GTRP Dialect-transcripties 1980 - 1995

van items: enkelvoud

  Klik / Click item.  |  etymology

Stap / step 2/4: selecteer item:

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
 
n aap  aa-\p/b  
aarde  e\rt/rd  
adem  aaa-\t/d  
n appel  a-\p/b  
n arm  a-\rm  
n auto  gr.lnwd.  
n avond  aaa-\f/v  

top

n baard  a-\rt/rd  
n bak  a-\k  
n balk  a-\l+velair  
n barst  e\rCC  
n bed  a+\t/d  (.e\t/d)  
n beeld  ee\l+alveolair  (i\l+alveolair  )  
n been  ai-\n  
n beer (wild)  ee\r  (e\r  )  
n beer (varken)  ee\r  (ai-\r  )  
n beest  fr.lnwd.  fr.  .e  
n beet  ee\t/d  (i\t/d)  
n beitel  ai+\t/d  
n bel  e\l  
n berg  e\r+velair  
n beuk  ooo-\k  *ooo+\k  
n beurs  u+\rs/rz  *u-\rs/rz  *uu+\rs/rz  
n bezem  e\s/z  
n biecht  eo\ft/cht  (iji)  
bier  eo\r  
n bij  iii\morfeemauslaut  *eo\morfeemauslaut  
n blaas  aaa-\s/z  
n blad  a-\t/d  
n bleek (was)  ai-\k  
n blik  i\k  *e\k  (vlg.Kluge  i  >  e)  
n bloem  ooo-\m  
n bloes  fr.lnwd.  fr.  u  
n bobbel  u-\p/b  
n bodem  oo-\t/d  
n boer  uuu-\r  (oostel.  mnl.)  
n bok  u-\k  
n bol  o-\l  
n boog  oo-\ch/g  
n boom  au-\m  
n boon  au-\n  
n bos  u-\st/sp/sk  
n borst  u-\lCC  
n borstel  u-\lCC  
boter  uu-\t/d  
n brief  eee2\f/v  
n bril  i\l  
n broek  ooo-\k  
n broer  ooo-\r  *ooo+\r  cas.  obl.  
n brood  au-\t/d  
n brug  u+\ch/g  
n buik  uuu-\k  
n buis  uuu-\s/z  fr.lnwd.  fr.  ui  
n burgemeester  u+\r+velair  *u-\r+velair  meester  ai-\st/sp/sk  (lat.lnwd.  magister)  

top

n dag  a-\ch/g  
n dak  a-\k  
damp  a-\mp  
n darm  a-\rm  
deeg  ai-\ch/g  
n deel  ai-\l  
n deur  uu+\r  
n dijk  iii\k  
n ding  i\n, (+velair)  
n dief  eo\f/v  
n dochter  o-\ft/cht  
n doek  ooo-\k  
donder  u-\nt/nd  
n doos  au-\s/z  (lat.  ooo)  *oo-\s/z  
n dorp  u-\r+labiaal  
dorst  u-\lCC  
n draad  aaa-\t/d  
n druppel  u+\p/b  *u-\p/b  
n duif  uuu-\f/v  
n duim  uuu-\m  
n duivel  iu\f/v  
n dweil  a+  contractie  (agi)  

top

n eend  ee\n  (aa+\n  (.e\n  ))  *a+\n  *aa-\n  
n eeuw  ai-\w  
n eg  a+\ch/g  (.e\ch/g  )  *ee\ch/g  (aa+\ch/g  (.ee\ch/g  ))  
n ei  ai+\morfeemauslaut  
n eik  ai+\k  
n eikel  ai+\k  
einde  a+\nt/nd  (.e\nt/nd  )  
n ekster  a+\k  *aa+\k  *a-\k  *aa-\k  
n emmer  ai-\m  
n engel  a+\n, (+velair)  (.e\n, (+velair))  
n erwt  a-\r+labiaal  
n ezel  ee\s/z  (a+\s/z  (.e\s/z))  

top

n fles  a-\st/sp/sk  
n fornuis  ui2\s/z  
n fout  fr.lnwd.  fr.  au  
fruit  ui2\t/d  fr.lnwd.  fr.  ui  

