SAND-data Menen (N132p)

schriftelijke enqute | mondelinge enqute | telefonische enqute

data schriftelijke enqute

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enqute in Menen

interview mondelinge enqute

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]N 132p[/k][i]877[/i][i]878[/i][i]879[/i][vw]VVH[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Neemjegiender melk in de koffie?

neem je giender
sound
informant2 En zepakteziemie mee.

ze pakte zie mie
sound
informant1 En mhadn tijd van babbeln ee.

m hadn
gebruik van sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Tot dak ton hier nevenst komm woonn ee.

da k
hulpwerkwoord hebben sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Anders twa maar sporadisch dame keer mallekoar zagen.

t wa da me
woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Ookik mijne thesis gemaakt ee.

oo k ik
sound
informant1 Moa iewoontem in Wervik nie meer.

ie woont em
woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 En oek al drie maandn bezig benne kkomme tot de vaststellinge datter dat al iemand gemaakt ee.

oe k k komme datt er
geen inversie sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 En met de drie gesprekken danze op genoomn n_

da n ze
sound
informant1 Wo dametwinder nie gaan n.

da me t winder
dametwinder sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Istnem nie van Meenn afkomstig?

ist n em
sound
informant1 Zessie altijd overal ip tjool.

z e ssie
ip tjool is op de dool sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarinstructie  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Kbennekik van voor de barriere.

k benn ek ik
sound
informant1 Mo tzijnder twee gestorven an een jaar en an drie jaar.

t zijn der
hulpwerkwoord sterven sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarvervolg instructie  sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is.[/v] sound
informant3 [a] Ze weet nie da Marie gisteren euh dood gegaan es_ of gestorvn et.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ze weet nie_[/a] sound
veldwerker [v] Ze weet niet dat Marie gisteren gevallen is.[/v] sound
informant1 [a] Ze weet nie da Marie gisteren gevaln eet.[/a] tagging sound
informant3 [a] Gevaln eet.[/a] sound
veldwerker [v] Da Marie gisteren eet gevaln?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Dase gevaln eet.[/v] sound
informant1 [a=j] Et ja.[/a] sound
veldwerker [v] Pas op dat je niet valt.[/v] sound
informant3 [a=j] Pas ip daj nienvalt.[/a]

da j nie n valt
tagging sound
informant1 [a] In de jongere versie wordt die n weg gelaten.[/a] sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] sound
informant2 [a] Tenwil niemand dansen.[/a]

t en wil
sound
informant3 [a] Tne niemand_ te niemand die wilt dansen.[/a]

t ne t e
duidelijk twijfel tussen wel of geen partikel. sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] sound
informant3 [a=j] Wil nievers nie dansen.[/a] tagging sound
informant2 [a] Ie wil nievers dansen.[/a] sound
informant1 [a] Tkanter bie komm om om te beklemtoonn. Mo mo zelden ee. Zelden.[/a]

t kan ter
sound
veldwerker [v] Kee niemand nie gezien?[/v] sound
informant2 [a] K niemand nie gezien dadde zeggeme dikkels.[/a]

k zegge me
sound
informant3 [a] Kee niemand gezien.[/a]

k
sound
veldwerker [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund.[/v] sound
informant2 [a] Niemand t da gewild of gekund.[/a] tagging sound
informant1 [a] Tne niemand die dat ooit gewild of gekund t.[/a]

t n e
sound
veldwerker [v] Gewiln of gekunn.[/v] sound
informant3 [a] Niemand t da gekunn.[/a] tagging sound
informant3 [a] Tnt da niemand gekund.[/a]

t n t
sound
informant2 [a] Meer me n d.[/a] sound
veldwerker [v] En gewiln?[/v] sound
informant1 [a] Neen zeker nie.[/a] sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten.[/v] sound
informant1 [a] Jan oa heel t brood wiln ip eetn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan a heel da brood wel op eetn gewild?[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=027] Zeg maar niet wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a] Wien das a kunn roepn.[/a]

da s
sound
informant1 [a] Zeg mo nie wien das a kunn roepn.[/a]

da s
tagging sound
informant2 [a] Wien dase.[/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] En zeg moar nie.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Zeg gij moar nie wie das oa kunn roepn.[/v] sound
informant3 [a=j] Enzeggie moar niet_ enzeggie moa niet wie dase zoe kunn roepn.[/a]

en zeg gie en zeg gie da se
nu toch met negatiepartikel tagging sound
informant3 [a] Die en komt der voren.[/a] sound
informant3 [a] Enzeg moa niet_[/a]

en zeg
sound
informant1 Kgoa juist efkes goan kijkn ot nie binn regent.

k goa o t
dubbel gaan sound
veldwerker [v] Die da kunje da weg laatn?[/v] sound
informant2 [a] Wien da.[/a] sound
informant1 [a] Zeg moa nie wien dasezie a kunn roepn.[/a]

da se zie
tagging sound
veldwerker [v=028] Zeg mij eens wie zij had kunnen roepen.[/v] sound
informant1 [a=j] Zeg mie ne keer wien dasezie a kunn roepn.[/a]

da se zie
tagging sound
informant3 [a] Zeg mie ne keer wien das a kunn roepn.[/a]

da s
sound
veldwerker [v=029] Zeg mij ne keer wie of zij a kunn roepn.[/v] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=030] Zeg mij ne keer wie of da zij a kunn roepn.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/v] sound
informant1 [a] Rappeleertem_[/a]

rappeleert em
sound
informant1 [a] Ie rappeleert em die historie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen puntje puntje puntje_[/v] sound
informant1 [a] Ze wijzn noa mekoar.[/a] tagging sound
informant3 [a] Noa mallekoar.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ik goan zegge makoar.[/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons ziet de slang puntje puntje puntje.[/v] sound
informant2 [a] Nevenst em.[/a] tagging sound
veldwerker [v=037] En wat doettie doar?[/v] sound
informant1 [a] En iewastem.[/a]

ie wast em
sound
informant3 [a] Enwastem.[/a]

en wast em
tagging sound
veldwerker [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich.[/v] sound
informant1 [a] dn timmerman he geen nagels bie em [/a] tagging sound
informant2 [a] dn timmerman hee geen nagels mee [/a] tagging sound
informant1 [a] mo nie he geen nagels bie [/a] sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken.[/v] sound
informant1 [a] Erik liet mie_ voor em werken.[/a] tagging sound
informant1 [a] Of liet mie werken voor em.[/a] sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven.[/v] sound
informant1 [a] Ze liet eur mee drijvn.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ip de baarn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel.[/v] sound
informant1 [a] ie bekeek zijnzelven e keer goed in de spiegele [/a]

zijn zelven
tagging sound
informant3 [a] Zijn zelven.[/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zich zelf goed.[/v] sound
informant1 [a] ken zijnzelven goed [/a] tagging sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord datter fotoos van zich zelf in de etalage staan.[/v] sound
informant1 [a] Datter fotoos van em_[/a]

datt er
sound
informant3 [a] Fotoos van em in d etalage staan ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Van zijn zelven.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Van em zelve ja.[/a] sound
veldwerker [v] Van zijn eigen.[/v] sound
informant3 [a=j] Van zijn eigen.[/a] sound
informant3 [a] Minder courant.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van em zelven?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a=j] Da kan.[/a] met nadruk dan weliswaar sound
informant1 [a=j] Joat.[/a]

joa t
sound
informant1 [a] Em zelven goat eerder voren komm dan dan zijn eigen.[/a] sound
informant1 [a] Van em en van em zelven.[/a] en hierover lijkt dan toch consensus te zijn. sound
veldwerker [v] Danter fotoos van em_[/v] sound
informant3 [a] Datter.[/a]

