Home

Dagkoekoeksbloem

Dagkoekoeksbloem

150 treffers

opnieuw zoeken

Trefwoorden

boer-en-boerin
boertje-en-boerinnetje boerkens en boerinnekens : Joos 1900 : => OVla-NO
bosroos
bosroos bos roos : N 92 (1982) : L382p.
bosroosje bos-ruő̅ͅá͂ske : N 92 (1982) : L216p; Boschroosje : Pâque 1912 : O145p; bosreuske : N 92 (1982) : L300p; bosreuskə : N 92 (1982) : L243a, L263p, L263b; bosriḷske : N 92 (1982) : L360p; bosroosje : N 92 (1982) : K174p, P107p; bosrooske : N 92 (1982) : L244p; bosrḷḷske : N 92 (1982) : L244p; buschruuske : N 92 (1982) : Q202p; bḁ͂sreuskə : N 92 (1982) : L255p
breedblad-orchis
breedblad-orchis breedblad orchis : MI 60A (1985) : I082p
dagkoekoek
dagkoekoek dag koekoek : N 92 (1982) : L265p
dagkoekoek-bloem
dagkoekoekenbloem dagkoekoekebloom* : MI 60A (1985) : K145a.
dagkoekoeksbloem dag koekoeksblomme : MI 60A (1985) : I073p; dagkoekoeks bloem : MI 60A (1985) : K042a; dagkoekoeksbloem : MI 60A (1985) : B015p, E027p, G033p, H009p, H051p, L144p, L381p, Q103p; N 92 (1982) : L243a, L263p, L263b; dagkoekoeksbloem# : WVD 111 (1999) : H051p, I256p, O056p, O062p; dagkoekoeksbloeme : MI 60A (1985) : F087a, G076a; dagkoekoeksblom : MI 60A (1985) : C076p; dagkoekoeksblomme : MI 60A (1985) : I108p, I167p; dagkoekoeksbloom : MI 60A (1985) : C043p; dagkoekoeksblѢm : MI 60A (1985) : K040p; dagkoekoeksb^loem* : MI 60A (1985) : E176p; deikoekoeksblom : MI 60A (1985) : B028p, F018p
Franse-roos
frans-roosje frans ruusken : N 92 (1982) : P219p
haan-poot
hanenpoot aonepwoot : N 92 (1982) : I118p; hane p̞ő̅ͅá͂t : N 92 (1982) : Q098p; hanepoeət : N 92 (1982) : L374p; hanepoot : N 92 (1982) : K170p, L244p; haonepoot : N 92 (1982) : K161p; haonepx̌žx̌j : Hoppenbrouwers 1996 : L280p; haonepḁ͂ḁ͂t : Naaijkens 1992 : K197p; haonəpoot : N 92 (1982) : K215p; haonəpx̌žx̌t* : De Bont 1958 : L224p
hanenklauw
hanenklauw aoneklaauw : N 92 (1982) : K174p; haneklauw : N 92 (1982) : L371p
Jezus-bloem
jezusjesbloem juzekesbloem : MI 60A (1985) : O162p
koekoek
koekoek kḷŏḷĕkḷŏḷĕk : N 92 (1982) : K166p, K170p, K183b, K186p
koekoek-bloem
koekoeksbloem koekoeks blom : N 92 (1982) : K174p; koekoeksbloem : MI 60A (1985) : B035p, C183p, F062p, F142p, F181p, G033p, G052p, G054b, H121p, K190p, K218a, L210p, L264p; N 92 (1982) : I118p, K172p, K184a, K195p, L144a, L200a, L244p, L245b, P107p, Q201p; koekoeksbloem# : WVD 111 (1999) : N047p, O059p; koekoeksbloemə : WVD 111 (1999) : N031p; koekoeksbloeme : MI 60A (1985) : F072p, M046p; koekoeksblom : MI 60A (1985) : B018p, C024a, C068p, C068a, E176p, K098a, K183p, O062p; N 92 (1982) : K174p, K188p, K195p, L144p; koekoeksblome : MI 60A (1985) : F161p, F163p, F164p, G246p, I080p, I233p; koekoeksblomen : MI 60A (1985) : M013p; koekoeksblommə : MI 60A (1985) : O061p; koekoeksblomme : MI 60A (1985) : I022p; koekoeksbloom : MI 60A (1985) : G247q, L267p, L318b; N 92 (1982) : L266p, Q014p; koekoeksbloome : MI 60A (1985) : G173p; koekoeksbloomen : MI 60A (1985) : F178p; koekoeksbloum : MI 60A (1985) : C179p; N 92 (1982) : Q020p; koekoeksbloume : MI 60A (1985) : C130p, C165p, C186p; koekoesbloume : MI 60A (1985) : C187p; koekoksblomme : MI 60A (1985) : K105p; kḷŏḷĕkḷŏḷĕks bloem : N 92 (1982) : O069a; kḷŏḷĕkḷŏḷĕksblő̅ͅá͂m : N 92 (1982) : K166p, K170p, K183b, K186p; kḷŏḷĕkḷŏḷĕksblḷŏḷĕm : N 92 (1982) : K215p, K227p
koekoet-bloem
koekoetbloem koekuutbloemə : WVD 111 (1999) : H051p
koffiebloem
koffiebloem koffiebloem# : WVD 111 (1999) : O233p
molen
molentje meuletjes : N 92 (1982) : K127p
morgenkoekoek-bloem
morgenkoekoeksbloem morgenkoekoeksbloem# : WVD 111 (1999) : H084p
nachtkoekoek-bloem
nachtkoekoeksbloem nachtkoekoeksbloem# : WVD 111 (1999) : H121p
pinkster-bloem
pinksterbloem pinksterbloume : MI 60A (1985) : C128p
pinksterboom
pinksterboom pinksterbaom : MI 60A (1985) : C035p
rode-koekoek-bloem
rode-koekoeksbloem reade koekoeksblom : MI 60A (1985) : F001p
rode-koekoetbloem
rode-koekoetbloem rode koekuitbloem# : WVD 111 (1999) : H095p
rode-molen
rode-molentje roojə moolətjəs : N 92 (1982) : K160p
rode-rits
rode-rits rode ritse# : WVD 111 (1999) : H119p
rode-top
rode-top rooə top : WVD 111 (1999) : H046a
roze
roze roze# : WVD 111 (1999) : N130p
roze-bolderik
roze-bolderik roze bolderik# : WVD 111 (1999) : I251p
silene
silene selijnen : Joos 1900 : => OVla-NO; sileen : Joos 1900 : => OVla-NO
theebloem
theebloemetje teeblommekes : Minnaert 1913 : O010p
wiel
wieltjes wielkens : De Bo/Samyn 1888 : => WVla; wieltjes : De Bo/Samyn 1888 : => WVla
wild-ezel-oor
wild-ezelsoor wilde ezelsoor : Joos 1900 : => OVla-NO
witte-molen
rood-molentje Roode-Molekens : Pâque 1912 : O235p.
wit-molentje Witte-Molekens : Pâque 1912 : O235p.

Bronnen

Vragenlijsten
MI 60A (1985) 103, N 92 (1982) 103, WVD 111 (1999) 022
Monografien
De Bo/Samyn 1888 , De Bont 1958 , Hoppenbrouwers 1996 (146) , Joos 1900 , Minnaert 1913 (207) , Naaijkens 1992 (060) , Pâque 1912 (028)

opnieuw zoeken