SAND-data Steenvoorde / Steenvoorde (N104p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Steenvoorde / Steenvoorde

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]N104p[/k][i]946[/i][i]947[/i][vw]HR[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia  sound
commentaarspontane spraak - instructie  sound
veldwerker [v=018] Elle ne sait pas que_ Marie euh est tombée hier.[/v] sound
informant2 [a] Eureweet nie a Marie evaln is gister.[/a]

eur e weet
gebruikt inf hier eur als subject? of gebruikt hij mann? niet zeker. ben ook niet zeker van negatiepartikel. tagging sound
veldwerker [v] Zeg je evaln is of evaln et.[/v] sound
informant2 [a] Evaln is.[/a] tagging sound
informant2 [a] Of evaln et.[/a] kan blijkbaar beide tagging sound
veldwerker [v] Attention que tu ne tombes pas.[/v] sound
informant2 [a] Let op aj nie evalt.[/a]

a j e valt
tagging sound
veldwerker [v=022] Personne ne veut danser.[/v] sound
informant1 [a] Tewil niemand dansen.[/a]

t e wil
sound
informant2 [a] Niemand wil dansen.[/a] sound
informant1 [a] Of tewil niemand dansen.[/a]

t e wil
sound
veldwerker [v=025] Personne na jamais voulu ou pu faire ça.[/v] sound
informant1 [a] Tenee nog niemand edurd of da wiln doen.[/a]

t en ee
ik meen hier te horen 'er heeft nog niemand gedurfd of dat willen doen.' maar ben niet zeker... tagging sound
informant1 [a] _kenn doen.[/a] net als in andere FV plaatsen zijn informanten geneigd met infinitief te antwoorden tagging sound
informant1 [a] Link ajgie wil.[/a]

a j gie
niet relevant maar wel verdubbeling sound
commentaarhugo vraagt verder door  sound
informant2 [a] Kennet nie ekund ee.[/a]

k enn et
tagging sound
veldwerker [v=026] Jean aurait voulu manger tout le pain.[/v] sound
informant2 [a] Et al t brood willen eetn.[/a] niet helemaal juist vertaald- geen subject hoorbaar tagging sound
veldwerker [v] T hele brood wiln op eetn.[/v] sound
informant2 [a] _een heel brood op eetn.[/a] niet relevant tagging sound
veldwerker [v] Jan had e hele brood ewild op eetn.[/v] sound
informant1 Tzijn bootjes van van 300 g en tzijnder van twee kilo

t zijn t zijn der
met het ipv met er sound
veldwerker [v=027] Ne dites pas euh qui elle aurait pu ap_ appeler.[/v] sound
informant1 [a] xxx wien et eklapt et.[/a] nauwelijks te verstaan maar klinkt alleszins niet als de juiste vertaling van de aangeboden zin tagging sound
informant1 [a] _wie es evraagd et.[/a]

e s
maar in elk geval vorm wie a tagging sound
informant1 [a] Moe nie zeggen wie es evraagd et.[/a]

e s
vertaling met imperatief is blijkbaar niet mogelijk. kan kloppen, we hebben dit probleem ook in WV ontmoet, en kregen daar ook de vertaling 'moe nie zeggen', zonder subject sound
informant1 [a] _wien essezie evraagd zoet en.[/a]

e sse zie
spontane verdubbeling tagging sound
veldwerker [v] Zeg mo nie of enzeg mo nie.[/v] sound
informant1 _wuffer kwartier aj zijt.

a j
vorm wuffer spontaan sound
informant1 Dn enen zegget azo en tien kilometers voder ze zeggent anders.

zeggen t
geen inversie sound
veldwerker [v] Zeg gie mo nie.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=053] Si je vis économiquement je vis comme mes parents le veulent.[/v] sound
informant1 [a] Ank azo eleerd eweest è_[/a]

an k
sound
informant1 [a] Klevenikke link link ank eleerd eweest è.[/a]

k leven ikke an k
sound
commentaarnog steeds geen volledig juiste vertaling, hugo blijft doorvragen  sound
informant1 [a] Kent azo eleerd eweest en kleven azo.[/a]

k en t k leven
sound
veldwerker [v] Enkik of ank.[/a] sound
informant1 [a] Kleven link dank eleerd eweest èn.[/a]

k leven dan k
hier vorm dat ipv a sound
veldwerker [v=055] Sil vit encore trois ans de plus il aura vécu plus long que son père.[/v] sound
informant1 [a] Etn nog drie jaar meer goa leevn_ [/a]

et n
sound
informant1 [a] _drie jaar meer e_ eleefd of zijn vader.[/a] sound
veldwerker [v] Otnie nog drie jaar leeft_[/v] sound
veldwerker [v=057] Si elle vit si dangereusement elle ne vivra plus longtemps.[/v] sound
commentaarzoeken naar vertaling  sound
informant1 [a] Jemoe e litje zoe_zoetjes zijn zoen de mensen zeggen ej litje langder wilt leevn.[/a]

je moe e j
niet correct vertaald, maar wel een voorwaardelijke zijn met twee enkv. sound
informant2 [a] _ze ga nie meer lange leevn.[/a] vertaalt enkel het tweede deel van de zin sound
informant1 [a] As azo blijf leven_[/a]

a s
sound
informant1 [a] _ze ga geen lang leven èn.[/a] sound
veldwerker [v=059] Si cela est encore en vie maintenant cela vivra demain aussi.[/v] sound
informant1 _nie olsan geen waar ee. dubbele negatie sound
informant1 Dat teni nie olsan waar wè.