datt er
sound
informant1 [a] Wiender gaan zegge dander.[/a]

da n der
sound
informant2 [a] Dander.[/a]

da n der
sound
informant3 [a] Ja ja.[/a] sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize da Marie geprobeerd t van em ne brief te schrijven.[/a]

k peize
tagging sound
informant3 [a] Geprobeerd eet.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=004] Ton probeerdekege van tomaatn te kweekn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Ton probeerdeke_[/a]

probeerde ke
tagging sound
veldwerker [v=005] Ton probeerdemege van droge thuis te geraakn.[/v] sound
informant3 [a] Probeerdeme.[/a]

probeerde me
tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=006] Gisteren wandeldiede door het park.[/v] sound
informant2 [a] Wandeldiegie.[/a]

wandeldieg ie
tagging sound
informant3 [a] Wandelden.[/a]

wandelde n
tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Gistern wandeldne_[/a]

wandeld ne
tagging sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen.[/v] sound
informant1 [a] Ook bendig leve.[/a]

oo k
tagging sound
informant1 [a] Levek lijk da mijn ouders wiln.[/a]

leve k
tagging sound
veldwerker [v] Ookik zuinig leve.[/v] sound
informant1 [a] Ookik.[/a]

oo k ik
sound
veldwerker [v] Ank zuinig leve?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Annik?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader.[/v] sound
informant3 [a] Ootn.[/a]

oo t n
sound
informant3 [a] Ootn nog drie jaar leeft leeften langer of zijn vadere.[/a]

oot n leeft en
tagging sound
informant1 [a] Ootnem nog langer leeft_[/a]

oo t n em
sound
veldwerker [v] Ootnem en nie ootnie?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] Ootem?[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=057] Als zij zo ongezond leeft leeft ze niet lang meer.[/v] sound
informant1 [a] Oose of oosezie.[/a]

oo se oo se zie
tagging sound
informant1 [a] Oosezie zo ongezond leeft_[/a]

oo se zie
tagging sound
informant1 [a] Gase nie lange meer leevn.[/a]

ga se
tagging sound
veldwerker [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog.[/v] sound
informant3 [a] Oet.[/a]

oe t
sound
informant1 [a] Oot nu nog leeft levet morgen ook nog.[/a]

oo t leve t
tagging sound
veldwerker [v] Ootet nu nog leeft_[/v] sound
informant1 [a] Ootet nu nog leeft_[/a]

oo t et
sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo ongezond leven dan leven jullie nooit zo lang als ik.[/v] sound
informant1 [a] Oajgiender_[/a]

oa j giender
tagging sound
informant3 [a] Oaje.[/a]

oa je
tagging sound
informant1 [a] Oajgiender zo ongezond leeft goaj nooit zo lange leevn_ lijk ik.[/a]

oa j giender goa j
tagging sound
veldwerker [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen.[/v] sound
informant1 [a] Oonze voor under werk leevn leevnze nie voor under kinders.[/a]

oo n ze leevn ze
tagging sound
veldwerker [v] Oonzeziender.[/v] sound
informant2 [a] Oonzezieder.[/a]

oo n ze zieder
sound
veldwerker [v] Oonzieder.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo misschien ook nog.[/v] sound
informant2 [a] A Rudy nog leeft ga Leo voorzekers ook nog leevn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Oatie Rudy nog leeft?[/v] tagging sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer.[/v] sound
informant1 [a] Oej gezond leeft ton leefje langer.[/a]

oe j leef je
niet zeker van eerste t bij leeft tagging sound
informant1 [a] Oejgie.[/a]

oe j gie
tagging sound
veldwerker [v=069] Als er zo weinig mensen van de boerenstiel leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek.[/v] sound
informant3 [a] Oetere.[/a]

oe tere
tagging sound
informant1 [a] Oonder zo letter mensen leevn van dn boerenstiel_[/a]

oon der
tagging sound
informant1 [a] Ik ga zeggen oonder.[/a]

oon der
sound
informant3 [a] Ik zegge meer ooter.[/a]

oo ter
tagging sound
informant2 [a] Ik zegge ook meer ooter.[/a]

oo ter
sound
informant1 [a] Ton levender vele van werk in_ in de fabrieke.[/a]

leven der
tagging sound
veldwerker [v=070] Als Bart en Liesje in het paradijs leven dan leven Marie en Frans in de hel.[/v] sound
informant1 [a] Oon Bart en_[/a] tagging sound
informant1 [a] Oom Bart en Liesje in t paradijs leevn_[/a] tagging sound
informant3 [a] Oo oo.[/a] tagging sound
informant2 [a] Oom Bart en en Liesje_[/a] tagging sound
informant3 [a] Oo Bart en Liesje_[/a] tagging sound
informant1 [a] Ton leevn Marie en Frans in d helle.[/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Als we gezond leven dan leven we lang.[/v] sound
informant1 [a] Oowe gezond leevn leevnwe lange.[/a]

oo we leevn we
tagging sound
informant3 [a] Oame.[/a]

oa me
tagging sound
informant2 [a] Ommewieder.[/a]

o mme wieder
tagging sound
informant1 [a] Ommewiender ja.[/a]

o mme wiender
tagging sound
veldwerker [v] Als we alleen leven is het leven duur.[/v] sound
informant1 [a] Oom allene leevn e t leevn diere.[/a]

oo m
dier is duur sound
veldwerker [v=072] Leef wat gezonder Jan.[/v] sound
informant2 [a] Leef een beetje gezonder Jan.[/a] tagging sound
informant1 [a] Leeft een beetje gezonder.[/a] tagging sound
informant1 [a] Leeft ne keer een beetje gezonder.[/a] sound
veldwerker [v=073] Leef een beetje gezonder kinders.[/v] sound
informant2 [a] Leeft e keer n beetje gezonder kinders.[/a] tagging sound
informant3 [a] Leef ne keer.[/a] sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik leef.[/v] tagging sound
informant1 [a] Ik leve.[/a] sound
veldwerker [v] Jij leeft.[/v] sound
informant1 [a] Gie leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Hij leeft.[/v] sound
informant3 [a] Ie leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij leven.[/v] sound
informant1 [a] Me leevn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Jullie leven.[/v] sound
informant3 [a] Giender leeft.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ze leven.[/v] sound
informant3 [a] Ziender leevn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma gaan tegenwoordig inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Leef ik?[/v] sound
informant1 [a] Levekik?[/a]

lev ek ik
tagging sound
informant3 [a] Levek of levekik?[/v]

lev ek lev ek ik
sound
veldwerker [v] Leef jij?[/v] sound
informant1 [a] Leefjegie?[/a]

leef je gie
tagging sound
veldwerker [v] Leeft hij?[/v] sound
informant1 [a] Leeftnem?[/a]

leeft n em
tagging sound
informant2 [a] Leeftie?[/a]

leeft ie
tagging sound
informant3 [a] Leeftie es in gevoerd w.[/a]

leeft ie
sound
veldwerker [v] Leefzezij?[/v] sound
informant3 [a] Leefsezie?[/a]

leef se zie
tagging sound
veldwerker [v] Leven wij?[/v] sound
informant2 [a] Leevmewieder?[/a]

leev me wieder
tagging sound
veldwerker [v] Leven jullie?[/v] sound
informant1 [a] Leefjegiender?[/a]

leef je giender
tagging sound
veldwerker [v] Leven zij?[/v] sound
informant3 [a] Leevnzeziender?[/a]

