Archieven & collecties

90 Archief Jac. van Ginneken, 1910 - 1945

inhoud: Jacobus Johannes Antonius van Ginneken (1877 - 1945) was taalkundige. Hij promoveerde in 1907 in Leiden op de dissertatie Principes de linguistique. Van 1923-1945 was hij hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde, de vergelijkende Indogermaanse taalwetenschap en het Sanskriet aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was lid van de KNAW in 1916, van de Dialectencommissie in 1926-1945 en voorzitter van de Dialectencommissie in 1934-1945.

Het archief bestaat uit correspondentie tussen voorzitter Jac. van Ginneken en secretaris P.J. Meertens van de Dialectencommissie; geëxcerpeerde bronnen en aantekeningen betreffende verschillende taalkundige onderwerpen, grammofoonplaten en overige documentatie.
De grammofoonplaten zijn gedigitaliseerd.

De collectie is ingedeeld als volgt:
• Algemeen (inv.nr. 1-29)
• Sociologische structuur, algemeen (inv.nr. 30-33)
• Sociologische structuur, groepstalen (inv.nr. 34-51)
• Sociologische structuur, vaktalen (inv.nr. 52-64)
• Oud-Nederlands (inv.nr. 65)
• Dialect in vroeger eeuwen (inv.nr. 66-81)
• Hulpwetenschappen (inv.nr. 82-83)
• Taalgeografie (inv.nr. 84-95)
• Dialectbeschrijving (inv.nr. 96-134)
• Woordstudies (inv.nr. 135-144)
• Niet-gedrukte taalkaarten (inv.nr. 145-189)
• Gedrukte taalkaarten (inv.nr. 190)
• Geografisch hulpmateriaal (inv.nr. 191-205)
• Dialectmateriaal (inv.nr. 206-228)
• Enquêtemateriaal (inv.nr. 229-273)
• Linguïstiek (inv.nr. 274-294)
• Etymologie (inv.nr. 295-298)
• Etnologie (inv.nr. 299-307)
• Fonologie (inv.nr. 308-329)
• Fonetiek (inv.nr. 330-343)
• Spelling (inv.nr. 344-353)
• Grammatica (inv.nr. 354-360)
• Stilistiek (inv.nr. 361-365)
• Syntaxis (inv.nr. 366-371)
• Taalpsychologie (inv.nr. 372)
• Vormleer (inv.nr. 373-374
• Indo-Europees (inv.nr. 375-401)
• Kaukasich (inv.nr. 402-421)
• Afrikaans (inv.nr. 422-424)
• Naamkunde (inv.nr. 425)
• Letterkunde (inv.nr. 426-443)
• Letterkundeonderzoek door leerlingen (inv.nr. 444-503)
• Dissertaties en scripties leerlingen (inv.nr. 504-523)
• Voordracht en expressie (inv.nr. 524-529)
• Beroepspsychologie(inv.nr. 530-556)
• Tekstvergelijking (Imitatio) (inv.nr. 557-620)
• Religie (inv.nr. 621-628)
• Brochures en krantenknipsels (inv.nr. 629-652)
• Inventarissen en schenkingen (inv.nr. 653-660)
• Overig (661-702)

Taalkaarten van Van Ginneken zijn opgenomen als archief nr. 511.

resultaat: J. van Ginneken. Principes de linguistique. Essai synthétique. Amsterdam, 1907.
J. van Ginneken. Handboek der Nederlandsche Taal. De sociologische structuur der Nederlandsche Taal. Dl. 1 Nijmegen, 1913.
J. van Ginneken. Roman van een kleuter. Nijmegen, 1917.
J. van Ginneken. De erfelijkheid der klankwetten. Amsterdam, 1926.
J. van Ginneken. Ras en taal. Amsterdam, 1926.
J. van Ginneken. Drie waterlandse dialecten. 2 dln. Alphen aan de Rijn, 1954.
J. van Ginneken en J. Endepols. De regenboogkleuren van Nederlands taal. Nijmegen, 1917.
Jac. van Ginneken onder vuur : over eigentijdse en naoorlogse kritiek op taalkundige J.J. A vab Ginneken S.J. (1877-1945) / Gerrold Peter van der Stroom. - Amsterdam [etc.] : Stichting Neerlandistiek VU [etc.], 2012. - ix, 372 p. : ill. ; 25 cm. - (Uitgave / Stichting Neerlandistiek VU ; 68)