t en i
anders geformuleerd nu sound
commentaarstukje spontane spraak maar moeilijk verstaanbaar  sound
commentaarhugo vraagt verder naar relevante vertaling  sound
informant1 [a] Asse nu nog leef ze kun morgen ook nog leevn.[/a]

a sse
drie enkv. maar vrouw. ipv onzijdig tagging sound
commentaarhugo blijft proberen maar een relevante vertaling komt er niet, althans niet van de conditionele zin  sound
informant1 [a] _tkun morgen ook nog leven.[/a]

t kun
sound
veldwerker [v=067] Si Rudy vit encore peutêtre que Léo lui aussi est encore en vie.[/v] sound
informant1 [a] E Rudy nu nog leeft_[/a] tagging sound
informant1 [a] _eni misschiens ook nog in leven.[/a]

en i
tagging sound
veldwerker [v=068] Si tu vis sainement tu viveras plus longtemps.[/v] sound
informant1 [a] Aj gezond leeft je ga langder blijvn.[/a]

a j
geen inversie tagging sound
veldwerker [v] Ajgie gezond leeft_[/v] sound
veldwerker [v=069] Si si peu de gens vivent de lagriculture cela veut dire que beaucoup de gens vivent de lindustrie.[/v] sound
informant2 [a] Anze kunn leven_[/a]

an ze
niet correct vertaald, maar wel een spontane drie meerv. met congruentie n tagging sound
informant1 _danze courage xxx om te van t eetn gereed te doen.

dan ze
sound
informant1 Lijk ajt zegt tis azo.

a j t t is
geen inversie sound
informant1 Ze goan nie goan bie een boer om etwat te koopn ze goan goan in in marché_ in de winkel om om te te kopen tegen at de noene is. spontane extrapositie na gaan, voorzetsel in sound
informant2 Danz een conservendoos opendoen_

dan z
sound
informant1 Kverstaantik azo.

k verstaan t ik
spontane dubbeling, met integratie objectspronomen sound
informant2 [a] _nie vele geen mensen leven van de boerderie_[/a] helaas wordt het voegwoord zelf niet vertaald tagging sound
commentaarvoor het tweede deel blijft het moeilijk voor de informanten;: ze lijken de inhoud van de zin niet te snappen  sound
veldwerker [v=070] Si Patrique et Marie vivent dans le ciel Jean et Alphonse vivent dans lenfer.[/v] sound
informant1 [a] Anze zijn in dn hemel_[/a]

an ze
niet correct vertaald tagging sound
commentaarhugo blijft zonder succes doorvragen naar een letterlijke vertaling, mét voornamen ipv pronomen  sound
informant1 [a] A dn dienn en dienn doa zijn_[/a] maar nog steeds worden de namen niet gebruikt... tagging sound
informant1 [a] A Patrique en Marie in dn hemel zijn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Si nous vivons sobrement nous vi_ nous vivons_[/v] sound
informant1 [a] Ej zoetjes leef je ga kunn lange leevn.[/a]

e j
vertaald met tweede pers- enkv. of meerv. is niet duidelijk. tagging sound
informant2 [a] Ajulder_[/a]

a julder
spontaan in combinatie met vol pronomen! tagging sound
informant1 [a] Amwieder_[/a]

a m wieder
tagging sound
informant2 [a] Ammewieder ja.[/a]

a mme wieder
sound
veldwerker [v=072] Vis un peu plus sainement euh Jean.[/v] sound
commentaarzoeken naar goede vertaling  sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven heden rechte orde.[/v] sound
informant1 [a] Ik leven wel.[/a] tagging sound
informant1 [a] Zie leeft wel.[/a] tagging sound
informant1 [a] Mieder leven wel.[/a] bijna zeker dat het mieder is en geen wieder tagging sound
informant1 [a] Zieder leven wel.[/a] tagging sound
informant1 [a] Julder leeft wel.[/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Paradigma leven heden inversie.[/v] sound
informant1 [a] Leevmewieder wel.[/a]

leev me wieder
sound
informant1 [a] Ik leef olsan wel.[/a] sound
informant1 [a] Levenkik wel?[/a]

leven k ik
tagging sound
informant1 [a] Leevmemieder wel.[/a]

leev me mieder
hier weer die vorm mieder tagging sound
informant1 [a] Leefdjegie wel.[/a]

leefd je gie
niet zeker van die d na leef tagging sound
informant1 [a] Levenzezieder wel? Of levenzezulder wel?

leven ze zieder leven ze zulder
informanten lijken het zelf niet zo goed te weten, maar in elk geval duikt in de twee gevallen een spontane verdubbeling op. tagging sound
informant2 [a] Ze zeggent xxx alletwee.[/a]

zeggen t
sound
informant1 [a] Levenzulder wel?[/a]

leven zulder
hier geen verdubbeling, enkel vol pronomen tagging sound
informant1 [a] Leevme wel?[/a]

leev me
tagging sound
commentaarverder komt er geen relevant antwoord meer, paradigma is dus verre van volledig  sound
veldwerker [v=075] Je trouve que tout le monde doit savoir nager.[/v] sound
informant1 [a=j] Ik vinn a ne mensen al moen moen kunn zwemn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=080] _kunn zwemn moetn.[/v] sound
veldwerker [v=082] _zwemn kunn moetn.[/v] sound
veldwerker [v=084] _zwemn moe kunn.[/v] sound
veldwerker [v=086] Je sais que Jean veut manger du pain demain.[/v] sound
informant1 [a] _da Jean nog nog e keer bro_brood wilt eetn morgen.[/a] sound
veldwerker [v] Wil brood eetn morgen?[/v] sound
veldwerker [v=087] Eddy doit avoir la chance de se lever chau_ euh se lever tôt.[/v] sound
informant1 [a] Eddy zoe moen_ zoe moen euh vroeg kunn op stoan.[/a] sound
veldwerker [v=088] Je sais que Jean doit bâtir une nouvelle grange.[/v] sound
informant1 [a] Ik weetn a xxx een nieuwe schure moe bouwn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=093] Je trouve que Marie doit téléphoner à Joseph.[/v] sound
commentaarbeetje spontane spraak maar erg moeilijk verstaanbaar  sound
informant1 [a] Kpeizen da Marie moe_beln noa Joseph.[/a]

k peizen
tagging sound
commentaarda of a? niet helemaal duidelijk.  sound
veldwerker [v=102] Je sais que Jean peutêtre doit partir.[/v] sound
informant1 [a] Kweetn da Jean moe voors goan.[/a]

k weetn
sound
informant2 [a] _a Jean moe deure moe vort goan moet deure goan.[/a] sound
informant1 [a] Kzijn bee mee zoeken.[/a]

