Archieven & collecties

185 Stukken van de Groningsche Vereeniging ‘Stad en Lande’ te Amsterdam inzake het in bruikleen geven van haar boekenbezit, 1917-1971

inhoud: In 1971 gaf het bestuur van de Vereniging Stad en Lande haar boekenbezit in bruikleen.

De collectie bestaat uit: ingekomen en minuten van uitgaande stukken en het een overzicht van de geschonken boeken. De boeken zelf zijn op titelniveau beschreven in de bibliotheekcatalogus van het Meertens Instituut.

Openbaar.

2 inventarisnummer(s)

  

terug

185:1
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Groningsche Vereeniging "Stad en Lande" te Amsterdam. 1917, 1940-1948, 1950-1951, 1953, 1959-1962, z.j. 1 omslag.
N.B. Met ledenlijsten
185:2
Lijst met boektitels. Z.j. 1 omslag.
BIBLIOTHEEK VAN DE GRONINGSCHE VERENIGING STAD EN LANDE
lijst op nummer:
1. G. Teis Pzn.: Dizzepie-dizzepú.
2. G. Teis Pzn.: De grond; spul van boerenleven.
3. D.W. Doedens: Vaarver naarsien.
4. D.W. Doedens: 't veulbelovend kroost van Naarsien.
4a. idem 2e ex.
5. Siemonnantje oet vrijen.
6. Siene, loat mie lös; Roulf ongeluk; Neie Grönneger potperie; Zoo'n mispunt.
7. Zesmoal ruierom; Doar kènst dij dood op loeren; Petrolium?, of nijt.
8. Jan Holvast: Bleue Hannes; kluchtspul.
9. E. Afman: 'N leugen dei wat gouds outwarkt; blijspel.
10. D. Junior: De Grönneger kemiek; neie veurdrachten.
11. D. Junior: 'n tude in daip; 'K lus no wel aine; Hou ik an mien Triene kwam; Roa, roa hou ken dat nou?
12. D. Junior: Doames-veurdrachten in de Grönneger toal.
13. J. Bakker: Harm op vrijersvouten; bliespul.
14. J. Bakker: Bie de scheerboas; kluchtspul.
15. Geert Blas: Al verzegd; olneimoodsch spul van laifde.
16. C. Schattenburg: Bie 'n wonnerdokter; kluchtspul.
17. C.F. Crone: Doove kloas; kluchtspul.
18. J. Bakker: Aanbrand eeten; kluchtspul.
19. G.E. Wildeboer: Moppen en mopjes in Groningsch dialect.
20. Een vergadering van burgemeesteren en raad der stad Groningen.
21. Germ Elst: 't peerd van Troje; spul van 't laand.
22. J. Rietema: 'n vergoadern van Stoetkemizzie; kemediestukje. 2 ex.
23. G.E. Wildeboer: Hinderk en Hille; oorspronkelk kemediestökje.
24. G. Elst: Karwaai; spul van mobelesoatsie; bliespul.
25. J. Rietema: Hou moeke oet stad kwam; kemediestukje.
26. C. Sinnige: Antje van Duren; kemediespul.
27. E. Marema: Op 'n dwoalweg; Grönneger toneelspul. 2e ex. zie: 165
28. Geert Blas: Familie Laps; bliespul.
29. Geert Blas: Ol Jansen in jonkmeulen; vrooiijk ainactertje.
30. K.H. Spijkman: De aole meulen; een tragi-comische familiegeschiedenis in drie bedrijven.
31. Geert Teis Pzn.: Ome Loeks; 'n blied Grönneger spultje.
32. T.K.E. de Haas-Okken: Bruulof; bliespul.
33. T.K.E. de Haas-Okken: Boomen verkoft: kemediestukje.
34. T.K.E. de Haas-Okken: 'n nei klaid; kemediestukje.
35. Geert Blas: Dörpsstried; bliespul. 2e ex.: 160.
36. B.A. Hardenberg: Klaoverblad van vaier.
37. C. Schattenburg: Veur 'n half stuver gest; bliespul.
38. Jan van Putten: 'N oll struner in foek; tegenger van 'Al verzegd'. 2e ex.: 162.
39. ontbreekt.
40. A.G.A. [ps.van A.G. Atzema]: D'r om lötten; kluchtspiel.
41. Kazan (= Maandblad Groningen, jg. 6 (1923) nr. 3).
42. Germ Elst: Opvouden (= Maandblad Groningen, jg. 14 (1921) nr. 10).
43. J. Pietema: Artikel 158 (= Maanblad Groningen, jg. 6 (1923) nr. 2).
44. Aobel van Heekt: Ol lu op rais (= Maandblad Groningen, jg. 1 (1918) nr. 8).
45. Geert Teis Pzn.: Kemdie van stad.
46. A.M.J. de Haas: De kwoadspreekster; bliespul.
47. R. Sterenborg Czn.: As 't hek van dam is; Grunniger bliespul.
48. Jan Beer: Dreuge Jaan; blied spultje.
49. ontbreekt.
50. ontbreekt.
51. D.Dijkstra: Tusschen Eems en Lauwers; een leesboekje.
52. ontbreekt.
53. T. Hagedoorn: Mooi Geertje; 'n verhoal in 't Grönningsch.
54. T.K.E. de Haas-Okken: Op proatstoul.
55. R.H. Herwig: De Groninger veenkoloniën in ontstaan en wording geschetst.
56. Geert Teis Pzn.: Knaolster prikkelboukie.
57. Geert Teis Pzn.: Tiepelzinnige magels.
58. J. Bakker: Stormvloeden!
59. J.C. Mekel: D'oll teuverheks; 'n verhoal.
60. T. Hagedoorn: Meesters Lize; 'n verhoal.
61. P. Toxopéus: Old en nei; stukjes in 't Grunniger dialect.
62. G.E. Wiideboer: De smookersprouve en hou Pijt van Dam zie grap bekwam.
63. L.H. Mansholt: De afsluiting der Zuiderzee.
64. D.P. Mansholt: De ontwerp-plannen der Zuiderzee-commissie.
65. Johs. Onnekes: Zeden, gewoonten en gebruiken in de provincie Groningen.
66. D. Dijkstra: In strijd om de vrijheid.
67. ontbreekt.

