legenda

H036p Brugge BeWv (1876 resultaten )

selecteer: alles | niets | keer om

kloekeitemnritemtranscriptietranscriptie (IPA)
H036p 1 'n aap n6na2:>p nənɑː̙p
H036p 2 aapje a2>pt|j6 ɑ̙pt̡jə
H036p 3 aarde a8:rd6 æːrdə
H036p 4 adem o2:6_s6m ɔːə̲səm
H036p 5 'n appel a2>p6l ɑ̙pəl
H036p 6 appels a2>p6ls ɑ̙pəls
H036p 7 appeltje a2>p6lt|ji` ɑ̙pəlt̡ji̞
H036p 8 'n arm n6no:6_rm6 nənoːə̲rmə
H036p 9 armen o:6_rms oːə̲rms
H036p 10 armpje o:6_rmt|ji` oːə̲rmt̡ji̞
H036p 11 'n auto n6no2to. nənɔtoˑ
H036p 12 auto's o2to.s ɔtoˑs
H036p 13 'n avond a2:>v6_nt ɑː̙və̲nt
H036p 14 'n baard bo.6_rt boˑə̲rt
H036p 15 baarden bo.6_rd6n boˑə̲rdən
H036p 16 baardje ba2>rt|ji` bɑ̙rt̡ji̞
H036p 17 'n bak ba2>k bɑ̙k
H036p 18 bakje ba2ks2t|ji` bɑkʃt̡ji̞
H036p 19 'n balk bo:l_k boːl̲k
H036p 20 balkje bo:ks2t|ji` boːkʃt̡ji̞
H036p 21 'n barst bo2st6 bɔstə
H036p 22 'n bed ba8d6 bædə
H036p 23 bedden ba8d6n bædən
H036p 24 bedje ba8ts2i` bætʃi̞
H036p 25 'n beeld be2lt bɛlt
H036p 26 beeldje be2lt|i` bɛlt̡i̞
H036p 27 'n been bi.`6_<n biˑ̞ə̲̘n
H036p 28 benen bi.`6_<n;: biˑ̞ə̲̘n̩ː
H036p 29 beenderen bi.`6_<n;: biˑ̞ə̲̘n̩ː
H036p 30 'n beer (wild) ba8:r bæːr
H036p 31 beren (wild) ba8:rn; bæːrn̩
H036p 32 'n beer (varken) gg
H036p 33 beren (varken) gg
H036p 34 'n beest bi.`6_<st biˑ̞ə̲̘st
H036p 35 beestje bi.`6_<st|i` biˑ̞ə̲̘st̡i̞
H036p 36 'n beet bet6 betə
H036p 37 beetje bet|s2i` bet̡ʃi̞
H036p 38 'n beitel ba2>rt6l6 bɑ̙rtələ
H036p 39 'n bel ba2>l6 bɑ̙lə
H036p 40 'n berg ba8rx} bærxˁ
H036p 41 'n beuk bo/:k / bo7k bøːk / bœk
H036p 42 'n beukenoot(je) bu`k6no2t|i` bu̞kənɔt̡i̞
H036p 43 'n beurs bo/:y_z6 bøːy̲zə
H036p 44 beurzen bo/:y_zn; bøːy̲zn̩
H036p 45 'n bezem be:z6m6 beːzəmə
H036p 46 bezems be:z6ms beːzəms
H036p 47 bezempje be:z6mt|i` beːzəmt̡i̞
H036p 48 'n biecht bixt6 bixtə
H036p 49 bier bi:6_r biːə̲r
H036p 50 'n bij bi: / bi:6_ biː / biːə̲
H036p 51 bijen gg
H036p 52 'n blaas blo:6_z6 bloːə̲zə
H036p 53 blaasje blo:6_z6t|i` bloːə̲zət̡i̞
H036p 54 'n blad bla2>t blɑ̙t
H036p 55 bladen blo:6_rn; bloːə̲rn̩
H036p 56 blaadje bla2>t|ji` blɑ̙t̡ji̞
H036p 57 bladeren gg
H036p 58 blaadje gg
H036p 59 'n bleek (was) bli:6_k bliːə̲k
H036p 60 'n blik bla8k blæk
H036p 61 'n bloem blo2m6 blɔmə
H036p 62 bloempje blo2m6t|ji` blɔmət̡ji̞
H036p 63 'n bloes blu`z6 blu̞zə
H036p 64 'n bobbel bo7b6l6 bœbələ
H036p 65 'n bodem gg
H036p 66 'n boer bu:`6_r buː̞ə̲r
H036p 67 'n bok bo7k bœk
H036p 68 bokken bo7?6~ bœʔə̃
H036p 69 'n bol bol6 bolə
H036p 70 'n boog boy_h6 boy̲hə
H036p 71 'n boom bo7m / bo/:6_m bœm / bøːə̲m
H036p 72 bomen bo/:m6n bøːmən
H036p 73 boompje bo7mt|i` bœmt̡i̞
H036p 74 'n boon bo:6_n6 boːə̲nə
H036p 75 bonen bo:6_n;: boːə̲n̩ː
H036p 76 boontje bo:6_nt|i` boːə̲nt̡i̞
H036p 77 'n bos bo7s bœs
H036p 78 bosje bo7st|i` bœst̡i̞
H036p 79 'n borst 6bo2st əbɔst
H036p 80 'n borstel 6bo7st6l6 əbœstələ
H036p 81 boter bo/:y_t6r6 bøːy̲tərə
H036p 82 'n brief n6bri:6_f nəbriːə̲f
H036p 83 briefje bri`ft|ji` bri̞ft̡ji̞
H036p 84 'n bril bre2'l brɛ̝l
H036p 85 'n broek bru`k bru̞k
H036p 86 broeken bru`k6n bru̞kən
H036p 87 'n broer 6bru:6_r6 əbruːə̲rə
H036p 88 broers bru:6_rs bruːə̲rs
H036p 89 'n brood 6bro:6_t əbroːə̲t
H036p 90 broden bro:6_dn; broːə̲dn̩
H036p 91 broodje bro:6_t|ji` broːə̲t̡ji̞
H036p 92 'n brug 6bro7h6 əbrœhə
H036p 93 bruggetje bro7ht|ji` brœht̡ji̞
H036p 94 'n buik by`k by̞k
H036p 95 buikje by`ks2t|ji` by̞kʃt̡ji̞
H036p 96 'n buis 6by`z6 əby̞zə
H036p 97 buisje by`z6d|ji` by̞zəd̡ji̞
H036p 98 'n burgemeester bo7rh6mi.6_st6r6 bœrhəmiˑə̲stərə
H036p 99 'n dag da2>x} dɑ̙xˁ
H036p 100 dagen do2:<h6~ dɔː̘hə̃
H036p 101 dagje da2>h_s2t|ji` dɑ̙ʰʃt̡ji̞
H036p 102 'n dak 6nda2>k əndɑ̙k
H036p 103 daken do2:<k6n dɔː̘kən
H036p 104 damp do:6_m / da2>mp doːə̲m / dɑ̙mp
H036p 105 'n darm da8rm6 dærmə
H036p 106 darmen da8r6ms / da8rms dærəms / dærms
H036p 107 deeg de.6_x} deˑə̲xˁ
H036p 108 'n deel 6ndi.`6_l / de.'6_l əndiˑ̞ə̲l / deˑ̝ə̲l
H036p 109 deeltje di`6_lt|ji` di̞ə̲lt̡ji̞
H036p 110 'n deur do/:r6 døːrə
H036p 111 deuren do/:r6n døːrən
H036p 112 deurtje do7rt|ji` dœrt̡ji̞
H036p 113 'n dijk di`k di̞k
H036p 114 'n ding 6ndi`n, əndi̞ŋ
H036p 115 dingen di`n,6n di̞ŋən
H036p 116 'n dief n6ndi:6_f nəndiːə̲f
H036p 117 dieven di:6_v6n diːə̲vən
H036p 118 'n dochter do2x}t6r6 dɔxˁtərə
H036p 119 dochters do2x}t6rs dɔxˁtərs
H036p 120 dochtertje do2x}t6rt|ji` dɔxˁtərt̡ji̞
H036p 121 'n doek du`k du̞k
H036p 122 doeken du`k6n du̞kən
H036p 123 doekje du`ks2t|ji` du̞kʃt̡ji̞
H036p 124 donder do7nd6r dœndər
H036p 125 'n doos 6ndo/:y_z6 əndøːy̲zə
H036p 126 doosje do/:y_z6t|ji` døːy̲zət̡ji̞
H036p 127 'n dorp 6ndo2rp / do2r6p əndɔrp / dɔrəp
H036p 128 dorpje do2rpt|ji` dɔrpt̡ji̞
H036p 129 dorst do7st dœst
H036p 130 'n draad n6ndro:6_t nəndroːə̲t
H036p 131 draden dro:n droːn
H036p 132 draadje dro:6_t|ji` droːə̲t̡ji̞
H036p 133 'n druppel n6ndro/:y_p6l6 nəndrøːy̲pələ
H036p 134 'n duif 6ndy`v6 əndy̞və
H036p 135 duiven dy`v6n dy̞vən
H036p 136 duifje dy`v6t|ji` dy̞vət̡ji̞
H036p 137 'n duim dy`m dy̞m
H036p 138 duimpje dy`mt|i` dy̞mt̡i̞
H036p 139 'n duivel n6ndyv6l6 nəndyvələ
H036p 140 'n dweil n6ndwe2l nəndwɛl
H036p 141 dweilen dwe2ls dwɛls
H036p 142 'n eend e:6_nd6 eːə̲ndə
H036p 143 eendje e:6_nd6t|i` eːə̲ndət̡i̞
H036p 144 'n eeuw e:`6_w6 eː̞ə̲wə
H036p 145 eeuwen e:`6_w6n eː̞ə̲wən
H036p 146 'n eg 6na8h6 ənæhə
H036p 147 'n ei 6ne2:i_ ənɛːi̲
H036p 148 eieren e2j6rs ɛjərs
H036p 149 eitje e2.i_t|ji` ɛˑi̲t̡ji̞
H036p 150 'n eik n6ni.`6_k nəniˑ̞ə̲k
H036p 151 'n eikel n6ni.`6_?6l6 nəniˑ̞ə̲ʔələ
H036p 152 einde a8nd6 ændə
H036p 153 'n ekster a2>kst6r6 ɑ̙kstərə
H036p 154 'n emmer e'6_m6r6 e̝ə̲mərə
H036p 155 'n engel n6ni`n,6l6 nəni̞ŋələ
H036p 156 engelen i`n,6ls i̞ŋəls
H036p 157 'n erwt 6na8rwe.t6 ənærweˑtə
H036p 158 'n ezel n6ne:z6l6 nəneːzələ
H036p 159 ezels e:z6ls eːzəls
H036p 160 'n fles 6fla2>s2x}6 əflɑ̙ʃxˁə
H036p 161 flessen fla2>s2x}6n flɑ̙ʃxˁən
H036p 162 flesje fla2>s2t|ji` flɑ̙ʃt̡ji̞
H036p 163 'n fornuis gg
H036p 164 'n fout 6fo.y_t6 / fo/:t6 əfoˑy̲tə / føːtə
H036p 165 fruit fry`t fry̞t
H036p 166 gal ho2l6 hɔlə
H036p 167 'n gans 6ha2>mz6 əhɑ̙mzə
H036p 168 ganzen ha2>mz6n hɑ̙mzən
H036p 169 gansje ha2>mz6t|ji` hɑ̙mzət̡ji̞
H036p 170 'n gast ha2>st hɑ̙st
H036p 171 'n geit 6hi:6_t6 əhiːə̲tə
H036p 172 geitje he2t|j6 hɛt̡jə
H036p 173 geld ha2>lt hɑ̙lt
H036p 174 gerst ha8:st6 hæːstə
H036p 175 'n gesp he2'sp6 hɛ̝spə
H036p 176 'n geweer 6h6wa8:r6 əhəwæːrə
H036p 177 'n glas 6hla2>s əhlɑ̙s
H036p 178 glazen hlo:6_z6n hloːə̲zən
H036p 179 glaasje hlo:6_z6t|ji` hloːə̲zət̡ji̞
H036p 180 god gg
H036p 181 'n gom 6ho2m6 əhɔmə
H036p 182 'n goot 6ho:y_t6 əhoːy̲tə
H036p 183 goud hu`t hu̞t
H036p 184 'n graf 6hra2>f əhrɑ̙f
H036p 185 graven hra2>v6n hrɑ̙vən
H036p 186 gras ha2>s hɑ̙s
H036p 187 'n grendel n6hra8nd6l6 nəhrændələ
H036p 188 'n groep gg
H036p 189 'n haak n6na2:>k nənɑː̙k
H036p 190 haken a2:>k6n ɑː̙kən
H036p 191 haakje a2>ks2t|ji` ɑ̙kʃt̡ji̞
H036p 192 'n haan n6no:6_n6 nənoːə̲nə
H036p 193 hanen o:6_n;: oːə̲n̩ː
H036p 194 haantje o:6_nt|ji` oːə̲nt̡ji̞
H036p 195 'n haas n6no:6_z6 nənoːə̲zə
H036p 196 haasje o:6_z6t|ji` oːə̲zət̡ji̞
H036p 197 haast gg
H036p 198 'n hand 6na2>nt ənɑ̙nt
H036p 199 handen a2>n;: ɑ̙n̩ː
H036p 200 handje a2>nt|ji` ɑ̙nt̡ji̞
H036p 201 'n haring n6no:6_ri`n,k nənoːə̲ri̞ŋk
H036p 202 'n hart 6na8rt6 ənærtə
H036p 203 haver a2.>v6r ɑˑ̙vər
H036p 204 'n heer n6ni:6_r6 nəniːə̲rə
H036p 205 heren i:6_r6n iːə̲rən
H036p 206 'n heks 6na8ks6 ənæksə
H036p 207 'n helft a2>lt ɑ̙lt
H036p 208 'n hemd 6na8md6 ənæmdə
H036p 209 hemden a8md6n æmdən
H036p 210 hemdje a8md6t|ji` æmdət̡ji̞
H036p 211 hemel e:m6l6 eːmələ
H036p 212 'n hengst n6ni`n,k_st nəni̞ŋk̲st
H036p 213 hengsten i`n,k_st_}n; i̞ŋk̲st̲ˁn̩
H036p 214 'n hoed n6nu:6_t nənuːə̲t
H036p 215 hoeden u:6_t6n uːə̲tən
H036p 216 hoedje u`t|i` u̞t̡i̞
H036p 217 'n hoek n6nu`k nənu̞k
H036p 218 'n hof 6no2f ənɔf
H036p 219 'n hol 6no2l ənɔl
H036p 220 holen o:l6n oːlən
H036p 221 'n hond n6nu`nt / ont nənu̞nt / ont
H036p 222 honden u`nd6n u̞ndən
H036p 223 hondje u`nt|ji` u̞nt̡ji̞
H036p 224 honger u`n,6r6 u̞ŋərə
H036p 225 'n hoofd gg
H036p 226 hooi o.<6_i oˑ̘ə̲i
H036p 227 'n hoop (berg) 6no:p ənoːp
H036p 228 hopen gg
H036p 229 hoopje o2pt|ji` ɔpt̡ji̞
H036p 230 hoop (espoir) o.y_p6 oˑy̲pə
H036p 231 'n hoorn (koe) 6no:'6_rn ənoː̝ə̲rn
H036p 232 horens o:'6_r6ns oː̝ə̲rəns
H036p 233 'n huis 6ny`s əny̞s
H036p 234 huizen y`z6n y̞zən
H036p 235 huisje y`z6t|ji` y̞zət̡ji̞
H036p 236 'n ijzer 6ni`z6r6 əni̞zərə
H036p 237 'n jaar 6jo:6_r əjoːə̲r
H036p 238 'n jong 6ju`n, əju̞ŋ
H036p 239 jongen ju`n,;: ju̞ŋ̩ː
H036p 240 'n jongen ju`n,6n6 ju̞ŋənə
H036p 241 'n kaars 6n,ka8:s6 əŋkæːsə
H036p 242 'n kaart 6n,ko:6_rt6 əŋkoːə̲rtə
H036p 243 kaartje ka2>rt|ji` kɑ̙rt̡ji̞
H036p 244 kaas ko:6_s koːə̲s
H036p 245 'n kabel n6ka2:b6l6 nəkɑːbələ
H036p 246 kaf ka2>f kɑ̙f
H036p 247 'n kalf 6n,ko:f əŋkoːf
H036p 248 kalveren ko:v6rs koːvərs
H036p 249 kalfje ko:v6t|ji` koːvət̡ji̞
H036p 250 'n kam n6ka2>m nəkɑ̙m
H036p 251 kammen ka2>m6n kɑ̙mən
H036p 252 kammetje ka2>m6t|ji` kɑ̙mət̡ji̞
H036p 253 'n kamer ka2:>m6r6 kɑː̙mərə
H036p 254 kamers ka2:>m6rs kɑː̙mərs
H036p 255 kamertje ka2:>m6rt|ji` kɑː̙mərt̡ji̞
