE VERLATEN VROUW Een bedelares zat langs het strand der zee
Nieuw Kermislied DE VROLIJKE LOSBOL: komt zingen wij vrolijk en lustig en blij
HET VERLATEN WEESJE: Gij die mij ziet weest toch bewogen
DE KLEINE POSTILLON: Ik rij door veld en dal
Vislaake Amsterdam

DE KLAGENDE MINNAAR: Mijn Julia is mij ontnomen
Een nieuw lied of HE VERLIEFDE MEISJE: welnu minnaar,maak spoedig voort
G van der Linden, Egelantierstraat NN 200

DE VONDELING: ik ben een vondeling hoe bitter is mijn lijden
Een nieuw lied VAN EEN MINNEND MEISJE of de brief aan haar minnaar op zee: ach mijn teeder zoete lief
NIEUW BLOEMENLIED: van de bloemen die er pralen
ZEEMANS AFSCHEID VAN LEANDER EN LINA: mijn allerliefst zoet meisje 'k breng
J.P.Nobels Haarlem

Nieuw lied of HET VERBODEN TROUWEN: het trouwen gaat tegenwoordig niet zwaar
het GELDERSCHE BOERTJE of de verliefde minnaar:Ach liefje gij zijt mijn
KAMPLIED: hoort mannen hoort de trom en de trompetten
nieuw lied BEDROGEN HUISHEER : Kees had geen werk maar een knappe vrouw
Amsterdam G v/d Linden
308:9
Liedblaadjes e.d. Tweede helft 19e eeuw. 1 omslag.
N.B. ER UIT EN ER IN: komt een man zeer blij met de loterij
WIJ NEMEN WAT WIJ KRIJGEN:een dief stal een horloge stout
Gedrukt voor rekening van C. van LAAR

KLUCHTLIED van de SCHOENMAKER EN ZIJN LIEVE MIE:mijn vader sprak…
Nieuw lied van de Onnoozele vrouwen over de mannen: het is toch dwaas …
HUWELIJKSAANZOEK van Cornelis en Margie:ho margie blijf gij er is staan
DE LIEFLIJKE MEID VAN HIEROVER: Zoodra als de haan en d leeuwrik..
Gedrukt bij van Duijl, Paulus Potterstraat 80

VERSCHRIKKELIJKE MOORD gepleegd te 's GRAVENHAGE: o gruwel nooit gehoord
DE KLAGENDE MINNARES: kom jonge dochters hoort mijn droevig klagen
DE VERLATEN VROUW: een bedelares zat langs het strand der zee
EEN NIEUW LIED op alle lieve mooije meisjes: mooije meisjes, mooije bloemen
EEN NIEUW LIED van den BOER:wie is de beste in ons land? de boer
O GOD:VERLAAT MIJN NEERLAND NIET: O Nederland 'k breng u mijn hulde
G v/d Linden Egelantierstr. 200 Amsterdam

GRUWELIJKE MOORD tusschen Saumeer en Bergum:wat menschelijk hart wordt niet..

ONDER 'T LOMMER van de BOOMEN in 't heerlijk VONDELPARK:aan de Stadhouderskade ziet men een standbeeld staan …

1606 1906 HULDE AAN REMBRANDT: wat werd er reeds een langen tijd de feesten
ACH WAT SPIJT Ik ben mijn liefste kwijt: wat ben 'k blij dat 'k hier ben gekomen
AMSTERDAM BIJ NACHT:'t middernachtuur doet zich hooren
DE VODDENRAPER:Bij nacht wanneer meest alle menschen slapen
F.W.Vislaake, Rozenstraat 148 Amsterdam

MERKWAARDIGE GEBEURTENIS van een zeekapitein die onschuldig zijn Vrouw en Kind heeft verbannen: er leefde een paar rechtvaardige echtgenooten
AFSCHEID van KAREL en zijn GRIET bij zijn vertrek naar Atchin Als men zoo in het leven
nieuw lied van den HELDENDOOD van ELF OFFICIEREN: ach vrienden wilt aanhoren.
F.W.Vislaake, Buitensingel voor de Raambarriere

KLAAGLIED AAN ELIZA: Eliza ik zag u en ik minde
HET KERKERLEVEN: thans zuchtend in dit kerkerleven
een nieuw lied:het VINKJE VAN PIERLALA: als Pierlala met min doorwond
KLAAGLIED van AMELIA om haren minnaar: wat brengt de liefde menig paar in..
Gedrukt voor rekening van J.Kop

MIJN GROOTVADERSKLOK was een deftige klok

DE VERLATEN VROUW: een bedelares zat langs het strand van de zee
Comieke voordracht van het ZOLDERKAMERTJE: ik woon al op een vliering