leevn ze ziender
tagging sound
veldwerker [v=065] Zou ik dat wel kunnen doen?[/v] sound
informant1 [a] Zoekik dadde wel kunn doen?[/a]

zoe k ik
tagging sound
informant2 [a] Zoek da wel kunn doen?[/a]

zoe k
tagging sound
veldwerker [v] Zoenk?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Zoenik?[/v] sound
informant2 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=075] Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen.[/v] sound
informant3 [a=j] Kvinne dat iedereen moe kunn zwemn.[/a]

k vinne
tagging sound
veldwerker [v=077] Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=080] Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=082] Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=084] Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] En zeg je ton iedereen? Of zeg je alleman?[/v] sound
informant3 [a] Iedereen.[/a] sound
informant1 [a] Jamoar alleman wordt ook gebruikt ee.[/a] sound
informant3 [a] Of elkendeen.[/a] sound
informant3 [a] Ik vinne dat iedereen of dat elkendeen moe kunn zwemn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten.[/v] sound
informant1 [a] Kwete dat Eddy morgen brood wilt eetn.[/a]

k wete
sound
informant3 [a] Brood wil eetn.[/a] sound
informant1 [a=j] Datn morgen wil brood eetn.[/a]

dat n
maar dan ligt de klemtoon op brood en niet op morgen. volgens de informante is er dus een betekenisverschil. tagging sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan.[/v] sound
informant1 [a=j] Eddy moe kunn vroeg ip stoan.[/a] tagging sound
informant1 [a] Eddy moe vroeg kunn ip stoan_ kan ook.[/a] sound
veldwerker [v] Eddy moet kunnen erg vroeg op staan.[/v] sound
informant2 [a] Eddy moe straf vroeg kunn ip stoan.[/a] sound
informant1 [a=j] Eddy moe kunn straf vroeg ip stoan.[/a] informant drie toch niet akkoord. hij zou de doorbreking niet gebruiken zegt hij. sound
veldwerker [v=088] Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen.[/v] sound
informant1 [a] Kwete da Jan een nieuwe schure moe bouwn.[/a]

k wete
sound
informant3 [a] Een nieuwe schure moe bouwn.[/a] sound
informant1 [a=j] Kwete da Jan moe een nieuwe schure bouwn bajaat da kan.[/a]

k wete ba jaa t
tagging sound
informant1 [a] Mo meer het andere ja.[/a] sound
veldwerker [v=093] Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen.[/v] sound
informant2 [a] Kvinne da Marie moe beln noar Jef.[/a]

k vinne
sound
informant1 [a] Kvinne da Marie noa Jef moe beln.[/a]

k vinne
sound
informant1 [a=j] Tkan ook.[/a]

t kan
sound
veldwerker [v=102] Ik weet dat Jan moet misschien vertrekken.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Da Jan misschien goa moetn vertrekn.[/a] sound
veldwerker [v=107] Ik weet dat Hans mag niet komen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Da Hans niet enmeug_ niet enmeug komm.[/a]

en meug en meug
sound
informant2 [a] Nie meug komm.[/a] sound
veldwerker [v=114] Ik weet dat Jan wil varkens kopen.[/v] sound
informant3 [a] Om daj de e praktisch nooit enhoort.[/a]

da j en hoort
stilaan komen er toch negatiepartikels naar boven. tenminste bij de oudste informant. sound
informant1 [a] Kwete da Jan zwins wil koopn.[/a]

k wete
sound
informant1 [a=j] Da kan bajaat.[/a]

ba jaa t
sound
informant3 [a] Moa t ander es me meer courant.[/a] sound
veldwerker [v=130] Ik zei dat Willy moest zijn auto verkopen.[/v] sound
informant3 [a] Zijnn auto moe verkoopn.[/a] sound
informant1 [a=j] Moar et ander kan ook.[/a] sound
informant3 [a=j] Datn moeste zijnn auto verkoopn.[/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize da Marie em ga moetn roepn.[/a]

k peize
tagging sound
veldwerker [v] Kpeize da Marie zal em moetn roepn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Kpeize da Marie zal moetn em roepn.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer.[/v] sound
informant1 [a] Jan en nie vele geld meer. Diene niet zoekik weg laatn.[/a]

en zoe k ik
tagging sound
informant1 [a=j] Jan n nie vele geen geld meer.[/a]

n
tagging sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet.[/v] sound
informant2 [a] Ie wil geen soepe nie meer eetn.[/a] deze informant last wel nog n keer niet meer in. sound
informant1 [a] Ie wil geen soepe meer eetn.[/a] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant2 [a=j] Zitnder hier nievers geen muizn.[/a]

zitn der
tagging sound
informant3 [a] Die geen meugje ook weg laatn.[/a]

meug je
sound
veldwerker [v=146] Hij spreekt niet goed geen Frans.[/v] sound
informant2 [a] Ie spreekt nie goe Frans.[/a] sound
informant1 [a=j] Ie spreekt nie goe geen Frans.[/a] tagging sound
informant3 [a] Of ie spreekt geen goe Frans.[/a] sound
informant1 [a=j] Ie spreekt nie goe geen Engels.[/a] geen consensus dus sound
veldwerker [v] Ie spreekt zo goe geen Frans.[/v] sound
informant3 [a] Ienspreek nie zo goe geen Frans.[/a]

ie n spreek
niet zeker van negatiepartikel sound
veldwerker [v=148] Iedereen es gene stielman.[/v] sound
informant1 [a=j] Iedereen ene gene stielman.[/a]

en e
tagging sound
informant3 [a=j] Elkendeen ne gene stielman.[/a]

n e
sound
informant1 [a] Awel daj wel iets kunt doen moa dat nie altijd perfect e.[/a]

da j
sound
informant3 [a] Probeert iets goed te doen moa dajt nienkent en daj daar deur deur t feit daj van de stiel niezijt dajt nie goed enkent.[/a]

da j t nie n kent da j da j en kent
veel negatiepartikels hier sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vrienden.[/v] sound
informant1 [a=j] Jt overalsten geen vrienden.[/a]

j t
tagging sound
informant1 [a] Hij t vrienden moar nie overal.[/a] sound
informant3 [a=j] Jt overal geen vriendn.[/a]

j t
sound
informant1 [a] Niet overal. informante opteert dan toch voor de constructie met niet. ik weet niet goed wat ik met de ja antwoorden aan moet. sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Ie neet overal geen kameraadn.[/a]

n eet
hier wel met negatiepartikel sound
veldwerker [v=150] Hij weet er alles niet van.[/v] sound
informant1 [a] Hij enweeter nie alles van.[/a]

en weet er
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft onze Jan drie.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant2 [a] Jan t drie boeken.[/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet dattij voor tn drien zijn huiswerk moe en gemaakt.[/v] sound
informant1 [a] Moe gemaakt n.[/a] sound
veldwerker [v=157] Jan weet dattij veur tn drien zijn huiswerk moe gemaakt n.[/v] tagging sound
informant3 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=160] Jan weet dattiij veur tn drien zijn huiswerk gemaakt moe n.[/v] tagging sound
informant1 [a=j] Ja.[/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet dattij veur tn drien zijn huiswerk gemaakt n moe.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a=g] Moe gemaakt_[/a] sound
informant3 [a] En weet dattie zijn huiswerk moe gemaakt n veur tn drien.[/a]

datt ie
sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen om het hooi binnen te halen?[/v] sound
informant1 [a] Ej genoeg mensen voor t hooi binn_ binn t haaln?[/a]

