Home

Ton Goeman

Afzonderlijke publicaties:

Goeman, A.C.M. (1976a): Aspecten van de vervoeging van het presens. [Bijdragen Mededelingen van de Dialectencommissie van de Kon. Nedl. Ak. van Wetensch. 49]. Amsterdam.

Goeman, A. (1984): Klank- en Vormverschijnselen van het dialect van Zoetermeer, Publ. van het P.J. Meertens-Instituut 4, Amsterdam. (181 blz.).

Goeman, A. (1999): T-deletie in Nederlandse Dialecten. Kwantitatieve Analyse van Structurele, Ruimtelijke en Temporele Variatie. ‘s-Gravenhage: Holland Academic Graphics LOT/IFOTT Series 26. The Hague: Holland Academic Graphics/Thesus [Diss. Vrije Universiteit Amsterdam]. (532 p.).

Artikelen:

Goeman, Ton (1975): "Variatie in Taal en Algemene Taalwetenschap". In: Taal en Tongval 27, 35-44. [ook in: Stroop, J. (Red.) (1983): Nederlands Dialectonderzoek. Artikelen uit de periode 1927-1982. Amsterdam:Huis a/d Drie Grachten.].

Goeman, A.C.M. (1976a): Aspecten van de vervoeging van het presens. [Bijdragen Mededelingen van de Dialectencommissie van de Kon. Nedl. Ak. van Wetensch. 49]. Amsterdam. [ook in: Stroop, J. (Red.) (1983): Nederlands Dialectonderzoek. Artikelen uit de periode 1927-1982. Amsterdam:Huis a/d Drie Grachten.].

Goeman, T. (1976b): "Wat is er voor de Reeks Nederlandse Dialectatlassen gehoord?". In: Taal en Tongval 28, 114-140.

Goeman, A.C.M. (1978): "…maar Den Uyl difficulteerde". In: De Nieuwe Taalgids 71, 71.

Goeman, Ton (1978): Aan en Bij. In: Mededelingen van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde KNAW 30, 6-11.

De Visser, M. & A. Goeman (1979a): "Voegwoord, relatief partikel en persoonsvorm in een dialect. Een geval van schijnbare kongruentie bij voegwoorden in de 1e persoon enkelvoud" ["Naschrift" door A. Goeman]. In: Taal en Tongval 31, 222-241.

Goeman, A. (1979b): "Ik zij(n) versus ik ben gedurende honderd jaar." In: M. Gerritsen (Red.): Taalverandering in Nederlandse Dialecten, honderd jaar vragenlijsten 1879-1979. Muiderberg: Coutinho, 219-230.

Goeman, Ton (1980a): "Comp-Agreement?". In: Zonneveld, W. & F. Weerman (Red.): Linguistics in the Netherlands 1977-1979. Dordrecht: Foris Publications, 291-306.

Goeman, A. (1980b): "Werkwoordsuitgangen bij voegwoorden in de bijzin". In: Onze Taal 49, 35.

Goeman, A. (1981): "Overzicht van de Enkhuizer klanken en hun ontwikkeling". In: Sj. Spoelstra: Enkhuizer Woordenboek. Publicaties van het P.J. Meertens-Instituut 2. Amsterdam: Meertens-Instituut, blz. XVI-XXIII.

Goeman, A. (1982): "Bandopnamen; afdeling Dialectologie", in Mededelingen van het P.J. Meertens-Instituut 1982, 7-8.

Goeman, A. (1982): Register op Klankverschijnselen (3) en Morfologie (2). In: Dialectvragenlijsten met Register (1959-1975). Publicaties van het P.J. Meertens-Instituut 3. Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut. 191-192.

Goeman, Ton (1983): "Variatie in Taal en Algemene Taalwetenschap". In: Stroop, J. (Red.) (1983): Nederlands Dialectonderzoek. Artikelen uit de periode 1927-1982. Amsterdam:Huis a/d Drie Grachten.][bew. van Goeman 1975]

Goeman, A.C.M. (1983): Aspecten van de vervoeging van het presens. In: Stroop, J. (Red.) (1983): Nederlands Dialectonderzoek. Artikelen uit de periode 1927-1982. Amsterdam:Huis a/d Drie Grachten.].[bew. van Goeman 1976a]

Goeman, A. en P. van Reenen (1984): 'Word-final T-deletion in Dutch dialects, A quantitative approach', in W. Dressler, O. Pfeiffer & J.Rennison (eds.), Fifth International Phonology Meeting, Discussion Papers, Wiener Linguistische Gazette, Supplement Beiheft 3, 83-87.

Goeman, A. (1984-85): "Harmonie tussen vocaal en consonant. Problemen voor een metrische theorie van de syllabe". In: Spectator, 14-3, 197-202.