BLAD 2
68. R. Schulling en Jac.P. Thijsse: Landbouw aan de noordkust van Groningen.
69. ontbreekt
70. A.G. Roos: Geschiedenis van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
71. G.A. Wumkes: De gereformeerde kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers.
72. I. Mendels: De Joodse gemeente to Groningen.
73. ontbreekt
74. Grafschriften in stad en lande.
75. J.A. Feith: De Ommelander borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw.
76. C.H. van Rhijn: Templa Groningana.
77. Jaap Kunst: Noord-Nederlandsche volksliederen en -dansen. + 78 en 79
78. idem deel 2
79. idem deel 3
80. T.K.E. de Haas-Okken: Oabeltje Omzwinder.
81. T.K.E. de Haas-Okken: Olle vrunden in Grönnegerland. 2 ex.
82. T.K.E. de Haas-Okken: In Hörn van heerd.
83. T.K.E. de Haas-Okken: Steernhelder.
84. G. Kwast en B. de Graaff: Oet meulenhörn en klaiwerd.
85. J. Rietema: Pluustergoud.
86. Gids voor Winschoten.
87. Geïlllustreerde gids voor Groningen en omstreken.
88. Tentoonstelling van nijverheid en kunst-industrie te Groningen.
89 t/m 100.: 'Het Noorden; geïllustreerd tijdschrift voor het noorden van Nederland. jg. 1 (1904). nrs. 1-12 genummerd 89 t/m 100.
90. zie 89
91. zie 89
92. zie 89
93. zie 89
94. zie 89
95. zie 89
96. zie 89
97. zie 89
98. zie 89
99. zie 89
100. zie 89.
101. J.E. Heeres: Een zestiendeeeuwsche Groninger jonker op reis.
102. J.E. Heeres: De Ommelander schoolmeester in den goeden ouden tijd.
103. J.E. Heeres: De wijzigingen in den regeringsvorm van stad en lande in de jaren 1748 en 1749.
104. J.E. Heeres: Stad en lande tijdens hot erfstadhouderschap van Willem IV.
105. ontbreekt
106. Van de vos Reinaerde.
107. ontbreekt.
108. H.J. Top: Geschiedenis der Groninger veenkoloniën.
109. T.K.E. de Haas-Okken: In tweidonkern; schetsen.
110. M.H. Werkman: Ennemaheert: roman uit het Groningsche land.
111. A.A. Ganderheyden: Groningana; supplement op H.Molema's woordenboek der Groningsche volkstaal.
112. Groningen; tijdschrift voor de volkstaal, geschiedenis, volksleven enz. van de provincie Groningen. jg. 1 (1916). zie ook 113.
113. idem jg. 2 (1917).
114. Groningsche volkalmanak. 1921. 2e ex. zie ook 249a
115. J. Rietema: Zijn tweede vrouw; een Groningsche volksvertelling.
116. P. Keuning: Arbaidersmensken.
117. J. Rietema: Van 't Hoogeland.
118. Ubel Wierda: Winter; 'n verhoal ien 't Grönningsch.
119. Ubel Wierda: Geert Hunsengoo ien stadse kemedie.
120. C. Sinnige: Betje Brink; 'n verhoal ien 't Grönningsch.
121. Anth. Keizer: Pijter Lijfkes' levensbeschrijving.
122. P. Keuning: Kinderen in verstand en boosheid.
123. Gerard Matthijs Cohen Tervaert: De grietman Rudolf de Mepsche.
124. F.G. Schuringa: Het dialect van de veenkoloniën in verband met de overige tongvallen in de provincie Groningen.
125. T.K.E. de Haas-Okken: Splndroaden; schetsen.
126. K. ter Laan, G.W. Spltzen en G. Stel: Laandjebloumen.
127. Een ernstig beroep op de medewerking van het rljk.