top

gal  a-\l  
n gans  a-\ns/nz  
n gast  a-\st/sp/sk  
n geit  ai+\t/d  
geld  e\l+alveolair  
gerst  e\rCC  
n gesp  a-\st/sp/sk  *e\st/sp/sk  
n geweer  ee\r  (a+\r  (.e\r  ))  
n glas  a-\s/z  
god  o-\t/d  
n gom  fr.lnwd.  fr.  o  
n goot  oo-\t/d  
goud  o-\l+alveolair  (o- n graf  a-\f/v  
gras  a-\rs/rz  
n grendel  a+\nt/nd  (.e\nt/nd  )  
n groep  fr.lnwd.  fr.  u  

top

n haak  aaa-\k  
n haan  aa-\n  
n haas  aa-\s/z  
haast  aaa-\st/sp/sk  
n hand  a-\nt/nd  
n haring  aaa+\r  
n hart  e\rt/rd  
haver  aa-4  
n heer  ai-\r  
n heks  e\ts/ps/ks  
n helft  a+\lCC  (.e\lCC)  
n hemd  a+\m  (.e\m)  
hemel  ee\m  (ii\m)  
n hengst  a+\n, (+velair)  (.e\n, (+velair))  
n hoed  ooo-\t/d  
n hoek  ooo-\k  (abl.  v.  aaa)  
n hof  o-\f/v  
n hol  u-\l  
n hond  u-\nt/nd  
honger  u-\n, (+velair)  
n hoofd  au-\ft/cht  
hooi  au+\j  
n hoop (berg)  au-\p/b  
hoop (espoir)  oo-\p/b  
n hoorn (koe)  o-\rn  
n huis  uuu\s/z  

top

n ijzer  iii\s/z  

top

n jaar  aaa-\r  
n jong  u-\n, (+velair)  
n jongen  u-\n, (+velair)  

top

n kaars  a+\rs/rz  (.e\rs/rz)  
n kaart  fr.lnwd.  fr.  a  
kaas  aaa+\s/z  
n kabel  fr.lnwd.  fr.  aa  
kaf  a-\f/v  
n kalf  a-\l+labiaal  
n kam  a-\m  
n kamer  aa-\m  lat.lnwd.  (camara  camera)  
n kant  fr.lnwd.  fr.  a  (champ)  
n kar  a-\r  
n karper  a-\r+labiaal  
n kast  a-\st/sp/sk  
n kat  a-\t/d  
n keel  ee\l  (e\l  )  
n kei  a+  contr.  (agi)  *aijooo  
n kelder  e\l+alveolair  
n kerel  e\rl  
n kerk  i\r+velair  
kermis  i\rm  
n kers  i\rs/rz  
Kerst...  i\rCC  
kervel  e\r+labiaal  
n keuken  uu+\k  
n keutel  uu+\t/d  
n kin  i\n  
n kind  i\nt/nd  
klaver  ai-\f/v  *aaa-\f/v  
n kleed  ai-\t/d  
n klok (hen)  u-\k  
n klok (toren)  o-\k  (kelt.lnwd.  )  
n klooster  au-\st/sp/sk  
n knecht  e\ft/cht  
n knie  eo\morfeemauslaut  
n knop  o-\p/b  
n knuppel  u+\p/b  
n koe  ooo-\morfeemauslaut  
n koets  fr.lnwd.  fr.  u  
n koffer  fr.lnwd.  fr.  .o/u  
n kogel  uu-\ch/g  *oo-\ch/g  
n kom  u-\m  
n konijn  iii\n  
n koning  uu+\n  
n kool (steen)  oo-\l  
n kool (groente)  au+\l  
n koord  fr.lnwd.  fr.  o  
koorts  u-\lCC  
koper  uu-\p/b  
n korst  u-\lCC  
n koster  u+\st/sp/sk  
n kous  a-\l+alveolair  (Mlat.  als)  *pic.  au  
n kraai  aaa-\j  
kramp  a-\mp  
n krijt  iii\t/d  
n kruk  u+\k  
n krul  u+\l  *u-\l  
n kuiken  iu\k  *eo\k  
n kuip  uuu-\p/b  (vr.  lat.lnwd.  ))  
n kussen  u+\s/z  