H036p 256 'n kant n6ka2>nt nəkɑ̙nt
H036p 257 kanten ka2>nt6n kɑ̙ntən
H036p 258 kantje ka2>nt|ji` kɑ̙nt̡ji̞
H036p 259 'n kar 6n,ka2>r6 əŋkɑ̙rə
H036p 260 karren ka2>r6n kɑ̙rən
H036p 261 karretje ka2>r6t|ji` kɑ̙rət̡ji̞
H036p 262 'n karper n6ka2>rp6r nəkɑ̙rpər
H036p 263 'n kast 6n,ka2>s6 əŋkɑ̙sə
H036p 264 kasten ka2>s6n kɑ̙sən
H036p 265 'n kat 6n,ka2>t6 əŋkɑ̙tə
H036p 266 katten ka2>t6n kɑ̙tən
H036p 267 katje ka2>t|ji` kɑ̙t̡ji̞
H036p 268 'n keel 6n,ke:l6 əŋkeːlə
H036p 269 'n kei n6ke.i_ nəkeˑi̲
H036p 270 'n kelder n6ka2>ld6r6 nəkɑ̙ldərə
H036p 271 'n kerel n6ka8:r6l nəkæːrəl
H036p 272 'n kerk 6n,ka8rk6 əŋkærkə
H036p 273 kermis ka8rma8s6 kærmæsə
H036p 274 'n kers ka8:z6 kæːzə
H036p 275 kersen ka8:z6n kæːzən
H036p 276 kersje ka8:z6t|ji` kæːzət̡ji̞
H036p 277 Kerst... ka8sta2x} kæstɑxˁ
H036p 278 kervel ka8rv6l kærvəl
H036p 279 'n keuken 6~ko/:k6n6 ə̃køːkənə
H036p 280 'n keutel 6ko/:t6l əkøːtəl
H036p 281 'n kin ke2'n6 kɛ̝nə
H036p 282 'n kind 6ki`nt əki̞nt
H036p 283 kinderen ki`nd6rs ki̞ndərs
H036p 284 kindje ki`nt|ji` ki̞nt̡ji̞
H036p 285 klaver kla2:>v6r6 klɑː̙vərə
H036p 286 'n kleed 6kli:6_t əkliːə̲t
H036p 287 kleden kli:6_rn; kliːə̲rn̩
H036p 288 kleedje kli.6_rt|ji` kliˑə̲rt̡ji̞
H036p 289 klederen kli.6_rn; kliˑə̲rn̩
H036p 290 'n klok (hen) klu`k6 klu̞kə
H036p 291 'n klok (toren) 6klo2?6 əklɔʔə
H036p 292 'n klooster klo:'6_st6r kloː̝ə̲stər
H036p 293 'n knecht 6?na8x}t əʔnæxˁt
H036p 294 knechten kna8x}t6n knæxˁtən
H036p 295 knechtje kna8x}t|ji` knæxˁt̡ji̞
H036p 296 'n knie kni:6 kniːə
H036p 297 knieen kni:6n kniːən
H036p 298 'n knop ?no2p / n6kno:y_p ʔnɔp / nəknoːy̲p
H036p 299 'n knuppel kno7p6l knœpəl
H036p 300 'n koe 6n,ku`j6 əŋku̞jə
H036p 301 koeien ku`j6n ku̞jən
H036p 302 koetje ku`t|ji` ku̞t̡ji̞
H036p 303 'n koets gg
H036p 304 'n koffer ko2f6r kɔfər
H036p 305 'n kogel n6ko:h6l6 nəkoːhələ
H036p 306 'n kom 6ko2m6 əkɔmə
H036p 307 kommen ko2m6n kɔmən
H036p 308 kommetje ko2m6t|ji` kɔmət̡ji̞
H036p 309 'n konijn 6ko/:n əkøːn
H036p 310 konijnen ko/:ns køːns
H036p 311 'n koning n6ko/:ni`n,k nəkøːni̞ŋk
H036p 312 'n kool (steen) ko/:l6 køːlə
H036p 313 'n kool (groente) 6ko/w6l6 əkøwələ
H036p 314 'n koord gg
H036p 315 koordje gg
H036p 316 koorts ko2rs6~s kɔrsə̃s
H036p 317 koper ko/:p6r6 køːpərə
H036p 318 'n korst 6ka2>st6 əkɑ̙stə
H036p 319 korstje ka2>stj|i` kɑ̙stj̡i̞
H036p 320 'n koster n6ko2st6r6 nəkɔstərə
H036p 321 'n kous 6ku`s6 əku̞sə
H036p 322 kousen ku`s6n ku̞sən
H036p 323 'n kraai 6kro:j6 əkroːjə
H036p 324 kramp kra2>mp6 krɑ̙mpə
H036p 325 'n krijt gg
H036p 326 'n kruk 6kro7?6 əkrœʔə
H036p 327 'n krul 6kro7:l əkrœːl
H036p 328 'n kuiken 6ki:6_?6n6 əkiːə̲ʔənə
H036p 329 'n kuip 6ky`p6 əky̞pə
H036p 330 'n kussen 6ko7sn; əkœsn̩
H036p 331 'n kwartje 6ka2>rt əkɑ̙rt
H036p 332 'n laag 6la2:>h6 əlɑː̙hə
H036p 333 'n ladder 6le.'6_r6 əleˑ̝ə̲rə
H036p 334 'n lam 6la2>m əlɑ̙m
H036p 335 lammeren ggww
la2>m6t|ji`s
H036p 336 'n lamp 6la2>mp6 əlɑ̙mpə
H036p 337 lampen la2>mp6n lɑ̙mpən
H036p 338 'n lat 6la2>t6 əlɑ̙tə
H036p 339 latten la2>t}6n / la2>t_}n; lɑ̙tˁən / lɑ̙t̲ˁn̩
H036p 340 leem li.`6_m / le.6_m liˑ̞ə̲m / leˑə̲m
H036p 341 'n leeuw n6li.6_<f nəliˑə̲̘f
H036p 342 'n lepel n6le:p6l6 nəleːpələ
H036p 343 'n leugen gg
H036p 344 leugens gg
H036p 345 leugentje gg
H036p 346 'n licht 6lo7x}t əlœxˁt
H036p 347 'n lid gg
H036p 348 leden gg
H036p 349 'n lied gg
H036p 350 liederen ggww
li`t|ji`s
H036p 351 liedje li`t|ji` li̞t̡ji̞
H036p 352 'n lijk 6li`k əli̞k
H036p 353 lijken li k6n li kən
H036p 354 'n lijster n6li`st6r6 nəli̞stərə
H036p 355 'n lint 6le2'nt əlɛ̝nt
H036p 356 lintje le2'nt|ji` lɛ̝nt̡ji̞
H036p 357 'n lip 6le2'p6 əlɛ̝pə
H036p 358 lucht lo7x}t lœxˁt
H036p 359 'n maag 6ma2:>h6 əmɑː̙hə
H036p 360 magen ma2:>h6n mɑː̙hən
H036p 361 'n maan 6mo:6_n6 əmoːə̲nə
H036p 362 'n maand n6mo:6_nt nəmoːə̲nt
H036p 363 maanden mo:6_nd6n moːə̲ndən
H036p 364 'n maat (ploeg) n6mo:6_t nəmoːə̲t
H036p 365 maten mo:6_t_}n; moːə̲t̲ˁn̩
H036p 366 'n man gg
H036p 367 mannetje ma2>n6t|ji` mɑ̙nət̡ji̞
H036p 368 marmer ma2>rb6r6 mɑ̙rbərə
H036p 369 'n mars ma2>rs6 mɑ̙rsə
H036p 370 mazelen mo:6_z6ls moːə̲zəls
H036p 371 'n mees ggww
6me:~z6tj6
H036p 372 'n meester n6mi.6_st6r nəmiˑə̲stər
H036p 373 mei me2'j6 mɛ̝jə
H036p 374 melk ma2>lk mɑ̙lk
H036p 375 'n mens n6ma8:~s nəmæː̃s
H036p 376 merg ma8rx} / ma2>rk mærxˁ / mɑ̙rk
H036p 377 'n mes 6ma8s əmæs
H036p 378 mesje ma8st|j|i` mæst̡j̡i̞
H036p 379 meid 6me2i_s26 əmɛi̲ʃə
H036p 380 meisje 6me2i_s26 əmɛi̲ʃə
H036p 381 'n meubel 6mo/:b6l6 əmøːbələ
H036p 382 meubels mo/:b6ls møːbəls
H036p 383 'n mispel me2'sp6l mɛ̝spəl
H036p 384 modder gg
H036p 385 moeder / moer mu.6_d6r6 / mu:6r6 muˑə̲dərə / muːərə
H036p 386 moes mu:6_s muːə̲s
H036p 387 'n molen n6mo/:ln6 nəmøːlnə
H036p 388 molentje mo/:l6ntj|i` møːləntj̡i̞
H036p 389 'n mond n6mu`nt nəmu̞nt
H036p 390 'n moord mo:6_rt moːə̲rt
H036p 391 'n mossel n6mo7s6l6 nəmœsələ
H036p 392 mossels mo7s6ls mœsəls
H036p 393 'n mouw 6mo/w əmøw
H036p 394 mouwtje mo/wt|j|i` møwt̡j̡i̞
H036p 395 'n mug 6mo7h6 əmœhə
H036p 396 'n muis my`s my̞s
H036p 397 muizen my`z6n my̞zən
H036p 398 muisje my`z6t|ji` my̞zət̡ji̞
H036p 399 'n munt 6mo7nt6 əmœntə
H036p 400 'n mus 6mo7s2x}6 əmœʃxˁə
H036p 401 'n muur n6mo7r nəmœr
H036p 402 muren mo/:r6n møːrən
H036p 403 muurtje mo7rt|ji` mœrt̡ji̞
H036p 404 'n naald 6no:l_d6 ənoːl̲də
H036p 405 naalden no:l_d6n noːl̲dən
H036p 406 naaldje no:l_d6tj|i` noːl̲dətj̡i̞
H036p 407 'n nagel n6na2:>h6l6 nənɑː̙hələ
H036p 408 'n navel n6na2:>f6l6 nənɑː̙fələ
H036p 409 'n neger n6ne:h6r6 nəneːhərə
H036p 410 negers ne:h6rs neːhərs
H036p 411 'n nek n6na8?6 nənæʔə
H036p 412 'n nest n6na8st nənæst
H036p 413 'n neus no/:y_z6 nøːy̲zə
H036p 414 'n nicht 6ne2'x}t6 ənɛ̝xˁtə
H036p 415 'n noot 6no/:y_t6 ənøːy̲tə
H036p 416 noten no/:y_t6n nøːy̲tən
H036p 417 nootje no7t|ji` nœt̡ji̞
H036p 418 'n oog 6no.y_h6 ənoˑy̲hə
H036p 419 ogen o:h6n oːhən
H036p 420 oogje o:hs2t|ji` oːhʃt̡ji̞
H036p 421 oogst o:x}st oːxˁst
H036p 422 'n oor 6no:r ənoːr
H036p 423 oortje o2rtj|i` ɔrtj̡i̞
H036p 424 in orde e2'no2rd6 ɛ̝nɔrdə
H036p 425 'n orgel 6no2rh6l ənɔrhəl
H036p 426 'n os o2s ɔs
H036p 427 'n oven n6nu.6_v6n6 nənuˑə̲vənə
H036p 428 oventje nu.6_v6ntj|i` nuˑə̲vəntj̡i̞
H036p 429 'n paal 6po:l6 əpoːlə
H036p 430 paaltje po:lt|ji` poːlt̡ji̞
H036p 431 'n paard 6pa8:rt əpæːrt
H036p 432 paarden pa8:rd6n pæːrdən
H036p 433 paardje pa8r6t|j|i` pærət̡j̡i̞
H036p 434 'n pad (weg) gg
H036p 435 paden gg
H036p 436 paadje pa2<t|j|i` pɑ̘t̡j̡i̞
H036p 437 'n pad (dier) 6pa2>d6 əpɑ̙də
H036p 438 padden pa2>d6n pɑ̙dən
H036p 439 padje pa2>d6t|j|i` pɑ̙dət̡j̡i̞
H036p 440 'n park 6pa2>rk əpɑ̙rk
H036p 441 Pasen po:6_s2x}6n poːə̲ʃxˁən
H036p 442 'n paus n6po/.y_s nəpøˑy̲s
H036p 443 'n pauw n6po/.y_w nəpøˑy̲w
H036p 444 'n peer 6mpa8:r6 əmpæːrə
H036p 445 peren pa8:r6n pæːrən
H036p 446 peertje pa8:r6dj|i` pæːrədj̡i̞
H036p 447 'n pees 6pe:z6 əpeːzə
H036p 448 pekel pe:k6l peːkəl
H036p 449 'n pen pa8n6 pænə
H036p 450 'n pens pa8~s6 pæ̃sə
H036p 451 peper pe:p6r6 peːpərə
H036p 452 'n pijp 6py`p6 əpy̞pə
H036p 453 pijpen py`p6n py̞pən
H036p 454 'n pik 6pa8?6 əpæʔə
H036p 455 'n pil 6pe2'l6 əpɛ̝lə
H036p 456 'n plaats pla2>ts6 plɑ̙tsə
H036p 457 plaatsje pla2>tst|i` plɑ̙tst̡i̞
H036p 458 'n plank 6pla2>n,k6 əplɑ̙ŋkə
H036p 459 planken pla2>n,k6n plɑ̙ŋkən
H036p 460 plankje pla2>n,ks2t|ji` plɑ̙ŋkʃt̡ji̞
H036p 461 'n plein 6ple2'n, əplɛ̝ŋ
H036p 462 pleinen ple2'n,s plɛ̝ŋs
H036p 463 'n plint 6ple2'nt6 əplɛ̝ntə
H036p 464 'n ploeg (werktuig) n6plu`x} nəplu̞xˁ
H036p 465 ploegen (werktuig) gg
H036p 466 'n ploeg (team) n6plu`x} nəplu̞xˁ
H036p 467 ploegen (team) plu`h6n plu̞hən
H036p 468 'n plooi plo:i ploːi
H036p 469 plooitje plo:i_tj|i` ploːi̲tj̡i̞
H036p 470 'n pols n6po.ls nəpoˑls
H036p 471 'n pomp 6po2mp6 əpɔmpə
H036p 472 pompje po2mpt|ji` pɔmpt̡ji̞
H036p 473 'n poort 6po:6_rt6 əpoːə̲rtə
H036p 474 poortje po:6_rt|j|i` / po2rt|j|i` poːə̲rt̡j̡i̞ / pɔrt̡j̡i̞
H036p 475 'n poot n6po:6_t nəpoːə̲t
H036p 476 pootje po2t|ji` pɔt̡ji̞
H036p 477 'n pop 6po7p6 əpœpə
H036p 478 poppetje po7pt|j|i` pœpt̡j̡i̞
H036p 479 'n pot n6po2t nəpɔt
H036p 480 potten po2t6n pɔtən
H036p 481 potje po2t|ji` pɔt̡ji̞
H036p 482 'n prent 6pra8nt6 əpræntə
H036p 483 'n prijs n6pri`s nəpri̞s
H036p 484 'n put n6pe2't nəpɛ̝t
H036p 485 'n rand gg
H036p 486 'n rasp 6ra2>sp6r6 ərɑ̙spərə
H036p 487 regen re:h6n6 reːhənə
H036p 488 'n reis 6re:z6 / re.i_z6 əreːzə / reˑi̲zə
H036p 489 'n rest ra8st|j|i` ræst̡j̡i̞
H036p 490 'n rib gg
H036p 491 ribben gg
H036p 492 ribje gg
H036p 493 'n riem gg
H036p 494 riempje gg
H036p 495 riet gg
H036p 496 rijst gg
H036p 497 'n rimpel gg
H036p 498 'n ring gg
H036p 499 ringen gg
H036p 500 ringetje gg
H036p 501 'n roede gg
H036p 502 rogge gg
H036p 503 'n rok n6ro2k nərɔk
H036p 504 rokken ro2k6n rɔkən
H036p 505 'n ronde 6ru`nd6 əru̞ndə
H036p 506 rondes ru`nd6n ru̞ndən
H036p 507 rondje / rondetje ru`nd6t|j|i` ru̞ndət̡j̡i̞
H036p 508 rook ro.y_k roˑy̲k
H036p 509 'n roos 6ro:6_z6 əroːə̲zə
H036p 510 roosje ro:6_z6tj|i` roːə̲zətj̡i̞
H036p 511 'n rooster n6ro:6_st6r6 nəroːə̲stərə
H036p 512 'n rug n6re2'k nərɛ̝k
H036p 513 'n ruit 6ry`t6 əry̞tə
H036p 514 ruitje ry`t|j|i` ry̞t̡j̡i̞