Openbaar.

eerste | vorige 100 | volgende 4 | laatste | 601 t/m 700 van 704 | alle treffers

  

terug

90:601
Schriftjes met woordenlijsten en woordvergelijkingen van de Imitatio, boek I en II en varianten. Z.j. 2e omslag van 2.
90:602
Typoscripten van Imitatio transcripties uit het Latijn. Z.j. 1 omslag.
90:603
Typoscripten van gehele en gedeeltelijke Mnl. Imitatio-vertalingen. Met opgave van handschriften door Haas. Z.j. 1 omslag.
90:604
Typoscripten en doorslagen van teksten betreffende boek I van de Imitatio. In diverse talen en met een opgave van handschriften door Haas. Z.j. 1 omslag.
90:605
Typoscripten en doorslagen van teksten betreffende boek II van de Imitatio. In diverse talen. Z.j. 1 omslag.
90:606
Typoscripten en doorslagen van teksten betreffende boek III van de Imitatio. In diverse talen. Z.j. 1 omslag.
90:607
Typoscripten en doorslagen van teksten betreffende boek IV van de Imitatio. In diverse talen. Z.j. 1 omslag.
90:608
Typoscripten en doorslagen van teksten betreffende de Incunabel van Lubeck. Z.j. 1 omslag.
90:609
1e en 2e Revisie van 'Trois textes Pré-kempistes. 1939. 1 omslag.
90:610
Verbeterde drukproef van boek II van de Imitatio Christi. 1940 1 omslag.
90:611
Drukproeven van boek II en IV van de Imitatio Christi. Met spaarzame kanttekeningen. 1940 1 omslag.
90:612
Drukproef van de Imitatio Christi. 'Handexemplaar van de schrijver'. Met kanttekeningen en bijlagen.1940 1 omslag.
90:613
2 Revisie-exemplaren van 'Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt'. Met spaarzame kanttekeningen. 2 Juli en 15 oct. 1942. 1 omslag.
90:614
2 Exemplaren van 'De navolging van Christus, naar de oudste teksten in de authentieke volgorde bewerkt': een 1e druk uit 1944, een herdruk uit 1946. 1 omslag.
90:615
Overdruk uit De Gids 'Het beste dat wij aan de wereld gaven'. Artikel uit 1929. 1 omslag
90:616
'Gérard Groote, auteur de l'Imitation de Jésus-Christ'. Artikel in 'Mélanges'. 1930. 1 omslag.
90:617
Overdruk uit Studiën 'Hoe staat het nu met het auteurschap der Imitatio Christi?' 1940. 1 omslag.
90:618
Diverse krantenknipsels van recensies van de Imitatio Christi. 1929-1944. 1 omslag.
90:619
Doorslag van 'De grondsteen der volmaaktheid' van Geert Groote. Z.j. 1 omslag.
90:620
Handschrift van een Duits artikel betreffende boek I en IV van de Imitatio Christi. Z.j. 1 omslag.
N.B Vermoedelijk van Paul Hagen.
90:621
Manuscripten, typoscripten en doorslagen betreffende 'Het leven van Jesus'. Met bijlagen. 1920-1942. 1 omslag.
N.B. Bevat artikelen, redevoeringen en brochures (1e en 4e druk van 'Litanie van Jesus volkomenheden' en 2e en 5e druk van 'Jonge heldenmoed'.
90:622
4 Gedrukte portretten van Jezus en een in vetkrijt met aantekeningen van de kunstenaar (onbekend). Z.j. 1 omslag.
N.B. Hoort bij nr. 621
90:623
Drukwerk. E. Baes 'La physionomie du Christ dans l'art', P. Herm. Cladder 'Die behandlung der Gottheid Christi' en J. A. C. van Leeuwen 'Het probleem van den oorsprong der christelijke religie'. 1912-1922. 1 omslag.