BLAD 3

128. H.E. Rookmaker: Woningtoestanden in Westerwolde.
129. K. ter Laan: De riekdom van de Grunneger toal.
130. K. Huizenga: Groningen en de Ommelanden onder de heerschappij van Karel van Gelder.
131. Bij ons in 't land der Saksers.
132. T.K.E. de Haas-Okken: Pieterke.
133. Gerrit Witsche (A.H.Smith): Schoulappers.
134. Ena Hebelina Roelfsema: De klooster- en proosdijgoederen in de provincie Groningen.
135. K. ter Laan: Groninger overleveringen. 3 ex.
136. E.J. Huizenga Onnekes: Groninger volksvertellingen. 2 dln. dl.2 zie 143
137. Jan Boer: Nunerkes.
138. Geert Teis Pzn.: 't Aimertje.
139. Geert Teis Pzn.: Grepen uut leven en omgeven van hergn zunneschien.
11+0. Geert Teis Pzn.: Knitters van d'heerd.
141. J. Legger: 'n Bonde riege; Grönneger riemsels.
142. Eigen volk; algemeen tijdschrift voor volkskunde en dialect voor Nederland enz. jg. 15 (1929) 12 nrs. voll.
143. zie 136
144-. Jan Drent: Elk mensch lopt mit 'n hoan.
145. Jan Neisteen: Tooverbalen.
146. Jan Boer: Hoozeveling; blied spultje.
147. C. Melles-van der Meulen: Berendje niksnut.
148. B.H. de Graaff: As de hoagdoorn bluit.
149. T. Hagedoorn: Leevms-spul; 'n bundel Grönneger verskes.
150. Prophecye van Jaarfke; opnieuw met historische toelichting.
151. T. Wijnholds-Mein: Aan de waaln van 't ol daip.
152. W.J. Eelssema: Late oogst.
153. Allerhande; bekroonde Grönneger veurdrachten.
154. Groningen; letterkundig tijdschrift; maandblad voor letterkunde van eigen erf. jg. 29 (1947). jg. 30 (1948) zie 185
155. W.K.J.J. van Ommen Kloeke: De bevrijding van Groningen.
156. P. Groen: 't Grunneger zangboek.
157. Geert Teis Pzn.: Opslag in stoppellaand.
158. E.J. Huizenga-Onnekes: Het menschelijk leven in 't Groninger land.
159. Boom en struik in Groningerland.
160. zie 35
161. Geert Bias: 'N wolf mank de schoapen; blispul.
162. zie 38
163. C. Melles van der Meulen: Drei is ain te veul: toneelstuk.
164. E. van Dijk: Drij over ain; bliedspultje.
165. E.Marema: Op In dwoalweg. 2e ex. zie ook 27.
166. Geert Bias: Olle jonges; kluchtspul.
167. B.H. Broekema: 't medesien; kluchtspul.
168. B.H. Broekema: De olle vrijgezel; bekroond toneelspul.
169. B.H. Broekema: Op Brongersheerd; kemedie.
170. Geert Blas: Al verzegd.
171. J. Rietsema: 'n vergoadern van stoetkemizzie; kemediestukje.
172. Geert Teis Pzn: 'n Frizze; bliespul.
173. K. ter Laan: Humor in Grunnegerland.
174. E.F.W.Brinkman: Muntendam en de Muntendammers.
175. ontbreekt.
176. Grunneger zangboukje.
177. Elisabeth Neurdenburg: De historische schoonheid van Groningen.
178. D.J. van der Ven: De bakker en het schoolkind.
179. Catalogus toneelfonds Festa 1948-1949.
180. J.A. Fijn van Draat: Oelnspaigel in 't Grunnegers.
181. Van der veen's Grunneger aalmenak 1 (1949). zie ook: 219, 237a, 247, 260, 264, 271, 274.
182. Stad en Lande; cultureel en sociaai-economisch maandblad voor Groningen. jg. 1 (1948). voll. 12 nrs.
183. J.A. Ader-Appels: Een Groninger pastorie in den storm.
184-. J. de Graaf: Van vrouger en nou.
185. zie 154.
186. T. Wijnholds-Mein: Zo was 't in mien tied; drei verhoal'n.
187. Jant. Nienhuis: Fivelgoër eigenheimers.
188. J.H. Timmer en F.C. Oostman: Uit Winschotens verleden.
189. J.H. Riddering: De wereld deur 'n Grunneger bekeken.
190. A.S. de Blécourt: Fivelgoër landleven.