H036p 515 'n rund gg
H036p 516 runderen gg
H036p 517 'n rups ro7ps6 rœpsə
H036p 518 'n ruzie ry`z6 ry̞zə
H036p 519 ruzies gg
H036p 520 'n sabel n6sa2:>b6l6 nəsɑː̙bələ
H036p 521 sap zo2p zɔp
H036p 522 saus so/.y_s6 søˑy̲sə
H036p 523 'n schaap 6sxa2:>p əsxɑː̙p
H036p 524 schapen sxa2:>p6n sxɑː̙pən
H036p 525 schaapje sxa2>pt|j|i` sxɑ̙pt̡j̡i̞
H036p 526 'n schaar 6sxo:6_r6 əsxoːə̲rə
H036p 527 schade sxo:6_d6 sxoːə̲də
H036p 528 'n schaper sxa2:>p6r6 sxɑː̙pərə
H036p 529 'n scheen 6sxe:n6 əsxeːnə
H036p 530 'n schelp sxo2lp6 sxɔlpə
H036p 531 'n schijf sxi`v6 sxi̞və
H036p 532 schijfje sxi`v6t|j|i` sxi̞vət̡j̡i̞
H036p 533 schimmel sxe2'm6l6 sxɛ̝mələ
H036p 534 'n schip sxe2'p sxɛ̝p
H036p 535 schepen sxe:p6n sxeːpən
H036p 536 scheepje sxe2'pt|j|i` sxɛ̝pt̡j̡i̞
H036p 537 'n schoen 6sxu:`6_ əsxuː̞ə̲
H036p 538 schoenen sxu:`6_n sxuː̞ə̲n
H036p 539 schoentje sxu`tj|i` sxu̞tj̡i̞
H036p 540 'n school 6sxo:l6 əsxoːlə
H036p 541 scholen sxo:l6n sxoːlən
H036p 542 'n schop (werktuig) 6sxe2'p6 əsxɛ̝pə
H036p 543 'n schop (trap) n6sxe2'p nəsxɛ̝p
H036p 544 'n schotel n6sxo/:t6l6 nəsxøːtələ
H036p 545 'n schouder n6sxu:6_r6 nəsxuːə̲rə
H036p 546 schuld sxo7lt sxœlt
H036p 547 'n schuur 6sxo/:r6 əsxøːrə
H036p 548 'n sikkel n6se2'?6l6 nəsɛ̝ʔələ
H036p 549 'n slak 6sle2'?6 əslɛ̝ʔə
H036p 550 'n sleutel n6slo/:t6r6 nəsløːtərə
H036p 551 slijm sli`m sli̞m
H036p 552 'n slok ggww
slo2ks2tj|i`
H036p 553 'n slons 6slo7:~s6 / slu`ns6 əslœː̃sə / slu̞nsə
H036p 554 'n slot 6slo2t əslɔt
H036p 555 'n smid n6sme2't nəsmɛ̝t
H036p 556 smeden sme:d6n smeːdən
H036p 557 'n snede 6sne: əsneː
H036p 558 sneetje sne:t|j|i` sneːt̡j̡i̞
H036p 559 sneeuw sne:6_ sneːə̲
H036p 560 soep su`p6 su̞pə
H036p 561 'n som 6so2m6 əsɔmə
H036p 562 'n soort 6so:6_rt6 əsoːə̲rtə
H036p 563 'n spaak 6spo2:k / spa2:>k əspɔːk / spɑː̙k
H036p 564 'n spel spe2'l spɛ̝l
H036p 565 'n speld 6spa2>l6 əspɑ̙lə
H036p 566 spelden spa2>l6n spɑ̙lən
H036p 567 speldje spo2l6t|ji` spɔlət̡ji̞
H036p 568 'n spiegel n6spe:h6l6 nəspeːhələ
H036p 569 'n spier 6spi:6_r6 əspiːə̲rə
H036p 570 spiertje spi`rt|j|i` spi̞rt̡j̡i̞
H036p 571 'n spook 6spo:y_k əspoːy̲k
H036p 572 sport (spel) spo2rt spɔrt
H036p 573 'n sprei 6spre:6_ əspreːə̲
H036p 574 'n staart n6sta8:rt nəstæːrt
H036p 575 staartje sta8r6t|j|i` stærət̡j̡i̞
H036p 576 'n stal sta2>l stɑ̙l
H036p 577 stallen sta2>l6n stɑ̙lən
H036p 578 stalletje sta2>l6t|j|i` stɑ̙lət̡j̡i̞
H036p 579 'n stap n6sta8p nəstæp
H036p 580 'n stapel gg
H036p 581 'n steel gg
H036p 582 'n steen n6ste:6_n nəsteːə̲n
H036p 583 stenen ste:6_n6n steːə̲nən
H036p 584 steentje ste:6_nt|j|i` steːə̲nt̡j̡i̞
H036p 585 'n stem 6sta8m6 əstæmə
H036p 586 'n stempel n6sta8mp6l6 nəstæmpələ
H036p 587 'n ster 6sta8r6 əstærə
H036p 588 'n stoel n6stu:6_l nəstuːə̲l
H036p 589 stoelen stu:6_l6n stuːə̲lən
H036p 590 stoeltje stu:6_lt|j|i` stuːə̲lt̡j̡i̞
H036p 591 stof (huisvuil) sto2f stɔf
H036p 592 stofje sto2ft|j|i` stɔft̡j̡i̞
H036p 593 'n stof (voor kleren) gg
H036p 594 'n stok n6sto2k nəstɔk
H036p 595 stokken sto2k6n stɔkən
H036p 596 'n straat 6stro:6_t6 əstroːə̲tə
H036p 597 straten stro:6_t6n stroːə̲tən
H036p 598 straatje stra2t|ji` strɑt̡ji̞
H036p 599 'n streep stre:p6 streːpə
H036p 600 strepen stre:p6n streːpən
H036p 601 streepje stre2'pt|ji` strɛ̝pt̡ji̞
H036p 602 'n strik 6stra8k əstræk
H036p 603 'n stro stro:6_i stroːə̲i
H036p 604 strootje stro:6_t|ji` stroːə̲t̡ji̞
H036p 605 'n stuk 6ste2'k əstɛ̝k
H036p 606 suiker sy`?6r6 sy̞ʔərə
H036p 607 'n taart 6to:6_rt6 ətoːə̲rtə
H036p 608 taarten to:6_rt6n toːə̲rtən
H036p 609 'n tafel 6ta2:>f6l6 ətɑː̙fələ
H036p 610 tafels ta2:>f6ls tɑː̙fəls
H036p 611 'n tak n6nta2>k nəntɑ̙k
H036p 612 takken ta2>k_}n,; tɑ̙k̲ˁŋ̩
H036p 613 'n tand ta2>nt tɑ̙nt
H036p 614 tanden ta2>n;: tɑ̙n̩ː
H036p 615 tandje ta2>ntj|i` tɑ̙ntj̡i̞
H036p 616 'n tang 6nta2>n,6 əntɑ̙ŋə
H036p 617 tangen ta2>n,6n tɑ̙ŋən
H036p 618 tangetje ta2>n,s2t|j|i` tɑ̙ŋʃt̡j̡i̞
H036p 619 'n tante ta2>nt6 tɑ̙ntə
H036p 620 tantes ta2>nt6n tɑ̙ntən
H036p 621 tarwe ta8rw6 tærwə
H036p 622 'n teen te:6_ teːə̲
H036p 623 tenen te:6_ns teːə̲ns
H036p 624 'n tent 6nta8nt6 əntæntə
H036p 625 'n tijd n6nti`t nənti̞t
H036p 626 tijdje ti`d6t|j|i` ti̞dət̡j̡i̞
H036p 627 'n ton 6to7n6 ətœnə
H036p 628 'n tong 6tu`n,6 ətu̞ŋə
H036p 629 'n toren to2r6 tɔrə
H036p 630 torens to2r6n tɔrən
H036p 631 torentje to2r6t|j|i` tɔrət̡j̡i̞
H036p 632 'n tralie tro2:'li` trɔː̝li̞
H036p 633 tralies tro2:'li`s trɔː̝li̞s
H036p 634 'n tram n6ntra2>m nəntrɑ̙m
H036p 635 trams tra2>ms trɑ̙ms
H036p 636 'n trechter n6ntra2>x}t6r6 nəntrɑ̙xˁtərə
H036p 637 'n trein n6ntre2'n, nəntrɛ̝ŋ
H036p 638 treinen tre2'n,s trɛ̝ŋs
H036p 639 treintje tre2'n,t|j|i` trɛ̝ŋt̡j̡i̞
H036p 640 (ge)tuig h6ty`x} həty̞xˁ
H036p 641 twijfel twi`f6l6 twi̞fələ
H036p 642 'n uil n6ny`l nəny̞l
H036p 643 uilen y`ls y̞ls
H036p 644 uiltje y`l6t|j|i` y̞lət̡j̡i̞
H036p 645 'n uur 6no/:r6 ənøːrə
H036p 646 'n vaars 6nva8:z6 ənvæːzə
H036p 647 vaarsje va8:z6t|j|i` væːzət̡j̡i̞
H036p 648 'n vaas 6nfa2:>z6 ənfɑː̙zə
H036p 649 vaasje fa2:>z6t|j|i` fɑː̙zət̡j̡i̞
H036p 650 vader vo2:6_d6r6 vɔːə̲dərə
H036p 651 'n vat 6nva2>t ənvɑ̙t
H036p 652 vaten va2:>t6n vɑː̙tən
H036p 653 vaatje va2>t|ji` vɑ̙t̡ji̞
H036p 654 'n venster ve:~st6r6 veː̃stərə
H036p 655 'n vent n6ve2'nt nəvɛ̝nt
H036p 656 verf va8rv6 værvə
H036p 657 'n vest 6nva8st6 ənvæstə
H036p 658 vesten va8st6n væstən
H036p 659 'n veulen vo/:l6n vøːlən
H036p 660 veulens vo/:l6ns vøːləns
H036p 661 veulentje vo/:l6nt|j|i` vøːlənt̡j̡i̞
H036p 662 'n vijg 6fih6 əfihə
H036p 663 vijgen fih6~ fihə̃
H036p 664 'n vijl 6vi`l6 əvi̞lə
H036p 665 vijltje vi`l6t|j|i` vi̞lət̡j̡i̞
H036p 666 'n vinger n6vi`n,6r6 nəvi̞ŋərə
H036p 667 vingers vi`n,6rs vi̞ŋərs
H036p 668 'n vis n6ve2's nəvɛ̝s
H036p 669 vissen ve2's6n vɛ̝sən
H036p 670 visje ve2'st|j|i` vɛ̝st̡j̡i̞
H036p 671 'n vlag 6nvla2>h6 ənvlɑ̙hə
H036p 672 vlaggen vla2>h6n vlɑ̙hən
H036p 673 'n vlam 6nvla2>m6 ənvlɑ̙mə
H036p 674 vlas vla2>s vlɑ̙s
H036p 675 vlees vle:6_s vleːə̲s
H036p 676 'n vlo 6nvlo:6_j6 ənvloːə̲jə
H036p 677 vlooien vlo:j6n vloːjən
H036p 678 'n vloek n6vlu`k nəvlu̞k
H036p 679 vloeken vlu`k6n vlu̞kən
H036p 680 'n voet n6vu:`6_t nəvuː̞ə̲t
H036p 681 voeten vu:`6_t6n vuː̞ə̲tən
H036p 682 voetje vu`t|ji` vu̞t̡ji̞
H036p 683 'n vogel n6vo/:h6l6 nəvøːhələ
H036p 684 vogels vo/:h6ls vøːhəls
H036p 685 vogeltje vo/:h6lt|j|i` vøːhəlt̡j̡i̞
H036p 686 volk vo2lk vɔlk
H036p 687 'n vorm n6vo2rm6 nəvɔrmə
H036p 688 'n vracht n6vra8ht nəvræht
H036p 689 vriend(schap) vri.6_ndsx}a2p vriˑə̲ndsxˁɑp
H036p 690 'n vrucht 6nvro7ht6 ənvrœhtə
H036p 691 'n vuist n6vy`st nəvy̞st
H036p 692 vuur vi:6_r viːə̲r
H036p 693 'n wafel n6wa2:>f6l6 nəwɑː̙fələ
H036p 694 wafels wa2:>f6ls wɑː̙fəls
H036p 695 'n wapen 6wa2:>p6n əwɑː̙pən
H036p 696 'n week 6we:k6 əweːkə
H036p 697 'n weg wa8x} wæxˁ
H036p 698 wegen gg
H036p 699 'n wereld n6wa8:r6lt nəwæːrəlt
H036p 700 'n werk 6wa8rk əwærk
H036p 701 'n wesp gg
H036p 702 'n wijf 6wy`f əwy̞f
H036p 703 wijven wy`v6n wy̞vən
H036p 704 wijfje wy`v6t|j|i` wy̞vət̡j̡i̞
H036p 705 wijn wi`n wi̞n
H036p 706 'n winter wi`nt6r6 wi̞ntərə
H036p 707 wol wo7l6 wœlə
H036p 708 'n wolf n6wo2lf nəwɔlf
H036p 709 'n wolk 6wo2lk6 əwɔlkə
H036p 710 'n woord 6wo:rt əwoːrt
H036p 711 woorden wo:rd6n woːrdən
H036p 712 woordje wo2rt|j|i` wɔrt̡j̡i̞
H036p 713 'n worm n6wo2rm6 nəwɔrmə
H036p 714 'n worst 6wo2st əwɔst
H036p 715 'n wortel (boom) n6wo2rt6l6 nəwɔrtələ
H036p 716 'n wrat 6wo2rt6 / vra2>t6 əwɔrtə / vrɑ̙tə
H036p 717 'n zaag 6zo2:h6 əzɔːhə
H036p 718 zaagje za2:>hs2tj|i` zɑː̙hʃtj̡i̞
H036p 719 'n zaal 6nza2:>l6 ənzɑː̙lə
H036p 720 zaaltje zo:ltj|i` zoːltj̡i̞
H036p 721 'n zadel gg
H036p 722 'n zak n6za2>k nəzɑ̙k
H036p 723 zakken za2>k6n zɑ̙kən
H036p 724 'n zalf zo:v6 zoːvə
H036p 725 zand za2>nt zɑ̙nt
H036p 726 zee ze:6_ zeːə̲
H036p 727 zeep ze:6_p6 zeːə̲pə
H036p 728 'n zeil 6ze2'l əzɛ̝l
H036p 729 zeilen ze2'l6n zɛ̝lən
H036p 730 'n zegel n6ze:h6l6 nəzeːhələ
H036p 731 'n zerk za8rk zærk
H036p 732 'n ziekte 6zi`kt6 əzi̞ktə
H036p 733 ziektes zi`kt6s zi̞ktəs
H036p 734 'n ziel 6zi:6_l6 əziːə̲lə
H036p 735 'n zijde 6zi`d6 əzi̞də
H036p 736 'n zolder n6zo.ld6r6 nəzoˑldərə
H036p 737 'n zomer n6zo.m6r6 nəzoˑmərə
H036p 738 'n zon 6zo7n6 əzœnə
H036p 739 zonnetje zo7n6tj|i` zœnətj̡i̞
H036p 740 'n zonde 6zu`nd6 əzu̞ndə
H036p 741 'n zool 6zo/:y_l6 əzøːy̲lə
H036p 742 'n zoom n6zo.y_m nəzoˑy̲m
H036p 743 'n zoon n6zo/:n6 nəzøːnə
H036p 744 zonen zo/:ns zøːns
H036p 745 zoontje zo/:ntj|i` zøːntj̡i̞
H036p 746 'n zuster 6zo7st6r6 əzœstərə
H036p 747 'n zwaluw n6zwo2lm6 nəzwɔlmə
H036p 748 aardig o:6_rd6h oːə̲rdəh
H036p 749 arm o:6_rm6 oːə̲rmə
H036p 750 armer o:6_rm6r oːə̲rmər
H036p 751 armst gg
H036p 752 bezig be2'z6h bɛ̝zəh
H036p 753 bitter be2't6r bɛ̝tər
H036p 754 bitterder be2't6rd6r bɛ̝tərdər
H036p 755 bitterst gg
H036p 756 blauw bloy_w / blo/y_w bloy̲w / bløy̲w
H036p 757 blauwer bloy_w6r6 bloy̲wərə
H036p 758 blauwst gg
H036p 759 bleek bli:`6_k bliː̞ə̲k
H036p 760 bleker bli:`6_k6r bliː̞ə̲kər
H036p 761 bleekst bli:`6_kst bliː̞ə̲kst
H036p 762 blij(de) bli:6_ bliːə̲
H036p 763 blijer gg
H036p 764 blijst gg
H036p 765 blind bla8nt blænt
H036p 766 blond blo2nt blɔnt