e j
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant3 [a=j] Voo.[/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant3 [a=j] Ja ge kunt.[/a] sound
informant3 [a] Nu zul je meer om horen.[/a] sound
informant3 [a=n] Tes geen typische dialect dadde neeneen.[/a]

t es
dus toch maar a is neen beter? sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=189] Het was schoon van Jan om te komen werken.[/v] sound
informant1 [a] Twoa schone van Jan van te komm werken.[/a]

t woa
tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Van.[/v] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Ik zoe doar om zetn of voe.[/a] dus bij voor toch een ja. en bij om ook. sound
informant1 [a] Om zoekik zeker nie gebruikn. Van of voo.[/a]

zoe k ik
sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant1 [a=j] Die ton e zwaar om te dragen.[/a] tagging sound
informant1 [a] Voe te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=j] Ja.[/a] sound
informant1 [a] Zwaar om dragen en diene te stoater ton nie bie.[/a]

stoat er
tagging sound
veldwerker [v] Zwaar voor dragen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Deze ton is zwaar te dragen?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn.[/v] sound
informant1 [a=j] Mhoopn allemale van ip tijd thuis te zijn. Van.[/a]

m hoopn
tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a] Dadde wel dadde gebeurt_ om ip tijd thuis te zijn.[/a] sound
informant1 [a] Van.[/a] plots lijkt iedereen het erover eens dat van de beste optie is. maar het statuut van om is dan wel weer onduidelijk. sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Van.[/a] sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zeuren.[/v] sound
informant1 [a] Enkun staan zagen.[/a]

en kun
in feite is subject zelfs nauwelijks hoorbaar tagging sound
veldwerker [v] Ie kun staan te zagen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=199] Ie staat_[/v] sound
informant1 [a] Ie stoa te zagen.[/a] tagging sound
informant3 [a] En zagen.[/a] sound
informant1 [a] Ie stoat en zagen.[/a] constructie met en plus infinitief komt hier spontaan naar boven en nog wel bij twee informanten tagging sound
informant3 [a] Ie stoat en zagen.[/a] sound
informant3 [a] Of ie stoat en tieren.[/a] sound
informant3 [a] Ie stoa te zagen.[/a] sound
veldwerker [v] Ie stoat zagen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het.[/v] sound
informant1 [a] Oome arriveerdn regendet.[/a]

oo me regende t
tagging sound
veldwerker [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij.[/v] sound
informant3 [a] Groter ovvik.[/a]

ovv ik
sound
informant1 [a] Kgelove dak groter benne dan em.[/a]

k gelove da k
tagging sound
informant1 [a] Dak groter ben ovvem.[/a]

da k ovv em
tagging sound
veldwerker [v] Oftiem.[/v] sound
informant1 [a] Neen dadde niet.[/a] sound
veldwerker [v] Ovvij?[/v] sound
informant1 [a] Ovvem.[/a]

ovv em
sound
veldwerker [v] Dan hij?[/v] sound
informant1 [a] Dan em.[/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik.[/v] sound
informant1 [a] Ze gelooft_ datnem eerder thuis e dan ik.[/a]

dat n em
tagging sound
informant1 [a] Dajgie eerder thuis zijt ovvik.[/a]

da j gie ovv ik
tagging sound
veldwerker [v] Of mij?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Ovvekik.[/v] sound
informant3 [a] Neenk.[/a]

neen k
sound
veldwerker [v] Ovvikke.[/v] sound
informant3 Mo kweet dander mensen zijn_

k weet da n der
informant drie gebruikt hier spontaan dander terwijl hij eerder twijfelde aan die vorm sound
informant3 [a] Ik of ikke ja.[/a] sound
veldwerker [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij.[/v] sound
informant3 [a] Je gelooft toch nie datn sterker is of gie.[/a]

dat n
tagging sound
veldwerker [v=218] We geloven dat wij rijker zijn dan zij.[/v] sound
informant3 [a] Me geloovn dame rijker zijn dan ziender_ of ziender.[/a]

da me
tagging sound
informant1 [a] Of damewieder.[/a]

da me wieder
tagging sound
veldwerker [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij.[/v] sound
informant3 [a] Me geloovn dajegiender nie zo slim zijt of wiender.[/a]

da je giender
tagging sound
veldwerker [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie.[/v] sound
informant3 [a] Peist toch niet dam armer zijn of giender.[/a]

da m
tagging sound
informant3 [a] Gelooft toch niet danzeziender ar armer zijn dan of wiender.[/a]

dan ze ziender
tagging sound
informant1 [a] Ge geloof toch nie danzezieder armer zijn of gieder.[/a]

dan ze zieder
tagging sound
informant1 [a] Diene dan dat is al benvloedinge van van t AN.[/a] sound
veldwerker [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna.[/v] sound
informant1 [a] Ge gelooft da Lisa even schoon es of Anna.[/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft dat Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan.[/v] sound
informant1 [a] xxx gelooft da Bart en Peter sterker zijn_[/a] tagging sound
informant1 [a] Ie gelooft dan Bart en Peter_[/a] tagging sound
veldwerker [v=226] Iendoet ie slaapt niet.[/v]

ie en doet
sound
informant1 [a=j] Iendoet.[/a]

ie n doet
tagging sound
informant1 [a=j] Of jaajendoet.[/a]

jaa j en doet
tagging sound
veldwerker [v] Ton slaapt hij wel of slaapt hij ton niet?[/v] sound
informant2 [a] Niet.[/a] sound
veldwerker [v] En aj zegt jaajedoet.[/v]

jaa je doet
sound
informant3 [a] Ge bevestigt datn ton slaapt ee.[/a]

dat n
sound
informant1 [a] Ooj bevestigt est jaatoet.[/a]

oo j es t jaa toet
sound
informant3 [a] Toete.[/a] sound
veldwerker [v] Nui wa de situatie ik zegge hij slaapt en gij zegt_[/v] sound
informant3 [a] Joajendoet.[/a]

joa j en doet
tagging sound
veldwerker [v] Hij zal nie meer komm zeker?[/v] sound
veldwerker [v=230] Iendoet.[/v]

ie n doet
sound
informant1 [a] Joajedoet.[/a]

joa je doet
sound
informant3 [a] Toetoet.[/a] sound
informant1 [a] Of jatoet.[/a] sound
veldwerker [v] En tendoet kunje da zeggen?[/v] sound
informant3 [a] Jatendoet.[/a]

ja t en doet
tagging sound
informant1 [a] Tndoet.[/a]

t n doet
tagging sound
informant1 [a] Diene te is voor onzijdige zaken ee.[/a] sound
veldwerker [v] Slaapt ie?[/v] sound
veldwerker [v=243] Ie doet ie slaapt.[/v] sound
informant1 [a] Joaj ie slaapt.[/a]

joa j
sound
veldwerker [v=244] Toetoet ie slaapt.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Ip die vrage nie.[/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel even de kopjes af wassen.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/v] sound
informant1 [a] De jongn van wie dat de moeder gistern_ hertrouwd e stond achter mie.[/a] tagging sound
informant2 [a] Of wiens moeder_[/a] tagging sound
informant1 [a] Da goakik nie zegge.[/a]

goa k ik
sound
veldwerker [v] Da zijn moeder_[/v] sound
informant1 [a] Die jongn van wien da zijn moeder_[/a] tagging sound
veldwerker [v] Of die zijn moeder_[/v] sound
informant1 [a] Diene die dadde misschien wel.[/a] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v] Waar van dat de moeder_[/v] sound
informant3 [a=j] Waar van dat de moeder getrouwd e ja.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ze zeggen de jongn van wien dat de moeder_[/a] sound
informant3 [a] Ik ik zegge wiens wiens moeder_[/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd.[/v] sound
informant1 [a] Dn bank waar danz ip zoatn wa juiste geschilderd.[/a]

