elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Krabbelbuurt

Krabbelbuurt , Krabbelbuurt , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , Naam van een buurt te Westzaan. De oudste vermelding is van a° 1564, doch de benaming is natuurlijk ouder. || Drie maden lants … binnen den ban van Westzaenen in de crabbelbuyert, Hs. T. 118, f° 36 v°, prov. Archief. – De oorsprong van de naam is onbekend. Vgl. echter de krappeldijken en krabbendijken, waarvan elders in N.-Holl. sprake is. || (Wij) hebben denselven dijck (seer) gerampeneert gevonden … mits dat den selven dijck nyet gehadt en hebben heuren behoirlicke breete ende onder zeer vuytgevallen ende afgespoelt waren …; waeren daer oick luttel crappeldijcken gemaict ofte begonnen te maicken ende daer palen in stonden ende (l. en) waeren in gheenre manieren gevolt noch gevonden (l. gebonden) alsoet behoirde (ordonnantie van Geestmerambacht, a° 1518), O. Vad. R.,Versl. en Meded. II, 329. Die van Harinckhuysen (sullen) huer crabbendijck hoogen up twee voeten kley hoich, ald. 240. Item dat men toecommende jair … sal beginnen te maicken ende volmaicken een crabbendijck van Crabbendam off tot Kolhoiren toe, onder breet wesende acht voeten en boven zes blijvende, wesende vier voeten onder teleywerck met goet dijckwerck gemest; wel verstaende dat indien yemant zijn dijck bepaelen wil, die sal dat doende dairmede volstaen ende nyet gehouden wesen een crabbendijck te maicken, ald. 241. – Vgl. verder krabbenhoofd.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/,
gehost door het Meertens Instituut