MIJN ADELE: 'k heb een nichtje ze heet Adèl druk E v/d Geer ,Egelantierstr 17
HET WEESJE: verstoot gij die mijn tranen ziet.. Amsterdam
308:10
Liedblaadjes e.d. Tweede helft 19e eeuw. 1 omslag.
N.B. GODS RECHTVAARDIGHEID: De wereld die is bedorven
ROSALIA BEMIND UW MOEDER: De wereld is een treurtoneel vervolgd met..
Nobels Haarlem

DE VERLIEFDE BAKKERSMAAGD of De verlaten Bes: komt vrienden wilt eens
EENE WREEDE MISHANDELING: o welk eene wreedheid treft nu weer ons oor
TREURZANG op de bekentenis moord Mw van der Kouwen:kom naderbij en luister
KRELIS EN BETJE: Ik ben er de Groenelandstraatjes.
gedrukt bij Vislaake, Buitensingel XX 57 A'dam .rekening van J.Miller

JANUS DE HUISBAAS gefopt door de Vrouw van HEIN DE PORDER

HUISELIJKE TWIST tusschen Joost van Luijenburg en zijne huisvrouw Kaatje Nooitgenoeg
TWIST tusschen Dirk Rondenburg en zijne huisvrouw Betje Stevig
TWIST tusschen de Amsterdamsche Vischvrouw en de Straatveger
Vislaake, Buitensingel XX 57

De Nieuwe Raadsels of de trouwe minnares die alles raden kon om haar minnaar van..

HET GESTOLEN KIND Geheel alleen in 't aardsche dal

JAN GOEDBLOED en ZIJN WIJFJE:vrienden ,onder ons gezellen
HET GERUST GEWETEN: wat is nog ' t domme volk bevreesd
IN ONS DORPJE: 'k ben aan 't bloozen, als die rozen
een nieuw lied van ANNA MARIA: Anna Maria krijgt geene man
Vislaake, Rozenstraat 148 Amst.

RIDDER RUDOLPH of het verleide Boerenmeisje EMMA NORDA
DE RAADSELS de trouwe minnares die alles raden kon om haar minnaar van de dood te bevrijden In Weenen o ja die schoone stad
HET ONDERSCHEID DER KUS laat ik eens van 't kusje zingen
G v/d Linden, Egel.tiers str. NN 200

GESCHIEDENIS VAN DE ONECHTE ZOON: de wereld is een speeltoneel een ieder..
Nobels Haarlem

wat men in de stad al hoort en ziet v.d.KOOPLUI LANGS DE STRAAT Gaat men eens wand'len door de stad gedrukt voor rekening van M.Boekman

POTPOURRI wie op dit vrolijk bruiloftsfeest F.Heitz, Nieuwe Leliestr.55

WAARHEID EN LICHT voorgevallen te Oudewater Zingt allen mee een vroolijk..
typ. E van der Geer Jr. Egelantierstr17 Amst.

een nieuw lied of de echte geschiedenis van GENOVEVA komt vrienden hoort..
L. Mulder, gedrukt bij J.P.Nobels Haarlem

GODS RAAD IS WONDERBAAR Vislaake XX 57 Amsterdam
308:11
Liedblaadjes e.d. Tweede helft 19e eeuw. 1 omslag.
N.B. Nieuwe coupletten om voor te dragen:de boer van De Bilt, Snuiven, Matthijs,Hooger Peter,Kreupelbeen, De Stommeling Vislaake, Rozenstraat 148

NIEUWIGHEDEN uit den laatsten tijd: In Amsterdam ja 't is kolossaal
W.Pietersma

AMSTERDAM OP RIJM: Roem Amstels burgerij, roem vrij op Amsterdam
Bruin Monsma, gedrukt voor rekening van L.H.Broekhuizen

NIEUW LIED of de NIEUWE PRIKKELDER MAATSCHAPPIJ : Ik heb, als 'k dat zoo naga
Snelpersdruk E v.d.Geer Egelantierstr. 17 Amst.

VREESSELIJKE GEBEURTENIS voorgevallen te STEENDAM met drie Heeren
Druk van Schollaerdt en Co, Rotterdam

WREEDE EN GRUWELIJKE MISHANDELING door een vader op zijn zoon
NOBELS Haarlem

BLOEDIG DRAMA ..te 's Gravenhage, dame en dienstmaagd om het leven gebracht
NADERE BIJZONDERHEDEN aangaande bloedig drama s Gravenhage
NOBELS Haarlem

Verschrikkelijke MOORD…in de nabijheid van de stad Warschau
Vislaake, XX 57 Amsterdam ..