da n z
tagging sound
veldwerker [v] Waar ip danze_[/v] sound
informant1 [a] Dn bank waar ip danze zaatn ja.[/a]

da n ze
tagging sound
veldwerker [v] Dn bank danz ip zaatn.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven.[/v] sound
informant1 [a] Wien datter geld t_[/a]

datt er
sound
informant2 [a] Die geld moeter mie moa n beetje geevn.[/a]

moet er
tagging sound
veldwerker [v] Wie geld .[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=260] Wat denk je wie ik in Kortrijk gezien heb?[/v] sound
informant3 [a] Wien peisdje dak in Kortrijk gezien ee?[/a]

peis dje da k
sound
veldwerker [v=261] Wa peisde oe zet ip gelost n?[/v] sound
informant1 [a] Oe peisdje danzet ip gelost n?[/a]

peis dje da n ze t
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wiek ik Kortrijk gezien ee?[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=265] Oe peisde oe zet ip gelost n.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Oe peisde oe danzet_[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=266] Wie peisde diek in Kortrijk gezien ee?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe.[/v] sound
informant2 [a] Marie trokt de serge noar eur.[/a] tagging sound
informant1 [a] Noar eur toe joa da kan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=308] Zou hij dat hebben kunnen doen?[/v] sound
informant1 [a] Zoetnem dat n kunn doen?[/a]

zoe t n em
tagging sound
informant3 [a] Zoej datte kunn doen n?[/a]

zoe j
sound
informant1 [a] Hebben liever op t einde.[/a] sound
veldwerker [v=502] Marie zit aardappelen en schillen.[/v] sound
informant1 [a] Zit de patatn te scheln.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Zat patatn te scheln.[/a] vreemd dat de constructie hier niet lukt, want in staat te zagen kwam ze spontaan naar boven. sound
informant3 [a] Ie zit en zagen joa.[/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien.[/v] sound
informant1 [a] Ken geen goeste_van_ de koein te voern of wa?[/a]

k en
sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] Kn geen goeste van de koein te poestern.[/a]

k n
poesteren is voeren sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming.[/v] sound
informant3 [a] Ol eur koeien zijn verdronkn.[/a] sound
informant1 [a] Maries koein zijn ol verdronkn_[/a] sound
informant2 [a] Ol Maries koein.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik niet aan.[/v] sound
informant1 [a] Doa peizek nie ip.[/a]

peiz ek
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=321] Die rare gast eek mee noa de markt geweest.[/v] sound
informant1 [a] Met die rare gast eek noa de markt geweest.[/a]

ee k
sound
informant2 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Kee noa de markt geweest.[/a]

k ee
sound
veldwerker [v=322] De welke heb jij gemaakt?[/v] sound
informant1 [a] Wukke ejgie ol gemaakt?[/a]

e j gie
sound
veldwerker [v] De wukke?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=323] De wa vore raadte gij mij an?[/v] sound
informant1 [a] Wukke raadjegiemie an?[/a]

raad je gie mie
sound
veldwerker [v] De wukke?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=324] Mm de zulke zoek nie durvn ip eetn.[/v] sound
informant1 [a] Zukke.[/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=325] De die zoek nie durvn ip eetn.[/v]

zoe k
tagging sound
informant3 [a=j] De die of de deze.[/a] sound
informant1 [a=j] Ik zoe zeggen de die.[/a] sound
informant1 [a] Of de dee.[/a] hoewel eerder enkv. volgens informant sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt e keer een pintje in de kelder.[/v] sound
informant1 [a=j] Goan haalt e keer een pintje in de kelder.[/a] tagging sound
informant2 [a] Haalt e keer_[/a] sound
informant3 [a] Haalt e keer_[/a] sound
veldwerker [v] Gaan haalt e keer ui broere.[/v] sound
informant3 [a=j] Goan haalt e keer ja.[/a] tagging sound
informant2 [a=j] Ja tkun ook.[/a]

t kun
sound
veldwerker [v] Allee toe komen helpt e keer.[/v] sound
informant1 [a] Kom helpt e keer.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 Kom en e keer. door informanten zelf aangehaalde constructie sound
veldwerker [v=329] Ik zei nog tegen haar ik peize die gast vinden ze allemaal wel ne braven.[/v] sound
informant1 [a] Kzeie nog tegen eur_[/a]

k zeie
sound
informant1 [a] Kpeize danze die gast allemale wel ne braavn vindn.[/a]

k peize da n ze
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=336] In die tijd leefde ik als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] In dienn tijd leefdekik lijk God in Frankrijk.[/a]

leefde k ik
tagging sound
veldwerker [v=345] In die tijd leefde jij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdiegie.[/a]

leef die gie
tagging sound
informant1 [a] Leefdejgie.[/a]

leefde j gie
sound
veldwerker [v=337] In die tijd leefde hij als god in Frankrijk.[/v] sound
informant2 [a] Leefdegenem.[/a]

leefdeg en em
sound
informant3 [a] Leefdejegie w.

leefde je gie
nog aanvulling bij twee enkv. sound
veldwerker [v=338] In die tijd leefden wij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdnmewieder.[/a]

leefdn me wieder
tagging sound
veldwerker [v] In die tijd leefden jullie als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdejgiender.[/a]

leefde j giender
tagging sound
veldwerker [v] In die tijd leefden zij als God in Frankrijk.[/v] sound
informant1 [a] Leefdnzeziender.[/a]

leefdn ze ziender
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien.[/v] sound
informant1 [a] Tmeuget niemand zien_[/a]

t meug et
tagging sound
informant1 [a] Dus kvinne dajtgie ook nie meug zien.[/a]

k vinne da j t gie
tagging sound
veldwerker [v] Kvinne dajegiet ook nie zien meug.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen.[/v] sound
informant1 [a] Kwete datn gaan zwemn t.[/a]

k wete dat n
sound
informant3 [a] Datn gaan zwemn e da wil zegn datn weg e. Mo datn gaan zwemn t e dat al gedaan e.[/a]

dat n dat n dat n
sound
veldwerker [v=875] Kweet dattie weest zwemn ee.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=353] Moej nog een koeksken n?[/v] sound
informant1 [a=j] Joak.[/a]

joa k
tagging sound
veldwerker [v=000] volledig paradigma ja.[/v] sound
veldwerker [v] Twee enkv.[/v] sound
informant1 [a] Joag.[/a]

joa g
tagging sound
veldwerker [v] Mann. enkv.[/v] sound
informant1 [a] Joaj.[/a]

joa j
tagging sound
veldwerker [v] Vrouw. enkv.[/v] sound
informant1 [a] Joas.[/a]

joa s
tagging sound
veldwerker [v] Een meerv.[/v] sound
informant1 [a] Joam.[/a]

joa m
tagging sound
informant3 [a] Joame.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Twee meerv.[/v] sound
informant1 [a] Joag.[/a]

joa g
tagging sound
veldwerker [v] Drie meerv.[/v] sound
informant1 [a] Joans.[/a]

joa ns
tagging sound
veldwerker [v=354] Ze ga nu toch niet gaan dansen h en ze ga wel gaan dansen.[/v] sound
veldwerker [v] Joase?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=359] Met zulk weer je kunt nie vele doen h.[/v] sound
informant1 [a] Me me zuk n were kunje nie vele doen.[/a]

kun je
sound
veldwerker [v=363] Jij gaat naar het voetbal kijken met ik.[/v] sound
informant1 [a=j] Ge goa noa de voetbal goan kijkn met ik.[/a] tagging sound
veldwerker [v=364] Isten dood?[/v] sound
informant1 [a=j] Esten dood?[/a]

est en
tagging sound
veldwerker [v=367] Als t over een vrouwe goa?[/v] sound
informant1 [a] Esse dood?[/a]

e sse
sound
veldwerker [v] Is eur dood?[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=365] Em es dood moar van haar weeteket nie.[/v] sound
informant1 [a=j] Em e dood moar van eur weeteket nie.[/a]

weet ek et
tagging sound
veldwerker [v=366] Zij is dood.[/v] sound
informant1 [a] Zie e dood.[/a] sound
veldwerker [v] Eur is dood.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=370] Dat is de vent die ze geroepen hebben.[/v] sound
informant1 [a] Dat e de vent danze geroepen n.