N.B. Hoort bij nr. 621
90:624
Diversen, o.a. een kaart van het Roomsch-Katholiek bisdom Haarlem, een stamboom van Petrus Canisius, 1 exemplaar van 'Van de liefde die strengheid heet', een typoscript betreffende 'Arbeid en ideaal' en een staat van de studiegang 1928 aan de R.K. universitteit in Nijmegen. 1924-1928. 1 omslag.
90:625
1 Exemplaar van 'Sint Petrus Kanis van Nijmegen, een voorlooper onzer gouden eeuw'. 1928. 1 omslag.
90:626
Diverse krantenknipsels en brochures betreffende kerkelijk allerlei. 1925-1932. 1 omslag.
90:627
Diverse brochures betreffende de campagne 'Sentire cum Ecclesia' van de vrouwelijke jeugdbeweging voor Katholieke actie. Z.j. 1 omslag.
90:628
Fiches met uitspraken uit het evangelie van Mattheus betreffende woorden of begrippen. Z.j. 1 omslag.
90:629
1 Overdruk van 'La tendance labiale de la race Méditerrannéene et la tendance alpine laryngale de la race alpine. 1933. 1 omslag.
90:630
1 Overdruk uit Studiën betreffende 'De achthonderd-en-vijftigste verjaardag der Kartuizers'. 1935. 1 omslag.
90:631
Overdrukken uit Onze taaltuin van diverse artikelen van van Ginneken. 1935. 1 omslag.
90:632
1 Exemplaar van Onze Taaltuin betreffende 'De voornaamwoordelijke aanwijzing van het geslacht'. 1938. 1 omslag.
90:633
1 Exemplaar van Onze Taaltuin met 1 artikel betreffende 'De Nederlandsche consonantgroepen'. 1938. 1 omslag.
90:634
1 Overdruk uit het jaarboek van de Gulden Roos betreffende 'De Antwerpsche invloed op het West-Noordbrabantsche dialect'. 1943. 1 omslag.
90:635
1 Exemplaar van het mededelingenblad der dialectencommissie. 1943. 1 omslag.
90:636
J. Wolthuis. 3 Artikelen betreffende de Amsterdamse volkstaal. Div. bronnen. 1914 -. 1 omslag.
90:637
W. Pée. Artikel uit Kunst- en geestesleven 'Over Nederlandsche dialectgeographie'. 18 aug. 1934. 1 omslag.
90:638
Brochures Linguaphone, grammofoonplaten en lichtprojectie. 1917-1932. 1 pak.
90:639
Krantenknipsels betreffende het CZB. 1917-1934. 1 omslag.
90:640
Statuten, brochures en jaarplan van de VKBJ. 1919-1934. 1 omslag.
90:641
Diverse brochures en uitgaven met werk van derden. 1920-1948. 1 pak.
90:642
Diverse krantenknipsels betreffende de heiligverklaring van Petrus Canisius. 1925. 1 omslag.
90:643
Diverse brochures betreffende graalspelen. 1933-1937. 1 omslag.
N.B. Met een affiche.
90:644
Krantenknipsels betreffende het spellingsdebat. 1934. 1e omslag van 4.
90:645
Krantenknipsels betreffende het spellingsdebat. 1934. 2e omslag van 4.
90:646
Krantenknipsels betreffende het spellingsdebat. 1934. 3e omslag van 4.
90:647
Krantenknipsels betreffende het spellingsdebat. 1934. 4e omslag van 4.
90:648
Diverse brochures en uitgaven betreffende letterkunde. 1934-1939. 1 omslag.
90:649
Diverse brochures betreffende Katholica. 1935-1947. 1 omslag.
90:650
Tijdschrift 'Die gerade linie'. Jaargang 1937. 1 omslag.
N.B. Het februari-nr. ontbreekt.
90:651
Tijdschrift 'Grail magazine'. Jaargang 1937. 1 omslag.
N.B. De januari-, mei- en augustus-nrs. ontbreken.
90:652