k zijn
= bezig met sound
informant1 [a] _ moe misschiens voors goan.[/a] zou dit wel kloppen? of is het een woord voor woord vertaling? sound
informant1 [a=j] _moe misschiens voors goan.[/a] hier toch een tweede herhaling, ook al biedt hugo vlak hiervoor de volgorde zonder doorbreking aan in het Nederlands. tagging sound
veldwerker [v=107] Je sais que Jean ne peut pas venir.[/v] sound
informant1 [a] Ik weetn e Jean nieënmeug kom.[/a]

nie ën meug
sound
veldwerker [v=114] Je sais que Jean veut acheter des cochons.[/v] sound
informant1 [a] Kweetn a Jean zwins wil koopn.[/a]

k weetn
sound
veldwerker [v] _moe zwins koopn.[/v] sound
commentaarmaar de vorm met doorbreking wordt niet gereproduceerd, dus ik zou hier niet veel geloof aan hechten.  sound
informant1 [a] Lijk aj wil.[/a]

a j
sound
veldwerker [v=130] Je disais que Willy devait vendre sa voiture.[/v] sound
informant1 [a] Ik en ezeid e Willy zijn n zijn auto moeste verkoopn.[/a] sound
informant1 [a] _of se voiture.[/a] sound
informant1 Lijk ejt wilt op teekn.

e j t
sound
veldwerker [v=132] Je crois que Marie devra lappeler.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizn da Marie ga moetn roepn.[/a]

k peizn
tagging sound
veldwerker [v=136] Jean na plus beaucoup de jar_ dargent.[/v] sound
informant1 [a=j] Janene nie vele geen geld meer.[/a]

jan en e
tagging sound
veldwerker [v] Nie vele geen geld nie meer.[/v] sound
veldwerker [v=137] Il ne veut pas manger de la euh_ de la soupe.[/v] verkeerde zin, met pas ipv plus sound
informant1 [a] Ewil geen soep eetn.[/a]

e wil
sound
informant1 Maneenkgie.

ma neen k gie
neen + pron. 1 en twee enkv. sound
veldwerker [v=140] Nyatil ici quelquepart des souris?[/v] sound
informant1 [a] Zijnder hier etwoa muizn?[/a]

zijn der
sound
informant1 [a=j] Tenzijn hier nowers geen muizen.[/a]

t en zijn
sound
informant1 [a=j] Zijnder hier nowers geen muizen.[/a]

zijn der
tagging sound
veldwerker [v=146] Il ne parle pas bien le français.[/v] sound
informant1 [a] E kun geen Frans klapn.[/a] sound
informant1 [a=j] E kun nie wel geen Frans klapn.[/a] tagging sound
informant2 [a] E kun nie wel_ e kun geen schoon Frans klapn.[/a] sound
veldwerker [v=148] Pas tout le monde est un homme de métier.[/v] sound
commentaarzin levert problemen op  sound
veldwerker [v] Alleman enis geen stielman.[/v] sound
informant1 [a] Mo alle mensen enè_ enzijn gee_[/a] lijkt aanloop naar de a=j constructie, maar wordt niet volledig vertaald. sound
veldwerker [v=149] Il na pas des amis partout.[/v] sound
informant2 [a] Ene nie overal geen kennissen.[/a]

e n e
sound
commentaarvrouwelijke informant stapt (voorlopig?) op  sound
veldwerker [v=156] Jean sait quil doit avoir réparé la voiture avant trois heures.[/v] sound
commentaarinformant vertaalt irrelevant met passiefzin  sound
informant2 [a]_vermaakt èn_om om dn drien.[/a] cluster is niet volledig sound
commentaarhugo vraagt nog even door  sound
veldwerker [v] Ou euh lenfant sait quil doit avoir fait sa composition devant demain.[/v] sound
commentaarook met deze nieuwe vraag lukt het niet - vrouwelijke informant komt opnieuw in de kamer  sound
informant1 Kenètik nie hoord in t frans.

k en èt ik
vorm met verdubbeling en integratie direct object pronomen sound
commentaarhugo biedt zin nu ook aan aan de vrouwelijke informant  sound
informant1 [a] _en de compositie moet edoan zijn egen dat morgen is.[/a] en: voegwoord ondersch. of nevensch? - egen dat = voordat sound
commentaarhugo probeert opnieuw de actieve zin uit te lokken  sound
informant2 [a] _datnie moet edoan èn.[/a]

dat n ie
maar zin weer niet volledig - cluster in de volgorde van 157 sound
commentaarhugo blijft verder proberen. conclusie van de vrouwelijke informant is dat de actieve zin niet voorkomt, en dat enkel de passieve wordt gebruikt. geen relevant antwoord dus, behalve redelijk twijfelachtig materiaal voor een a=j bij 157  sound
veldwerker [v=453] Ils ont allés au marché.[/v] sound
informant1 [a=j] Ze zijn egoan noa de markt.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zen noa de markt gegoan.[/v] sound
informant1 [a] Lijk ej wil moa xxx tenis zo schone niet ee.[/a]

e j t en is
sound
veldwerker [v=459] Il a jeté le ballon dans le panier.[/v] sound
informant2 [a=j] Enet de balle smeetn in de pane.[/a]

en et
tagging sound
veldwerker [v=463] Il a balayé le balai de suite quil est en pièce.[/v] sound
commentaarinformanten hebben moeite met de zin  sound
informant1 Enè zo dikkels evaagd der mee etn versleetn is.

en è et n
sound
veldwerker [v] Enetn in broks ewreevn.[/v] sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Movoorn moet de in broks ewreevn zijn ook hier m voor w in mo voorn = waar voor sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Je kunt nieten mee doen. Je ste_je grijpz en je steeks in je stove en jè warm der mee.