dan ze
tagging sound
veldwerker [v] Die.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
informant3 [a] Dat e de vent dienze geroepen n.[/a]

dien ze
tagging sound
informant1 [a] Die en deen ik ee da nu nog nooit gehoord in die combinatie.[/a] tagging sound
informant3 [a] Tes em danze_ danze geroepen n.[/a]

t es dan ze dan ze
informant toch ook niet zoo zeker van zijn stuk tagging sound
veldwerker [v=371] Dat is de vent die dat grapje heeft verteld.[/v] sound
informant1 [a] Dat e de vent die da_ die da kluchtje verteld t.[/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Dat is de vent die ik denk dat het grapje heeft verteld.[/v] sound
informant1 [a] Dat e de vent van wien dak peize datn een kluchtje verteld t.[/a]

da k dat n
tagging sound
informant1 [a] Dak peize da da kluchtje verteld e ja.[/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] Diek peize.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=373] Dat is de vent die ik denk dat ze geroepen hebben.[/v] sound
informant1 [a] Dat e de vent dak peize danze geroepen n.[/a]

da k dan ze
tagging sound
veldwerker [v] Diek peize.[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=380] Dat is het huis dat ik gekocht heb.[/v] sound
informant1 [a] Dak gekocht ee.[/a]

da k
sound
veldwerker [v] Dat is het huis dat te koop staat.[/v] sound
informant3 [a] Dat e t huis da te kope staat.[/a] sound
veldwerker [v] Die?[/v] sound
informant1 [a] Ja.[/a] sound
veldwerker [v] T huis diek gekocht ?[/v] sound
informant1 [a] Da e t huis dak gekocht e.[/a] tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer zal het geld aan de bomen groeien?[/v] sound
informant3 [a] Nooit van ze leven.[/a] sound
veldwerker [v] Nooit nie.[/v] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a=j] Da kan.[/a] sound
veldwerker [v=389] Waar groeit het geld aan de bomen?[/v] sound
informant1 [a] Nievers.[/a] sound
veldwerker [v] Nievers nie.[/v] sound
informant3 [a] Tis over t algemeen nievers.[/a]

t is
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=397] Tschijnt dat ze niets mag eten.[/v] sound
informant1 [a] Tschijnt dase nieten mag eetn.[/a]

t schijnt da se
tagging sound
veldwerker [v] Het schijnt.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Da schijnt.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen.[/v] sound
informant1 [a=j] Wendy probeerdeg om niemand zeer te doen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
informant1 [a=j] Van.[/a] en ook meer gangbaar dan om kennelijk tagging sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant3 [a=j] Dadde wel ja.[/a] sound
veldwerker [v] Wendy probeerde niemand zeer te doen of Wendy probeerde niemand geen zeer te doen?[/v] tagging sound
informant1 [a] Tkan alle twee.[/a]

t kan
sound
informant1 [a] Ze probeerde van niemand geen zeer te doen.[/a] gebruik van geen liefst in voorkeur met voegwoord van tagging sound
veldwerker [v=400] Het belooft een mooie dag te worden.[/v] sound
informant1 [a] Goh die constructie goame nie gebruikn ee.[/a]

goa me
sound
veldwerker [v] Tverdreigt van ne slechten dag te komm.[/v] sound
informant2 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachten.[/v] sound
informant1 [a] Te misschien beter van nog een beetje te wachten.[/a]

t e
tagging sound
veldwerker [v] Van.[/v] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant3 [a] Van.[/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant3 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant3 [a=j] Te misschien beter nog e beetje te wachtn ja.[/a]

t e
tagging sound
veldwerker [v=402] We hadden het geluk om hem direct terug te vinden.[/v] sound
informant1 [a=j] Mhadn de chance van em direct were te vindn.[/a]

m hadn
tagging sound
veldwerker [v] Geen voegwoord.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Om.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Voor.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat.[/v] sound
informant1 [a] Te juist lijk of datter etwien in dn hof stoat.[/a]

t e datt er
tagging sound
veldwerker [v] Die er moe dat doar stoan?[/v] sound
informant3 [a] Dat er.[/a] sound
veldwerker [v=414] Gisteren stond er een rare vent in de tuin.[/v] sound
informant1 [a=j] Gistern stonder ne rare vent in dn hof.[/a]

stond er
tagging sound
veldwerker [v] Die er moe doar were stoan? Die kan nie weg?[/v] sound
veldwerker [v=417] Misschien goaketekik wel krijgen.[/v] sound
informant1 [a=j] Misschien goaketekik wel krijgen.[/a]

goa k et ek ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen?[/v] sound
informant1 [a=j] Durfjedergie ip duwen?[/a]

durf je der gie
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij uit nodigen?[/v] sound
informant1 [a] Durfjegiem uut nodigen?[/a]

durf je gie m
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij uit nodigen?[/v] sound
informant1 [a=j] Durfjezegie uut nodigen?[/a] tagging sound
veldwerker [v] Durfdemgie uit nodigen?[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=421] Is hij Pol hier geweest?[/v] sound
veldwerker [v] Of eetet Pol hier geweest?[/v] sound
informant1 [a] Pol hier geweest?[/a] tagging sound
veldwerker [v=422] Hoe eetet Pol dat ip gelost?[/v] sound
informant1 [a] Oe Pol dat ip gelost?[/a] tagging sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=423] Heb je me jij die brief op gestuurd?[/v] sound
informant1 [a] Ejgiemie dienn brief ip gezondn?[/a]

e j gie mie
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leeft zij op water en brood deze week.[/v] sound
informant1 [a=j] Zeleefsie ip water en brood van de weke.[/a]

ze leef sie
tagging sound
veldwerker [v] Zeleefzezie_[/v] sound
informant1 [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest.[/v] sound
informant2 [a=j] Mezijnwieder doa nog nooit geweest.[/a]

me zijn wieder
tagging sound
informant3 [a=j] Mnwieder_[/a]

m n wieder
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei dat we wij zullen winnen.[/v] sound
informant1 [a=j] Damewiender goan winn.[/a]

da me wiender
tagging sound
veldwerker [v=429] Hij kan hij daar ook niets aan doen.[/v] sound
informant1 [a] Iekuntem doar ook nieten an doen.[/a]

ie kunt em
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik denk dattij morgen ook komt.[/v] sound
informant2 [a] Kpeize datn morgen ook komt.[/a]

k peize dat n
tagging sound
veldwerker [v] Datnem_[/v] sound
informant1 [a] Kpeize datnem morgen ook komt.[/a]

k peize dat n em
tagging sound
veldwerker [v] Datnie.[/v] sound
informant1 [a] Datnem.[/a]

