Meertens Instituut
 


GTRP Dialect-transcripties 1980-1995

Werkwijze

English | synthese | bewaren | studie-opdracht | data per plaats | CD-ROM | over copyright
   
WIN     getest: Windows Explorer 6 (traag), Netscape 7.1 (snel!)
MAC     getest: Safari, Explorer 5.2, Netscape 7.1 en Mozilla 1.7 (snel!)
WWW     Naar de pagina met transcripties is ook te verwijzen met http://dit.is/dialect.

DEMO
   

Om een idee te krijgen van de handelingen en resultaten wat betreft deze site volg de aanduiding 'demo' op de schermen. Het voorbeeld wordt ook hieronder beschreven - en toegelicht.


HIERONDER:
Klik of scroll.
    voorbeeld: N-behoud | voorbeeld: T-verlies & assimilatie
'quick map' / 'first map' (snelle blik of te corrigeren kaart) | 'and' / 'or' (ook, of anders)
'ruis' | let op verschil item / transcriptie | preciezeren
buitentalige data | eigen ondergrond toevoegen
transcribent-verschillen? | kleurenblind?
nabewerking van de kaart | kaart bewaren | kaart publiceren
synthese-kaart
studie-opdracht
data per plaats
over copyright

 

VOORBEELD: N-BEHOUD
top
    De bekende dialectologen A.R. Hol en A. Weijnen hebben ooit elk een overzicht gegeven van de spreiding over Nederland van de uitspraak van de n aan het woordeinde. Van beiden treft u een van hun kaarten hieronder. (Klik erop voor een vergoting.)
CreŽer nu op deze website uw eigen kaart van de n-uitspraak zoals deze werd opgetekend in de jaren tachtig. Geeft deze nieuwe kaart een gewijzigd perspectief?

   

V.l.n.r.: synthese-kaart uit Hol 1949, synthese-kaart uit Weijnen 1966, item-kaart geven via GTRP 1980-1995


STAPPEN     Als u de inleidingen op de atlas en op het veldwerk, plus de toelichtingen op de gegevens nog niet heeft gelezen, dan moet u dat zeker een keer doen.
stap 1     We kiezen eerst een categorie waar een slot-n te verwachten is, bijvoorbeeld 'infinitief'.
stap 2     Vervolgens krijgt u een keuze uit alle hele werkwoordsvormen die zijn afgevraagd in elk van de 611 plaatsen die voor dit project zijn bezocht. Laten we nu het werkwoord geven aanklikken.
stap 3     U bevestigt uw keuze in een nieuw venstertje.
    U krijgt daarop een overzicht te zien van alle uitspraken van het woord geven. Per regel, dat is per plaats, treft u een benadering van de uitspraak aan. De uitleg van de consequente spelling vindt u in de pop-up (of onder de knop 'code'). U kunt ook doorklikken of scrollen naar de originele nauwkeurige fonetische weergave.
    In een ander onderzoek dan in dit voorbeeld is het aan te raden de lijst van uitspraken langs te lopen om vantevoren de variatie-mogelijkheden te verkennen. De opdrachten waarmee u de kaart laat tekenen kunt u hierdoor preciezer formuleren.

Op dit moment zijn we alleen geÔnteresseerd in het al of niet voorkomen van de n op het woordeinde. Dat is gemakkelijk af te vragen aan de gegevens omdat een n in het woord g-e-v-e-n op geen andere plaats zal voorkomen dan op het einde.

stap 4     Als we klikken op de knop met de aanduiding 'create map' ('creŽer kaart') verschijnt een invul-formulier.

Hier hoeft u alleen een n in te vullen in het eerste zoek-vakje. U kunt daarna direkt met de knop 'quick map' ('snel(lere) kaart') de kaart oproepen waarop alle plaatsen met een n in de uitspraak staan weergegeven met een symbooltje.

kaart     Afhankelijk van de internet-browser zult na direct of na een half minuutje wachten onmiddellijk het kaartbeeld van de eerder genoemde kaarten van Hol en Weijnen herkennen. Maar tegelijk zal opvallen dat er meer n is gehoord in het midden van Nederland dan op de oudere kaarten het geval was: u bent iets nieuws op het spoor gekomen!