BLAD 4+
191. Jan Boer: Zummervaalg; gedichten.
192. Joh. Klasens: Groninger grondleggers van de Nederlandse volksschool.
193. Hoe Groningen streed.
194. Jant. Nienhuis: Strijd aan het wad.
195. Album 'Uit oude tijden'.
196. B.J. Douwes: Groninger volksleven in de dialect-iiteratuur.
197. G. Roeifsema-Eppens: Van de zunkaamte in 't leven.
198. K. ter Laan: Middeleeuwse legenden uit Groningerland.
199 t/m 206: Maandblad Groningen; geïllustreerd maandblad voor volkstaal, geschiedenis, folklore en kunst van Stad en Lande. 1928-1942, jg. 11-25. zie voor jg. 1 t/m 10 de nrs. 223 t/m 232.
200. zie 199
201. zie 199
202. zie 199
203. zie 199
204. zie 199
205. zie 199
206. zie 199.
207. Duut van Goor: De klapbrug; roman.
208. K. ter Laan: De boer in de Groninger letteren.
209. G.R. Jager: Over sarries, sarrieshutten en de belasting op het gemaal.
210. E.J. Diest Lorgion: Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen. 2 dln.
211. K. ter Laan: Hoezen van Gruindiek.
212. Jan Boer: Hoes en hof; gedichtenbundel.
213. Andre Schillings: Langs de wegen der beproeving.
214. T.K.E. de Haas-Okken: In 't tröfland.
215. Groningen; volkskundig leesboek voor de lagere scholen.
216. Dörp en stad; maandblad. jg. 1 (1949). zie ook: 217, 218, 234, 248, 258, 268, 269, 273, 282, 286, 252.
217. Dörp en stad. jg. 2 (1950). zie ook: 216, 218, 234, 248, 258, 268, 269, 273, 282, 286, 252.
218. Dörp en stad. jg. 3 (1951). zie ook: 216, 217, 234, 248, 258, 268, 269, 273, 282, 286, 252.
219. Van der Veen's Grunneger aalmenak 2 (1952). zie ook; 181 237a, 247, 260, 264, 271, 274.
220. Sien Jensema: Berend Kopstubber.
221. T. Wijnholds-Mein: Hille Marie. 2 dln. dl2. zie: 222.
222. zie 221.
223 t/m 232: Maandblad Groningen. jg. 1 t/m 10 (1918-1927). jg.11-25 zie: 199 t/m 206.
224. zie 223
225. zie 223
226. zie 223
227. zie 223
228. zie 223
229. zie 223
230. zie 223
231. zie 223
232. zie 223.
233. Groninger volksverhalen.
234. Dörp en stad jg. 4 (1952). zie ook: 216, 217, 213, 234, 248, 258, 268, 269, 273, 282, 286, 252.
235. Groningen in vuur en puin.
236. Jan Boer: Waddenvolk.
237. Sien Jensema: Hidde Betuun.
237a. Van der Veen's Grunneger aalmenak 3 (1953). zie ook: 181, 219, 247, 260, 264, 271, 274.
238. J. Bergsma: Woordenboek bevattende Drentse woorden en spreekwijzen.
239. M.T. Laurman: Proeve van kleine taalkundige bijdragen.
240. K. ter Laan: De riekdom van de Grunneger toal.
241. E. Zwiers: Waar 't veen eens groeide en de heide bloeide.
242. J.S. Theissen: Voor vrijheydt ende vaderlant.
243. K. ter Laan: Nieuw Groninger woordenboek. tijdelijk geplaatst afd. volkskunde.
244. W. Zuidema en J. Douma: Kronieken van de abdij Bloemhof te Wittewierum.
245. W. Duinkerken: Ezinge; een gemeente met vier dorpen.
246. K. ter Laan: Proeve van een Groninger spraakkunst.
247. Van der Veen's Grunneger aalmenak 4(1954). zie ook: 181, 219, 237a, 260, 264, 271, 274.