H036p 767 braaf bro2:v6 brɔːvə
H036p 768 braver bro2:v6r6 brɔːvərə
H036p 769 braafst bro2:fst brɔːfst
H036p 770 breed bri:6_t briːə̲t
H036p 771 breder bri:6_d6r / bre2'd6r briːə̲dər / brɛ̝dər
H036p 772 breedst bri:6_tst briːə̲tst
H036p 773 bruin bry`n bry̞n
H036p 774 bruiner bry`n6r6 bry̞nərə
H036p 775 bruinst bry`nst bry̞nst
H036p 776 diep di:6_p diːə̲p
H036p 777 dieper di:6_p6r6 diːə̲pərə
H036p 778 diepst di:6_pst diːə̲pst
H036p 779 dik de2'k6 / de2'?6 dɛ̝kə / dɛ̝ʔə
H036p 780 dol do7l dœl
H036p 781 donker du`n,k6r6 du̞ŋkərə
H036p 782 doof do:y_f doːy̲f
H036p 783 doofst do:y_fst doːy̲fst
H036p 784 droog dro:h6> droːhə̙
H036p 785 droger dro:h6r6 droːhərə
H036p 786 droogst dro:hst droːhst
H036p 787 dubbel do7b6l6 dœbələ
H036p 788 dun de2'n6 dɛ̝nə
H036p 789 dunner de2'nd6r6 dɛ̝ndərə
H036p 790 dunst de2'nst dɛ̝nst
H036p 791 duur di:6_r6 diːə̲rə
H036p 792 duurder di:6_rd6r diːə̲rdər
H036p 793 duurst di:6rst diːərst
H036p 794 echt gg
H036p 795 eigen e2.i_h6n ɛˑi̲hən
H036p 796 enkel i`n,k6l i̞ŋkəl
H036p 797 fel fa2>l fɑ̙l
H036p 798 fijn fi`n fi̞n
H036p 799 fijner fi`n6r fi̞nər
H036p 800 fijnst fi`nst6n fi̞nstən
H036p 801 flauw flo:w floːw
H036p 802 flauwer flo:w6r6 floːwərə
H036p 803 flauwst flo:wst floːwst
H036p 804 geel he2'lw6 hɛ̝lwə
H036p 805 gewoon h6wo/:n6 həwøːnə
H036p 806 goed hu:6_t huːə̲t
H036p 807 beter be:t6r6 beːtərə
H036p 808 best ba8st bæst
H036p 809 gouden hu`d6n hu̞dən
H036p 810 grijs hri`st hri̞st
H036p 811 grijzer hri`zd6r6 hri̞zdərə
H036p 812 groen hru:6_n hruːə̲n
H036p 813 groener hru:6_n6r hruːə̲nər
H036p 814 groenst hru:6_nst hruːə̲nst
H036p 815 grof hro2f hrɔf
H036p 816 groot hro:6_t hroːə̲t
H036p 817 groter hro2d6r hrɔdər
H036p 818 grootst hro2tst hrɔtst
H036p 819 haastig gg
H036p 820 half o.y_f oˑy̲f
H036p 821 hard a2>rt ɑ̙rt
H036p 822 harder a2>rt6r ɑ̙rtər
H036p 823 hardst a2>rst ɑ̙rst
H036p 824 heel hi:6_l hiːə̲l
H036p 825 heet i:6_t iːə̲t
H036p 826 heter i:6_t6r iːə̲tər
H036p 827 heetst i:6_tst iːə̲tst
H036p 828 heilig e2'l6h ɛ̝ləh
H036p 829 hol o2l ɔl
H036p 830 hoog o:h6 oːhə
H036p 831 hoger o:h6r6 oːhərə
H036p 832 hoogst o:hst6 oːhstə
H036p 833 jong ju`n,k ju̞ŋk
H036p 834 jonger ju`n,6r6 ju̞ŋərə
H036p 835 jongst ju`n,st_}n ju̞ŋst̲ˁn
H036p 836 juist z2y`st6 ʒy̞stə
H036p 837 kalm ka2>lm kɑ̙lm
H036p 838 klein kli:6_<n6 / kle:6_n6 kliːə̲̘nə / kleːə̲nə
H036p 839 kleiner kle2'nd6r6 klɛ̝ndərə
H036p 840 kleinst kle2'nst klɛ̝nst
H036p 841 koel ku:`6_l6 kuː̞ə̲lə
H036p 842 kort ko2rt kɔrt
H036p 843 korter ko2rt6r6 kɔrtərə
H036p 844 kortst ko2rtst kɔrtst
H036p 845 koud ku`t ku̞t
H036p 846 kreupel kro/:p6l krøːpəl
H036p 847 krom kro2m krɔm
H036p 848 krommer kro2m6r6 krɔmərə
H036p 849 kromst kro2mst krɔmst
H036p 850 kwaad kwo:6_t kwoːə̲t
H036p 851 kwader kwo:6_d6r6 kwoːə̲dərə
H036p 852 kwaadst kwo:6_tst kwoːə̲tst
H036p 853 laag li.6_h6 / le:6_h6 liˑə̲hə / leːə̲hə
H036p 854 laat lo:6_t6 loːə̲tə
H036p 855 later lo:6_t6r6 loːə̲tərə
H036p 856 laatst la2>tst lɑ̙tst
H036p 857 lam la2>m lɑ̙m
H036p 858 lang la2>n,k_ lɑ̙ŋk̲
H036p 859 langer la2>n,6r6 lɑ̙ŋərə
H036p 860 langst la2>n,k_st lɑ̙ŋk̲st
H036p 861 lastig la2>st6x} lɑ̙stəxˁ
H036p 862 ledig le:x} leːxˁ
H036p 863 licht le2'ht lɛ̝ht
H036p 864 lomp lo2mp lɔmp
H036p 865 lui le:x} / lo7i_ leːxˁ / lœi̲
H036p 866 mager ma2:>h6r mɑː̙hər
H036p 867 moe mu:6_ muːə̲
H036p 868 moe-er gg
H036p 869 moe-st gg
H036p 870 mogelijk mo/:hle2'k møːhlɛ̝k
H036p 871 nat na2>t nɑ̙t
H036p 872 natter na2>t6r6 nɑ̙tərə
H036p 873 natst na2>tst nɑ̙tst
H036p 874 nieuw ni:6_w6 niːə̲wə
H036p 875 nieuwer ni:6_w6r6 niːə̲wərə
H036p 876 nieuwst ni:6_wst niːə̲wst
H036p 877 open o:p6n oːpən
H036p 878 oud u`t u̞t
H036p 879 ouder u`d6r6 u̞dərə
H036p 880 oudst u`tst u̞tst
H036p 881 proper pro:p6r6 proːpərə
H036p 882 raar ra2:>r6 rɑː̙rə
H036p 883 rauw / ruw (man, vlees, plank) ro/:w røːw
H036p 884 recht ra8ht ræht
H036p 885 rijk ri`k6 ri̞kə
H036p 886 rijp ri`p6 ri̞pə
H036p 887 rijper ri`p6r6 ri̞pərə
H036p 888 rijpst ri`pst ri̞pst
H036p 889 rond ru`nt ru̞nt
H036p 890 ronder ru`nd6r6 ru̞ndərə
H036p 891 rondst ru`nst ru̞nst
H036p 892 rood ro:6_t roːə̲t
H036p 893 roder ro:6_d6r6 roːə̲dərə
H036p 894 roodst ro:6_tst roːə̲tst
H036p 895 scheef sx}e:6_f sxˁeːə̲f
H036p 896 scheel gg
H036p 897 scherp sx}a8rp sxˁærp
H036p 898 schoon sx}o:6_n6 sxˁoːə̲nə
H036p 899 schoner sxo:n6r6 sxoːnərə
H036p 900 schoonst sx}o2:~st sxˁɔː̃st
H036p 901 schuin(s) gg
H036p 902 schuw sx}y`w sxˁy̞w
H036p 903 schuwer sx}y`w6r6 sxˁy̞wərə
H036p 904 schuwst sx}y`wst sxˁy̞wst
H036p 905 simpel se2'mp6l sɛ̝mpəl
H036p 906 slecht sle2'ht slɛ̝ht
H036p 907 slechter sle2'ht6r slɛ̝htər
H036p 908 slechtst sle2'hst_}n; slɛ̝hst̲ˁn̩
H036p 909 slim sle2'm slɛ̝m
H036p 910 smal sma2>l smɑ̙l
H036p 911 smaller gg
H036p 912 smalst gg
H036p 913 stijf sti`f sti̞f
H036p 914 stil ste2'l6 stɛ̝lə
H036p 915 stiller ste2'l6r6 stɛ̝lərə
H036p 916 stilst ste2'lst stɛ̝lst
H036p 917 stom sto2m stɔm
H036p 918 stout stu`t stu̞t
H036p 919 taai to.i_ toˑi̲
H036p 920 tam ta8m tæm
H036p 921 traag tro2:h6 trɔːhə
H036p 922 vals vo:l_sx} voːl̲sxˁ
H036p 923 valser vo:l_sx}6r voːl̲sxˁər
H036p 924 valst vo:l_st voːl̲st
H036p 925 vast va2>st vɑ̙st
H036p 926 veel ve:l6 veːlə
H036p 927 meer mi:`6_r miː̞ə̲r
H036p 928 meest mi`6_st mi̞ə̲st
H036p 929 ver va8r6 værə
H036p 930 verder va8rd6r6 værdərə
H036p 931 verst va8rst værst
H036p 932 vers gg
H036p 933 vet gg
H036p 934 vol gg
H036p 935 vreemd gg
H036p 936 vrij gg
H036p 937 vroeg gg
H036p 938 vroeger gg
H036p 939 vroegst gg
H036p 940 vuil gg
H036p 941 vuiler gg
H036p 942 vuilst gg
H036p 943 warm gg
H036p 944 weinig gg
H036p 945 minder gg
H036p 946 minst gg
H036p 947 wijd gg
H036p 948 wijder gg
H036p 949 wijdst gg
H036p 950 wild gg
H036p 951 wit gg
H036p 952 zacht gg
H036p 953 zeker gg
H036p 954 ziek zi:6_k ziːə̲k
H036p 955 zieker zi:6_?6r ziːə̲ʔər
H036p 956 ziekst zi:6_kst ziːə̲kst
H036p 957 zilveren za2>lv6r6 zɑ̙lvərə
H036p 958 zoet zu:`6_t6 zuː̞ə̲tə
H036p 959 zoeter zu:`6_t6r6 zuː̞ə̲tərə
H036p 960 zoetst zu:`tst zuː̞tst
H036p 961 zout zu`kt zu̞kt
H036p 962 zouter zu`kt6r6 zu̞ktərə
H036p 963 zoutst zu`ktst zu̞ktst
H036p 964 zuur zo/:r zøːr
H036p 965 zwaar zwo:6_r zwoːə̲r
H036p 966 zwaarder zwo:6_rd6r6 zwoːə̲rdərə
H036p 967 zwaarst zwo:6_rst zwoːə̲rst
H036p 968 zwart zwa2>rt zwɑ̙rt
H036p 969 'n dikke tak 6nde2'k6ta2>k əndɛ̝kətɑ̙k
H036p 970 'n lange dag n6la2>n,6nda2>x} nəlɑ̙ŋəndɑ̙xˁ
H036p 971 'n blauwe zak 6mblo/:w6za2>k əmbløːwəzɑ̙k
H036p 972 'n ronde pot 6ru`nd6po2t əru̞ndəpɔt
H036p 973 'n hoge berg n6no.y_h6mba8rx} nənoˑy̲həmbærxˁ
H036p 974 'n oude vent 6nu`d6ve2'nt ənu̞dəvɛ̝nt
H036p 975 'n scherpe kin 6~sx}a8rp6ke2'n6 ə̃sxˁærpəkɛ̝nə
H036p 976 'n flauwe gast / kerel n6flo.w6ha2>st nəfloˑwəhɑ̙st
H036p 977 'n vuile rand 6vy`l6ra2>nt əvy̞lərɑ̙nt
H036p 978 'n droge mond n6ndro:h6mu`nt nəndroːhəmu̞nt
H036p 979 'n koude winter 6n,ku`d6wi`nt6r6 əŋku̞dəwi̞ntərə
H036p 980 'n hoge hoed n6no:h6nu:`6t nənoːhənuː̞ət
H036p 981 'n goede oogst 6~hu:`jo:x}st ə̃huː̞joːxˁst
H036p 982 'n holle boom n6no2l6bo.y_m nənɔləboˑy̲m
H036p 983 'n gouden ring 6hu`d6n6ri`n,k əhu̞dənəri̞ŋk
H036p 984 'n zilveren ring 6za2>lv6r6ri`n,k əzɑ̙lvərəri̞ŋk
H036p 985 'n open bak 6no.y_p6mba2>k ənoˑy̲pəmbɑ̙k
H036p 986 'n hele eeuw 6ne:6_l6e:w6la2>n,k əneːə̲ləeːwəlɑ̙ŋk
H036p 987 hele eeuwen e:6_l6e:w6n / i:6_l6i:6_w6n eːə̲ləeːwən / iːə̲ləiːə̲wən
H036p 988 'n rijpe peer 6ri`p6pa8:r6 əri̞pəpæːrə
H036p 989 rijpe peren ri`p6pa8:r6n ri̞pəpæːrən
H036p 990 'n oude koe 6nu`d6ku`j6 ənu̞dəku̞jə
H036p 991 oude koeien u`d6ku`j6n u̞dəku̞jən
H036p 992 'n goede pijp 6hu`j6py`p6 əhu̞jəpy̞pə
H036p 993 goede pijpen hu`j6py`p6n hu̞jəpy̞pən
H036p 994 'n rode vlag 6ro:6_vla2>h6 əroːə̲vlɑ̙hə
H036p 995 rode vlaggen ro:6_vla2>h6~ roːə̲vlɑ̙hə̃
H036p 996 'n scheve plank 6~she:6_v6pla2>n,k6 ə̃sheːə̲vəplɑ̙ŋkə
H036p 997 scheve planken she:6_v6pla2>n,k6n sheːə̲vəplɑ̙ŋkən
H036p 998 'n hoge kast 6no.y_h6ka2>s6 ənoˑy̲həkɑ̙sə
H036p 999 hoge kasten o.y_h6ka2>s6n oˑy̲həkɑ̙sən
H036p 1000 'n vuile vest 6~vy`l6va8st6 ə̃vy̞ləvæstə
H036p 1001 vuile vesten vy`l6va8st_}n; vy̞ləvæst̲ˁn̩
H036p 1002 'n zure kers 6~zo/:r6ka8:z6 ə̃zøːrəkæːzə
H036p 1003 zure kersen zo/:r6ka8:z6n zøːrəkæːzən
H036p 1004 'n bruine deur 6mbry`n6do/:r6 əmbry̞nədøːrə
H036p 1005 bruine deuren bry`n6do/:r6n bry̞nədøːrən
H036p 1006 'n kleine kat 6n,kli:6_n6ka2>t6 əŋkliːə̲nəkɑ̙tə
H036p 1007 kleine katten kli:6_n6ka2>tj|i`s kliːə̲nəkɑ̙tj̡i̞s
H036p 1008 'n smalle streep 6~smo2l6stri:6_p6 ə̃smɔləstriːə̲pə
H036p 1009 smalle strepen smo2l6stri:6_p6n smɔləstriːə̲pən
H036p 1010 'n volle maag 6~vo7l6mo2:h6 ə̃vœləmɔːhə
H036p 1011 volle magen vo7l6mo2:h6~ vœləmɔːhə̃
H036p 1012 'n lamme dochter 6la2>m6do2x}t6r əlɑ̙mədɔxˁtər
H036p 1013 lamme dochters la2>m6do2x}t6rs lɑ̙mədɔxˁtərs
H036p 1014 'n dunne laag 6nde2'n6lo2:h6 əndɛ̝nəlɔːhə
H036p 1015 dunne lagen de2'n6lo2:h6~ dɛ̝nəlɔːhə̃
H036p 1016 'n blauwe muts / pet 6mblo.y_w6mo7ts6 əmbloˑy̲wəmœtsə
H036p 1017 blauwe mutsen blo.y_w6mo7ts6n bloˑy̲wəmœtsən
H036p 1018 'n taaie rolpens / raap / ros 6nto2:j6ra2:>p6 əntɔːjərɑː̙pə
H036p 1019 taaie rolpenzen / rapen / rossen to2:j6ra2:>p6n tɔːjərɑː̙pən