grijp z steek s j è
vreemde zinnen hier sound
commentaarhugo probeert met andere gelijkaardige zin  sound
informant1 [a] E een teljoor ebrokn.[/a] ik hoor geen subject sound
commentaarer komt geen relevant antwoord  sound
veldwerker [v=000] Il a vu lhomme.[/v] sound
informant1 [a] Eje die man ezien.[/a]

e je
sound
veldwerker [v] Ene ezien die man.[/v] sound
informant1 [a] Neent.[/a]

neen t
sound
veldwerker [v] Il la vu.[/v] sound
informant1 [a] Enedn ezien.[/a]

en ed n
tagging sound
veldwerker [v=000] En ot een vrouwmens is.[/v] sound
informant1 [a] Enesse zien.[/a]

en e sse
tagging sound
informant1 Ejtgie azo wil zeggen.

e j t gie
verdubbeling met integratie objects pronomen sound
commentaarthama dosupport  sound
veldwerker [v=226] Giezijgie een belgiekenare. [/v] sound
informant1 [a] Neenk ik zijn Frans.[/a]

neen k
sound
veldwerker [v] Kendoen.[/v] sound
informant1 Kendoen kunnekik zeggen.

k en doen kunnne k ik
informant lijkt vraag niet te begrijpen. ook uit wat volgt blijkt dat de dosupport vorm niet vertrouwd is alleszins sound
commentaarhugo blijft proberen zonder succes  sound
veldwerker [v] E slaapt.[/v] sound
veldwerker [v=227] Edoet.[/v] sound
informant2 [a=n][/a] sound
veldwerker [v] Egoa nie meer wakker kom.[/v] sound
commentaarnog steeds geen succes  sound
veldwerker [v=231] Edoet edoet kijk.[/v] sound
veldwerker [v] E ga nie kom. en dn anderen zegt edoet.[/v] sound
informant2 [a=j] Edoet ze goa kom.[/a]

e doet
tagging sound
informant1 [a=j] Doe doet ieje goa kom.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Estcequil dort? Slaapten?[/v] sound
veldwerker [v] Neen edoenie.[/v] sound
veldwerker [v=244] En wanneer zeg je toetoet.[/v] sound
informant1 [a=j] Oui oui.[/a] dat is blijkbaar de context: als je met klem iets bevestigt (wat door een ander ontkend werd) sound
veldwerker [v=347] Je sais euh quil est allé nager.[/v] sound
informant2 [a] Je weet xxx goan zwemn is.[/a] is dus volgorde van 350 sound
informant2 [a] Ie weet etn goan zwemn is.[/a]

et n
volgorde van 350 sound
informant1 [a] Kweetn etn eweest èt omme om te zwemn.[/a]

k weetn et n
dit antwoord ook elders in FV opgetekend, blijkbaar is dit de meest gangbare formulering toch. sound
veldwerker [v=370] Ca cest lhomme quils ont appelé.[/v] sound
informant2 [a] Anze rop_ anze roopn èn.[/a]

an ze an ze
tagging sound
veldwerker [v=371] Ca cest lhomme qui a raconté lhistoire.[/v] sound
informant1 [a] Ti dn vent at liedje verteld et.[/a]

t i
tagging sound
informant1 [a] Ti dn vent dat een liedje verteld èt.[/a]

t i
tagging sound
veldwerker [v] Zegje dat of die?[/v] sound
informant1 [a] _a e xxx verteld et.[/a] ik versta hier a ipv dat tagging sound
veldwerker [v=372] Ca cest l homme que je pense que a raconté l histoire.[/v] sound
informant1 [a] Kpeize dat die vent is da dat ezeid et.[/a]

k peize
tagging sound
informant1 [a] _ank peize da xxx verteld et.[/a]

an k
dank of ank? niet helemaal zeker; maar hugo heeft blijkbaar ook ank vertaald want herhaalt de zin op die manier tagging sound
veldwerker [v] Ank peizen[/a] sound
informant1 [a] _ a dat verteld et.[/a] hier met a ipv dat tagging sound
veldwerker [v=373] Ca cest l homme que je pense euh quon a appelé.[/v] sound
informant1 [a] Ti die vent anz evraagd èn.[/a]

t i an z
niet juist vertaald maar wel vorm met voegwoordcongruentie tagging sound
informant1 [a] _ank epeisd è anz evraagd en.[/a]

an k an z
tagging sound
veldwerker [v=380] Cest la maison que jai achetée.[/v] sound
informant1 [a] Dat is t huis ak ekocht en.[/a]

a k
hier hoor ik geen congruentie n tagging sound
veldwerker [v] Cest la maison qui est à vendre.[/v] sound
veldwerker [v] Dat is t huis_[/v] sound
informant1 [a] _e te verkoopn is.[/a] sound
veldwerker [v] Kunje zeggen die te verkoopn is?[/v] sound
veldwerker [v=417] Peutêtre que moi je vais le faire.[/v] sound
informant1 [a] Kgoanik dat misschiens doen.[/a]

k goan ik
tagging sound
veldwerker [v] En aj begint me misschiens.[/v] sound
veldwerker [v] Euh misschien goanketik wel doen.[/v] sound
veldwerker [v] Kunje zeggen goanketik.[/v] sound
informant1 [a] Kzoentik misschiens doen.[/a]

k zoen t ik
tagging sound
informant1 [a] Misschiens doejgie dat.[/a]

doe j gie
tagging sound
commentaarhugo blijft proberen  sound
veldwerker [v] Misschiens_[/v] sound
informant1 [a] _anketik goa doen.[/a]

an k et ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Osestu euh pousser là dessus?[/v] sound
informant1 [a] Zoej der op durn duuwn?[/a]

zoe j
tagging sound
informant1 [a] Durjegie duuwn doar der op.[/a]

dur je gie
tagging sound
veldwerker [v] Durfjedergie op duuwn?[/v] sound
informant1 [a] Durjegie der op duuwn lijk ej wilt.[/a]

dur je gie e j
tagging sound
veldwerker [v=419] Osestu linviter?[/v] sound
commentaarzin levert blijkbaar moeilijkheden op  sound
informant1 [a=j] Durzegie vragen?[/a]

dur ze gie
ik denk toch dat ik het zo heb gehoord; wel meervoud ipv enkv. vertaling, maar plaatsing pronomen is wel relevant; hoewel doffe vorm subjectspronomen hier niet hoorbaar is (assimilatie of afwezig?) tagging sound
informant1 [a] Zoejzegie durn vragen?[/a]

