SAND-data Kimswerd / Kimswert (B076a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Kimswerd / Kimswert

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
geen interview gehouden in Kimswerd / Kimswert

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als één en één twee is. Nederland komt voor : j
vorm: dat is sa wis as dat ien en twa is
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: de jonge dy syn mem krekt oppenij troud is stie achter mij
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: de bank wer-t se op sieten dy wie krekt ferve
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: dat is de man wer-t ik fan tink dat se dy roppen ha
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: gjin ien
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
vorm: nergens net
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
opmerking: Deze informant (en anderen) kunnen er gen touw aan vastknopen. Het is onherkenbaar verouderd Oudfries (en Middelnederlands).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt net mear
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: sels hij kin it net oplosse
730 Hoe laat is dat eigenlijk? vorm: hoe let is dat eigentlik
opmerking: onduidelijk of beklemd "dat" ook mogelijk is
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
zin: meie we wol witte at wij ek frege binne
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
zin: meie we wol witte at wij ek frege binne
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: witst wat oer it waar moarn
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: witte jim iets oer it waar moarn
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: witsto iets
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
zin: do witst wol datst slim genoch bist
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: sij ha der neat mei te krijen
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen 'één' in antwoord, vragen of 'één' ook mogelijk is. vorm: elkoar
zin: marie en piet jouwe elkoar in tut
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: him
zin: hij ropte alle familieleden bij him
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: der siet in ynbrekker yn dizze kast
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der siet in ynbrekker yn de kast
opmerking: maar niet "in DEZE kast"
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
zin: juster siet in ynbrekker yn dizze kast
opmerking: sa sizze wij it wol
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: juster siet der in ynbrekker yn dizze kast
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: juster siet dere in ynbrekker yn de kast
opmerking: niet in DEZE kast
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: it is krekt at der in hun yn de kast sit
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: it is krekt at der in hun yn de kast sit
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: at jo dat je libje
zin: as jo tinke dat je sa sun libje gean dan sa troch
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: at elke
zin: at elke dei de dokter belle wurde moat kin ik better yn it sikehus lizze
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: at in inkelde
zin: as in inkele kear dokter belle wurde moat
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gean
opmerking: ik gean do giest hij giet wij geane; gean ik, giesto, giet-er, geane wij; ; ik gong, do gongst hij gong, wij gongen; gong ik gongsto, gong-er, gongen wij
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gean ik
opmerking: ik gean do giest hij giet wij geane; gean ik, giesto, giet-er, geane wij; ; ik gong, do gongst hij gong, wij gongen; gong ik gongsto, gong-er, gongen wij
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: do giest
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giesto
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: jo geane
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: geane jo
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij giet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet hij
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se giet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: it giet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet it
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we geane
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim geane
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane jim
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geane
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geane se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gean
opmerking: gean fuort
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongsto
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: do gongst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jo gongen
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gong
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonge jo
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong it
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: it gong
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gongen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gongen jim
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jim gongen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se gongen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. vorm: fertel mij ris even wy-t er oan-e de doar wie
opmerking: alleen met voegwoord-clitic
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dit is de man dy-t se roppen ha
opmerking: alleen met voegwoord-clitic
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: dat is de man dy-t it ferhaal ferteld hat
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: dit is de man wer-t ik fan tink dat-er it ferhaal ferteld hat
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
vorm: idere heit hopet dat syn bern earlik binne
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
vorm: idere mem mient dat se har bern beskermje moat
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: ik fyn dat iderien de foto sjen moatte kin
opmerking: "zien moeten kan" in plaats van verondersteld "zien kunnen moet"
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: hij is alle kapotte dingen oan it fuortsmiten
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : j
vorm: jan te parreskilen
opmerking: merkwaardig geval van incorporatie. "te parskilen" is de woordenboek-vorm. "te parren skilen" zou de niet-geïncorporeerde vorm zijn. voor coronalen valt de /n/ makkelijk weg, maar niet in langzame spraak. ook bij navraag "te parreskilen".
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : j
vorm: marie sit te pianosyljen
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : j
vorm: hij sit wer te foarsizzen
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: hoe hellest it yn dyn holle om mei iten te goaien
opmerking: volgens informant verouderd: en smyt mei iten, sa sizze wij it net mear. dat is in aldere utspraak he.
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: it het gjin sin en fuorje de kij
opmerking: gezien vorige vraag wordt imperatief-vorm gebruikt; zie ook 815: it het gjin sin en bring de kij fuort
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: dat sizze wij it hjir ek
opmerking: gezien vorige vraag wordt imperatief-vorm gebruikt; zie ook 815: it het gjin sin en bring de kij fuort
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
vorm: it het gjin sin en bring de kij fuort
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
vorm: jan fynt it fijn om de hele dei sitte te wurkjen
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
vorm: jan fynt it fijn om de hele dei sitte te wurkjen
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
vorm: hij sil wol wer stean te seuren
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
vorm: it het ferkocht west, mar it is net trochgongen letter
zin: it hus is ferkocht west
opmerking: alleen bij interpretatie "het is niet doorgegaan"
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
zin: jan liet sich mei druwe op-e golven
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
zin: jan liet him kin je ek sizze
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: him
zin: jan liet sich mei druwe op-e golven
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: him
zin: jan liet him kin je ek sizze
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
zin: toon dy beseach sich ris goed yn-e spegel
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
zin: je kinne ek sizze him, mar wij sizze sich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: himsels
zin: edward ken himsels goed
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: him
zin: jan luts de tekken nei him ta
opmerking: onbeklemtoond pronomen