Helaas voor u (en ons) is aannemelijker dat deze variatie eerder een gevolg is van het feit dat de gegevens van de oude kaarten niet volledig waren. De gegevens van Hol en Weijnen komen wat betreft het middengedeelte voor een deel uit schriftelijke enquÍtes. Het kan zijn dat de uitspraak niet altijd even exact is genoteerd. Misschien waren de invullers ook niet in deze variatie geÔnteresseerd.

Nieuwe ontwikkeling of niet, wel was het zeker zo dat tot aan de tijd van het onderzoek op dit nieuwe materiaal de situatie algemeen was aanvaard zoals deze door Hol en Weijnen werd weergegeven! Het doel van wetenschappelijk onderzoek is beslist ook het toetsen op 'waarheid' van algemeen aanvaarde 'verhalen'.


zwart wit     Denk aan de mogelijkheid om zwart-wit symbolen te gebruiken; deze kunnen een helderder kaartbeeld geven.

 

VOORBEELD: T-VERLIES
top
    Nog een ander voorbeeldje: kies de categorie 'enkelvoud', kies vervolgens het woord 'knecht' (via de 'k') en vul de zoekopdracht als volgt in:


omit     request: k omit: t.

We gaan op zoek naar uitspraken waarin de t niet meekomt. Uitsluiting moet echter altijd worden opgevraagd met ook een positief verzoek. Vandaar de formulering van de opdracht als zoek uitspraak met k maar laat uitspraken weg waarin een t voorkomt.

Het weglaten van de t aan het woordeinde (t-deletie) is een vaak onderzocht thema in de (internationale) dialectologie. Voor een kaart waarmee vergeleken kan worden zie bijvoorbeeld Weijnen "Nederlandse Dialectkunde": kaart "CHT > CH" (← zie laatste kaart van deze weblink).

Nu is het aardig om wat betreft dit tweede voorbeeld de kaart naast een andere te leggen: kies hiertoe de categorie 'zinnen', kies 'is de baas al thuis?', en zoek: st. We zoeken daarmee de plaatsen waar men zegt: 'is te baas' in plaats van 'is de baas'. Klankaanpassing van een klank aan de kenmerken van de daarop volgende klank (een 'vooruitlopen op') is vrij gewoon; het blijkt nu dat de plaatsen met aanpassing in omgekeerde richting (de tweede klank past zich aan de eerste aan) aanzienlijk overlappen met het t-deletie-gebied en daarmee een vrij brede grenszŰne vormen. Wat wil dit zeggen?


samenvoegen     U kunt de kaarten naast elkaar plaatsen maar u kunt de gegevens van beide kaarten ook samenbrengen op een enkele kaart om zo duidelijk te zien waar de plaatsen van beide selecties elkaar overlappen. Om deze samenval zichtbaar te maken is het → synthese-formulier beschikbaar. Lees hieronder de gebruiksaanwijzing.

 

QUICK
top
    Het handigste is om allereerst voor 'quick map' te kiezen. Dan wordt duidelijk of de zoekopdracht afdoende geformuleerd is of niet en of de zaak wat oplevert of niet.

In enkele gevallen is met omit niet alle ruis uit te sluiten. (Ook kan onterechte uitsluiting niet altijd voorkomen worden.) Om een echt zuivere kaart te krijgen kiest u 'first map'. Daar heeft u dan beneden onder de kaart gelegenheid om per plaats (per legenda-symbool) een correctie aan te brengen. De correctie-mogelijkheid betreft het aangeven van a, b of c of een combinatie van deze drie (of uiteraard 000).

Het neemt beslist weinig tijd om alle data door te lopen.
Wel kan het verschijnen van de 'first map' een volle minuut duren. Dit vanwege het opbouwen van het correctie-formulier. Sowieso geldt: hoe meer plaatsen op de kaart komen hoe langer de opbouw van de kaart kan duren.