zoe j ze gie
tagging sound
informant2 [a=j] Durjengie inviteern?[/a]

dur je n gie
tagging sound
veldwerker [v=420] Et si cest plusieurs personnes?[/v] sound
informant1 [a=j] Goajzegie noodn?[/a]

goa j ze gie
tagging sound
veldwerker [v] Durfjenulder vragen kunje dat azo zeggen?[/v] sound
informant2 [a] Durjeze vragen.[/a]

dur je ze
tagging sound
veldwerker [v=425] Elle vit au pain sec cette semaine.[/v] sound
informant1 [a] Ze leef me droog brood.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Ze leeft zie.[/v] sound
commentaarniet direct respons, informanten begrijpen de constructie niet, menen dat het dan om een vragende zin gaat.  sound
veldwerker [v=427] Nous ny sommes jamais allés.[/v] sound
informant1 [a] Mèn do nog nooit eweest.[/a]

m èn
tagging sound
veldwerker [v] Menènwieder do nog nooit eweest.[/v] sound
veldwerker [v=428] Marie disait que nous gagnerons.[/v] sound
informant1 [a] Marie e ezeid emme gingn winn.[/a]

e mme
tagging sound
veldwerker [v=429] Il non plus ilnypeut rien.[/v] sound
informant1 [a] Ie kunt ook nie helpen.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ekunter nog niet der an doen.[/a]

e kunt er
tagging sound
veldwerker [v=430] Je pense quil viendra demain.[/v] sound
informant1 [a] Kpeinze datten morgen goa_[/a]

k peinze datt en
tagging sound
veldwerker [v=353] Veuxtu encore du café Jean?[/v] sound
commentaarinformanten begrijpen de opdracht niet. hugo herformuleert.  sound
informant1 [a] Ja.[/a] tagging sound
informant2 [a] Ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Joas. Zoejnie kunnen zeggen joas.[/v] sound
informant2 [a] Hier megoan zeggen ja.[/a]

me goan
volgens informant is joas iets van in de belgieken, niet van in frankrijk. tagging sound
informant2 [a=n][/a] sound
commentaarhugo probeert verder maar informanten blijven consequent met een niet vervoegd ja antwoorden  sound
informant2 [a=j] Joaw.[/a]

joa w
voor één meervoud toch een vervoegd ja. tagging sound
informant2 [a] Neent.[/a]

neen t
vervoegd neen drie enkv. onz. tagging sound
veldwerker [v] Wieder weetnt alsan beter.[/v] sound
informant2 [a] Neeneen.[/a] sound
veldwerker [v=359] Avec un tel temps on ne peut pas faire beaucoup de choses.[/v] sound
informant1 [a=j] Me azo een were gekun niet doen.[/a]

ge kun
tagging sound
veldwerker [v=368] Par le faîte quil devait travailler elle devait rester à la maison pendant toute euh la journée.[/v] sound
veldwerker [v] Me nem te goan werken mostzezie heel den dag thuis blijven.[/v] sound
informant1 [a] Ie moeste goan werken en zie moest thuis blijvn.[/a] sound
veldwerker [v=035] Jean euh se se rappelle bien cette histoire.[/v] sound
commentaarinformanten hebben problemen met vertaling; ze kennen het werkwoord rappeleren niet in hun dialect  sound
veldwerker [v] E rappeleert em nog.[/v] sound
veldwerker [v] E stuupt nem.[/v] hugo probeert met stupen (werkwoord 'bukken') sound
informant1 [a] E stuupt.[/a] dus niet reflexief tagging sound
informant2 [a] E stuupt.[/a] sound
veldwerker [v=036] Ze togen_[/v] togen = wijzen sound
informant2 [a] Ze togen mekaar.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ze togen nulder mekaars.[/a] vreemde constructie tagging sound
veldwerker [v=037] Antoine se lave.[/v] sound
informant1 [a] Antoine i bee me num wassen.[/a] tagging sound
veldwerker [v=038] Le menuisier na na pas de clous chez lui.[/v] sound
informant2 [a] Ieëne geen pointen zitn.[/a]

ie ën e
pointe = spijker sound
commentaarinformanten vertalen niet letterlijk  sound
informant1 [a] Ene nie e pointe op nem.[/a]

e n e
tagging sound
informant2 [a] _op nem.[/a] sound
informant1 En e spie ti een brok hout dej egen de deurn smijt.

t i de j
geen inversie sound
veldwerker [v=039] Alphonse voyait un serpent à côté de lui.[/v] sound
commentaarinformanten hebben moeite met vertaling 'slang'  sound
informant2 [a] _langsten numme is dadde.[/a] sound
informant1 [a] E zag een snake bie num.[/a] snake = slang tagging sound
veldwerker [v=040] Erik laissait_ laissait moi travailler pour lui.[/v] sound
informant1 [a] Laat zijn Erik kgoantik doen.[/a]

k goan t ik
verkeerde vertaling sound
informant2 [a] _laat mie werken_ veur nem.[/a] vertaald met tegenwoordige ipv verleden tijd. tagging sound
veldwerker [v=041] Jeanne se laissait flotter sur les ondes.[/v] sound
commentaarzin levert moeilijkheden op om te vertalen  sound
informant1 [a] Ze laat neur zwemn op t water.[/a] tagging sound
informant2 [a] E laat nem zwemn.[/a] sound
veldwerker [v=042] Antoine se regardait lui même dans le miroir.[/v] sound
informant1 [a] E bekeekt nem in t in_[/a] sound
informant1 [a] _in de spiegele.[/a] sound
veldwerker [v] Zijn zelven.[/v] sound
veldwerker [v] Zijn egen.[/v] sound
informant1 [a] E bekeekt nem in de spiegel.[/a] tagging sound
informant1 [a] E bekeekt nem.[/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard se connait bien. Il connait bien soi même.[/v] sound
informant2 [a] zijnzelven [/a] maar de rest van de zin wordt niet vertaald. tagging sound
informant2 [a] E kun wel zijn zelven.[/a] sound
veldwerker [v=046] Eduard a entendu quilya des photos de lui dans létalage.[/v] sound
informant2 [a] En et hoord datter portrets woarn_ in_[/a]