Diverse krantenknipsels en brochures betreffende culturele varia. Z.j. 1 omslag.
90:653
Jubileumbundel met werkstukken van leerlingen ter gelegenheid van Jac. van Ginneken's 25-jarig doctoraat. 1933. 1 omslag.
90:654
Jubileumbundel met foto's van karikaturen van leerlingen ter gelegenheid van Jac. van Ginneken's 60ste verjaardig. 1937. 1 omslag.
90:655
1 Exemplaar van een gelegenheidsuitgave ter ere van Jac. van Ginnekens's 60ste verjaardag, door de Stichting Vrouwen van Nazareth. 1937. 1 omslag.
90:656
Schenking door prof. dr. Michels aan de Nijmeegse centrale voor dialect- en naamkunde. 1948. 1 omslag.
N.B. Diverse versies van de legende van de Oirschotse non, met correspondentie en een voorlopig op 1763 te dateren handschriftje. Zie ook nr. 215-216.
90:657
Uitleenboek van het archief van J. van Ginneken aan de UBN. Met bijlagen en correspondentie betreffende uitleningen t/m 1971. 1946-1971. 1 omslag.
90:658
Inventaris door H. Brok van het archief van J. van Ginneken. Met 1 exemplaar van het mededelingenblad van de NCDN, waarin de inventaris verscheen. 1969-1970. 1 omslag.
90:659
Vermoedelijke schenking [via Weijnen-NCDN?]: klein archief van J.H.L. Mols, bestaande uit correspondentie, divers onderzoek en enkele krantenknipsels. Ca. 1939. 1 pak.
90:660
Schenking, uit het archief van prof. F. Th. Visser aan prof. Weijnen, die hem op zijn beurt overdeed aan de NCDN. 'South Pembrokeshire dialectical words'. Met bijlagen. 1950-1995. 1 pak.
90:661
Ongerubriceerde fiches. Z.j. Doos 1 van 3.
90:662
Ongerubriceerde fiches. Z.j. Doos 2 van 3.
90:663
Ongerubriceerde fiches. Z.j. Doos 3 van 3.
90:664
Glasnegatieven. Z.j. 57 stuks in 1 doos.
90:665
Glasnegatieven. Z.j. 63 stuks in 1 doos.
N.B. Bevat lege negatieven.
90:666
Glasnegatieven. Z.j. 141 stuks in 1 doos.
N.B. Bevat stereo-opnames en lege negatieven.
90:667
Glasnegatieven, clichés, penningen, glasdia's. Z.j. 1 doos.
N.B. Bevat 4 penningen, 5 clichés, 4 glasnegatieven, 52 glasdia's.
90:668
Glasnegatieven. Z.j. 84 stuks in 1 doos.
90:669
Glasdia's en glasnegatieven. Z.j. 1 doos.
N.B. Bevat 26 glasdia's en 46 glasnegatieven.
90:670
Glasnegatieven. Z.j. 122 stuks in 1 doos.
90:671
Glasdia's. Z.j. 36 stuks in 1 kistje.
90:672
Negatieven en dia's. Z.j. 1 kistje.
2 rollen op kunststof en 35 glasdia's.
90:673
Glasdia's. Z.j. 38 stuks in 1 kistje.
90:674
Glasdia's. Z.j. 53 stuks in 1 kistje.
90:675
Prentbriefkaarten, correspondentie, documentatie, foto's en contactafdrukken . 1938 en z.j. 1 doos.
90:676
Negatieven. 1935 en z.j. 1 doos.
N.B. 38 rollen op kunststof.
90:677
Fotoalbum, boek en catalogus. 1899, 1910, 1927 en z.j. 1 doos.
N.B. Album bevat prentbriefkaarten en foto's.
VERWIJDERD [onherstelbaar aangetast] Boek: Physiognomische Studien : 119 Autotypien nach Naturaufnahmen nebst einem kurzen erläuternden Text / Her. Von Albert Borée. – Stuttgart : Hoffmann, 1899
90:678
Foto's, contactafdrukken en prentbriefkaarten. Z.j. 1 doos.
N.B. Bevat 32 contactafdrukken, 41 foto's en 258 prentbriefkaarten.
90:679
Portretfoto-prentbriefkaarten. Z.j. 465 stuks in 1 doos.