(Als u geen vensters heeft gesloten kunt u altijd terug naar het 'query-formulier' waar u dan nog kunt zien wat de volgorde (a, b of c) ook weer was van uw vragen.)

 

AND
top
    Let u op de keuze voor 'and' of 'or' als u meer dan ťťn letter-reeks opgeeft onder dezelfde vraag. U kunt zo transcripties selecteren die elk voldoen aan elk van de opgegeven letter-reeksen ('and') of juist transcripties selecteren die dan wel de ene letter-reeks kennen dan wel de andere ('or'). Dat laatste is met name handig in het geval u ruimer wilt aangeven wat mag volgen of vooraf mag gaan.
De keuze staat standaard op 'or'.


Zwart wit     Overweeg het gebruik van zwart-wit symbolen.

Klik erop voor vergroting. NB betreft slechts afbeelding, geen originele (interactieve) kaart.

 

RUIS
top
    Zoekt een een klank/klanken op woordeinde, laat dan een spatie volgen. Bij woordbegin komt een spatie voorop.

In het eerder genoemde voorbeeld waarin werd gezocht naar st kunt u de resultaten iets correcter laten zijn door het formulier als volgt in te vullen:
request: start: s end: t
omit: start: s mid: b end: t
Op deze manier vindt u ook de weergaves waarin bijvoorbeeld een spatie (rustmoment) is aangegeven tussen de s en de t. Door s-b-t uit te sluiten weet u zeker dat het zal gaan om de s en de t die beide voorafgaan aan het woord 'baas' dat in alle dialecten met een b begint.

 

VERSCHIL
top
    Bij het selecteren van de items op stam-einde moet u beseffen dat het gaat om de theoretische stam en niet om de realisaties daarvan. Zoekt u in dialectspraak naar combinaties als ngk en nk kies dan niet alleen woorden onder de categorie "ng (+ k)"; ook het verkleinwoord 'schoentje' kent immers realisaties met ngk en nk ('schoengke', schoenke')!

 

PRECIEZEREN
top
    Het is aan te bevelen na de keuze voor een item steeds eerst de lijst met transcripties door te lopen om een indruk te krijgen van de variatie. Om een specifieke variant in beeld te krijgen moet soms in de zoekopdracht iets worden uitgesloten. Door de lijst door te lopen komt u te weten of dit daadwerkelijk aan de orde is en in welke mate.
Als we als voorbeeld nemen het woord "huis". We willen daarmee de bekende kaart van Kloeke vergelijken en zoeken naar de uitspraken 'hoes' en 'huus'. Echter, de tweeklank 'ui' wordt vaak uitgesproken met een 'uu' als uitgaande klank. Bij een lichtjes uitgesproken klank, zoals het tweede deel van een tweeklank, wordt de betreffende klank in de transcriptie tussen haakjes geplaatst: '(uu)'. (Zie de spellingsaanwijzingen!) Om nu 'huus' te vinden vragen we naar 'uu' maar sluiten we '(uu)' uit (omit).

Een andere probleem is het feit dat de gezochte letter soms op meerdere plaatsen in de transcriptie kan voorkomen.
Als voorbeeld nemen we een ander kaartje van Kloeke, de kaart met de verspreiding van 'du' als voornaamwoord van de tweede persoon. (Noot bij deze kaart: 'du' komt voor in de juist niet gekleurde gebieden.) We kiezen weer onze categorie van de "zinnen". Als u vervolgens kiest voor de eerste zin "Je/ge moet die tak afzagen" zal het duidelijk zijn dat de d van "du" ook voor kan komen als de d van "die". Om nu de eerste d te vinden maken we gebruik van het feit dat woorden nauwelijks variŽren in hun beginklank. Zo zal in alle transcripties de m van "moet" voorkomen. De zoekopdracht luidt dan: begin: d end: m. Met andere woorden: zoek de d die voorkomt vůůr de (eerste) m.