datt er
sound
veldwerker [v] Mais de lui même.[/v] sound
informant2 [a] portrets van zijnzelven [/a] tagging sound
veldwerker [v=048] La neige fond dans ou pour le soleil.[/v] sound
informant1 [a] Ze smekt in i_ in de zonne.[/a] tagging sound
veldwerker [v=188] Astu assez de gens pour euh chercher le foin?[/v] sound
informant1 [a] Ej volk genoeg om t hooi te goan haaln?[/a]

e j
tagging sound
veldwerker [v] Voor t hooi t haaln?[/v] sound
informant2 [a] Om.[/a] sound
veldwerker [v=189] Cétait bien gentil de Jean de venir nous aider.[/v] sound
informant1 [a] Tis wel van xxx van ekomn tèn.[/a]

t is t èn
tagging sound
veldwerker [v] Kunje zeggen om ekomn ten.[/v] sound
informant1 [a=n] Neen. Van ekomn ten.[/a] sound
veldwerker [v=190] Ce coffre est lourd pour euh porter.[/v] sound
informant2 [a] De koffer i zwaar om te dragen.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Is zwaar om dragen.[/v] sound
informant1 [a=n] Non om te dragen.[/a] sound
veldwerker [v=192] Nous espérons tous dêtre à la maison à temps.[/v] sound
informant1 [a] Mepeizen van an tijdens thuis te zijn.[/a]

me peizen
tagging sound
veldwerker [v=199] E staat do were te zagen.[/v] sound
commentaarinformanten hebben moeite met deze zin  sound
veldwerker [v=502] Mémé est assis là en train de déplucher des pommes de terres.[/v] sound
informant1 [a=j] Metje zit do en erappels schroodn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Lorsque nous arrivaient il pleuvait.[/v] sound
informant2 [a] Enze toe kwam treende.[/a]

en ze t reende
verkeerde persoon maar verwarring is begrijpelijk want aangeboden werkwoordsvorm correspondeert niet met subject 1 meervoud; wel congruentie tagging sound
informant1 Jegagie ook moen Frans leern.

je ga gie
spontane dubbeling twee enkv. sound
informant1 [a] Amme toe kwam t_ twoa bee mee reegn.[/a]

a mme t woa
sound
veldwerker [v=215] Je crois que je suis plus grand que lui.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizen ank groter zijn of ieë of of of nem.[/a]

k peizen an k
tagging sound
informant2 [a] Cest of ie.[/a] sound
informant1 [a] Kzijnik groter of nem.[/a]

k zijn ik
tagging sound
veldwerker [v=216] Elle croit que tu seras euh plus tôt à la maison que que moi.[/v] sound
informant1 [a] Zie peist ank eerder thuis goa zijn of gie.[/a]

an k
verkeerde vertaling tagging sound
informant1 [a] _ankik eerder thuis goa zijn of gie.[/a]

an k ik
nog steeds verkeerd maar wel spontane verdubbeling na a sound
commentaarhugo probeert nog de juiste vertaling te krijgen  sound
informant1 [a] _ovvik.[/a]

ovv ik
sound
veldwerker [v=217] Tu ne crois quand même pas quil est plus fort que toi.[/v] sound
informant1 [a] Je peist alijk nie e_ xxx edn wreder is ovvik.[/a]

ed n ovv ik
tagging sound
informant1 [a] _of gie.[/a] sound
veldwerker [v=218] Ils croient que nous sommes plus riches queux.[/v] sound
informant1 [a] E peist emme_[/a]

e mme
sound
informant2 [a] _ emmewieder_[/a]

e mme wieder
sound
informant2 [a] _emme rijker zijn of gie.[/a]

e mme
sound
informant2 [a] Ze geloovn_[/a] sound
informant2 [a] Ze geloovn dammewieder rijkerd_ rijkerder zijn of zulder.[/a]

da mme wieder
hoewel ik niet zo zeker ben of ik hier nu wel echt een verdubbeling hoor tagging sound
veldwerker [v=222] Il croit que Patrique et Pierre sont plus fort que Gérard et Jean.[/v] sound
informant1 [a] _a Patrique et Pierre enze vee_ enze_[/a]

en ze en ze
tagging sound
informant2 [a] _enze sterkerder zijn_[/a]

en ze
tagging sound
informant1 [a] _of anze wreder zijn_[/a]

an ze
tagging sound
informant1 [a] E gelooft da Patrique et Jean_[/a] tagging sound
veldwerker [v=249] Le_ le jeune homme dont la mère sest remariée hier_ se trouvait derrière moi.[/v] sound
informant1 [a] De jongen die da do bachten mie wos_[/a] verkeerde vertaling maar wel vreemde constructie: die dat? sound
informant1 [a] _azze moeder vertrouwd et gister.[/a]

a zze
sound
commentaarhugo probeert de volledige zin juist vertaald te krijgen  sound
veldwerker [v=250] Le banc sur lequel ils étaient assis venait dêtre paint.[/v] sound
informant1 [a] Den bank op wien enze zeetn en i juiste vervorven eweest.[/a]

en ze
daarna volgt wel een andere formulering en het is niet helemaal duidelijk of die naast deze bestaat, of bedoelt is als correctie van dit eerste antwoord. tagging sound
informant1 [a] _woar op anze zitn_[/a]

an ze
tagging sound
veldwerker [v=259] Qui a de largent peut en donner.[/v] sound
informant1 [a] Wie eeter geld meugter geevn.[/a]

eet er meugt er
pro drop in tweede deel; eerste deel wordt als hoofdzin vertaald tagging sound
informant1 [a] Dien e geld et meugter geevn.[/a]

meugt er
tagging sound
veldwerker [v=260] Qui pensestu que je_ que jai rencontré dans la ville.[/v] sound
informant1 [a] Je zoe nooit kunn eraad èn wien ank egen ekomn e.[/a]

an k
sound
commentaarhugo probeert een meer letterlijke vertaling te krijgen  sound
informant1 [a] Wiene peisde ankik egen ekomn è?[/a]