90:680
Fiches. Z.j. 1 doos.
N.B. Systematische inventarisatie van het archief Van Ginneken door H. Brok.
90:681
Clichés. Z.j. 1 doos.
N.B. Bevat 14 clichés van landschaps- en stadsfoto's en 2 clichés van taalkaarten, waaronder de 'Overzichtskaart van autochtone Nederlandsche dialecten' van Jac. van Ginneken.
90:682
Brochures, overdrukken en tijdschriften. 1933-1937 en z.j. 1 doos.
N.B. Bevat:
- brochure 'The grail', z.j. (2 ex.)
- Frisch auf in alle Weiten. Z.j.
- The royal road : a grail performance. 1937.
- Graalspel Sint Lydwina : massaal leekespel uitgevord door zevenduizend graalleden. 1933 (3 ex.)
- Dirigatur, domine. oratio mea [...]. Z.j.
- Rainbow scheme training for catholic action : general report. [1936].
- Souvenir of memorial service for his late majesty King George V. 1936.
- Overdruk uit 'Norsk tidsskrift for sprogvidenskap'. 1934.
- Father Matthew record and Franiscan mission advocate. Vol. 26, nr. 5 (1933).
90:683
Envelopjes met fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Geëxcerpeerd uit Nederlandse literatuur. Gemerkt: Robbers.
90:684
Fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Geëxcerpeerd uit Nederlandse literatuur.
90:685
Fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Geëxcerpeerd uit Nederlandse literatuur. Deels gemerkt: Mulders.
90:686
Envelopjes met fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Geëxcerpeerd uit Nederlandse literatuur, inzake beeldspraak en plastiek. Gemerkt: Jac de Vreese en Hellings.
90:687
Envelopjes met fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Geëxcerpeerd uit de werken van Jac van Looy, inzake 'gewaarwordingen'.
90:688
Fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Inzake fonologische verschijnselen, syllabificatie en assimiliatie.
90:689
Envelopjes met fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Geëxcerpeerd uit de werken van Is. Querido.
90:690
Fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Geëxcerpeerd uit de werken van Mei van Herman Gorter.
90:691
Fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
90:692
Envelopjes met fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Geëxcerpeerd uit Hamlet, vert. Jac van Looy en 'De troubadour' door J.J. Salverda de Grave.
90:693
Fiches inzake taalkundige verschijnselen. 1917 en 1920 en z.j.
N.B. Geëxcerpeerd uit Sprookjes van Augusta de Wit. Met tekst van J. Heesterbeek.
90:694
Diverse aantekeningen en fiches. Z.j.
90:695
Fiches met Waalse woorden met Nederlandse equivalenten. Z.j.
N.B. alfabetisch geordend.
90:696
Fiches met diverse taalkundige aantekeningen. Z.j.
90:697
Fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
90:698
Fiches inzake taalkundige verschijnselen. Z.j.
N.B. Bijzondere samenstellingen, geëxcerpeerd uit Nederlandse literatuur.
90:699
Kaarten getekend op basis van de enquête in het weekblad De Nieuwe Eeuw. 1925-1935. 1 doos.
N.B. Kaart 1-105 + deelkaarten (Limburg en Westvlaanderen).
90:700
Dialectkaarten met bomen en planten. Z.j. 1 map.