H036p 1020 'n nieuwe kar 6ni:6_w6ka2>r6 əniːə̲wəkɑ̙rə
H036p 1021 nieuwe karren ni:6_w6ka2>rn niːə̲wəkɑ̙rn
H036p 1022 'n slechte noot 6sle2'x}t6no/:t6 əslɛ̝xˁtənøːtə
H036p 1023 slechte noten sle2'x}t6no/:t6n slɛ̝xˁtənøːtən
H036p 1024 'n korte maand 6~ko2rt6mo:6_nt ə̃kɔrtəmoːə̲nt
H036p 1025 korte maanden ko2rt6mo:6_nd6n kɔrtəmoːə̲ndən
H036p 1026 'n wilde gans 6we2'ld6ha2>mz6 əwɛ̝ldəhɑ̙mzə
H036p 1027 wilde ganzen we2'ld6ha2>mz6n wɛ̝ldəhɑ̙mzən
H036p 1028 'n halve taart 6no:y_lv6to:6_rt6 ənoːy̲lvətoːə̲rtə
H036p 1029 halve taarten o:v6to:6_rt6n oːvətoːə̲rtən
H036p 1030 de halve deur do:y_v6do/:r6 doːy̲vədøːrə
H036p 1031 halve deuren o:v6do/:r6n oːvədøːrən
H036p 1032 'n valse kat 6~vo:sx}6ka2>t6 ə̃voːsxˁəkɑ̙tə
H036p 1033 valse katten vo:sx}6ka2>t6n voːsxˁəkɑ̙tən
H036p 1034 'n ronde fles 6~ru`nd6fla2>sx}6 ə̃ru̞ndəflɑ̙sxˁə
H036p 1035 ronde flessen ru`nd6fla2>sx}6~ ru̞ndəflɑ̙sxˁə̃
H036p 1036 'n lange lat 6la2>n,6la2>t6 əlɑ̙ŋəlɑ̙tə
H036p 1037 lange latten la2>n,6la2>t6n lɑ̙ŋəlɑ̙tən
H036p 1038 'n kalme dochter 6n,ka2>lm6do2x}t6r6 əŋkɑ̙lmədɔxˁtərə
H036p 1039 kalme dochters ka2>lm6do2x}t6rs kɑ̙lmədɔxˁtərs
H036p 1040 warme soep wa2>rm6su`p6 wɑ̙rməsu̞pə
H036p 1041 'n donkere straat 6ndu`n,k6r6stro:6_t6 əndu̞ŋkərəstroːə̲tə
H036p 1042 donkere straten du`n,k6r6stro:6_t6n du̞ŋkərəstroːə̲tən
H036p 1043 'n dubbele deur 6ndo7b6ldo/:r6 əndœbəldøːrə
H036p 1044 dubbele deuren do7b6l6do/:r6n dœbələdøːrən
H036p 1045 'n open deur 6no:y_p6ndo/:r6 ənoːy̲pəndøːrə
H036p 1046 open deuren o:p6ndo/:r6n oːpəndøːrən
H036p 1047 'n ledige beurs 6~le:h6bo/:z6 ə̃leːhəbøːzə
H036p 1048 ledige beurzen le:h6bo/:z6n leːhəbøːzən
H036p 1049 'n gouden speld 6hu`d6spa2>l6 əhu̞dəspɑ̙lə
H036p 1050 gouden spelden hu`d6spa8a2>l6n hu̞dəspæɑ̙lən
H036p 1051 'n zilveren speld 6za2>lv6r6spa2>l6 əzɑ̙lvərəspɑ̙lə
H036p 1052 zilveren spelden za2>lv6r6spa2>l6n zɑ̙lvərəspɑ̙lən
H036p 1053 'n aardige dochter 6no:6_rd6h6do2x}t6r6 ənoːə̲rdəhədɔxˁtərə
H036p 1054 aardige dochters o:6_rd6h6do2x}t6rs oːə̲rdəhədɔxˁtərs
H036p 1055 'n vrije school 6~vri:6sx}o.y_l6 / 6~vri:6sx}o.w6l6 ə̃vriːəsxˁoˑy̲lə / ə̃vriːəsxˁoˑwələ
H036p 1056 vrije scholen vri:6sx}o:l6n vriːəsxˁoːlən
H036p 1057 'n braaf kind 6mbro2:fki`ntj|i` əmbrɔːfki̞ntj̡i̞
H036p 1058 het brave kind 6dbro2:fki`ntj|i` ədbrɔːfki̞ntj̡i̞
H036p 1059 'n oud wijf 6nu`twy`f ənu̞twy̞f
H036p 1060 het oude wijf tu`d6wy`f tu̞dəwy̞f
H036p 1061 'n goed mens 6hu`ma8:~s əhu̞mæː̃s
H036p 1062 het goede mens da2>x}hu`ma8:~s dɑ̙xˁhu̞mæː̃s
H036p 1063 goed volk hu`fo:l_k hu̞foːl̲k
H036p 1064 oud bier u`dbi:6_r u̞dbiːə̲r
H036p 1065 rood zand ro:6_za2>nt roːə̲zɑ̙nt
H036p 1066 'n groot glas 6x}ro:6_x}la2>s əxˁroːə̲xˁlɑ̙s
H036p 1067 het grote glas da2>x}ro:6_x}la2>s dɑ̙xˁroːə̲xˁlɑ̙s
H036p 1068 'n blauw hemd 6mblo/:wa8md6 əmbløːwæmdə
H036p 1069 het blauwe hemd da2>blo.wa8md6 dɑ̙bloˑwæmdə
H036p 1070 'n flauw spel 6~flo/:wspe2'l ə̃fløːwspɛ̝l
H036p 1071 'n oud huis 6nu`dy`s ənu̞dy̞s
H036p 1072 het oude huis da2>du`dy`s dɑ̙du̞dy̞s
H036p 1073 'n goed appeltje 6~hu`wa2>p6ltj|i` ə̃hu̞wɑ̙pəltj̡i̞
H036p 1074 'n klein kind 6n,kli.`6n,ki`ntj|i` əŋkliˑ̞əŋki̞ntj̡i̞
H036p 1075 bakken ba2>k6n bɑ̙kən
H036p 1076 hij bakt i`ba2>kt i̞bɑ̙kt
H036p 1077 ik bakte e2'g8ba2>kt6 ɛ̝Gbɑ̙ktə
H036p 1078 ik heb gebakken ka8h6ba2>k_}n,; kæhəbɑ̙k̲ˁŋ̩
H036p 1079 barsten ba8st6n bæstən
H036p 1080 hij barst i.`6_ba8st iˑ̞ə̲bæst
H036p 1081 ik barstte e2'g8ba8st6h6 ɛ̝Gbæstəhə
H036p 1082 ik ben gebarsten g36bo2st_}n; ɣəbɔst̲ˁn̩
H036p 1083 beginnen b6he2'n6n bəhɛ̝nən
H036p 1084 hij begint b6he2'nt bəhɛ̝nt
H036p 1085 ik begon b6ho2st bəhɔst
H036p 1086 ik ben begonnen b6ho2n6n bəhɔnən
H036p 1087 beven be:v6n beːvən
H036p 1088 hij beeft j6be:ft jəbeːft
H036p 1089 ik beefde e2'g8be:vd6 ɛ̝Gbeːvdə
H036p 1090 ik heb gebeefd ka8h6beft kæhəbeft
H036p 1091 bidden gg
H036p 1092 bijten bi`t6n bi̞tən
H036p 1093 hij bijt j6bi`t jəbi̞t
H036p 1094 ik beet e2'g8be:6_t ɛ̝Gbeːə̲t
H036p 1095 ik heb gebeten ke:h6be:t6n keːhəbeːtən
H036p 1096 binden bi`nd6n bi̞ndən
H036p 1097 blazen blo:6_z6n bloːə̲zən
H036p 1098 hij blaast j6blo:6_st jəbloːə̲st
H036p 1099 ik blies e2'g8blo:6_zd6 ɛ̝Gbloːə̲zdə
H036p 1100 ik heb geblazen ka8h6blo:6_z6n kæhəbloːə̲zən
H036p 1101 blijven bly`v6n bly̞vən
H036p 1102 hij blijft j6bly`ft jəbly̞ft
H036p 1103 ik bleef e2'g8bly`vd6 ɛ̝Gbly̞vdə
H036p 1104 ik ben gebleven ka8h6ble:vm; kæhəbleːvm̩
H036p 1105 bloeden blu:6_n bluːə̲n
H036p 1106 hij bloedt j6blu:6_t jəbluːə̲t
H036p 1107 ik bloedde e2'g8blu:6_d6 ɛ̝Gbluːə̲də
H036p 1108 ik heb gebloed ka8h6blu:6_t kæhəbluːə̲t
H036p 1109 bloeien blu`j6n blu̞jən
H036p 1110 't bloeit 6dblu`jt ədblu̞jt
H036p 1111 't bloeide 6dblu:jd6 ədbluːjdə
H036p 1112 't heeft gebloeid gg
H036p 1113 blozen blo:6_z6n bloːə̲zən
H036p 1114 boren bo:6_r6n boːə̲rən
H036p 1115 bouwen bow6n bowən
H036p 1116 hij bouwt j6bowt jəbowt
H036p 1117 ik bouwde e2'g8bowd6 ɛ̝Gbowdə
H036p 1118 ik heb gebouwd ka8h6bowt kæhəbowt
H036p 1119 braden bro:6_n broːə̲n
H036p 1120 hij braadt j6bro:6_t jəbroːə̲t
H036p 1121 ik braadde gg
H036p 1122 ik heb gebraden ke:h6bro:6_n keːhəbroːə̲n
H036p 1123 branden bra2>n,d6n brɑ̙ŋdən
H036p 1124 hij brandt j6bra2>nt jəbrɑ̙nt
H036p 1125 ik brandde bra2>nd6 brɑ̙ndə
H036p 1126 ik heb gebrand ka8h6bra2>nt kæhəbrɑ̙nt
H036p 1127 breien bre:6n breːən
H036p 1128 hij breit j6bre:i_t jəbreːi̲t
H036p 1129 ik breide e2'g8bre.i_d6 ɛ̝Gbreˑi̲də
H036p 1130 ik heb gebreid ka8h6bre.i_t kæhəbreˑi̲t
H036p 1131 brengen bri`n,6 bri̞ŋə
H036p 1132 hij brengt j6bri`n,t jəbri̞ŋt
H036p 1133 ik bracht gg
H036p 1134 ik heb gebracht gg
H036p 1135 buigen by`h6n by̞hən
H036p 1136 hij buigt j6by`x}t jəby̞xˁt
H036p 1137 ik boog e2'g8by`hd6 ɛ̝Gby̞hdə
H036p 1138 ik heb gebogen gg
H036p 1139 dansen da2:>~s6n dɑː̙̃sən
H036p 1140 hij danst gg
H036p 1141 ik danste da2:>~st6 dɑː̙̃stə
H036p 1142 ik heb gedanst ka8h6da2:>~st kæhədɑː̙̃st
H036p 1143 denken gg
H036p 1144 hij denkt gg
H036p 1145 ik dacht gg
H036p 1146 ik heb gedacht gg
H036p 1147 dienen di.6_n6n diˑə̲nən
H036p 1148 hij dient j6di:6_nt jədiːə̲nt
H036p 1149 ik diende e2'g8di:6_nd6 ɛ̝Gdiːə̲ndə
H036p 1150 ik heb gediend ka8h6di:6_nt kæhədiːə̲nt
H036p 1151 dooien do:j;:~ doːj̩ː̃
H036p 1152 dopen do:y_p6n doːy̲pən
H036p 1153 dorsen da8s|x}6n dæs̡xˁən
H036p 1154 hij dorst j6da8st jədæst
H036p 1155 ik dorste e2'g8da8st6 ɛ̝Gdæstə
H036p 1156 ik heb gedorst ka8h6da8st kæhədæst
H036p 1157 draaien dro:j6n droːjən
H036p 1158 hij draait j6dro:i_t / j6dro:jt jədroːi̲t / jədroːjt
H036p 1159 ik draaide e2'g8dro:i_d6 / e2'g8dro:jd6 ɛ̝Gdroːi̲də / ɛ̝Gdroːjdə
H036p 1160 ik heb gedraaid ka8h6dro:i_t kæhədroːi̲t
H036p 1161 dragen dra2:>h6n drɑː̙hən
H036p 1162 hij draagt j6dra2:>ht jədrɑː̙ht
H036p 1163 ik droeg e2'g8dra2:hd6 ɛ̝Gdrɑːhdə
H036p 1164 ik heb gedragen ka8h6dre:h6n kæhədreːhən
H036p 1165 dreigen dre:'6_h6n dreː̝ə̲hən
H036p 1166 hij dreigt j6dre:'6_ht jədreː̝ə̲ht
H036p 1167 ik dreigde e2'g8dre:'6_hd6 ɛ̝Gdreː̝ə̲hdə
H036p 1168 ik heb gedreigd ka8h6dre:6_ht kæhədreːə̲ht
H036p 1169 drinken dri`n,k6n dri̞ŋkən
H036p 1170 hij drinkt j6dri`n,k_t jədri̞ŋk̲t
H036p 1171 ik dronk e2'g8dru`n,k ɛ̝Gdru̞ŋk
H036p 1172 ik heb gedronken ka8h6dru`n,k6n kæhədru̞ŋkən
H036p 1173 dromen dro:y_m6 droːy̲mə
H036p 1174 hij droomt j6dro:y_mt jədroːy̲mt
H036p 1175 ik droomde e2'g8dro:y_md6 ɛ̝Gdroːy̲mdə
H036p 1176 ik heb gedroomd ka8h6dro2mt kæhədrɔmt
H036p 1177 durven do7rv6n dœrvən
H036p 1178 hij durft j6do7rft jədœrft
H036p 1179 ik durfde e2'g8do7rvd6 ɛ̝Gdœrvdə
H036p 1180 ik heb gedurfd ka8h6do7rft kæhədœrft
H036p 1181 duwen dy`w6n dy̞wən
H036p 1182 hij duwt j6dy`wt jədy̞wt
H036p 1183 ik duwde e2'g8dy`wd6n ɛ̝Gdy̞wdən
H036p 1184 ik heb geduwd ka8h6dy`wt kæhədy̞wt
H036p 1185 eten e:i_t6n eːi̲tən
H036p 1186 hij eet je2't jɛ̝t
H036p 1187 ik at ja2>t jɑ̙t
H036p 1188 ik heb gegeten ka8he:t6n kæheːtən
H036p 1189 gaan ho:6_n hoːə̲n
H036p 1190 hij gaat j6ho2t jəhɔt
H036p 1191 ik ging kx}i`n,6 kxˁi̞ŋə
H036p 1192 ik ben gegaan ka8h6ho:6_n kæhəhoːə̲n
H036p 1193 gapen ha2:>p6n hɑː̙pən
H036p 1194 gebruiken h6bry`k6n həbry̞kən
H036p 1195 geloven h6lo:y_v6n həloːy̲vən
H036p 1196 hij gelooft j6h6lo:y_ft jəhəloːy̲ft
H036p 1197 ik geloofde e2'kx}6lo:vd6 ɛ̝kxˁəloːvdə
H036p 1198 ik heb geloofd ka8h6lo:ft kæhəloːft
H036p 1199 geraken h6ra2:>k6n hərɑː̙kən
H036p 1200 hij geraakt j6h6ra2>kt jəhərɑ̙kt
H036p 1201 ik geraakte e2'kx}6ra2>kt6 ɛ̝kxˁərɑ̙ktə
H036p 1202 ik ben geraakt ksi`~h6hro2x}t ksĩ̞həhrɔxˁt
H036p 1203 geven he:v6n heːvən
H036p 1204 hij geeft j6he2'ft jəhɛ̝ft
H036p 1205 ik gaf e2'kx}a2>f ɛ̝kxˁɑ̙f
H036p 1206 ik heb gegeven ka8h6he:v6n kæhəheːvən
H036p 1207 halen o:ln; oːln̩
H036p 1208 hij haalt jo:lt joːlt
H036p 1209 ik haalde e2'ko:ld6 ɛ̝koːldə
H036p 1210 ik heb gehaald ka8ho:lt kæhoːlt
H036p 1211 hangen a2>n,6n ɑ̙ŋən
H036p 1212 hij hangt ja2>n,t jɑ̙ŋt
H036p 1213 ik hing e2'ka2>n,d6 ɛ̝kɑ̙ŋdə
H036p 1214 ik heb gehangen ka8ha2>n,;: kæhɑ̙ŋ̩ː
H036p 1215 heffen a8f6n æfən
H036p 1216 hij heft ja8ft jæft
H036p 1217 ik hief ka8ft6 kæftə
H036p 1218 ik heb geheven ka8ha8ft / ka8ho2f6n kæhæft / kæhɔfən
H036p 1219 helpen a2>lp6n ɑ̙lpən
H036p 1220 hij helpt ja2>lpt jɑ̙lpt