peis de an k ik
sound
veldwerker [v=261] Comment pensestu quils lont réglé?[/v] sound
informant1 [a] Oe peisjegie ten anze dat betaald en?[/a]

peis je gie an ze
sound
veldwerker [v=273] Marie euh tirait la couverture vers elle.[/v] sound
informant1 [a] Marie trek de serge op neur.[/a] tagging sound
veldwerker [v=317] Tous les vâches de Marie se sont noyés euh dans linondation.[/v] sound
informant2 [a] Al_ al de koein zijn verdronkn.[/a] sound
informant1 [a] Ol Maries koein zijn verdronkn.[/a] sound
veldwerker [v] Marie ol neur koein.[/v] sound
informant1 [a=n] Neen gie.[/a] vervoegd neen sound
informant1 [a=n] Dat enkun nie goan.[/a]

en kun
negatiepartikel sound
veldwerker [v] Marie ol ze koein?[/v] sound
informant1 [a] Maries koein.[/a] sound
veldwerker [v=321] Ce vieux paysan avec lui jai été au marché.[/v] sound
informant1 [a] Ke noa de markt geweest me dienn oudn_ me me dienn oudn boer.[/a]

k e
sound
informant1 [a] Dien oudn boer is mee ekomn me mien noa de markt.[/a] sound
commentaarhugo probeert relevante constructie te eliciteren maar dat lukt niet, geen expliciet neen maar de informanten vinden het duidelijk geen normale zin.  sound
veldwerker [v=322] Quelques tu as fait? Ou lesquelques tu as fait?[/v] sound
commentaarinformanten zoeken op vertaling  sound
informant1 ba kweetet nie wè.

k weet et
geen negatiepartikel; het zou ook kunnen zijn kweetik nie wè (ben niet zeker) sound
commentaarzin levert moeilijkheden op  sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan heden rechte orde.[/v] sound
commentaarspontane spraak maar ik versta er weinig van  sound
informant1 Zè nog et_ etwa verteld egen neur schooljuffrouwe.

z è
voorzetsel egen sound
informant1 Ankik ekomn en_

an k ik
spontane verdubbeling 1 enkv. na a sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Asse da nie enet_

a sse en et
negatiepartikel sound
informant1 Ze zwijg nie één minute. constructie sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarhugo keert terug naar paradigma gaan  sound
informant1 [a] Ik goan. Gie goat. Die goat ook. Megoan.[/a]

me goan
tagging sound
informant1 [a] Je goat.[/a] tagging sound
informant1 [a] Ze goan.[/a] tagging sound
informant1 [a] Giegoagie.[/a]

gie goa gie
twee keer vol pronomen tagging sound
commentaarhugo vraagt expliciet naar vormen met verdubbeling (in de gewone mededelende zin)  sound
informant1 [a] Ikengoanik nooi noa de markt.[/a]

ik en goan ik
negatiepartikel sound
veldwerker [v=885] Paradigma gaan verleden rechte orde.[/v] sound
commentaarinformanten antwoorden de hele tijd met vtt  sound
informant1 [a] E ging nie dikkels.[/a] tagging sound
commentaarhugo blijft vergeefs verder proberen  sound
informant2 [a] E gong op voyage.[/a] tagging sound
veldwerker [v=836] Je ne vais pas à lécole.[/v] sound
commentaarnavraag negatie  sound
informant1 [a] Ikengoan nie noa t schole.[/a]

ik en goan
tagging sound
informant1 [a] En kgoan nie in t schole.[/a]

k goan
sound
veldwerker [v=837] Tu sais quandmême que cenest pas agréable.[/v] sound
veldwerker [v] Dat nie geestig enis.[/v] tagging sound
informant1 [a] Ja juiste.[/a] sound
veldwerker [v=838] Ca cest quelque chose que je ne connais pas.[/v] sound
informant1 [a] Etwat dak nieëken.[/a]

da k nie ë ken
tagging sound
informant1 [a] _etwat dank nieënkun.[/a]

dan k nie ën kun
sound
veldwerker [v=839] Il est plus malin quil en a lair.[/v] sound
informant1 [a] E is bozer of atn peinst.[/a]

at n
sound
veldwerker [v=840] Tu ne dois pas venir avant que je tai écrit.[/v] sound
informant1 [a] Moe nie kom voor ank eschreevn e.[/a]

an k
geen subject hoorbaar sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker [v=841] Je nai que trois_ boules.[/v] sound
informant1 [a] Kenè mo drie spekkers.[/a]

k en è
tagging sound
informant1 Kene mo drie tabletn.

k en e
sound
veldwerker [v=842] Si tu ne fais pas cela tu auras beaucoup de problèmes.[/v] sound
informant1 [a] Aj dat nieëdoet je goat weetn.[/a]

a j nie ë doet
tagging sound
veldwerker [v=843] Parce que Jean ne vient pas je dois faire tous moi même.[/v] sound
informant1 [a] E Jan nieëkom je moet ol zelve doen.[/a]

nie ë kom
tagging sound
veldwerker [v=000] Je crains quil ne peut pas faire ça.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizen ank dat nieënkun doen.[/a]

k peizen an k nie ën kun
tagging sound
veldwerker [v=000] Je doute euh sil veut_ faire ça.[/v] sound
informant1 [a] Mm kweet nie etn dat kunt doen.[/a]

k weet et n
tagging sound
veldwerker [v] Ktwijfeln.[/v] sound
veldwerker [v=000] Je nie que jai dit ça.[/v] sound
informant1 [a] Ken ezeid ank dat nie ezien enè.[/a]

k en an k en è
tagging sound
veldwerker [v] Kstrijen dat af.[/v] sound
informant1 [a] Kenè dat nie ezeid.[/a]

k en è
sound
veldwerker [v=844] Je nai vu personne.[/v] sound
informant1 [a] Kenè niemand ezien.[/a]

k en è
sound
veldwerker [v] Kenè niemand nie ezien.[/v] sound
informant1 [a] Neenk kenè niemand ezien.[/a]

