Home

West-Terschelling

Friesland

11. En ús Lieven Heer sei: Un ta hi twa jonges.

12. De jongste fan di twa sei tot syn ta: Ta, joch mi et deel fan ús fermogen, wat mi tôkomt. En hi fedeelde et besit onder syn twa jonges.

13. En un pear dêgen letter brocht de jongste sin alles te jilde en gong oan de reis nei un fier lân, wir hi syn fermogen d'r trogbrocht yn un leven van oerdaad.

14. Da hi alles trogbrocht hi, koom er un swiere hoengersnoad oer et lân en hi begon gebrek te liën.

15. En hi trok er op út en bjeede him oan oan ien fan de burgers fan dat lân en di stjoerde him nei et fild om syn bargen te hoedzjen.

16. En hi sou syn boek wol fulje wolle mei de schielen, di de bargen ieten, mar gien minsk joog se him.

17. Da koom hi tot emself en sei: hòfolle workjoed fan ús ta habbe broad yn oerfloed en ik kom hir om fan de hoenger.

18. Ik sol opstean en nei ús ta gean en tot him sisse: Ta, ik hab sondigd tsjin de hemel en for di.

19. Ik bin net meer worrig dyn sin te hitten; stel mi geliek oan ien fan dyn workjoeds.

20. En hi stong op en gong nei syn ta werom. En da hi nog fier fòt waar, saag syn ta em al en kreeg meiliën mei him. En hi roon em tegemoet, foel him om de hals en soende him.

21. En de sin sei tot him: Ta, ik ha sondigd tsjin de hemel en for di, ik bin net meer worrig dyn sin te hitten.

22. Mar de ta sei tot syn slaven: Bring flug de beste klean hir en trek et him oan en doch em un ring oan sin hân en schonnen oan syn fotten.

23. En helje et fetmeste keal en slachtse et, dan solle wi un feestmiel ha.

24. Want myn sin hir waar dead en is wer libben worren, hi waar fêlon en is wer fong. En ja begongen feest te fieren.

25. Syn ôdste sin waar yn et lân en da hi ticht bi huus koom heerde hi mesiek en dansjen.

26. En hi roft ien fan de knechten en froeg wat er loas waar.

27. Di sei to him: Dyn broer is werom komt en jomme ta hot et fetmeste keal slachtse litten, omdat hi gesond en wol wer tuus is.

28. Mar hi woer kwead en wou net yn huus komme. Da koom syn ta buten en drong bi him oan.

29. Mar hi antwoordde en sei tot syn ta: Sjoch, sôfolle jieren hab ik al yn dyn tjinst wen en nooit hab ik ta syn geboaden oertreden, mar nooit hab ik eak mar een bokje hân om mei myn maats feest te fieren.

30. Mar noe di sin fan di komt is, di dyn besit der trogbrocht hot mei slochte wiiven, noe hot ta et fetmest keal slachtse litten.

31. Mar hi sei tot him: Bòn, dô bist altyd bi mi en al et mine is fan di.

32. Wi motte feestfiere en fleurig wêze, want dyn broer hir waar dead en is wer libben worren. Hi waar felòn en is wer fong.

Note of the translator

Een probleem in ons dialect is het woordje u. Dit kennen we niet, hiervoor in de plaats komt de naam van de betreffende persoon. In sommige gevallen heb ik dit vertaald als di, in andere als ta.

Et bedoane jonkje.

Notes of the editor

Kloeke code: A 2

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 97

To be found in 1874 dialecticon vol. II, p. 7-14

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Wester-Schelling

This dialect is a representative of the region: West-Terschelling

De nieuwe Winkler