H036p 1221 ik hielp ka2>lpt6 kɑ̙lptə
H036p 1222 ik heb geholpen ka8ho:lp6n kæhoːlpən
H036p 1223 heten i:6_t6n iːə̲tən
H036p 1224 hij heet gg
H036p 1225 ik heette gg
H036p 1226 ik heb geheten gg
H036p 1227 hoesten u:`6_st6n uː̞ə̲stən
H036p 1228 horen o:6_r6n oːə̲rən
H036p 1229 houden u`d6n u̞dən
H036p 1230 hij houdt ju`t ju̞t
H036p 1231 ik hield gg
H036p 1232 ik heb gehouden ka8hu`n;: kæhu̞n̩ː
H036p 1233 jagen jo2:h6n jɔːhən
H036p 1234 hij jaagt i`jo2:ht i̞jɔːht
H036p 1235 ik joeg kjo2:hd6 kjɔːhdə
H036p 1236 ik heb gejaagd ka8h6jo2:ht kæhəjɔːht
H036p 1237 jeuken gg
H036p 1238 't jeukt tj|o7kt tj̡œkt
H036p 1239 kammen ka2>m6n kɑ̙mən
H036p 1240 kennen ka8n6n kænən
H036p 1241 hij kent j6ka8nt jəkænt
H036p 1242 ik kende e2'ka8nd6 ɛ̝kændə
H036p 1243 ik heb gekend ka8h6ka8nt kæhəkænt
H036p 1244 keuren ko/:r6n køːrən
H036p 1245 hij keurt j6ko/:rt jəkøːrt
H036p 1246 ik keurde e2'ko/:rd6 ɛ̝køːrdə
H036p 1247 ik heb gekeurd ka8h6ko/:rt kæhəkøːrt
H036p 1248 kiezen ki:6_z6n kiːə̲zən
H036p 1249 hij kiest j6ki:6_st jəkiːə̲st
H036p 1250 ik koos e2'ki:6_zd6 ɛ̝kiːə̲zdə
H036p 1251 ik heb gekozen ka8h6ko.y_z6n kæhəkoˑy̲zən
H036p 1252 kijken ki`k6n ki̞kən
H036p 1253 hij kijkt j6ki`kt jəki̞kt
H036p 1254 ik keek e2'ke:6_k6 ɛ̝keːə̲kə
H036p 1255 ik heb gekeken ka8h6ke:k6n kæhəkeːkən
H036p 1256 kloppen klo2p6n klɔpən
H036p 1257 kneden kne:d6n kneːdən
H036p 1258 hij kneedt gg
H036p 1259 ik kneedde e2'kne:d6 ɛ̝kneːdə
H036p 1260 ik heb gekneed ka8h6kne:t kæhəkneːt
H036p 1261 koken ko/:k6n / ko.y_k6n køːkən / koˑy̲kən
H036p 1262 komen ko2m6n kɔmən
H036p 1263 hij komt j6ko2mt jəkɔmt
H036p 1264 ik kwam gg
H036p 1265 wij kwamen gg
H036p 1266 ik ben gekomen gg
H036p 1267 kopen ko.y_p6n koˑy̲pən
H036p 1268 hij koopt gg
H036p 1269 ik kocht e2'ko2x}t6 ɛ̝kɔxˁtə
H036p 1270 ik heb gekocht ka8h6ko2x}t kæhəkɔxˁt
H036p 1271 kraken kra2:>k_}n,; krɑː̙k̲ˁŋ̩
H036p 1272 hij kraakt j6kra2>kt jəkrɑ̙kt
H036p 1273 ik kraakte e2'kra2>kt6 ɛ̝krɑ̙ktə
H036p 1274 ik heb gekraakt ka8h6kra2>kt kæhəkrɑ̙kt
H036p 1275 ik krijg gg
H036p 1276 jij krijgt gg
H036p 1277 hij krijgt gg
H036p 1278 wij krijgen gg
H036p 1279 jullie krijgen gg
H036p 1280 zij krijgen gg
H036p 1281 ik kreeg gg
H036p 1282 jij kreeg gg
H036p 1283 hij kreeg gg
H036p 1284 wij kregen gg
H036p 1285 jullie kregen gg
H036p 1286 zij kregen gg
H036p 1287 zij hebben gekregen gg
H036p 1288 krijg je gg
H036p 1289 kreeg je gg
H036p 1290 krijgen we gg
H036p 1291 krijgen gg
H036p 1292 krimpen kra8mp6n kræmpən
H036p 1293 hij krimpt j6kra8mp_t jəkræmp̲t
H036p 1294 ik kromp e2'kra8mpt6 ɛ̝kræmptə
H036p 1295 ik ben gekrompen ksi~h6kro2mp6n ksĩhəkrɔmpən
H036p 1296 kruipen kry`p6n / kryp6n kry̞pən / krypən
H036p 1297 hij kruipt j6kry`pt jəkry̞pt
H036p 1298 ik kroop e2'kry`pt6 ɛ̝kry̞ptə
H036p 1299 ik ben/heb gekropen ka8h6kro:y_p6n kæhəkroːy̲pən
H036p 1300 lachen la2>x}6~ lɑ̙xˁə̃
H036p 1301 hij lacht j6la2>x}t jəlɑ̙xˁt
H036p 1302 ik lachte e2'kla2>x}t6 ɛ̝klɑ̙xˁtə
H036p 1303 ik heb gelachen ka8h6la2>x}6~ kæhəlɑ̙xˁə̃
H036p 1304 laten lo:6_t6n loːə̲tən
H036p 1305 hij laat j6lo:6_t jəloːə̲t
H036p 1306 ik liet e'kli:6_t e̝kliːə̲t
H036p 1307 ik heb gelaten ka8h6lo:6_t6n kæhəloːə̲tən
H036p 1308 leggen la8h6n læhən
H036p 1309 hij legt j6la8x}t jəlæxˁt
H036p 1310 ik legde e2'kle:6 / e2'kle:i_6 ɛ̝kleːə / ɛ̝kleːi̲ə
H036p 1311 ik heb gelegd ka8h6le:i_t kæhəleːi̲t
H036p 1312 leren le:6_r6n leːə̲rən
H036p 1313 leunen lo/:n;: løːn̩ː
H036p 1314 lezen le:z6n leːzən
H036p 1315 hij leest j6le:st jəleːst
H036p 1316 ik las e2'kla2>s ɛ̝klɑ̙s
H036p 1317 ik heb gelezen ka8h6le:z6n kæhəleːzən
H036p 1318 liggen le2'h6n lɛ̝hən
H036p 1319 hij ligt j6le2'ht jəlɛ̝ht
H036p 1320 ik lag e2'klo2:h6n ɛ̝klɔːhən
H036p 1321 ik heb gelegen ka8h6le:h6n kæhəleːhən
H036p 1322 likken la8?6n læʔən
H036p 1323 lopen lo.y_p6n loˑy̲pən
H036p 1324 hij loopt j6lo2pt jəlɔpt
H036p 1325 ik liep e2'kli:6_p6 ɛ̝kliːə̲pə
H036p 1326 ik ben/heb gelopen ka8h6lo.y_pm; kæhəloˑy̲pm̩
H036p 1327 luiden ly.w6n lyˑwən
H036p 1328 luisteren ly`st6r6n ly̞stərən
H036p 1329 maken ma2:>k6n mɑː̙kən
H036p 1330 hij maakt j6ma2>kt jəmɑ̙kt
H036p 1331 ik maakte e2'kma2>kt6 ɛ̝kmɑ̙ktə
H036p 1332 ik heb gemaakt ka8h6ma2>kt kæhəmɑ̙kt
H036p 1333 menen me:6_n6n meːə̲nən
H036p 1334 metselen ma2>ts6n mɑ̙tsən
H036p 1335 missen me2's6n mɛ̝sən
H036p 1336 moeten mu:`6_t6n muː̞ə̲tən
H036p 1337 hij moet j6mu`t jəmu̞t
H036p 1338 ik moest e2'kmo2st6n ɛ̝kmɔstən
H036p 1339 ik heb gemoeten ka8~h6mu:`6t_}n; kæ̃həmuː̞ət̲ˁn̩
H036p 1340 mogen mo/:y_h6n møːy̲hən
H036p 1341 hij mag j6ma2>x} jəmɑ̙xˁ
H036p 1342 ik mocht e2'kmo2x}t6 ɛ̝kmɔxˁtə
H036p 1343 ik heb gemogen ka8~h6mo/:y_h6n kæ̃həmøːy̲hən
H036p 1344 noemen nu`m6n nu̞mən
H036p 1345 pellen pe:l6n peːlən
H036p 1346 piepen pi:6_p6n piːə̲pən
H036p 1347 proeven pru`v6n pru̞vən
H036p 1348 raden ro:6_n roːə̲n
H036p 1349 hij raadt j6ro:6_t jəroːə̲t
H036p 1350 ik raadde e2'kro:6_d6 ɛ̝kroːə̲də
H036p 1351 ik heb geraden ka8~h6ro:6~ kæ̃həroːə̃
H036p 1352 redden ra8d6n rædən
H036p 1353 rekken ra8?6~ ræʔə̃
H036p 1354 hij rekt j6ra8kt jərækt
H036p 1355 ik rekte e2'kra8kt6 ɛ̝kræktə
H036p 1356 ik heb gerekt ka8~h6ro2?6~ kæ̃hərɔʔə̃
H036p 1357 rijden ri:6_n riːə̲n
H036p 1358 hij rijdt j6ri:6_t jəriːə̲t
H036p 1359 ik reed e2'kre2'dn; ɛ̝krɛ̝dn̩
H036p 1360 ik heb gereden ka8h6re2n kæhərɛn
H036p 1361 roepen ru`p6n ru̞pən
H036p 1362 hij roept j6ru`pt jəru̞pt
H036p 1363 ik riep e2'kru`pt6 ɛ̝kru̞ptə
H036p 1364 ik heb geroepen ka8h6ro.y_p6n kæhəroˑy̲pən
H036p 1365 roeren ru:`r6n ruː̞rən
H036p 1366 ruiken ri:6_k_}n,; riːə̲k̲ˁŋ̩
H036p 1367 schaven sx}a2:>v6n sxˁɑː̙vən
H036p 1368 scheiden sx}e:6_n sxˁeːə̲n
H036p 1369 hij scheidt j6sxe:6_t jəsxeːə̲t
H036p 1370 ik scheidde gg
H036p 1371 ik ben gescheiden ksi`h6sx}e2't / e2'g8ba8h6sx}e:6_n ksi̞həsxˁɛ̝t / ɛ̝Gbæhəsxˁeːə̲n
H036p 1372 scheppen sx}a8p6n sxˁæpən
H036p 1373 scheren sxa8:r6n sxæːrən
H036p 1374 hij scheert j6sxa8:rt jəsxæːrt
H036p 1375 ik schoor ksxa8:rd6 ksxæːrdə
H036p 1376 ik ben geschoren e2'g8ba8h6sx}o:r6n ɛ̝Gbæhəsxˁoːrən
H036p 1377 schieten sx}i:6_t_}n; sxˁiːə̲t̲ˁn̩
H036p 1378 hij schiet j6sx}i:6_t jəsxˁiːə̲t
H036p 1379 ik schoot gg
H036p 1380 ik heb geschoten ka8h6sx}o.y_t6n kæhəsxˁoˑy̲tən
H036p 1381 schrijven sx}ri`v6n sxˁri̞vən
H036p 1382 hij schrijft j6sx}ri`ft jəsxˁri̞ft
H036p 1383 ik schreef ksx}re:6_f / e2'ksx}ri:`6f ksxˁreːə̲f / ɛ̝ksxˁriː̞əf
H036p 1384 ik heb geschreven ka8h6sx}re:v6n kæhəsxˁreːvən
H036p 1385 schudden sx}o7d_n sxˁœd̲n
H036p 1386 schuiven sx}y`v6n sxˁy̞vən
H036p 1387 hij schuift j6sxy`ft jəsxy̞ft
H036p 1388 ik schoof e2'ksxy`vd6 ɛ̝ksxy̞vdə
H036p 1389 ik heb geschoven ka8h6sx}o.y_v6n kæhəsxˁoˑy̲vən
H036p 1390 schuren sx}o/:r6n sxˁøːrən
H036p 1391 slaan slo:6_n sloːə̲n
H036p 1392 hij slaat j6slo:6_t jəsloːə̲t
H036p 1393 ik sloeg e2'kslu`x} ɛ̝kslu̞xˁ
H036p 1394 ik heb geslagen ka8h6sle:h6n kæhəsleːhən
H036p 1395 slijpen sli`p6n sli̞pən
H036p 1396 hij slijpt j6sli`pt jəsli̞pt
H036p 1397 ik sleep e2'ksle:6_p / sli`pt6 ɛ̝ksleːə̲p / sli̞ptə
H036p 1398 ik heb geslepen ka8h6sle:p6n kæhəsleːpən
H036p 1399 sluiten sly`t_}n; sly̞t̲ˁn̩
H036p 1400 hij sluit j6sly`t jəsly̞t
H036p 1401 ik sloot e2kslo:t6 ɛksloːtə
H036p 1402 ik heb gesloten ka8h6slo.y_t6n kæhəsloˑy̲tən
H036p 1403 smelten sma2>lk6n smɑ̙lkən
H036p 1404 hij smelt j6sma2>lkt jəsmɑ̙lkt
H036p 1405 ik smolt e2'ksmolt ɛ̝ksmolt
H036p 1406 ik heb gesmolten ka8h6smolk_}n,; kæhəsmolk̲ˁŋ̩
H036p 1407 smeren sma8:r6n smæːrən
H036p 1408 sneeuwen sne:6_w6n sneːə̲wən
H036p 1409 't sneeuwt tsne:6_wt tsneːə̲wt
H036p 1410 't sneeuwde tsne:6_wd6 tsneːə̲wdə
H036p 1411 't heeft gesneeuwd te.x}6sne:6_wt teˑxˁəsneːə̲wt
H036p 1412 slapen slo2:p6n slɔːpən
H036p 1413 hij slaapt j6sla2>pt jəslɑ̙pt
H036p 1414 ik sliep e2'ksli:6_p6 ɛ̝ksliːə̲pə
H036p 1415 ik heb geslapen ka8h6sla2:>p6n kæhəslɑː̙pən
H036p 1416 spannen spa2>n;: spɑ̙n̩ː
H036p 1417 hij spant j6spa2>nt jəspɑ̙nt
H036p 1418 ik spande e2'kspa2>nd6 ɛ̝kspɑ̙ndə
H036p 1419 ik heb gespannen ka8h6spa2>n;: kæhəspɑ̙n̩ː
H036p 1420 sparen spo:6_r6n spoːə̲rən
H036p 1421 spartelen spa8rt6ln6 spærtəlnə
H036p 1422 spelen spe:l6n speːlən
H036p 1423 hij speelt j6spe:lt jəspeːlt
H036p 1424 ik speelde e2'kspe:ld6 ɛ̝kspeːldə
H036p 1425 ik heb gespeeld ka8h6spe2'lt kæhəspɛ̝lt
H036p 1426 spreken spre:k_}n,; spreːk̲ˁŋ̩
H036p 1427 hij spreekt j6spre2'kt jəsprɛ̝kt
H036p 1428 ik sprak kspra2>k ksprɑ̙k
H036p 1429 ik heb gesproken ka8h6spro.y_k_}n,; kæhəsproˑy̲k̲ˁŋ̩
H036p 1430 springen spri`n,6n spri̞ŋən
H036p 1431 hij springt j6spri`n,t jəspri̞ŋt
H036p 1432 ik sprong e2'kspru`n,k ɛ̝kspru̞ŋk
H036p 1433 ik heb gesprongen ka8h6spru`n,;: kæhəspru̞ŋ̩ː
H036p 1434 spuiten spe2.i_t6n spɛˑi̲tən
H036p 1435 hij spuit j6spe2i_t jəspɛi̲t
H036p 1436 ik spoot gg
H036p 1437 ik heb gespoten ka8h6spo:y_t_}n; kæhəspoːy̲t̲ˁn̩
H036p 1438 spuwen / spugen spy`h6n spy̞hən
H036p 1439 hij spuugt j6spy`x}t jəspy̞xˁt
H036p 1440 ik spuugde e2'kspy`hd6 / e2'kspo.6_x} ɛ̝kspy̞hdə / ɛ̝kspoˑə̲xˁ
H036p 1441 ik heb gespuugd ka8h6spo.y_h6n kæhəspoˑy̲hən
H036p 1442 staan sto:6_n stoːə̲n
H036p 1443 hij staat j6sto:6_t jəstoːə̲t
H036p 1444 ik stond e2'kstu`ndn; ɛ̝kstu̞ndn̩