Overweegt eens om de → CD-ROM aan te vragen. Het kartografische programma op de CD-ROM biedt uitgebreidere en handige methodes dan nu wordt geboden via de website.

 

BUITEN
top
    Via een keuzeknop links boven op de kaart kunt u onder uw taal-kaart een kaart laten verschijnen van een niet-talig thema. Soms wil er wel eens een opvallende samenval zijn van een klankverspreiding of woordtype met een niet-talig thema als 'grotere waterwegen' (communicatie-kanalen!) of 'overwegend rooms-katholieke gebieden'.

Voor een deel ligt een samenval met buiten-talige gegevens voor de hand. Zo zullen bodemgesteldheid en klimaat bepalend zijn geweest allereerst voor vestiging van gemeenschappen maar daarna ook voor het al dan niet aanwezig zijn van onderling contact tussen gemeenschappen. In de loop van de tijd is daaroverheen gekomen het voor Nederland belangrijke verschil tussen protestant en rooms-katholiek. Dan weer blijkt de natuurachtergrond een rol te spelen dan weer de geloofsachtergrond. Natuurlijk vallen beide achtergronden soms ook samen omdat kerkelijke affiniteit vroeger vooral een kwestie van de hele gemeenschap was.

(Vergelijk wel altijd beide kaarten, protestant en rooms-katholiek; de kaarten zijn niet elkaars tegenbeeld!)

Door "none" te kiezen (wat de grondkaart-keuzes betreft) worden alle onderkaarten verwijderd. Kiest u daarna wederom een thematische kaart dan verschijnt deze zonder dat de provincies nog eens zichtbaar zijn daaronder. De provincie-kaart kan duidelijk maken waar de thematische kaart niet helemaal past maar bij het afdrukken (of bekijken) kan het helderder zijn om de provincies daaronder niet meer zichtbaar te hebben.

Het is zelfs mogelijk om uw eigen grondkaart te gebruiken door de url (het internet-adres) van de afbeelding in te geven in het betreffende invoer veld onder de kaart net boven de data-lijsten. Om uw afbeelding voor te bereiden kunt u onze basiskaart vanaf hier kopiŽren. Bewerk uw kaart aan de hand van de volgende aanwijzingen:
plaatsvanaf linksvanaf de top
Westkapelle (I058p; Zeeland, westpunt Walcheren)circa 146px 359px
Vaals (Q222p; zuidelijk Limburg) 417px 495px
de hoogste punt van het vasteland van Groningen 484px 16px
Waarschijnlijk zult u na een eerste verkleining (of vergroting) vooral de kaart iets anders moeten proportioneren waarbij vaker de hoogte dan de breedte zal moeten worden aangepast (bijvoorbeeld 105 procent breder, 112 procent langgerekter of 101 procent breder en 108 procent langgerekter).

Klik erop voor originele grootte.

 

TRANSCR VERSCH?
top
    Klik hier voor een kaart om uw resultaten mee te vergelijken wanneer u twijfelt over mogelijke (zeldzame) transcribent-verschillen in uw gegevens. Hier zij vermeld dat de betrouwbaarheid van de Nederlandse data aanzienlijk is gebleken, ondanks het feit van het relatief grote aantal veldwerkers/transcribenten. De veldwerkers waren allen zeer goed getraind door dezelfde transcriptie-'meester'. Lees meer op de → pagina van het veldwerk-project.

 

KLEUREN?
top
    De gekleurde symbolen beogen een zo groot mogelijk contrast. De logica van de kleurmenging zou direct duidelijk moeten zijn (rood+geel=oranje, blauw+geel=groen, blauw+rood=paars, alles=zwart); aanpassing aan kleurenblindheid zou afzwakking van sommige kleuren en contrasten betekenen en daarmee verlies van logica. Als u (in plaats van zwart-witte) toch gekleurde kaarten wilt gebruiken in het geval van kleurenblindheid, dan kunt u deze aanpassen door een schermafbeelding van de kleurenkaart te 'uploaden' naar → http://www.vischeck.com/ voor daltonisering (=omrekenen naar maximaal contrast bij kleurenblindheid).