top

n laag  aaa-\ch/g  
n ladder  ai-\t/d  (a  verkort  uit  fries  aaa  uit  ai)  
n lam  a-\m  *a-\mp  
n lamp  a-\mp  fr.lnwd.  fr.  a  
n lat  a-\t/d  
leem  ai-\m  
n leeuw  e\w  *ai-\w  
n lepel  ee\p/b  (a+\p/b  (.e\p/b))  
n leugen  uu+\ch/g  
n licht  eo\ft/cht  
n lid  i\t/d  
n lied  eo\t/d  
n lijk  iii\k  
n lijster  iii\st/sp/sk  
n lint  i\nt/nd  
n lip  i\p/b  *a+\p/b  
lucht  u-\ft/cht  *u+\ft/cht  

top

n maag  aa-\ch/g  
n maan  aaa-\n  
n maand  aaa-\nt/nd  
n maat (ploeg)  aaa-\t/d  
n man  a-\n  
marmer  fr.lnwd.  fr.  a  
n mars  fr.lnwd.  fr.  a  
n mees  ai-\s/z  
n meester  ai-\st/sp/sk  (uit  maistru-  uit  lat.  magister)  
mei  ai+\morfeemauslaut  
melk  i\l+velair  *e\l+velair  
n mens  a+\nCC  (.e\nCC  )  
merg  a-\r+velair  
n mes  e\s/z  *a+\s/z  (.e\s/z)  
meid  a+  contractie  (agi)  
n meubel  uu+\p/b  fr.lnwd.  fr.  eu  o/`  
n mispel  i\st/sp/sk  
modder  u-\t/d  *u+\t/d  *uu-\t/d  
moeder / moer  ooo-\t/d  
moes  ooo-\s/z  
n molen  uu+\l  
n mond  u-\nt/nd  
n moord  o-\rt/rd  
n mossel  u-\s/z  
n mouw  au-\w  
n mug  u+\ch/g  
n muis  uuu-\s/z  
n munt  u+\nt/nd  *i\nt/nd  
n mus  u+\st/sp/sk  
n muur  uuu-\r  lat.lnwd.  

top

n naald  aaa-\l+alveolair  
n nagel  aa-\ch/g  
n navel  a-\f/v  
n neger  fr.lnwd.  fr.  .e  
n nek  e\k  
n nest  e\st/sp/sk  
n neus  uu+\s/z  *aa-\s/z  *aa+\s/z  (u  schwundstufe  van  a)  
n nicht  i\ft/cht  
n noot  uu-\t/d  

top

n oog  au-\ch/g  
oogst  au-\ch/g  fr.lnwd.  ofr.  uu  
n oor  au-\r  
in orde  fr.lnwd.  fr.  o  
n orgel  o-\r+velair  
n os  o-\s/z  
n oven  oo-\f/v  

top

n paal  aaa-\l  
n paard  a+\rt/rd  (.e\rt/rd)  
n pad (weg)  a-\t/d  
n pad (dier)  a-\t/d  
n park  fr.lnwd.  fr.  a  
n paus  aaa-\w  
n pauw  aaa-\w  
n peer  ee\r  (e\r  )  lat.lnwd.  
n pees  ee\s/z  (?i\s/z)  
pekel  ee\k  (?i\k  )  
n pen  e\n  
n pens  e\ns/nz  
peper  ee\p/b  (i\p/b)  
n pijp  iii\p/b  
n pik  i\k  
n pil  i\l  
n plaats  fr.lnwd.  fr.  a  
n plank  fr.lnwd.  fr.  a  
n plein  fr.lnwd.  fr.  ai  
n plint  fr.lnwd.  fr.  .e  
n ploeg (werktuig)  ooo-\ch/g  
n ploeg (team)  ooo-\ch/g  (verbaalnomen  bij  plegen)  
n plooi  fr.lnwd.  fr.  oi  
n pols  u-\l+alveolair  
n pomp  fr.lnwd.  fr.  o  
n poort  o-\rt/rd  
n poot  au-\t/d  (substr.  pauta-)  
n pop  fr.lnwd.  fr.  .o/u  
n pot  o-\t/d  
n prent  fr.lnwd.  fr.  ei  
n prijs  iii\s/z  fr.lnwd.  fr.  i  
n put  u+\t/d  