H036p 1445 ik heb gestaan ka8h6sto:6_n kæhəstoːə̲n
H036p 1446 stampen sta2>mp6n stɑ̙mpən
H036p 1447 steken ste:k6n steːkən
H036p 1448 hij steekt j6ste2'kt jəstɛ̝kt
H036p 1449 ik stak e2'ksta2>k ɛ̝kstɑ̙k
H036p 1450 ik heb gestoken ka8h6sto.y_k_}n,; kæhəstoˑy̲k̲ˁŋ̩
H036p 1451 stelen ste:l6n steːlən
H036p 1452 hij steelt j6ste2lt jəstɛlt
H036p 1453 ik stal e2'kste2ld6 ɛ̝kstɛldə
H036p 1454 ik heb gestolen ka8h6sto:l6n kæhəstoːlən
H036p 1455 sterven gg
H036p 1456 hij sterft gg
H036p 1457 ik stierf gg
H036p 1458 ik ben gestorven gg
H036p 1459 strooien stro:j6n stroːjən
H036p 1460 sturen (zenden) ggww
za8nd6n
H036p 1461 sturen (auto) gg
H036p 1462 tellen to2l6n tɔlən
H036p 1463 temmen ta8m6n tæmən
H036p 1464 hij temt j6ta8mt jətæmt
H036p 1465 ik temde kta8md6 ktæmdə
H036p 1466 ik heb getemd ka8h6ta8mt kæhətæmt
H036p 1467 timmeren te2'm6r6n tɛ̝mərən
H036p 1468 treffen tra8f6n træfən
H036p 1469 hij treft gg
H036p 1470 ik trof gg
H036p 1471 ik heb getroffen h6tro2f6n hətrɔfən
H036p 1472 trouwen tro.w6n troˑwən
H036p 1473 vallen va2>l6n vɑ̙lən
H036p 1474 hij valt j6vo:lt jəvoːlt
H036p 1475 ik viel kfi:6_l kfiːə̲l
H036p 1476 ik ben gevallen ka8h6vo:l;:~ kæhəvoːl̩ː̃
H036p 1477 vangen va2>n,6n vɑ̙ŋən
H036p 1478 hij vangt j6va2>n,t jəvɑ̙ŋt
H036p 1479 ik ving gg
H036p 1480 ik heb gevangen gg
H036p 1481 varen vo:6_r6n voːə̲rən
H036p 1482 hij vaart j6vo:6_rt jəvoːə̲rt
H036p 1483 ik voer e2'kfo:6_rd6n ɛ̝kfoːə̲rdən
H036p 1484 ik heb gevaren ka8h6vo:6_r6n kæhəvoːə̲rən
H036p 1485 vechten va8x}t6n væxˁtən
H036p 1486 hij vecht j6va8x}t jəvæxˁt
H036p 1487 ik vocht e2'kfo2x}t6 ɛ̝kfɔxˁtə
H036p 1488 ik heb gevochten ka8h6vo2x}t6n kæhəvɔxˁtən
H036p 1489 vieren vi:6_r6n viːə̲rən
H036p 1490 vinden vi`nd6n vi̞ndən
H036p 1491 hij vindt j6vi`nt jəvi̞nt
H036p 1492 ik vond kfu`nd6n kfu̞ndən
H036p 1493 ik heb gevonden ka8h6vu`nd6n kæhəvu̞ndən
H036p 1494 vliegen vli:6_h6n vliːə̲hən
H036p 1495 hij vliegt j6vli:6_x}t jəvliːə̲xˁt
H036p 1496 ik vloog e2'kflo:x} ɛ̝kfloːxˁ
H036p 1497 ik heb gevlogen ka8h6vlo:h6n kæhəvloːhən
H036p 1498 voegen vu`h6n vu̞hən
H036p 1499 voelen vu:`6_l6n vuː̞ə̲lən
H036p 1500 volgen vo2lh6n vɔlhən
H036p 1501 vragen vra2:>h6n vrɑː̙hən
H036p 1502 hij vraagt j6vra2:>x}t jəvrɑː̙xˁt
H036p 1503 ik vroeg e2'kfru`x} / e2'kfra2:>hd6 ɛ̝kfru̞xˁ / ɛ̝kfrɑː̙hdə
H036p 1504 ik heb gevraagd ka8h6vra2>x}t kæhəvrɑ̙xˁt
H036p 1505 vriezen vri:6_z6n vriːə̲zən
H036p 1506 't vriest tfri:6_st tfriːə̲st
H036p 1507 't vroor tfro:6_s tfroːə̲s
H036p 1508 't heeft gevroren te.h6vro:y_z6n teˑhəvroːy̲zən
H036p 1509 vrijen vre2'i_6n vrɛ̝i̲ən
H036p 1510 hij vrijt j6vre2'i_t jəvrɛ̝i̲t
H036p 1511 ik vrijde kfre2.'i_d6 kfrɛˑ̝i̲də
H036p 1512 ik heb gevrijd ka8h6vre2.'i_t kæhəvrɛˑ̝i̲t
H036p 1513 wachten wa2>x}t6n wɑ̙xˁtən
H036p 1514 ik wachtte e2'kwa2>x}t6 ɛ̝kwɑ̙xˁtə
H036p 1515 wassen wa2>s6n wɑ̙sən
H036p 1516 hij wast gg
H036p 1517 ik waste gg
H036p 1518 ik heb gewassen ka8h6wa2>sx}6n kæhəwɑ̙sxˁən
H036p 1519 wegen we:h6~ weːhə̃
H036p 1520 hij weegt j6we:ht jəweːht
H036p 1521 ik woog e2'kwe:hd6 ɛ̝kweːhdə
H036p 1522 ik heb gewogen ka8h6wo:h6n kæhəwoːhən
H036p 1523 weken we:6_k6n weːə̲kən
H036p 1524 wensen wa8ns6n wænsən
H036p 1525 werken wa8rk6n wærkən
H036p 1526 ik heb gewerkt ggww
ka8h6vro2x}t
H036p 1527 weten we:t6n weːtən
H036p 1528 hij weet j6we:t jəweːt
H036p 1529 ik wist e2'kwe2'st6 ɛ̝kwɛ̝stə
H036p 1530 ik heb geweten ka8x}6we:t6n kæxˁəweːtən
H036p 1531 wieden gg
H036p 1532 hij wiedt gg
H036p 1533 ik wiedde gg
H036p 1534 ik heb gewied gg
H036p 1535 willen we2'l6n wɛ̝lən
H036p 1536 hij wil j6we2'l:t jəwɛ̝lːt
H036p 1537 ik wilde e2'kwe2'ld6 ɛ̝kwɛ̝ldə
H036p 1538 ik heb gewild ka8x}6we2'l.t kæxˁəwɛ̝lˑt
H036p 1539 winnen we2'n6n wɛ̝nən
H036p 1540 hij wint j6we2'nt jəwɛ̝nt
H036p 1541 ik won gg
H036p 1542 ik heb gewonnen ka8h6wo2n;: kæhəwɔn̩ː
H036p 1543 wippen gg
H036p 1544 wonen wo/:n6n wøːnən
H036p 1545 worden gg
H036p 1546 hij wordt gg
H036p 1547 ik werd gg
H036p 1548 ik ben geworden gg
H036p 1549 wrijven vri`v6n vri̞vən
H036p 1550 hij wrijft j6vri`ft jəvri̞ft
H036p 1551 ik wreef e2'kfri:`6_f ɛ̝kfriː̞ə̲f
H036p 1552 ik heb gewreven ka8h6vre:v6n kæhəvreːvən
H036p 1553 zeggen za8h6n zæhən
H036p 1554 hij zegt j6za8ht jəzæht
H036p 1555 ik zei e2'kse2.'i_6 ɛ̝ksɛˑ̝i̲ə
H036p 1556 ik heb gezegd ka8h6ze2.'i_t kæhəzɛˑ̝i̲t
H036p 1557 zetten za8t6n zætən
H036p 1558 hij zet j6za8t jəzæt
H036p 1559 ik zette e2'ksa8t6 ɛ̝ksætə
H036p 1560 ik heb gezet ka8h6za8t kæhəzæt
H036p 1561 zien zi:6_)n ziːə̲̹n
H036p 1562 hij ziet j6zi:6_t jəziːə̲t
H036p 1563 ik zag e2'ksa2>x} ɛ̝ksɑ̙xˁ
H036p 1564 wij zagen w6za2:>h6n wəzɑː̙hən
H036p 1565 ik heb gezien ka8h6zi:6_n kæhəziːə̲n
H036p 1566 zuigen zy`h6n zy̞hən
H036p 1567 hij zuigt j6zy`x}t jəzy̞xˁt
H036p 1568 ik zoog kso:6_h6 ksoːə̲hə
H036p 1569 ik heb gezogen ka8h6zo:h6n kæhəzoːhən
H036p 1570 zitten ze2't6n zɛ̝tən
H036p 1571 hij zit j6ze2't jəzɛ̝t
H036p 1572 ik zat e2'ksa2>t ɛ̝ksɑ̙t
H036p 1573 ik heb gezeten ka8h6ze:t_}n; kæhəzeːt̲ˁn̩
H036p 1574 zoeken zu`k6n zu̞kən
H036p 1575 hij zoekt j6zu`kt jəzu̞kt
H036p 1576 ik zocht kso2x}t ksɔxˁt
H036p 1577 ik heb gezocht ka8h6zo2x}t kæhəzɔxˁt
H036p 1578 zorgen zo2rh6n zɔrhən
H036p 1579 zouten zu`kt6n zu̞ktən
H036p 1580 hij zout j6zu`kt jəzu̞kt
H036p 1581 ik zoutte e2'ksu`kt6 ɛ̝ksu̞ktə
H036p 1582 ik heb gezouten gg
H036p 1583 zuchten zo7x}t6n zœxˁtən
H036p 1584 hij zucht j6zo7x}t jəzœxˁt
H036p 1585 ik zuchtte e2'kso7x}t6 ɛ̝ksœxˁtə
H036p 1586 ik heb gezucht ka8h6zo7x}t kæhəzœxˁt
H036p 1587 zwellen zwo2l6n zwɔlən
H036p 1588 zwemmen zwa8m6n zwæmən
H036p 1589 hij zwemt j6zwa8mt jəzwæmt
H036p 1590 ik zwom kswo2m6 kswɔmə
H036p 1591 ik heb gezwommen ka8h6zwo2m;: kæhəzwɔm̩ː
H036p 1592 ik ben g8ba8: Gbæː
H036p 1593 je bent hi`zi` hi̞zi̞
H036p 1594 hij is je2's jɛ̝s
H036p 1595 wij zijn w6zi`~ wəzĩ̞
H036p 1596 jullie zijn hid6rzi` hidərzi̞
H036p 1597 zij zijn zi`nd6rzi`~ zi̞ndərzĩ̞
H036p 1598 ben jij zi`j.hi` zi̞jˑhi̞
H036p 1599 geweest gg
H036p 1600 ik was e2'kwa2>s ɛ̝kwɑ̙s
H036p 1601 je was j6wa2>sx}i` jəwɑ̙sxˁi̞
H036p 1602 hij was i`wa2>s i̞wɑ̙s
H036p 1603 wij waren w6wo:6_r6 wəwoːə̲rə
H036p 1604 jullie waren hi`nd6rwo:6_rt hi̞ndərwoːə̲rt
H036p 1605 zij waren zi`nd6rwo:6_r6~ zi̞ndərwoːə̲rə̃
H036p 1606 was jij wo2zj6 wɔzjə
H036p 1607 zijn zi`n zi̞n
H036p 1608 ik heb ka8n kæn
H036p 1609 jij hebt ja8x}i jæxˁi
H036p 1610 hij heeft je:t jeːt
H036p 1611 wij hebben wa8:~wi`d6r wæː̃wi̞dər
H036p 1612 jullie hebben hi`d6ra8t hi̞dəræt
H036p 1613 zij hebben za8:~zi`d6r zæː̃zi̞dər
H036p 1614 heb jij a8j6 æjə
H036p 1615 gehad ha8t hæt
H036p 1616 ik had ka2> kɑ̙
H036p 1617 jij had hi:a2>t hiːɑ̙t
H036p 1618 hij had ia2> iɑ̙
H036p 1619 wij hadden wa2>d6wi`d6r wɑ̙dəwi̞dər
H036p 1620 jullie hadden hi`d6ra2>t hi̞dərɑ̙t
H036p 1621 zij hadden za2:~zi`d6r zɑː̃zi̞dər
H036p 1622 had jij o2:jhi ɔːjhi
H036p 1623 hebben a8n æn
H036p 1624 ik doe e2'g8du`n ɛ̝Gdu̞n
H036p 1625 jij doet hidu`t hidu̞t
H036p 1626 hij doet i`du` i̞du̞
H036p 1627 wij doen w6du`n wədu̞n
H036p 1628 jullie doen hi`nd6rdu`t hi̞ndərdu̞t
H036p 1629 zij doen zi`nd6rdu`n zi̞ndərdu̞n
H036p 1630 ik deed e2'g8de:6_n ɛ̝Gdeːə̲n
H036p 1631 jij deed hi`de:t hi̞deːt
H036p 1632 hij deed ide:t ideːt
H036p 1633 wij deden w6de:6_n wədeːə̲n
H036p 1634 jullie deden hi`d6rde: hi̞dərdeː
H036p 1635 zij deden zi`nd6rde:6_n zi̞ndərdeːə̲n
H036p 1636 zij hebben gedaan za8h6do:6_n zæhədoːə̲n
H036p 1637 doe jij du:`j6 duː̞jə
H036p 1638 deed jij de:jhi` deːjhi̞
H036p 1639 doen we du`m6 du̞mə
H036p 1640 doen du`n du̞n
H036p 1641 ik klop e2'klo2p6 ɛ̝klɔpə
H036p 1642 jij klopt hi`klo2pt hi̞klɔpt
H036p 1643 hij klopt i`klo2pt i̞klɔpt
H036p 1644 wij kloppen wi`d6rklo2p6n wi̞dərklɔpən
H036p 1645 jullie kloppen hi`d6rklo2pt hi̞dərklɔpt
H036p 1646 zij kloppen zi`nd6rklo2p6n zi̞ndərklɔpən
H036p 1647 ik klopte e2'klo2pt6 / e2'klo2pt6h6 ɛ̝klɔptə / ɛ̝klɔptəhə
H036p 1648 jij klopte hi`klo2pt6h6 hi̞klɔptəhə
H036p 1649 hij klopte i`klo2pt6h6 i̞klɔptəhə
H036p 1650 wij klopten wi`d6rklo2pt6h6~ wi̞dərklɔptəhə̃
H036p 1651 jullie klopten hi`nd6rklo2pt6 hi̞ndərklɔptə
H036p 1652 zij klopten zi`nd6rklo2pt6h6~ zi̞ndərklɔptəhə̃
H036p 1653 zij hebben geklopt za8~h6klo2pt zæ̃həklɔpt
H036p 1654 klop jij klo2pts26hi` klɔptʃəhi̞
H036p 1655 klopte jij klo2pt6j6 klɔptəjə
H036p 1656 kloppen we gg
H036p 1657 kloppen klo2p6n klɔpən
H036p 1658 ik leef e2'kle:v6 / e2'kle:i_v6 ɛ̝kleːvə / ɛ̝kleːi̲və
H036p 1659 jij leeft hi:le:ft / hi:le:i_ft hiːleːft / hiːleːi̲ft
H036p 1660 hij leeft i`le:ft i̞leːft
H036p 1661 wij leven wi`d6rle:i_v6 wi̞dərleːi̲və
H036p 1662 jullie leven hi`nd6rle:ft hi̞ndərleːft
H036p 1663 zij leven zi`nd6rle:i_v6 zi̞ndərleːi̲və
H036p 1664 ik leefde kle:vd6 kleːvdə
H036p 1665 jij leefde hi`le:vd6 hi̞leːvdə
H036p 1666 hij leefde i`le:vd6 i̞leːvdə
H036p 1667 wij leefden wi`d6rle:vd6n wi̞dərleːvdən
H036p 1668 jullie leefden hi`d6rle:vd6 hi̞dərleːvdə
H036p 1669 zij leefden zi`nd6rle:i_vd6n zi̞ndərleːi̲vdən
H036p 1670 zij hebben geleefd za8h6le:ft zæhəleːft
H036p 1671 leef jij le:i_vj6 leːi̲vjə
H036p 1672 leefde jij gg
H036p 1673 leven we gg
H036p 1674 leven le:v6n leːvən
H036p 1675 ik breek e2'g8bre:i_k6n ɛ̝Gbreːi̲kən