 

NABEWERKING
top
    Naast de gebruikelijke aanpassingen die mogelijk zijn: aanpassing van de HTML-code, aanpassing van de afbeeldingen uit de gif-folder (zie bewaren) is er natuurlijk de (al genoemde) mogelijkheid om de schermafbeelding te bewaren en te bewerken. Een suggestie zou kunnen zijn de gemaakte kaart als schermafbeelding te bewaren en te openen in een grafisch programma, vervolgens hetzelfde voor een blanco kaart te doen, deze geheel transparant te maken, deze als laag boven de andere te leggen en een ouderwetse isoglossenkaart te tekenen in de blanco kaart op basis van de gemaakte, daaronder zichtbare symbolenkaart. (Deze praktijk is bijvoorbeeld toegepast in de "Klankgeografie" van het Brabants Woordenboek. → publicaties)

 

BEWAREN
top
    Om een kaart te bewaren moet u deze opslaan
in Explorer: als "HTML-source" (en niet als "web archive") en
in Netscape / Mozilla: als "web page complete".
Om de kaart (off-line) weer te zien heeft u wat betreft Explorer nog een folder nodig met afbeeldingen van de symbolen en basis-kaarten. Deze kunt u nu hier als zip downloaden. Houdt folder en kaart-bestand op hetzelfde niveau (in eenzelfde directory) en open de kaart in uw browser.

gif
Klik op folder voor download.

U kunt nu de HTML-code zelf bewerken (plaatsen weglaten, naar andere afbeeldingen verwijzen, andere data toevoegen) en/of de afbeeldingen in de folder aanpassen. Houdt bij dat laatste wel de naam van de afbeelding in het bronbestand hetzelfde als in de folder.
(U kunt het beste eerst de afbeelding dupliceren. Vervolgens wijzigt u de eerste afbeelding terwijl u de naam van de afbeelding in stand houdt zodat u deze in de HTML-code niet hoeft aan te passen.)


(Met Safari 1 onder MacOS X kunnen vooralsnog geen kaarten worden bewaard anders dan via een schermafbeelding. Gebruik van (het snellere) Mozilla is aanbevolen.)

contact

 

PUBLICEREN
top
    Uw kaarten kunnen (met referentie) na toezending worden geplaatst op de website van de Morfologische Atlas (MAND). Zo kan een heus 'kaartenhuis' ontstaan rondom de data.

contact

 

SYNTHESE
top
    Het is mogelijk om verschillende kaarten bij elkaar op te tellen. Dit kan om twee redenen gewenst zijn.

Ten eerste als het gaat om eenzelfde thema getoetst aan verschillende woorden: u kunt dan zien welke plaatsen het kerngebied vormen van dit thema; daar zullen de meeste woorden worden aangetroffen en dit weerspiegelt zich in het toegekende symbool.

Ten tweede als het gaat om verschillende thema's getoetst aan eenzelfde woord (of ook aan verschillende woorden): u kunt dan zien welke thema's met welke combineren en mogelijk met elkaar samenhangen.


row     Onder elke kaart verschijnt een regel met aanduidingen als "a00,000,a00,a00". Deze regel representeert de symboolkeuze per plaats. Selecteer de regel ("selecteer alles"), kopiŽer deze regel en bewaart u de regel (voor de zekerheid) in een tekstprogramma. 'Plak' de regel in het formulier onder de knop 'synthese' (zie de pagina "transcripties" met de categorie-keuzes).

Het is belangrijk dat u de gehele regel kopiŽert (klik in de 'text area' en "selecteer alles"), anders kan de kaart niet worden gemaakt.