top

n rand  a-\nt/nd  (nd  uit  md)  
n rasp  a-\st/sp/sk  
regen  ee\ch/g  (ee\ch/g  )  
n reis  hd.lnwd.  ?  (afgeleid  uit  iii\s/z)  
n rest  fr.lnwd.  fr.  .e  
n rib  i\p/b  
n riem  eo\m  
riet  eo\t/d  
rijst  fr.lnwd.  fr.  i  
n rimpel  i\mp  
n ring  i\n, (+velair)  
n roede  ooo-\t/d  
rogge  u-\ch/g  
n rok  o-\k  
n ronde  fr.lnwd.  fr.  o  
rook  au-\k  
n roos  au-\s/z  lat.lnwd.  (lat.  ooo  is  ooo  uit  au-)  
n rooster  au-\st/sp/sk  
n rug  u+\ch/g  
n ruit  uuu-\t/d  
n rund  i\nt/nd  *u+\nt/nd  (oostelijk)  
n rups  u-\ts/ps/ks  *au+?\ts/ps/ks  
n ruzie  uuu-\s/z  

top

n sabel  fr.lnwd.  fr.  aa  
sap  a-\p/b  *o-\p/b  
saus  fr.lnwd.  fr.  au  
n schaap  aaa-\p/b  
n schaar  aaa+\r  
schade  aa-\t/d  
n schaper  aaa-\p/b  
n scheen  ee\n  (i\n  )  
n schelp  e\l+labiaal  *u+18  
n schijf  iii\f/v  
schimmel  i\m  
n schip  i\p/b  
n schoen  ooo-\n  *ooo-\morfeemauslaut  *ooo-\ch/g  
n school  oo-\l  
n schop (werktuig)  u+\p/b  *u-\p/b  
n schop (trap)  u+\p/b  *u-\p/b  
n schotel  uu-\t/d  
n schouder  u-\l+alveolair  (ult)  
schuld  u+\l+alveolair  
n schuur  uuu-\r  
n sikkel  i\k  
n slak  e\k  *a-\k  
n sleutel  uu+\t/d  
slijm  iii\m  
n slok  u-\k  
n slons  u-\ns/nz  
n slot  o-\t/d  
n smid  i\t/d  
n snede  ee\t/d  (i\t/d)  
sneeuw  ai-\w  
soep  fr.lnwd.  fr.  u  
n som  fr.lnwd.  fr.  o  
n soort  fr.lnwd.  fr.  o  
n spaak  ai-\k  
n spel  i\l  *e\l  
n speld  e\l+alveolair  
n spiegel  eee2\ch/g  
n spier  iii\r  
n spook  au-\k  *oo-\k  
sport (spel)  o-\l+alveolair  eng.lnwd.  *u-\l+alveolair  ("renbaan")  
n sprei  ai+\morfeemauslaut  
n staart  e\rt/rd  
n stal  a-\l  
n stap  a-\p/b  *a+\p/b  
n stapel  aa-\p/b  
n steel  ee\l  (e\l  )  
n steen  ai-\n  
n stem  e\m  *i\m  
n stempel  a+\mp  (.e\mp)  
n ster  e\r  
n stoel  ooo-\l  
stof (huisvuil)  u-\f/v  
n stof (voor kleren)  fr.lnwd.  fr.  o  (samenval  met  u-\f/v  )  
n stok  o-\k  
n straat  aaa-\t/d  
n streep  ai-\p/b  
n strik  i\k  
n stro  au-\morfeemauslaut  *au-\t/d  
n stuk  u+\k  
suiker  fr.lnwd.  fr.  y  
n taart  fr.lnwd.  fr.  a  fr.  o  fr.u  