neen k k en è
vorm neenk sound
commentaarnavraag negatie  sound
veldwerker [v=850] Je crois que jenai vu personne.[/v] sound
informant1 [a] Kpeizne ank niemand ezien enee.[/a]

k peinze an k en ee
sound
commentaarnavraag benefactief  sound
veldwerker [v=852] Demain je vais macheter un nouveau vélo.[/v] sound
informant1 [a] Kgoan e nieuwen_ torpedo koopn.[/a]

k goan
sound
veldwerker [v] Je vais me acheter_[/v] sound
veldwerker [v] Kgoa mie morgen ne nieuwe velo koopn?[/v] tagging sound
veldwerker [v=853] Je vais te commander une pinte.[/v] sound
informant1 [a] Kgaje een pinte vragen.[/a]

k ga je
tagging sound
veldwerker [v=854] Si tu viens dans la magasin achète moi un journal.[/v] sound
informant2 [a] Ej komt in de winkel koop me de gazette.[/a]

e j
tagging sound
informant1 [a] Koopt een gazette.[/a] sound
veldwerker [v] Koopt mien e gazette.[/v] sound
informant1 [a] Koopt e gazette vor mie ten.[/a] sound
veldwerker [v=855] Il a mis une couverture pour moi.[/v] sound
informant1 [a] Jee mie een serge der up edoan.[/a]

j ee
tagging sound
veldwerker [v=856] Estceque je peux me prendre une chaise?[/v] sound
informant1 [a] Meugek een stoel pakn?[/a]

meug ek
sound
veldwerker [v=857] Chante nous encore une chanson.[/v] sound
informant1 [a] Zing nog een liedje.[/a] sound
informant1 [a] Zingt e keer een liedje vor noes.[/a] sound
veldwerker [v=858] Je vais te verser encore une goûtte.[/v] sound
informant1 [a] Kgoaje nog een dreupel_ eh een dreupel schenken.[/a]

k gao je
sound
veldwerker [v=859] Jai acheté des faux sigarettes ou les faux sigarettes pour lui.[/v] sound
veldwerker [v=860] Ecris ça pour moi.[/v] sound
informant1 [a] Schrijf dat e keer vor mie.[/a] sound
veldwerker [v=861] Mon papa ma fait un cendrier.[/v] sound
informant1 [a] Pa èt e_ nassenbak gemaakt vor mie.[/a] sound
veldwerker [v=862] Cours au magasin pour chercher deux pain.[/v] sound
informant1 [a] Gaat e keer noar dn winkel om brood t haaln.[/a] sound
veldwerker [v] Goa mie ne keer noa de winkel.[/v] tagging sound
informant1 [a] Gaat e keer in in de winkel.[/a] sound
veldwerker [v=863] Jean cherche une chaise pour le_monsieur de curé.[/v] sound
informant1 [a] Jan haalt e keer een stoel vor meneer de paster.[/a] sound
veldwerker [v] Haalt meneer de paster e keer een stoel.[/v] tagging sound
informant1 [a] Ba neen enè.[/a] sound
veldwerker [n] [v=322] Jai des livres jaunes. Lesquels estceque tu as?[/v] sound
informant1 [a] Wuffer ejgie?[/a]

e j gie
sound
veldwerker [v] De wuffer ejgie.[/v] sound
informant1 [a=n][/a] sound
veldwerker [v=397] Il semble quelle ne peut rien manger.[/v] sound
commentaarzin levert moeilijkheden op.  sound
informant2 [a] Tschijnt mie dase nie_ dase niet enmeugt eetn.[/a]

t schijnt da se da se en meugt
tagging sound
veldwerker [v=399] Paul_ essayait de ne_ euh de ne faire mal à personne.[/v] sound
commentaardenken na over vertaling  sound
informant1 [a] E_ e bezien van_[/a] tagging sound
informant1 [a] _van geen zeer te doen an niemand.[/a] tagging sound
veldwerker [v=400] Ca promet de devenir une belle journée.[/v] sound
informant1 [a] Tbelooft een schoonn dag_[/a]

t belooft
sound
informant1 [a] _van een schoonn dag te zijn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=401] Peutêtre que cest mieux de_ dattendre un petit peu.[/v] sound
veldwerker [v] Tis misschien beter_[/v] tagging sound
informant1 [a] _voo te wachten.[/a] niet helemaal zeker van voor; hugo lijkt van begrepen te hebben - maar mijn voorkeur gaat toch uit naar voor. sound
veldwerker [v=402] Nous ont eu la chance de le retrouver.[/v] sound
informant1 [a] Mèn chance had van n were te vindn.[/a]

m èn
tagging sound
veldwerker [v=403] Il semble il euh_ quilya quelquun dans_ dans le jardin.[/v] sound
informant1 [a] Kpeinz dat etwien in t hof is.[/a]

k peinz
geen er tagging sound
veldwerker [v=518] Il y avait beaucoup de gens à la fête.[/v] sound
informant2 [a] Twoa veel volk op de feeste.[/a]

t woa
sound
commentaarhugo probeert zin in meervoud te krijgen maar het lukt niet  sound
veldwerker [v=526] Qui estceque tu as vu à la ducasse?[/v] sound
informant1 [a] Wie èj ezien in de kermisse?[/a]

è j
tagging sound
veldwerker [v=532] Charles sait que tu as essayé de vendre un livre à Marie.[/v] sound
informant1 [a] Charel weet aje_ eje n boek_ aje probeern et een boek te verkoopn an Marie.[/a]

a je e je a je
sound
informant1 [a] _e probeerd om een boek te verkoopn an Marie.[/a] sound
veldwerker [v=408] Sur cette fête on y danse beaucoup.[/v] sound
informant2 [a] Ze dansen vele.[/a] niet relevant sound
veldwerker [v] _ ister vele dansen.[/v] sound
veldwerker [v=409] Maintenant on ne vend euh du pain que dans ce magasin.[/v] [/n] sound
commentaarspontane spraak  sound
informant1 Noes weetn nooit op dees uur.

w eetn
twee pronomina voor pv sound
commentaarspontane spraak  sound
commentaarpersonalia  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
geen data telefonische enquête in Steenvoorde / Steenvoorde