U herhaalt de stappen. U bewaart telkens de regel met "a00,000,a00,a00" (etcetera). U brengt de regels die u wilt combineren in op het reeds genoemde 'synthese'-formulier.


target     Belangrijk: u kiest vervolgens per regel welk van de categoriŽn plaatsen u wilt laten meetellen: a, b, c, ab, ac, bc of abc. De letters wijzen terug naar de indeling op het vraagformulier (de 'query'). Als u hetzelfde verschijnsel onderzoekt aan meerdere woorden, dan kan het handig zijn om dezelfde vragen steeds in dezelfde volgorde te stellen. Bijvoorbeeld, in het geval van n-behoud vraagt u dit steeds af onder invulvraag a van het 'query'-formulier.

De letters en combinaties als a en bc vertegenwoordigen de legenda van de kaart waar de regel bij hoort.


zelfde thema     Het gaat er vervolgens om welke van de volgende twee opties u wilt.

Als u meerdere kaarten heeft gemaakt over hetzelfde thema maar steeds met een ander woord, dan kunt u de synthese-kaart laten weergeven hoe vaak een plaats heeft voldaan aan het thema. Zo ontstaat een reliŽf van hoofd- en randgebieden. De klasse-naar-aantallen-indeling die u aantreft op het formulier kunt u naar wens bijstellen (om hogere of lagere waarden te benadrukken).
→ Klik de optie "intensity" aan.


thema-combi     Als u meerdere kaarten heeft gemaakt met verschillende thema's dan kunt u een kaart oproepen met daarop aangegeven in welke plaatsen deze thema's combineren. Plaats elke rij in het invulveld naast het gewenste eigen symbool-kenmerk. Om de kaart helder te houden is er een maximum van vijf kenmerken.
Vergeet niet de legenda-teksten in te vullen.
→ Kies de optie "mix".

Het kan ook zijn dat u hetzelfde thema illustreert aan verschillende woorden en dat u een kaart wilt hebben met de woorden gecombineerd. In dat geval kiest u natuurlijk ook voor de optie "mix".

Klik erop voor vergroting. NB betreft slechts afbeelding, geen originele (interactieve) kaart.


kaart     Als u tenslotte klikt op de knop 'show map' ('toon kaart') verschijnt de nieuwe kaart.

Elk symbool van de 'mix'-kaart is opgebouwd uit elk van de vijf kenmerken: vorm, kleur, vulling, markering en grootte. Uiteraard kent elk symbool een vorm en een kleur. Daarnaast kan een symbool een vulling hebben of juist niet, kan het een markering krijgen of juist niet en kan het groot zijn of juist niet.

Het combineren van symbool-kenmerken houdt in dat het kenmerk in de linker kenmerken-kolom geldt voor de gekozen selectie in de "a00,000,a00,a00"-regel direct links daarvan. Komt eenzelfde plaats ook voor in een andere selectie dan krijgt het tevens het bij die andere selectie aangegeven kenmerk. Komt een plaats niet voor in deze tweede selectie dan krijgt het symbool het kenmerk uit de rechter kolom, de 'default'-waarde. Immers, elk symbool is opgebouwd uit elk van de vijf kenmerken: vorm, kleur, vulling, markering en grootte.

De legenda zal zowel alle van toepassing zijnde (aangetroffen) gecombineerde symbolen weergeven als de gebuikte hoofdindeling in kenmerken.

Soms is een gevuld symbool net even duidelijker. Een truc kan zijn (als u minder dan vijf selecties tegelijk gaat afbeelden) om een niet gebruikt kenmerk in te schakelen door toch voor dat kenmerk een hoofdwaarde te kiezen. Zo kunt u bijvoorbeeld door 'vulling' niet te gebruiken als kenmerk van een selectie juist alle overige symbolen op de kaart gevuld maken door de hoofdwaarde van het kenmerk 'vulling' op 'licht' te zetten. Hierdoor raken de symbolen van alle plaatsen die niet tevens in de selectie voor 'licht' voorkomen (en dat zijn nu alle plaatsen) juist gevuld.


sociale data     Klik hier voor de sociale variabelen van de sprekers in het formaat voor gebruik in het synthese-formulier. Zo kunt u nagaan of een gevonden spreiding van klank of woordvorming samenvalt of niet met de spreiding van vrouwelijke sprekers of middelbaar-opgeleiden, enzovoort.


offline     Klik hier voor meer over de alternatieve off-line cartografie-applicaties, waaronder de applicatie als te vinden op de CD-ROM.