COURANTEN-REVUE; Ik houdt wel van een grap;De Waterleiding, 3 voordrachten
Vislaake, Rozenstr. 148

HET TWEEDE BEDIJF Het bal Masqué et Paré,of de reis van de Heer De Luur en zijne vrouw Gedrukt voor rekening van JOHAN KOP

DE VROLIJKE SCHOORSTEENVEGER: als schoorsteenveger ben ik bekend.
Verkrijgbaar: Bentinckstraat no 26

DIE DAAR:Bruiloftslied waarbij de gasten aanwijzen de personen in dit lied bedoeld
P.F.Cladder, in Feest- en Bruiloftsart. Singel 436 Amsterdam

HET SNURKIE of het afscheidslied van Sjaaki en Louisa:of ik treur en of ik klaag..
CONSTANTINOPEL:Het Fransch was steeds mijn liev'lingstaal
COUPLETTEN is dan de liefde een zware zonde
DE LOF DER CANAPE: wie ook de pret ooit kon behagen
F.W.Vislaake, Buitensingel voor de Raambarrière, XX 57

HET SNURKIE of het afscheid van SJAAKI en LOUIZA:of ik treur en of ik klaag
Een nieuw lied van een VLAAMSCH MEISJE met een FRANSCHMAN
HET MISLUKTE HUWELIJK: met de zoo schoone dagen…
DE VONDELING: ik ben een vondeling hoe bitter is mijn lijden
G v.d.Linden, Egelantierstr. Amsterdam
308:12
Liedblaadjes e.d. Tweede helft 19e eeuw. 1 omslag.
N.B. De klok van CORNEVILLE of het MENSCHELIJK LEVEN: de jonge tijden zijn ras
DENK STEEDS AAN HAAR van wien ik ben gescheiden
IK HEB HET BEET: Ik ken een woord,dat bekoord
HULDE aan de nagedachtenis van Z.K.H.Prins Hendrik der NEDERLANDEN
geb. 13 juni 1820 - Overleden 13 januari 1879 Heel Neerland is in rouw…
VISLAAKE, XX 57 Amsterdam

ER UIT EN ER IN of de vrolijke ongeluksvogels: Komt een man heel blij
BLUFLIED Jongeheertjes heel brutaal.
VROLIJK WERKMANSLIED: Moet je niet naar de winkelo,preutsche modedame
Vislaake Amsterdam

WASCHVROUW in het FIJN: watis een waschvrouw in het fijn
Nieuw KERMISLIED voor 1894,dat geloof ik wel en dat geloof ik niet
Een nieuw lied van den BOER: Wie is de beste in ons land, de boer
Afgeluisterd gesprek tusschen twee Heilsoldaten over VOEL JE TOCH NIETS
Snelpersdruk E.v.d.Gee Jr Egelantierstr. 17 Amst.

DE KLEINE POSTILLON: ik rij door veld en dal
DE VERLATEN VROUW: een bedelares zat langs het strand der zee
NIEUW KERMISLIED DE VROIJKE LOSBOL komt zingen wij vrolijk en lustig…
HET VERLATEN WEESJE gij die mij ziet weest toch bewogen
VISLAAKE Amsterdam

AFSCHEID v.e.Jongman die soldaat werd en naar den oorlog ging:hoort hier de droeve
DE VOGELVANGER de vogelvanger tralala
Nieuw lied VAN EEN STUDENT DIE SOLDAAT is geworden:voorheen ben ik student
KRELIS EN BETJE ik ben er de Groenelandsstraatjes
G.van der Linden, Egelantierstr NN 200

TYLORER AFSCHEIDSLIED: het krijgsgeweld doet zich fel horen
Nieuw Lied van het LIEVE ROOSJE: nog was de Roos met 't daauwnat overtogen
NEDERLAND ik heb u lief: U heb ik lief,mijn Nederland
HET ONGELUKSKReeds veel is gesproken, reeds veel is verteld
NOBELS Haarlem

HUZARENLIED: Wij staan op het paradeplein gereed
AFSCHEIDLIED aan de BEWAKERS van onze GRENZEN:Het uur is hans gekomen
NIEUW KERMISLIED: Kom vrienden hoort…(van Louisa en Eduard)
NOBELS Haarlem

VROLIJK WERKMANSLIED: moet je niet naar de winkel o prutsen mode dame
Nw LIED of een LES voor jonge lieden die zich in het HUWELIJK willen begeven: 'k heb in de band van het trouwen geen behagen
DE VONDELING Ik ben een vondeling hoe bitter is mijn lijden
HET IS DUISTER: Adam had veel verdriet
G.v.d.Linden, Egelantierstraat Amsterdam

DE AFRIKAANSCHE SLAAF: Och arme slaaf, wat moet ik zuchte
EEN NIEUW LIED van HOE RIJMT ZICH DIT TE ZAAM
DE VUILE BRUID: vrienden wilt dit lied anhoren (meisje an de Zijp)
HET ONGELUKSKIND Reeds veel si gesproken, reeds veel is verteld
NOBELS HAARLEM


Verder een aantal losse velletjes/bladzijden waarvan het papier wel heel erg is beschadigd; tekst meestal nog wel te lezen