Vliet, P. van, E. van Houten & T. Goeman (1985): "Uitspraakverschillen in de dialecten. Enkele resultaten van de nieuwe bandopnamen". In Mededelingen van het P.J. Meertens-Instituut 1985.

Goeman, A. en P. van Reenen (1985): Wordfinal t-deletion in Dutch dialects: the roles of conceptual prominence, articulatory complexity, paradigmatic prperties, token frequency and geographical distribution, Vrije Universiteit Working papers in Linguistics 16.

Goeman, A. (1986a): "Alleged unreliability of European continental dialect geography. A statistical appraisal" in: Polenz, P. von, J. Erben und J. Goossens (Her.): Kontroversen, alte und Neue. Akten des VII. Internationalen GermanistenKongresses 1985, Bd. 4 Dialektologie und Soziolinguistik: Die Kontroverse um die Mundartforschung, Tübingen 305-318.

Goeman, A. (1986b): "Project Fonologie en Morfologie van de Nederlandse Dialecten op basis van Veldwerk", in: Booij, G., A. Goeman en P. van Reenen (red.): Corpusgebaseerde Woordanalyse (VWF-programma LETT 83/7), Jaarboek 1985, Amsterdam, 43-48.

Goeman, A. (1986c): "Some additional data relevant to Stroop’s paper", in: Andersen, H. (ed.): Sandhi Phenomena in the Languages of Europe, Berlin/New York/Amsterdam, 157-160.

Goeman, A. en P. van Reenen (1986): "Klank- en Vormeigenschappen van Nederlandse Dialecten. Een hypercorrecte klinkerverlenging", Onze Taal 55, 8-10.

Goeman, A. (1987a): "T-deletie of nul-suffix. De rol van frequentie in de werkwoordsmorfologie van oostelijke dialecten", Taal en Tongval 40, Themanummer 1 Morfologie, 68-86.

Goeman, A., G. De Schutter en J. Taeldeman (1987): "Morfologie: een stiefdochter van de dialectologie". In Taal en Tongval 40 Themanummer 1 Morfologie, 5-8.

Goeman, A. (1987b): "T-deletie, frequentie en morfologie, een reactie op Knott (1986)", in: Booij, G., A. Goeman en P. van Reenen (red.): Corpusgebaseerde Woordanalyse (VWF-programma LETT 83/7), Jaarboek 1986, Amsterdam, 79-95.

Goeman, A. (1987c): Perceptie van de Afstand Dialect-Standaardtaal in relatie tot nieuwe gegevens betreffende de Nederlandse dialecten" in: Eigen en Vreemd. Identiteit en ontlening in taal, literatuur en beeldende kunst. Handelingen van het 39ste Nederlands Filologencongres Vrije Universiteit Amsterdam 18 en 19 december 1986. Amsterdam, 411-422.

Goeman, A. en P. van Reenen (1987): "A Data Base of Modern Dutch Dialects. Shortening and lengthening of long vowels in verbal forms’, in: Moberg, Th. (red.): Data Bases in the Humanities and the Social Sciences, 1985 (Grinell), Osprey Florida: Paradigm Press, 139-147.

Goeman, A. (1988): "Irregular verbal forms: zero morph, suppletion or paradigm-internal constraint", in: Dressler, W. e.a. (eds.): Discussion Papers for the Sixth International Phonology Meeting and the Third International Morphology Meeting Krems, Austria, Vol. 2: Interface, Wiener Lnguistische Gazette, Supplement Beiheft 7, 13-16.

Goeman, A. (1988): "Les modèles spatiaux et temporels dans la dialectologie. Comment séparer les tendances régionales et générales des fluctuations systématiques au niveau local", in: Reenen, P. van et K. van Reenen-Stein (réd.): Distributions spatiales et temporelles, constellations des manuscrits/Spatial and Temporal Distributions, Manuscript Constellations, Amsterdam/Philadelphia, 77-92.

Goeman, A.C.M. & H. Hogerheijde (1988): Tonnerre, Foudre, Éclair. Cartes onomasiologiques et carte combinatoire. Commentaire XXIII [Cartes I.29-I32; QI:016, 14, 13]. In: Brozovic´, D., A.C.M. Goeman, H. Hogerheijde et al.: Atlas Linguarum Europae (ALE), Vol. I, 3: Commentaires et Cartes. Assen/Maastricht: Van Gorcum, 3-78.

Goeman, A. (1989): "Dialectes et jugements subjectifs des locuteurs. Quelques remarques de méthode à propos d’une controverse", in: Espaces romanes. Etudes de dialectologie et de sociolinguistique offertes à Gaston Tuaillon", Vol. II, Grenoble, 532-544.