H036p 1676 jij breekt hi`bre2'kt hi̞brɛ̝kt
H036p 1677 hij breekt i`bre2'kt i̞brɛ̝kt
H036p 1678 wij breken w6bre:k6n wəbreːkən
H036p 1679 jullie breken hi`nd6rbre:kt hi̞ndərbreːkt
H036p 1680 zij breken zi`nd6rbre:k6n zi̞ndərbreːkən
H036p 1681 ik brak e2'g8bra2:>?6~ ɛ̝Gbrɑː̙ʔə̃
H036p 1682 jij brak gg
H036p 1683 hij brak gg
H036p 1684 wij braken wi`d6rbra2:>?6~ wi̞dərbrɑː̙ʔə̃
H036p 1685 jullie braken hi`nd6rbra2>k hi̞ndərbrɑ̙k
H036p 1686 zij braken zi`nd6rbra2:>?6~ zi̞ndərbrɑː̙ʔə̃
H036p 1687 zij hebben gebroken za8h6bro.y_k6n zæhəbroˑy̲kən
H036p 1688 breek jij bre2'kj6 brɛ̝kjə
H036p 1689 brak jij bra2>kj6 brɑ̙kjə
H036p 1690 breken we bre:k6w6 breːkəwə
H036p 1691 breken bre:k6n breːkən
H036p 1692 ik zwijg e2'kswi`h6 ɛ̝kswi̞hə
H036p 1693 jij zwijgt hi`zwi`ht hi̞zwi̞ht
H036p 1694 hij zwijgt i`zwi`ht i̞zwi̞ht
H036p 1695 wij zwijgen wi`d6rzwi`h6~ wi̞dərzwi̞hə̃
H036p 1696 jullie zwijgen hi`d6rzwi`ht hi̞dərzwi̞ht
H036p 1697 zij zwijgen zi`nd6rzwi`h6~ zi̞ndərzwi̞hə̃
H036p 1698 ik zweeg e2'kswi.`6_x} ɛ̝kswiˑ̞ə̲xˁ
H036p 1699 jij zweeg hi`zwi.`6_x} hi̞zwiˑ̞ə̲xˁ
H036p 1700 hij zweeg i`zwi.`6_x} i̞zwiˑ̞ə̲xˁ
H036p 1701 wij zwegen wi`d6rzwi.`6_h6~ wi̞dərzwiˑ̞ə̲hə̃
H036p 1702 jullie zwegen hi`d6rzwi.`6_x} hi̞dərzwiˑ̞ə̲xˁ
H036p 1703 zij zwegen zi`d6rzwi.`6_h6~ zi̞dərzwiˑ̞ə̲hə̃
H036p 1704 zij hebben gezwegen za8h6zwe:h6~ zæhəzweːhə̃
H036p 1705 zwijg jij zwi`h6hi` zwi̞həhi̞
H036p 1706 zweeg jij zwe:h6hi` zweːhəhi̞
H036p 1707 zwijgen we zwi`h6~w6 zwi̞hə̃wə
H036p 1708 zwijgen zwi`h6~ zwi̞hə̃
H036p 1709 af o2f ɔf
H036p 1710 acht a2>x}t6 ɑ̙xˁtə
H036p 1711 achter a2>x}t6r6 ɑ̙xˁtərə
H036p 1712 anders a2>nd6rs ɑ̙ndərs
H036p 1713 best (bijw) ba8st bæst
H036p 1714 bij (vz) bi` bi̞
H036p 1715 boven bo/.y_v6n bøˑy̲vən
H036p 1716 buiten by`t6n by̞tən
H036p 1717 derde da8rd6 dærdə
H036p 1718 dinsdag di`s6nda2>x} di̞səndɑ̙xˁ
H036p 1719 donderdag do7nd6rda2>x} dœndərdɑ̙xˁ
H036p 1720 door do7r dœr
H036p 1721 drie dri.`6_ driˑ̞ə̲
H036p 1722 duizend dyst dyst
H036p 1723 eerst(e) e:6_st eːə̲st
H036p 1724 elf a2>lv6 ɑ̙lvə
H036p 1725 gaarne ha8:r6_n hæːrə̲n
H036p 1726 genoeg h6nu`x} hənu̞xˁ
H036p 1727 gisteren he2'st6r6 hɛ̝stərə
H036p 1728 hier i:6_r iːə̲r
H036p 1729 maandag mo:6_nda2>x} moːə̲ndɑ̙xˁ
H036p 1730 maart mo:6_rt6 moːə̲rtə
H036p 1731 morgen (demain) mo2rh6~ mɔrhə̃
H036p 1732 negen ne:i_h6n6 neːi̲hənə
H036p 1733 nog no2x} nɔxˁ
H036p 1734 noorden no:6_rd6n noːə̲rdən
H036p 1735 nu ny. nyˑ
H036p 1736 om o2m6 ɔmə
H036p 1737 ons o2:~z6 ɔː̃zə
H036p 1738 ook o.y_k oˑy̲k
H036p 1739 oosten o:6_st6n oːə̲stən
H036p 1740 op e2'p ɛ̝p
H036p 1741 over o/.y_v6r6 øˑy̲vərə
H036p 1742 tegen te:h6n teːhən
H036p 1743 tien ti:6_n6 tiːə̲nə
H036p 1744 tussen to7s2x}6n tœʃxˁən
H036p 1745 twaalf two:y_v6 twoːy̲və
H036p 1746 twee twe:6_ tweːə̲
H036p 1747 tweede twe2'd6 twɛ̝də
H036p 1748 twintig twinti`x} twinti̞xˁ
H036p 1749 veertig fe:6_rt6x} feːə̲rtəxˁ
H036p 1750 vier vi:6_r6 viːə̲rə
H036p 1751 vijf vy`v6 vy̞və
H036p 1752 vijftig ve2'x}t6x} vɛ̝xˁtəxˁ
H036p 1753 voor vo:6_r / vo2r voːə̲r / vɔr
H036p 1754 vrijdag vri`da2>x} vri̞dɑ̙xˁ
H036p 1755 weer we:r6 weːrə
H036p 1756 weg wa8x} wæxˁ
H036p 1757 woensdag u:6_~zda2>x} uːə̲̃zdɑ̙xˁ
H036p 1758 zaterdag zo.6_t6rda2>x} zoˑə̲tərdɑ̙xˁ
H036p 1759 zelf za2>lv6 zɑ̙lvə
H036p 1760 zes za8s6 zæsə
H036p 1761 zeven ze:v6n6 zeːvənə
H036p 1762 zeventig tse.v6nt6x} tseˑvəntəxˁ
H036p 1763 zondag zo7nda2>x} zœndɑ̙xˁ
H036p 1764 zonder zu`nd6r6 zu̞ndərə
H036p 1765 Je/ge moet die tak afzagen j6mu`ti`nta2>?o2fsa2:>~h6<~ jəmu̞ti̞ntɑ̙ʔɔfsɑː̙̃hə̘̃
H036p 1766 Ik hoorde 'n klop op de deur ko:6_rd6n6klo2po7bd6do/:r6 koːə̲rdənəklɔpœbdədøːrə
H036p 1767 Die draad is veel te lang di`ndro:6_te2'sfe2:'lt6la2>n,k di̞ndroːə̲tɛ̝sfɛː̝ltəlɑ̙ŋk
H036p 1768 Ons werk gaat goed vooruit o2:~zwa8rkxo2:xu:`f6ry`t ɔː̃zwærkxɔːxuː̞fəry̞t
H036p 1769 Is de baas al thuis e2'zd6mbo:6_zo2lty`s ɛ̝zdəmboːə̲zɔlty̞s
H036p 1770 Wat wil je met dat brood doen wa2>we2'lj6ma8ta2>bro:6_tu:`6_ wɑ̙wɛ̝ljəmætɑ̙broːə̲tuː̞ə̲
H036p 1771 Hij is met ons naar de stad gegaan je2'zma8do2:~zno2d6sta2>tx}6ho:6_ jɛ̝zmædɔː̃znɔdəstɑ̙txˁəhoːə̲
H036p 1772 Hij komt als het te laat is j6ko`mdo2st6lo:6_<te2's jəko̞mdɔstəloːə̲̘tɛ̝s
H036p 1773 Hij loopt in de val j6lo2pte2'nd6vo.l6 jəlɔptɛ̝ndəvoˑlə
H036p 1774 k Heb de brief laten liggen ka8nd6bri:6_vlo:6_t6~le2'h6n kændəbriːə̲vloːə̲tə̃lɛ̝hən
H036p 1775 Hij komt van Brussel j6ko2:~fa2>mbry`s6l6 jəkɔː̃fɑ̙mbry̞sələ
H036p 1776 Hij krijgt last van de hitte j6kri`hla2>sfa2>~de2.'t6 jəkri̞hlɑ̙sfɑ̙̃dɛˑ̝tə
H036p 1777 Wanneer gaan ze dat huis afbreken wa2>ne:6_rho2:~z6da2>dy`zo2vbre wɑ̙neːə̲rhɔː̃zədɑ̙dy̞zɔvbre
H036p 1778 Ik woonde 'n tijdje in Keulen kwo/:nd6h6ntitj|i`e2'n,ko/:l6n kwøːndəhəntitj̡i̞ɛ̝ŋkøːlən
H036p 1779 mijn mond m6mu`nt məmu̞nt
H036p 1780 jouw hond j6nu`nt jənu̞nt
H036p 1781 dijn hond gg
H036p 1782 zijn knecht z6?na8x}t zəʔnæxˁt
H036p 1783 haar man / mens / vent o7rve2'nt œrvɛ̝nt
H036p 1784 onze knecht o2.~z6kna8x}t ɔˑ̃zəknæxˁt
H036p 1785 jullie knecht jo7nd6r?na8x}t jœndərʔnæxˁt
H036p 1786 uw knecht gg
H036p 1787 hun knecht o7nd6r?na8x}t œndərʔnæxˁt
H036p 1788 haar hond gg
H036p 1789 mijn deur m6n_do/:r6 mən̲døːrə
H036p 1790 jouw deur j6ndo/:r6 jəndøːrə
H036p 1791 dijn deur gg
H036p 1792 zijn deur z6ndo/:r6 zəndøːrə
H036p 1793 haar deur o7rdo/:r6 œrdøːrə
H036p 1794 onze geit o2.~z6hi:`6_t6 ɔˑ̃zəhiː̞ə̲tə
H036p 1795 jullie geit jo7nd6rhi:`6_t6 jœndərhiː̞ə̲tə
H036p 1796 uw geit gg
H036p 1797 hun geit o7nd6rhi:`6_t6 œndərhiː̞ə̲tə
H036p 1798 haar geit gg
H036p 1799 mijn hemd m6na8md6 mənæmdə
H036p 1800 jouw hemd j6na8md6 jənæmdə
H036p 1801 dijn hemd gg
H036p 1802 zijn huis z6ny`s zəny̞s
H036p 1803 haar huis o7ry`s œry̞s
H036p 1804 ons huis o2.~zy`s ɔˑ̃zy̞s
H036p 1805 jullie huis jo7nd6ry`s jœndəry̞s
H036p 1806 uw huis gg
H036p 1807 hun huis o7nd6ry`s œndəry̞s
H036p 1808 haar huis gg
H036p 1809 mijn vader m6vo:6_d6r6 məvoːə̲dərə
H036p 1810 jouw vader j6vo:6_d6r6 jəvoːə̲dərə
H036p 1811 dijn vader gg
H036p 1812 zijn vader z6vo:6_d6r6 zəvoːə̲dərə
H036p 1813 haar vader o7rvo:6_d6r6 œrvoːə̲dərə
H036p 1814 onze vader o2sfo:6_d6r ɔsfoːə̲dər
H036p 1815 jullie vader jo7nd6rvo:6_d6r jœndərvoːə̲dər
H036p 1816 uw vader gg
H036p 1817 hun vader o7nd6rvo:6_d6r6 œndərvoːə̲dərə
H036p 1818 haar vader gg
H036p 1819 mijn moeder m6mu`d6r6 məmu̞dərə
H036p 1820 jouw moeder j6mu`d6r6 jəmu̞dərə
H036p 1821 dijn moeder gg
H036p 1822 zijn moeder z6mu`d6r6 zəmu̞dərə
H036p 1823 haar moeder o7rmu`d6r6 œrmu̞dərə
H036p 1824 onze moeder o2zmu:`6_d6r ɔzmuː̞ə̲dər
H036p 1825 jullie moeder jo7nd6rmu`d6r6 jœndərmu̞dərə
H036p 1826 uw moeder gg
H036p 1827 hun moeder o7nd6rmu`d6r6 œndərmu̞dərə
H036p 1828 haar moeder gg
H036p 1829 mijn kind m6ki`~nt məkĩ̞nt
H036p 1830 jouw kind j6ki`~nt jəkĩ̞nt
H036p 1831 dijn kind gg
H036p 1832 zijn kind z6ki`nt zəki̞nt
H036p 1833 haar kind o7rki`nt œrki̞nt
H036p 1834 ons kind o2ski`nt ɔski̞nt
H036p 1835 jullie kind jo7nd6rki`nt jœndərki̞nt
H036p 1836 uw kind gg
H036p 1837 hun kind o7nd6rki`nt œndərki̞nt
H036p 1838 haar kind gg
H036p 1839 mijn brieven m6~bri:6v6n mə̃briːəvən
H036p 1840 jouw brieven j6mbri:6_v6n jəmbriːə̲vən
H036p 1841 dijn brieven gg
H036p 1842 zijn brieven z6mbri:6_v6n zəmbriːə̲vən
H036p 1843 haar brieven o7rbri:6_v6n œrbriːə̲vən
H036p 1844 onze brieven o2zbri:6_v6n ɔzbriːə̲vən
H036p 1845 jullie brieven jo7nd6rbri:6_v6n jœndərbriːə̲vən
H036p 1846 uw brieven gg
H036p 1847 hun brieven o7nd6rbri:6_v6n œndərbriːə̲vən
H036p 1848 haar brieven gg
H036p 1849 mijn kinderen m6ki`nd6rs məki̞ndərs
H036p 1850 jouw kinderen j6ki`nd6rs jəki̞ndərs
H036p 1851 dijn kinderen gg
H036p 1852 zijn kinderen z6ki`nd6rs zəki̞ndərs
H036p 1853 haar kinderen o7rki`nd6rs œrki̞ndərs
H036p 1854 onze kinderen o2ski`nd6rs ɔski̞ndərs
H036p 1855 jullie kinderen jo7nd6rki`nd6rs jœndərki̞ndərs
H036p 1856 uw kinderen gg
H036p 1857 hun kinderen o7nd6rki`nd6rs œndərki̞ndərs
H036p 1858 haar kinderen gg
H036p 1859 dat is de mijne da2>zd6mi`n6 dɑ̙zdəmi̞nə
H036p 1860 dat is de jouwe da2>zd6jy`n6 dɑ̙zdəjy̞nə
H036p 1861 dat is de dijne gg
H036p 1862 dat is de zijne da2>zd6zi`n6 dɑ̙zdəzi̞nə
H036p 1863 dat is de hare da2>zdo7rz6 dɑ̙zdœrzə
H036p 1864 dat zijn de onze da2>si`ndo2:~z6 dɑ̙si̞ndɔː̃zə
H036p 1865 dat zijn de jullie (je)lui da2>si`nd6de:va2~jo7nd6r6 dɑ̙si̞ndədeːvɑ̃jœndərə
H036p 1866 dat zijn de uwe da2>si`nd6jy`n6 dɑ̙si̞ndəjy̞nə
H036p 1867 dat zijn de hunne da2>si`ndo7nd6r6 dɑ̙si̞ndœndərə
H036p 1868 dat zijn de hare da2>si`ndo7rz6 dɑ̙si̞ndœrzə
H036p 1869 Zij hoort mij zi`jo:6_rm6 zi̞joːə̲rmə
H036p 1870 Je/ge weet niet of hij het aan jou terugbrengt gg
H036p 1871 Ik zeg het aan hem ksa8h6nta2>na8m ksæhəntɑ̙næm
H036p 1872 Ik beloof u, dat hij het haar geeft e2'g8b6lo.y_v6j6da2>ti`j6to7:r6 ɛ̝Gbəloˑy̲vəjədɑ̙ti̞jətœːrə
H036p 1873 Ze hebben ons niet gezien za8:no2zni`?6zi:6_n zæːnɔzni̞ʔəziːə̲n
H036p 1874 Hebben ze het jullie gevraagd? a8m6z6ta2>jo7nd6r6h6vra2:>x}t æməzətɑ̙jœndərəhəvrɑː̙xˁt
H036p 1875 Ik zal hen/ze wel vinden z6za2>la8mwa8lvi`n;: zəzɑ̙læmwælvi̞n̩ː
H036p 1876 Zij zal het aan haar geven z6za2>l6ta2>no/:rhe:i_v6n zəzɑ̙lətɑ̙nøːrheːi̲vən