dat n em
tagging sound
veldwerker [v=453] Zeen geweest noa de markt.[/v] sound
informant1 [a=j] Zn geweest noa de markt.[/a]

z n
tagging sound
informant3 [a] Zn noa de markt geweest.[/a]

z n
ook informant 1 zegt dat dit de courantste vorm is sound
veldwerker [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
informant1 [a] J dn bol in de mande gesmeetn.[/a]

j
tagging sound
veldwerker [v=463] Hij heeft de vaas gesmeten helemaal kapot.[/v] sound
informant2 [a] Jeet de vaze kapot gesmeetn.[/a]

j eet
sound
veldwerker [v=474] Tenwas maar juist goed genoeg.[/v] sound
informant1 [a] Twoa moa juiste goe genoeg.[/a]

t woa
sound
informant1 [a=j] Tenwoa moa juiste goe genoeg.[/a]

t en woa
informant drie verkiest de vorm zonder partikel tagging sound
veldwerker [v=492] Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd.[/v] sound
informant1 [a] Dokter Mertens tem vorige weke geopereerd.[/a]

t em
sound
veldwerker [v] Hij is vorige week van dokter Mertens geopereerd.[/v] sound
informant3 [a] Deure.[/a] sound
informant1 [a] Ja moa j geopereerd geweest_ van dokt van dokter Mertens. Nie deure.[/a]

j
sound
veldwerker [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moeten smijten.[/v] sound
informant3 [a] Daj vele zoe moetn weg smijtn.[/a]

da j
tagging sound
veldwerker [a] Ik peize daj vele zoe weg moetn smijtn.[/v] sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant2 [a] Wukke boekn ej gekocht.[/a]

e j
tagging sound
informant3 [a] Wuk ver boekn eje_ wa voor boekn eje_[/a]

e je e je
relativeert dit later weer door te twijfelen of dat wel Menens is. sound
informant1 [a] Ik ga da nooit zeggen.[/a] sound
veldwerker [v=526] Wie heeft er je op de kermis gezien?[/v] sound
informant1 [a] Wien terjoe gezien ip de kermisse.[/a]

t er joe
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen.[/v] sound
informant1 [a] Marie e gezeid dajgie geprobeerd t van an Piet ne boek te verkoopn.[/a]

da j gie
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te kopen.[/v] sound
informant1 [a] Wim peisde dakkik geprobeerd oa van Els_ ne cadeau te koopn.[/a]

da kk ik
sound
informant2 [a] Of ne cadeau te koopn voar Els.[/a] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dat jij heb geprobeerd Marie een boek te verkopen.[/v] sound
informant1 [a] Karel weet dajgie geprobeerd t van an Marie ne boek te verkoopn.[/a]

da j gie
sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ga.[/a] sound
informant1 [a] Kgoa.[/a]

k goa
tagging sound
veldwerker [v] Jij gaat.[/v] sound
informant1 [a] Gie goat.[/a] sound
veldwerker [v] Hij gaat.[/v] sound
informant1 [a] Ie goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wij gaan.[/v] sound
informant1 [a] Megoan.[/a]

me goan
tagging sound
veldwerker [v] Jullie gaan.[/v] sound
informant2 [a] Giender goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zij gaan.[/v] sound
informant1 [a] Zieder goan.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ga ik.[/v] sound
informant2 [a] Goakik.[/a]

goa k ik
tagging sound
informant1 [a] Goak.[/a]

goa k
tagging sound
informant3 [a] Goake.[/a]

goa ke
sound
veldwerker [v] Ga jij.[/v] sound
informant2 [a] Goajegie.[/a]

goa je gie
tagging sound
veldwerker [v] Gaat hij.[/v] sound
informant2 [a] Goatenem.[/a]

goat en em
tagging sound
veldwerker [v] Gaan wij.[/v] sound
informant2 [a] Goamewiender.[/a]

goa me wiender
tagging sound
veldwerker [v] Gaan jullie.[/v] sound
informant1 [a] Goajgiender.[/a]

goa j giender
tagging sound
veldwerker [v] Gaan zij.[/v] sound
informant1 [a] Goanzeziender.[/a]

goan ze ziender
tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden rechte orde.[/v] sound
veldwerker [v] Ik ging.[/v] tagging sound
informant1 [a] Kginge.[/a]

k ginge
tagging sound
veldwerker [v] Jij ging.[/v] sound
informant1 [a] Geginkgie.[/a]

ge gink gie
tagging sound
veldwerker [v] Hij ging.[/v] sound
informant1 [a] Ieginkem.[/a]

ie gink em
tagging sound
veldwerker [v] Wij gingen.[/v] sound
informant1 [a] Of ie ging.[/a] tagging sound
informant1 [a] Megingnwiender.[/a]

me gingn wiender
tagging sound
veldwerker [v] Jullie gingen.[/v] sound
informant1 [a] Geginkgiender.[/a]

ge gink giender
tagging sound
veldwerker [v] Zij gingen.[/v] sound
informant1 [a] Ziender gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden inversie.[/v] sound
veldwerker [v] Ging ik.[/v] tagging sound
informant1 [a] Gingekik.[/a]

ginge k ik
tagging sound
veldwerker [v] Ging jij.[/v] sound
informant1 [a] Gingjegie.[/a]

ging je gie
tagging sound
veldwerker [v] Ging hij.[/v] sound
informant1 [a] Gingtnem.[/a]

ging tn em
tagging sound
veldwerker [v] Gingen wij.[/v] sound
informant1 [a] Gingmewiender.[/a]

ging me wiender
tagging sound
veldwerker [v] Gingen zij.[/v] sound
informant1 [a] Gingnzeziender.[/a ]

gingn ze ziender
tagging sound
veldwerker [v] Gingen jullie.[/v] sound
informant1 [a] En gingjegiender.[/a]

ging je giender
tagging sound
veldwerker [n] [v=864] Ze wisten dat ze waarschijnlijk s zondags moesten werken.[/v] sound
commentaarnavraag voegwoordcongruentie  sound
informant3 [a] Ze wistn danze veurzekers gingn moetn werkn zondag.[/a]

da n ze
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht da Bart en Jan dat eigenlijk niet van plan waren.[/v] sound
informant1 [a] Marie peisde dan Bart en Jan dat eigenlijk nie van plan waarn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=866] Erik zei dat die mannen liever op caf gingen.[/v] sound
informant1 [a] Erik zei dan_ dan die mann liever ip caf gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei dat alle mannen liever op caf gaan.[/v] sound
informant1 [a] Marie zei dan alle mann liever op caf gingn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dat dieven geen eerlijke mensen zijn.[/v] sound
informant1 [a] Iedereen weet dan dieven geen eerlijke mensen zijn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei datter ook dieven wonen in zijn straat.[/v] sound
informant1 [a] Pieter zei dander ook dieven woonn in zijn strate.[/a]

da n der
tagging sound
veldwerker [v=836] Ik ga niet naar school.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant3 [a] Kengoa nie noar schole.[/a]

k en goa
tagging sound
veldwerker [v=837] Je weet toch ook dat het niet leuk is.[/v] sound
informant2 [a] Je weet dat nie geestig e.[/a] sound
informant3 [a] Dat nie geestig ene joat.[/a]

en e joa t
tagging sound
veldwerker [v=838] Dat is iets wat ik niet ken.[/v] sound
informant1 [a] Dat e entwa dak nie kenne.[/a]

da k
sound
informant1 [a] Of dak nie enkenne.[/a]

da k en kenne
tagging sound
veldwerker [v=839] Hij is veel slimmer dan hij er uit ziet.[/v] sound
informant1 [a] Je veel slimmer of datn der uut ziet.[/a]