(De CD-ROM laat toe te zoeken in meerdere woorden tegelijkertijd zodat de knip- en plak-stappen van de synthese-kaart kunnen worden overgeslagen.)

 

STUDIE
top
    Klik hier voor een studie-opdracht zoals deze sinds een paar jaar wordt gegeven aan studenten op de Vrije Universiteit (te Amsterdam) door Eric Akkerman. De opdracht is in hoofdzaak opgesteld door Boudewijn van den Berg.

 

PER PLAATS
top
    Om de transcripties van alle items van ťťnzelfde plaats te zien, volg de verwijzing naar 'transcripties per plaats' en maak daar uw keuze.

De data kan (vooralsnog) op drie manieren gepresenteerd worden:

  • naar indeling op stam-einde (slot-medeklinker),
  • naar indeling op woordklasse (meervoud, verkleinwoord, etc.)
  • alfabetisch per woordsoort (in afgevraagde volgorde; standaard-optie).
(De eerste twee opties komen overeen met de selectie-tabel van het scherm 'transcripties per item'.)

Bij de eerste twee indelingen is het mogelijk om van elke hoofd-klinker de west-germaanse oorsprong (waarop de indeling gebaseerd is) mee te laten komen. De eerste presentatie vormt zo een min of meer kant-en-klare klank-grammatica van het betreffende dialect, de tweede presentatie (naar woordklasse) vormt het hoofdbestanddeel van een woord-grammatica van het betreffende dialect.

De derde optie is vooral geschikt om zo eens een woord te zoeken of om alle data over te nemen in een eigen databestand.

Overnemen van alle presentaties gaat via 'selecteer alles', 'kopiŽer' en 'plak' in een eigen tekstbestand.

Een suggestie kan zijn om een werkboekje te maken met een inleiding (waarvan enkele voorbeelden hier in voorbereiding zijn), een uitleg van de uitspraak-notaties, de kenmerken van de spreker, de lijst met woorden en uitspraak (desgewenst nader uitgeselecteerd), ruimte voor eigen notities, enkele kaarten, van een kenmerkend uitgesproken woord of synthese-kaarten van (bijvoorbeeld) vijf vergelijkbare woorden samen.

 

COPYLEFT
top
    Creative Commons License   GNU

Creative Commons | GNU-GPL

Bij gebruik naar derden toe in enigerlei vorm van data of daarop gebaseerde analyses altijd vermelden: voor Nederlandse data: "Meertens Instituut-KNAW (Goeman, Van Reenen)"; voor Belgische data: "Universiteit Gent (Taeldeman)"; voor Friese data: "Fryske Akademy-KNAW".

Bij gebruik naar derden toe in enigerlei vorm van de KIPA-codering en van de vereenvoudigde uitspraak-spelling altijd vermelden: "Goeman, Van Reenen, Van den Berg (Meertens Instituut-KNAW)".

Data, metadata, geografische codes en coŲrdinaten mogen niet voor commerciŽle doeleinden gebruikt worden.

Bij het benutten in gebruik naar derden toe in enigerlei vorm van applicaties als aanwezig en vermeld op de pagina's van MAND, GTRP en Kartografie altijd vermelden: "Van den Berg (Meertens Instituut-KNAW)".

Alle pagina's, scripts, vormgeving en concepten (ook wat betreft CD-ROM en applicaties, inclusief weergaven anders dan KIPA) zijn van de hand van Boudewijn van den Berg, met uitzondering van een conversie-script van Maarten van der Peet, van het instituutsstramien, de engelse tekst over de etymologie van de vragenlijst-items (Ton Goeman), de in samenwerking gemaakte dia-presentaties en natuurlijk de gescande artikelen van diverse auteurs.

contact

Creative Commons

English

top