top

n tafel  aaa-\f/v  
n tak  a-\k  
n tand  a-\nt/nd  
n tang  a-\n, (+velair)  
n tante  fr.lnwd.  fr.  a  
tarwe  a-\r+labiaal  
n teen  ai-\n  (fries  aaa  uit  ai)  de  vocaal  is  soms  niet  hetproduct  van  ooo  uit  aaa  
n tent  fr.lnwd.  fr.  .e  
n tijd  iii\t/d  
n ton  u-\l  
n tong  u-\n, (+velair)  
n toren  uu-\r  
n tralie  fr.lnwd.  fr.  a  
n tram  eng.lnwd.  eng.  a  
n trechter  a+\ft/cht  *a-\ft/cht  
n trein  fr.lnwd.  fr.  ai  
(ge)tuig  iu\ch/g  
twijfel  iii\f/v  

top

n uil  uuu-\l  (uit  uwwa)  *uuu+\l  (uit  uwwi)  
n uur  uuu-\r  (lat.lnwd.  )  

top

n vaars  e\rs/rz  *a+\rs/rz  (.e\rs/rz)  
n vaas  fr.lnwd.  fr.  aa  
vader  aa-\t/d  
n vat  a-\t/d  
n venster  e\nCC  
n vent  ai-\nt/nd  (contractie  uit  veem  (ge)noot)  
verf  a-\r+labiaal  
n vest  fr.lnwd.  fr.  .e  
n veulen  uu+\l  
n vijg  iii\ch/g  
n vijl  iii\l  
n vinger  i\n, (+velair)  
n vis  i\st/sp/sk  
n vlag  a-\ch/g  
n vlam  a-\m  
vlas  a-\s/z  
vlees  ai-\st/sp/sk  *ai-\s/z  *ai+\st/sp/sk  *ai+\s/z  
n vlo  au-\morfeemauslaut  
n vloek  ooo-\k  (postverb.  uit  redupl.  ww.)  
n voet  ooo-\t/d  
n vogel  uu-\ch/g  
volk  o-\l+velair  
n vorm  fr.lnwd.  fr.  o  
n vracht  ai-\ft/cht  *ai+\ft/cht  
vriend(schap)  eo\nt/nd  (part.pres.  van  vrijen)  (schap  a-\p/b  *a+\p/b)eo  
n vrucht  u+\ft/cht  
n vuist  uuu+\st/sp/sk  (uuu  uit  un  (x)st-)  
vuur  iu\r  *eo\r  

top

n wafel  aaa-\f/v  
n wapen  aaa-\p/b  
n week  ee\k  (i\k  )  
n weg  e\ch/g  
n wereld  e\rl  *ee\rl  
n werk  e\r+velair  
n wesp  a-\st/sp/sk  *a-\ts/ps/ks  *a+\st/sp/sk  *a+\ts/ps/ks  
n wijf  iii\f/v  
wijn  iii\n  
n winter  i\nt/nd  
wol  u-\l  
n wolf  u-\l+labiaal  
n wolk  o-\l+velair  
n woord  o-\rt/rd  
n worm  u-\rm  
n worst  u-\lCC  
n wortel (boom)  u-\rt/rd  
n wrat  a-\rt/rd  

top

n zaag  aa-\ch/g  
n zaal  aa-\l  
n zadel  aa-\t/d  
n zak  a-\k  
n zalf  a-\l+labiaal  
zand  a-\nt/nd  (md  >  nt)  
zee  ai-\morfeemauslaut  
zeep  ai-\p/b  
n zeil  eg6  (contractie)  e\ch/g  
n zegel  ee\ch/g  (i\ch/g  )  (lat.lnwd.  )  
n zerk  a-\r+velair  
n ziekte  eo\k  
n ziel  eo\l  (eo  uit  aiwa)  
n zijde  iii\t/d  
n zolder  o-\l+alveolair  
n zomer  uu-\m  
n zon  u-\n  
n zonde  u+\nt/nd  
n zool  uu-\l  
n zoom  au-\m  
n zoon  uu-\n  *uu+\n  
n zuster  e\st/sp/sk  
n zwaluw  aa-\lm  *aa-\l  *aa-\l+labiaal  (ohd,oe)  (uit  +swalwooon-)