248. Dörp en stad. jg. 5 (1953). zie ook: 216, 217, 218, 234, 258, 268, 269, 273, 282, 286, 252.
249. T. Wijnholds-Mein: Zuster Liesbeth
BLAD 5
249a. Groningse volksalmanak; jaarboekje voor geschiedenis, taal- en letterkunde der provincie Groningen. 1891-1922. 2e ex. 1921 zie 114.
250. T. Wijnholds-Mein: Drei geslachten.
251. T. Wijnholds-Mein: Twei wezen.
252. Dörp en stad. jg. 12-l7 (1960-1965) en jg.21-23 (1969-1971). zie ook: 216, 217, 218, 234, 248, 258, 268, 269, 273,282, 286.
253. Prophecye van Jaarfke, de ziener van 't Oldambt.
254. K. ter Laan: Folklore in de Groninger letteren.
255. Het geld; een gesprek in de Gröniger taal tusschen Hindrik en Pijter.
256. Bibliotheek van de stichting Groninger culturele gemeenschap.
257. Ommelander volkslaidjes.
258. Dörp en stad. jg. 6 (1954). zie ook: 216, 217, 218, 234, 248, 268, 269, 273, 282, 286, 252.
259. Pait Lombok en Derk Dontje: Oet 't leven van Freerk Proemker en aanner Grunnegers.
260. Van der Veen's Grunneger aalmenak 5 (1955). zie ook: 181, 219, 237a, 247, 260, 264, 271 en 274.
261. J. de Graaf: Veurdroagen en veurlezen. 6 din.
262. Veendam 300; gedenkboek.
263. ontbreekt.
264. J. de Graaf: De zeuven hoofdzunden.
266. T. Wijnholds-Mein: Lutke Jozef.
267. Nico Rost: De vrienden van m'n vader.
268. Dörp en stad jg. 7 (1955). zie ook: 216, 217, 218, 234, 218, 258, 269, 273, 282, 286, 252.
269. Dörp en stad jg. 8 (1956). zie ook: 216, 217, 218, 234, 218, 258, 268, 273, 282, 286, 252.
270. Simon van Hasseit: Dou de wereld nog mool was.
271. Van der Veen's Grunneger aalmenak 7(5) (1957). zie ook: 181, 219, 237a, 247, 260, 264, 271, 274.
272. J. Dik: Uit de geschiedenis van Appingedam.
273. Dörp en stad jg. 9 (1957). zie ook: 216, 217, 218, 234, 248, 258, 268, 269, 282, 286, 252.
274. Van der Veen's Grunneger aalmenak 8(6) (1958). zie ook: 181, 219, 237a, 247, 260, 264 en 271.
275. Lerus: Störmlicht.
276. Et en Fret; het oudste stuk in stads-Grunnegers.
277. Gedenkboek 50 jaar Groniger beweging.
278. Wenakkers; joarbouk van de Grunneger schrieverskring. 1957.
279. Hendrik de Vries: Groninger symphonie; het Munsters-Keulse beleg in 1672.
280. H. Scholtens: Batje; belevenissen van een olle vrijgezel.
281. Jan Boer: Roemte en voart; bundel gedichten.
282. Dörp en stad jg. 10 (1958). zie ook: 216, 217, 218, 234, 248, 258, 268, 269, 273, 286, 252,
283. W.D. van Halsema: Groninger kroniek van de beide van Halsema's.
284. Appingedam. Enkele grepen uit het verieden en de toekomst.
285. Theo Westen: Referaat, gehouden op de landdag van 't Grunneger Genootschop.
286. Dörp en stad jg. 11 (1959). zie ook: 216, 217, 218, 234, 248, 258, 268, 269, 273, 282, 252
287. J. Legger: 'n bonde riege; Grönneger riemsels.
288. K. ter Laan: Groninger encyclopedie. tijdelijk geplaats afd.Volkskunde.
289. K. ter Laan: Groninger volksleven.