j e dat n
sound
veldwerker [v=840] Je moet niet komen voor dat ik geschreven heb.[/v] sound
informant1 [a] Moe nie komm voor dak geschreven .[/a]

da k
sound
veldwerker [v=841] Ik heb maar drie snoepjes.[/v] sound
informant3 [a] Kne moar drie xxx.[/a]

k n e
sound
informant1 [a] Ken moar drie mentn.[/a]

k en
tagging sound
veldwerker [v=876] De kat speelt met de bal.[/v] sound
informant1 [a] De katte speelt met dn bol.[/a] tagging sound
veldwerker [v=842] Als je dat nu niet doet zul je later veel problemen hebben.[/v] sound
informant1 [a] Oojt nu nie endoet goaj later vele probleemn n.[/a]

oo j t en doet goa j
tagging sound
veldwerker [v=843] Om dat Jan niet komt moet ik nu alles zelf doen.[/v] sound
informant1 [a] Om da Jan nie enkomt moeket nu ol zelve doen.[/a]

en komt moe k et
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik ben bang dat hij dat verkeerd doet.[/v] sound
informant1 [a] Ke benauwd datnt verkeerd doet.[/a]

k e dat n t
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik twijfel of hij dat wel gaat doen.[/v] sound
informant1 [a] Ktwijfele of datnt wel goat doen.[/a]

k twijfele dat n t
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik strijd af dat ik dat gezegd heb.[/v] sound
informant1 [a] Kstrijde of dak da gezeid .[/a]

k strijde da k
tagging sound
veldwerker [v=844] Kee niemand nie gezien.[/v] sound
informant2 [a] K niemand gezien.[/a]

k
sound
informant1 [a] Ken niemand gezien.[/a]

k en
sound
veldwerker [v] Ken niemand nie gezien.[/v] tagging sound
informant1 [a] Da goame nie zeggen neen.[/a]

goa me
sound
veldwerker [v=850] Kpeize dak niemand nie gezien ee gistern.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize dak niemand gezien nee gistern.[/a]

k peize da k n ee
negatiepartikel? onduidelijk. sound
commentaarnavraag benefactief  sound
veldwerker [v=852] Morgen ga ik mij een nieuwe fiets kopen.[/v] sound
informant3 [a] Morgen goak ne nieuwe velo koopn.[/a]

goa k
sound
informant1 [a] Morgen goak mie ne nieuwe velo koopn.[/a]

goa k
tagging sound
informant1 [a] Meestal stoat er nie bie.[/a] sound
veldwerker [v=853] Ik zal u al een pintje bestellen.[/v] sound
informant1 [a] Kgoa ol n pintje besteln voor joe.[/a]

k goa
tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij eens een gazet alstublieft.[/v] sound
informant1 [a] Koopt e keer e gazette voor ik.[/a] tagging sound
veldwerker [v=855] Ik heb die boeken aan mijn broer gegeven en hij heeft ze mij gekaft.[/v] sound
informant1 [a] Jeese gekaft voo mie.[/a]

j ee se
sound
veldwerker [v=856] Mag ik mij hier ne stoel pakn?[/v] sound
informant1 [a] Meugek hier ne stoel pakken?[/a]

meug ek
tagging sound
veldwerker [v=857] Allee toe zing ons nog e keer een liedje.[/v] sound
informant2 [a] Zing nog e keer e liedje voor oes.[/a] sound
veldwerker [v=858] Zal ik u nog een borreltje in schenken?[/v] sound
informant1 [a] Nog ne dreupel voor joe?[/a] sound
informant3 [a] Goaku nog ne keer ne dreupel schenken?[/a]

goa k u
tagging sound
veldwerker [v=859] Verdorie toch ik heb hem sigaretten van een verkeerd merk gekocht.[/v] sound
informant1 [a] K voor em_[/a]

k
tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij ne keer een brie een briefke alstublieft.[/v] sound
informant1 [a] Schrijf e keer e briefke voor ik.[/a] sound
veldwerker [v=861] Mijn pa heeft mij een asbak gemaakt uit oud ijzer.[/v] sound
informant2 [a] J nen asbak gemaakt voor mie.[/a]

j
tagging sound
veldwerker [v=862] Loop mij ne keer naar de winkel.[/v] sound
informant1 [a] Goa ne keer noa de winkel voo mie.[/a] sound
veldwerker [v=863] Jantje haal meneer pastoor eens een stoel.[/v] sound
informant1 [a] Haalt e keer e stoel voor meneer paster.[/a] sound
veldwerker [v=708] Tezzet al veel jaarn geleden.[/v] sound
commentaarnavraag subjectdubbeling drie enkv.  sound
informant1 [a] Tes ol vele jaarn geleden.[/a]

t es
sound
veldwerker [v=000] Teet ol veel jaarn nie meer gesneeuwd ze in november.[/v] tagging sound
informant1 [a] Neen.[/a] sound
veldwerker [v=707] Eeteret hier ne vent gewoond vroeger of een vrouwe.[/v] sound
informant1 [a] Da kan wel.[/a] sound
informant1 [a] Eeteret hier_[/a]

eet er et
tagging sound
informant1 [a] Zelve zoeket nie zeggen moar mijn ouders zoent wel gebruikt n.[/a]

zoe k et zoen t
sound
veldwerker [v=000] Dereetet hier nog niemand geweest vandage.[/v] sound
informant2 [a] Tt hier nog niemand geweest vandage.[/a]

t t
tagging sound
informant1 [a] Tnt hier niemand geweest.[/a]

t n t
tagging sound
informant1 [a] Tntet hier niemand geweest.[/a][/n]

t n t et
tagging sound
commentaarpersonalia  sound
informant2 De die dan hier woonden_ voegwoordcongruentie sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Tzijnder vele diender vast van overtuigd zijn_

t zijn der die n der
diender sound
commentaarspontane spraak  sound
informant2 Een kind die die zijn vader of zijn moeder franstalig e_ die zijn sound
commentaarspontane spraak  sound
informant3 Oftewel ge moe noar Japan goan_ woordorde sound
commentaarspontane spraak  sound

data telefonische enqute

zinsnr.testzininstructieantwoorden
093 Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen
114 Ik weet dat Jan wil varkens kopen
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie dat de
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: van wie dat zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar da
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? komt voor : n
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : n
372 Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld als vertaling niet 'die' is, laat hulpinterviewer vragen of bovenstaande zin echt niet voor kan komen. Experimenteer met intonatie komt voor : j
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
400 Het belooft weer een mooie dag te worden Peilen naar de mogelijkheid van een voegwoord ('van' of andere).; Als beloven zo niet voorkomt: het dreigt weer een slechte dag te worden.
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : j
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden.
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: gatekik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
709 Is tijt al lang geleden komt voor : n
710 Tijt is al lang geleden. komt voor : n
711 Heeft (er) ij(t) niemand mijn paraplu gezien? komt voor : n
712 Pol heeft-hij daar niets mee te maken Gistel, Brugge, Menen, Torhout: met 'tet' of 'ie' opvragen; Indien ja: verdergaan ; Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
713 Marie en Pol hebben zij/ hij... daar niets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
714 Dat kind heeft dat/ het/ hij/ ... daar niets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
715 Niemand heeft-hij daar iets mee te maken. Vorm pronomen invullen bij VORM komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: durfjetgie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: em
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: me
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: ommewieder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: mallekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: ter
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: ter
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. vorm: lijk datter
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: at alle mensen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: ot een vrouwe
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijn zelven
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em