Goeman, A., P. van Reenen en E. Wattel (1990): The diphthongization of Westgermanic i and its Relation to Westgermanic û in Modern Dutch Dialects. Vrije Universiteit Working Papers in Linguistics nr. 37.

Goeman, A. (1992a): "De Presensvervoeging in de dialecten van Nederland; ja-nee versus gradueel", Taal en Tongval 44, 97-139.

Goeman, A. (1992b): "Voorbeelden van Paardekooper z’n "vaste aansluiting": werkwoordsuffigering in enclise bij monosyllabische werkwoorden 2e p. enk.", in: Bennis, H. en J. de Vries (red.): De Binnenbouw van het Nederlands. Een bundel artikelen voor P. C. Paardekooper, Dordrecht, Foris, 95-106.

Goeman, A. (1993): "Der Einheitsplural im Präsens Indikativ der (Ost) Niederländischen Dialekte. Synchrone und diachrone Variation: rezente Dialekterhebungen und mittelalterliche Urkunden" in: Niederdeutsches Jahrbuch; Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung 116, 134-170.

Goeman, A., P. van Reenen and E. Wattel (1993): "The diphthongization of Westgermanic î and its relation to Westgermanic û in Modern Dutch Dialects, a Quantitative Approach", in: Viereck, W. (red.) (1993): Verhandlungen des Internationalen Dialektologen-kongresses/Proc. Intern. Congr. of Dialectologists/Communications du Congr. International de Dialectologie Bamberg, 29.7.-4.8.1990, Bd. 2: Historische Dialektologie und Sprachwandel, Sprachatlanten und Wörterbücher [Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Beihefte 75], Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 77-97.

Goeman, A. (1994): "Geen Great Vowel Shift in de Nederlandse dialecten", in: G.E. Booij, G. en J. van Marle (red.) (1994): Dialectfonologie [Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut 6], Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut, 20-59.

Ton Goeman (1995a): "Een exponentieel model met niveaux in de Lexicale Fonologie is voor t-deletie in de Nederlandse dialecten niet van toepassing", in Tabu [Taalkundig Bulletin] 25, 142-147.

Ton Goeman (1995b): "Over /g/, (Middel) Nederlands en Oudfrans", in: Cajot, J. L. Cremer en H. Niebaum (ed.) (1995): Lingua Theodisca. Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft. Jan Goossens zum 65, Geburtstag [Niederlande Studien 16/1-2], Münster/Hamburg: Lit, 395-404.

Ton Goeman (1995): ‘Zipf’. In: NRC-Handelsblad, 23 november 1995 Wetenschapsbijlage 2, kol. 6-7.

A. Goeman & J. Taeldeman (1996): Fonologie en morfologie van de Nederlandse dialecten. Een nieuwe materiaalverzameling en twee nieuwe atlasprojecten. In: Taal en Tongval 48, 38-59).

Ton Goeman (1997a): "De zeldzaamheid van Comp-agreement in taaltypologisch en historisch opzicht. Voorkomen buiten de Germania en datering van voegwoorcongruentie-vormen in het Nederlands". In: Hoekstra, E. en C. Smits (red.)(1997): Vervoegde Voegwoorden. Lezingen gehouden tijdens het Dialectsymposion 1994 [Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut 9], Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut, 87-111.

Ton Goeman (1997b): "Historiografie van het onderzoek naar voegwoordvervoeging: een bibliografisch overzicht (1821-1996)". In: Hoekstra, E. en C. Smits (red.)(1997): Vervoegde Voegwoorden. Lezingen gehouden tijdens het Dialectsymposion 1994 [Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut 9], Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut, 112-145.

A.C.M. Goeman (1998): Delven naar de zachte g. De grafie <g> versus <gh> in de Middelnederlandse dialecten van de dertiende eeuw als orthografische regeling of uitspraakverschil. In: Blok, D.P. e.a. (red.): Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. [Publicaties van het Meertens Instituut 29]. Amsterdam: Meertens Instituut, 211-222.

Ton Goeman (1999): " ‘s-Gravenhage. Het Haags en zijn standaarden". In: Kruijsen J. en N. van der Sijs (red.): Honderd jaar stadstaal. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact, 121-135.

A.C.M. Goeman (1999): "Dialects and Subjective Speaker Judgments. Remarks on Controversial Methods". In: Dennis Preston (ed.)(1999): Handbook of Perceptual Dialectology. Vol. I. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publ. Comp. 135-144.

Ton Goeman (2000): Perception of the distance dialect - standard language compared to dialect behavior in relation to new data on Dutch dialects. In: Preston, D. (ed.)(2000): Handbook of perceptual dialectology. Vol. II. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publ. Comp.

Ton Goeman (2000): ‘Stamvariatie en meervoudsvorming in de Nederlandse Dialecten’. In: Bundel voor N.N.

