Onderdeelcommissie

De Onderdeelcommissie (OC) is het medezeggenschapsorgaan binnen het Meertens Instituut.

Samenstelling

  • Martine de Bruin (secr.)
  • Femke Niehof
  • Peter van Kranenburg (voorzitter tot september 2013)
  • Rob Zeeman
  • Gertjan Postma (voorzitter vanaf september 2013)

Verlofregeling

Sinds 1 december 2012 is een nieuwe verlofregeling van kracht. 2013 is dus het eerste volle jaar met de nieuwe verlofregeling. Als OC zijn we nauw betrokken geweest bij het monitoren van problemen omtrent de nieuwe regeling.

Reorganisatie Meertens Instituut, tweede fase

Als OC zijn we ook betrokken geweest bij de in werkingtreding van de tweede fase van de reorganisatie van het Meertens Instituut. Deze fase betrof de organisatie van het onderzoek. De OC heeft de communicatie tussen de onderzoeksgroepen en de afdeling Technische Ontwikkeling (TO) onderzocht. De waargenomen problemen waren niet structureel maar bleken veroorzaakt door gebrekkige communicatie. De OC heeft geadviseerd om tot een protocol te komen die de procedurele kant van het contact tussen onderzoeksgroep en de afdeling TO kan stroomlijnen.

Countourennota/Clustering KNAW Humanities/Verhuizing

De oorspronkelijke vorming tot een Humanities Center uit de Countourennota is versmald tot een clustering van het Meertens Instituut, het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Huygens ING, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en The Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS). De OC heeft nauwgezet de voor- en nadelen van deze plannen gevolgd.

Vertrouwenspersoon

Omdat de huidige vertrouwenspersoon per 2014 voorzitter van de onderzoeksraad is, dient een vervanger gevonden te worden. De OC heeft een short-list gemaakt van mogelijke kandidaten.

Problemen I&A

De afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het ICT-beleid. I&A is onderdeel van het Bureau van de KNAW. De OC heeft de aanhoudende problemen bij de helpdesk en I&A op het Meertens Instituut in bredere zin in kaart gebracht. Als aanvulling op het rapport van MassIT, waarin vooral de problemen m.b.t. de kantoorautomatisering van I&A in kaart zijn gebracht, heeft de OC een inventarisatie gemaakt van de problemen die spelen bij de web- en database-servers. Ook is besloten om een sectie over het functioneren van I&A in de komende OC-enquête op te nemen, aangezien de OC de indruk heeft dat de uitkomsten van I&A’s eigen jaarlijkse tevredenheidsonderzoek veelal een geflatteerd beeld opleveren.

Sociale cohesie

Uit de OC-enquête die in het voorjaar van 2012 onder de medewerkers is gehouden bleek er een behoefte naar meer sociale cohesie. De OC heeft zich dit jaar ook weer ingespannen om de sociale cohesie binnen het instituiut waar mogelijk te bevorderen. Zo is er een lees/koffiehoek gerealiseerd, heeft de OC financieel bijgedragen aan het instituutsuitje, het kerstpakket en de kerstlunch.