Ton Goeman (te versch. in T&T): "Subjectieve oordelen van dialectsprekers en objectief dialectgedrag".

Ton Goeman (aangeb. aan T&T): "Naast NORMS ook MYSFs in het veranderende dialectlandschap en het regiolect".

Recensies:

A. Goeman (Bespr.)(1993): Arnold Rakers, Mundartatlas der alten Grafschaft Bentheim. Hrsg., bearb. und aud der Basis des Rakersschen Forschungsansatzes kommentiert von Hendrik Entjes und Hermann Niebaum [Emsland/Bentheim. Beiträge zur Geschichte 9], Sögel: Verlag der Emsländischen Landschaft für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim e.V. Taal en Tongval 46, 80-89.

A. Goeman (Bespr.)(1995): "Hoe zit dat nu met Rakers’ deel 3? Aanvulling op boekbespreking van Arnold Rakers, Mundartatals der alten Grafschaft Bentheim. Hrsg., bearb. und auf der Basis der Rakersschen Forschungsansatzes kommentiert von Hendrik Entjes und Hermann Niebaum etc., Sögel 1993. (Taal en Tongval 46 (1994) 80-89)", in: Taal en Tongval 47, 88-91.

A. Goeman (Bespr.)(1999): "Ann Marynissen (z.j. [1996]): De flexie van het substantief in het 13e-eeuwse ambtelijke Nederlands. Een taalgeografische studie. [Studies op het gebied van de Nederlandse taalkunde 2. Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek]. Leuven: Peeters. 487 Blz.In: Niederdeutsches Jahrbuch. Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 122, 160-164.

Lezingen (1990- …):

Goeman, A., P. van Reenen en W. Wattel (ms.): The diphthongization of Westgermanic î and its Relation to Westgermanic û in Modern Dutch Dialects. International Congress of Dialectologists, Bamberg 29 juli-4 augustus 1990.

Goeman, Ton (ms.): "No Great Vowel Shift in the Dutch Dialects. Lezing The First International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Budapest, 26-29 April 1993.

Goeman, A. (ms.): "Stemhebbend, palataal, zuidelijk en katholiek? De ‘zachte g’ in de Nederlandse dialecten". Lezing op Symposium ‘Stem’, bij afscheid I. Slis Katholieke Universiteit Nijmegen, 1 juli 1993..

Goeman, A. (ms.): "Structurele aspecten van voegwoordvervoeging: mogelijkheden en beperkingen". Lezing Dialectsymposium 1994 P.J. Meertens-Instituut.

Goeman, A. (ms.): "Umlautproblemen bij sterke werkwoorden en de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND). Fricties tussen documentatieve en wetenschappelijke productie". [Lezing Heslinga-symposium.[

Goeman, A. (ms.): "Umlaut (2. u. 3. sing. Präs.) in den ostniederländischen und verwannten niederdeutschen Dialekte" [Lezing Dialektologenkreis, Doetinchem 1996].

Goeman, Ton (ms.). "The dimensions of lightning and thunder". [Lezing 5. Intern. Cognitive Linguistics Conference Amsterdam 1997]

Goeman, Ton. & Thera de Jong (ms.): "Noun Plurals in Dutch Dialects: the Influence of Standard Dutch. The Morphological Atlas of Dutch Dialects (MAND)" [Lezing 2. Intern. Congr. Dial. & Geoling. Amsterdam 1997].

Goeman, Ton (ms.): "Variabiliteit en spreiding van de prevocale en postvocale zachte /g/ in de Nederlandse en de Vlaamse dialecten" [Lezing Congres Belgische Kring van Linguisten, Kortrijk 1997].

Ton Goeman (ms.): (Dialect)cartografie als filter en als generator van gegevens [lezing 19 juni 1998, Meertens Instituut, STDH-dag Stichting Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora].

Ton Goeman (ms.): Presentatie op de wetenschapsdag, Meertens Instituut, over de 'zachte g'.

Ton Goeman (1999): Presentatie wetenschapsdag Meertens Instituut: ‘Taboe en religie bij bliksem en donder’.

Ton Goeman (1999ms): Lezing presentatie meerjarenplan Meertens Instituut 14 oktober 1999: "De MAND en de FAND als referentiepunt.voor de toekomst".

Ton Goeman (1999ms): "Subjectieve oordelen en objectief dialectgedrag" [Lezing Weijnensymposium 29 oktober 1999, Kath.Univ.Brab. Tilburg].

Interviews 1999

Volkskrant okt.: ‘Dialec bek beter’ (Mieke Zijlmans)

Onze Taal, dec.: ‘Het proefschrift van … Ton Goeman: Verdwijnende T’s’ (Marc van Oostendorp)

Ton Goeman